ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią ważne ogniwo w nauczaniu fizyki w szkole wyższej, gdyż są formą umożliwiającą bezpośrednie zetknięcie się ze zjawiskami fizycznymi, których poznanie, opis i objaśnienie jest celem fizyki. Szczególna rola…

31.00

Na stanie

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią ważne ogniwo w nauczaniu fizyki w szkole wyższej, gdyż są formą umożliwiającą bezpośrednie zetknięcie się ze zjawiskami fizycznymi, których poznanie, opis i objaśnienie jest celem fizyki. Szczególna rola tych ćwiczeń wynika przede wszystkim z rzeczywistego charakteru zjawisk fizycznych, z możliwości zmierzenia wielkości charakteryzujących zjawiska i ustalenia ilościowych związków między nimi. Ze względu na bezpośredni, indywidualny udział każdego studenta w przebiegu zjawiska zajęcia w laboratorium są formą bardzo efektywną, umożliwiającą trwałe przyswojenie wiadomości.
Za główne cele ćwiczeń laboratoryjnych należy przyjąć: 0 opanowanie metod pomiarów fizycznych, ° poszerzenie i pogłębienie wiadomości ogólnych.
Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe, jeżeli każde wykonane w laboratorium ćwiczenie będzie poprzedzone odpowiednio przeprowadzoną przez studenta pracą przygotowawczą. Przed przystąpieniem do pomiarów należy dobrze zrozumieć istotę metody pomiarowej, znać budowę i zasadę działania stosowanych przyrządów, a także znać pojęcia i rozumieć zjawiska, z którymi mamy do czynienia w danym ćwiczeniu.
Praca przygotowawcza jest w zasadzie pracą samodzielną, a ułatwić ją może niniejszy skrypt, który jest dostosowany do warunków I Laboratorium Fizycznego Politechniki Poznańskiej.

Frag. przedmowy.

Spis treści:

Przedmowa 5
Analiza wyników pomiarów 7
1. Pomiary fizyczne 7
2. Obliczenia i wykresy 8
3. Ocena błędów 15
4. Przedstawianie wyników 23
Podstawowe przyrządy pomiarowe 27
5. Przyrządy do pomiaru długości 27
6. Waga laboratoryjna 30
7. Ultratermostat 33
8. Potencjometr i autotransformator 35
9. Oporniki regulowane 36
10. Przełączniki 38
11. Mierniki elektryczne 38
12. Zastosowanie komputera w pomiarach 42
Mechanika 47
13. Wyznaczanie gęstości za pomocą piknometru 47
14. Wyznaczanie gęstości za pomocą wagi Jolly’ego 50
15. Wyznaczanie parametrów ruchu obrotowego bryły sztywnej 52
16. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego 57
17. Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną 61
18. Wyznaczanie modułu Younga metodą wydłużenia 64
19. Wyznaczanie modułu Younga metodą ugięcia 68
20. Badanie rezonansu mechanicznego 72
21. Badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego za pomocą komputerowego
zestawu pomiarowego 79
22. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego 85
23. Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego metali 91
24. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych 95
25. Wyznaczanie zależności współczynnika lepkości od temperatury 99
Elekromagnetyzm 103
26. Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniw metodą kompensacji 103
27. Wyznaczanie pojemności kondensatora za pomocą drgań relaksacyjnych 107
28. Pomiar e/m metodą odchyleń w polu magnetycznym 112
29. Cechowanie termoogniwa 115
30. Pomiar przesunięcia fazowego w obwodzie prądu zmiennego 120
31. Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego poła magnetycznego za pomocą busoli stycznych 123
32. Wyznaczanie pętli histerezy ferromagnetyku za pomocą, halotronu. 126
33. Wyznaczanie stałej Plancka i pracy wyjścia na podstawie zjawiska fotoelektrycznego. 130
34. Wyznaczanie bariery potencjału na złączu p-n 134
35. Wyznaczanie zależności przewodnictwa od temperatury dla przewodników i półprzewodników 140
36. Wyznaczanie stałej Boltzmanna z charakterystyki tranzystora 145
Optyka 149
37. Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego oraz metodą
Bessela 149
38. Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą najmniejszego
odchylenia w pryzmacie 154
39. Wyznaczanie współczynnika załamania światła z pomiaru pozornej
i rzeczywistej grubości płytek 158
40. Wyznaczanie współczynnika załamania światła dla cieczy za pomocą refraktometru Abbego 161
41. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w powietrzu w zależności od ciśnienia za pomocą interferometru Jamina 165
42. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona 169
43. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej 173
44. Badanie widm za pomocą spektroskopu 178
45. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru 182
46. Wyznaczanie stałej Stefana-Boltzmanna za pomocą pirometru 187
47. Wyznaczanie sprawności świetlnej żarówki za pomocą fotometru Lummera-Brodhuna 191
48. Badanie widm absorpcji roztworów za pomocąspektrokolorymetru 195
Tabele 201
Skorowidz 206

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI”