AUTOCAD 2018 PL

129.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wstęp (23)

  • Użytkownicy początkujący (23)
  • Użytkownicy zaawansowani (23)
 • Znaczki występujące w tekście (24)

CZĘŚĆ 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Wprowadzenie (27)

 • Uruchamianie AutoCAD-a (27)
  • Kursor (28)
  • Obszar rysunku (29)
  • Linia statusowa (29)
  • Wstążka (30)
  • Mysz kontra klawiatura (31)
  • Koniec pracy (31)
  • Palety (31)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (32)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (32)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (32)
 • Nowy rysunek – NOWY (33)
 • Otwarcie rysunku – OTWÓRZ (33)
 • Zapis rysunku na dysku (34)
  • Polecenie SZAPISZ (34)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą – ZAPISZ i NZAPISZ (34)
 • Kopia bezpieczeństwa (34)
 • Pomoc – POMOC (35)
 • Zamknięcie rysunku (35)
  • Polecenie ZAMKNIJ (35)
  • Zamknięcie wszystkich rysunków – ZAMKNIJWS (36)
 • Koniec pracy (36)
  • Polecenie REZYGNUJ (36)
 • Klawisz ESC (36)
 • Rozszerzenie pliku (37)

Nowy rysunek (39)

 • Rozpoczęcie edycji nowego rysunku – NOWY (40)
 • Jednostki – JEDN (40)
 • Granice rysunku – GRANICE (42)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (43)

  • Odcinek linii prostej – LINIA (44)
  • Okrąg – OKRĄG (46)
  • Łuk – ŁUK (48)
  • Polilinia – PLINIA (50)
  • Prostokąt – PROSTOK (55)
  • Wielobok – WIELOBOK (58)
  • Elipsa – ELIPSA (59)
  • Automatyczne tworzenie polilinii – OBWIEDNIA (60)
  • Punkt – PUNKT (62)
  • Chmurka rewizyjna – REVCLOUD (63)
  • Zasłona – PRZYKRYJ (65)
  • Splajn – SPLAJN (66)
  • Szkic – SZKICUJ (68)
  • Multilinie (69)
  • Linie konstrukcyjne – PROSTA i PÓŁPROSTA (69)
  • Regiony (70)
  • Inne obiekty (70)

Właściwości obiektów (71)

 • Wybór właściwości domyślnych (72)
 • Kolor (73)
  • Kolejność wyświetlania – PORZWYŚ (74)
 • Rodzaj linii (76)
  • Menedżer rodzajów linii – RODZLIN (76)
 • Szerokość linii (79)
  • Bieżąca i domyślna szerokość linii – SZERLIN (80)
 • Styl wydruku (81)
 • Współczynnik skali linii (82)
  • Globalny współczynnik skali linii – RLSKALA (82)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (83)
 • Uzgadnianie właściwości – UZGWŁAŚCIWOŚCI (84)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (88)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (88)
  • Menedżer właściwości – WŁAŚCIWOŚCI (89)
  • Zamknięcie menedżera właściwości – WŁAŚCIWOŚCIZAMKNIJ (90)

Oglądanie rysunku (95)

 • Powiększanie i przesuwanie za pomocą myszy (96)
  • Powiększanie fragmentu rysunku – ZOOM i NFRAGM (98)
  • Szybkie powiększanie – SZOOM (100)
  • Szybkie przesuwanie – NFRAGM (100)
  • Powiększenie do zakresu obiektów – ZOOM Obiekt (102)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (104)
  • Odświeżanie wszystkich rzutni – PRZERYSW (104)
  • Regeneracja rysunku – REGEN (104)
  • Odświeżanie bieżącej rzutni – PRZERYS (105)
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni – REGENW (105)
 • Wyświetlanie grubości linii (105)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (105)
 • Wypełnianie obiektów – WYPEŁNIJ (106)
 • Historia poleceń (107)
 • Widoki (107)
  • Menedżer widoków – WIDOK (108)
  • Tworzenie nowego widoku (109)
  • Zmiana widoku (114)
  • Zapis stanu warstw z widokiem (114)

Modyfikacje rysunku (117)

 • Jak wybierać obiekty? (117)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (118)
 • Polecenia do modyfikacji rysunku (119)
  • Usuwanie obiektów – WYMAŻ (120)
  • Kopiowanie – KOPIUJ (120)
  • Szyk – SZYK (122)
  • Szyk prostokątny – SZYKPROST (123)
  • Szyk biegunowy – SZYKBIEGUN (125)
  • Szyk wzdłuż ścieżki – ŚCIEŻKASZYK (127)
  • Kopiowanie równoległe – ODSUŃ (128)
  • Odbicie lustrzane – LUSTRO (131)
  • Przesuwanie – PRZESUŃ (132)
  • Obracanie – OBRÓĆ (133)
  • Dopasowanie – WYRÓWNAJ (135)
  • Rozdzielanie – PRZERWIJ (136)
  • Przedłużanie – WYDŁUŻ (137)
  • Ucinanie – UTNIJ (140)
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie (143)
  • Zmiana długości – PRZEDŁUŻ (144)
  • Rozciąganie – ROZCIĄGNIJ (145)
  • Ścinanie narożników – FAZUJ (146)
  • Zaokrąglanie – ZAOKRĄGL (148)
  • Zmiana wielkości obiektów – SKALA (149)
  • Modyfikacja polilinii – EDPLIN (150)
  • Modyfikacja splajnu – EDSPLAJN (155)
  • Rozbijanie obiektów (157)
  • Polecenie ROZBIJ (157)
  • Polecenie XPLODE (157)
  • Łączenie obiektów – POŁĄCZ (158)
  • Usuwanie duplikatów – USUŃPOWIELONE (159)

Wybieranie obiektów (163)

 • Metody wyboru obiektów (164)
  • Wybór za pomocą okna (167)
  • Wybór za pomocą wieloboku (168)
  • Wybór za pomocą łamanej (169)
  • Wybór wszystkich elementów rysunku (169)
  • Gdy robi się gęsto… (169)
 • Automatyczny wybór obiektów (170)
  • Szybkie wybieranie – SWYBIERZ (170)
  • Filtrowanie obiektów – FILTR (172)
 • Opcje wyboru (177)

Napisy (179)

 • Napisy proste (180)
  • Napis jednowierszowy – DTEKST (180)
 • Akapit tekstowy (183)
  • Tworzenie akapitu – WTEKST (183)
  • Edytor napisów (185)
  • Wyrównywanie (185)
  • Tło akapitu (185)
  • Wypunktowania i listy (187)
  • Symbole (188)
  • Import pliku tekstowego (188)
  • Łączenie akapitów (189)
  • Usuwanie formatowania (189)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (189)
  • Pola tekstowe (190)
  • Ułamki (192)
  • Edycja ułamków (193)
 • Wyświetlanie napisów na wierzchu – TEKSTNAWIERZCH (195)
 • Styl napisu – STYL (197)
  • Domyślny styl napisu (199)
  • Właściwości napisu – WŁAŚCIWOŚCI (200)
 • Wypełnianie napisów (202)
 • Markowanie napisów (202)
 • Sprawdzanie pisowni – PISOWNIA (203)
 • Jakość wydruku napisów (204)
 • Wyszukiwanie i zastępowanie napisów – ZNAJDŹ (204)
 • Zmiana wielkości i sposobu justowania (207)
  • Zmiana wielkości napisów – SKALUJTEKST (207)
  • Zmiana justowania napisów – WYRÓWNAJTEKST (208)
 • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru – KONPRZESTRZ (209)

Tabelki (211)

  • Tworzenie tabel – TABELA (212)
  • Modyfikacja tekstu w tabelce (214)
  • Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów (214)
  • Modyfikacja komórek za pomocą uchwytów (215)
  • Wstawianie kolumn i wierszy (216)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (217)
  • Obramowanie komórek (217)
  • Wyrównywanie tekstu w komórkach (219)
  • Wstawianie bloku do komórki (220)
  • Wstawianie formuły do komórki (221)
  • Wstawianie pola do komórki (225)
  • Właściwości tabelki i komórek (225)
  • Styl tabelki – STYLTABELI (228)
  • Eksport tabelki – EKSPORTABELI (232)

Rysowanie precyzyjne (233)

 • Skok i siatka – USTAWIENIARYS (234)
  • Skok – SKOK (235)
  • Siatka – SIATKA (238)
 • Tryb ortogonalny – ORTO (239)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (240)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (242)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (244)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych – OBIEKT (245)
  • Opcje lokalizacji (247)
  • Gdy robi się gęsto… (247)
  • Środek odcinka między wskazanymi punktami – MTP (248)
 • Przykłady (250)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (253)
  • Śledzenie biegunowe (kołowe) (253)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych (256)
  • Opcje śledzenia punktów charakterystycznych (257)
  • Tymczasowy punkt lokalizacji (264)
  • Punkty charakterystyczne użytkownika (265)
  • Punkt względny – OD (266)
 • Stałe linie konstrukcyjne (268)
  • Prosta – PROSTA (268)
  • Półprosta – PÓŁPROSTA (271)

Anulowanie poleceń (273)

  • Cofanie, czyli odwołanie poleceń – C (273)
  • Anulowanie odwołania polecenia – ODTWÓRZ (274)
  • Polecenia COFAJ, ODTWÓRZ i WODTWÓRZ (274)
  • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu – ODDAJ (275)

Uchwyty (277)

 • Tryby edycji (279)
  • Opcje wspólne (279)
  • Rozciąganie (279)
  • Przesuwanie (279)
  • Obracanie (280)
  • Zmiana wielkości (280)
  • Odbicie lustrzane (280)
 • Zastosowanie menu kontekstowego (281)
 • Kopiowanie (282)
 • Sterowanie uchwytami – OPCJE (283)

CZĘŚĆ 2. POŻYTECZNE NARZĘDZIA

Warstwy (287)

 • Menedżer warstw – WARSTWA (290)
  • Tworzenie nowej warstwy (291)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (291)
  • Wybór warstwy bieżącej (292)
  • Usuwanie warstw (292)
  • Zmiana nazwy warstwy (293)
  • Właściwości warstw (293)
  • Status warstw (293)
  • Sortowanie warstw (296)
  • Uwagi (296)
 • Łatwe sterowanie warstwami (297)
 • Warstwa 0 (297)
 • Inne działania na warstwach (298)
  • Przeniesienie obiektów na inną warstwę – ZMWWAR (299)
  • Izolowanie warstw – WARIZO (300)
  • Anulowanie izolowania warstw – WARODIZO (300)
  • Zamrażanie warstw – WARZAB (301)
  • Wyłączanie warstw – WARWYŁ (302)
 • Narzędzia znajdujące się w rozwinięciu panelu Warstwy (304)
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę – KOPIUJNAWAR (305)
  • Spacer warstwowy – SPACERWAR (305)
  • Wyróżnianie wskazanej warstwy – WARRZUTI (309)
  • Scalanie warstw – WARPOŁ (311)
  • Usuwanie warstwy i obiektów – WARUSUŃ (312)
  • Właściwości JakWarstwa i JakBlok i definicja bloków (313)
 • Wyświetlanie warstw w menedżerze warstw (313)
 • Stan i właściwości warstw (318)
 • Translator warstw (321)
 • Usuwanie warstw – USUŃ (321)

Filtry warstw (323)

  • Grupy warstw (324)
  • Grupy zagnieżdżone (330)
  • Filtr oparty na właściwościach warstw (333)
  • Grupa zawierająca filtry oparte na właściwościach (345)

Bloki (347)

 • Definiowanie bloku – BLOK (350)
 • Wstawianie bloków – WSTAW (352)
  • Wczytywanie bloku z dysku (354)
  • Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku (354)
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows (356)
 • Palety bloków (356)
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi (356)
  • Zmiana właściwości bloku w palecie (357)
  • Autoukrywanie i przezroczystość palety (358)
  • Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków (359)
  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (359)
  • Umieszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych (361)
  • Parametry palety (362)
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku (363)
  • Definiowanie bloku (363)
  • Wstawianie bloku (364)
  • Drzwi 1×1 (365)
 • Wielokrotne wstawianie bloku – WWSTAW (365)
 • Rozbijanie bloku – ROZBIJ (366)
 • Zapis bloku na dysku – PISZBLOK (367)
 • Nowy punkt wstawienia – BAZA (368)
 • Właściwości bloków (368)
 • Edycja bloków (370)
  • Redefinicja bloku (370)
  • Lokalna edycja bloku – ODNEDYCJA (370)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku – ODNUSTAW (372)
  • Zakończenie edycji bloku – ODNZAMKNIJ (372)
  • Edycja właściwości bloków (376)
 • Biblioteki bloków (376)
 • Usuwanie nieużywanych bloków – USUŃ (377)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (378)
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków (378)
  • Podziel – PODZIEL (378)
  • Zmierz – ZMIERZ (380)

Bloki dynamiczne (383)

 • Edytor bloków dynamicznych – BEDIT (BEDYCJA) (386)
 • Parametry (387)
 • Operacje (388)
  • Przesuwanie (388)
  • Skalowanie (390)
  • Rozciąganie (390)
  • Rozciąganie biegunowe (392)
  • Obracanie (392)
  • Odwracanie (394)
  • Szyk (396)
  • Przeglądanie (397)
  • Dopasowanie (397)
 • Stany widoczności (398)

Centrum danych projektowych (403)

  • Włączenie centrum – ADCENTER (404)
  • Okno centrum danych projektowych (404)
  • Okno nawigacyjne (405)
  • Paleta (405)
  • Ikony sterujące (405)
  • Wstawianie bloków (407)
  • Wstawianie innych danych projektowych (410)
  • Tworzenie palet narzędzi (411)
  • Wyszukiwanie (413)
  • Często wykorzystywane dane – Ulubione (414)
  • Odświeżenie palety i okna nawigacyjnego (414)
  • Kreskowanie (414)

Rysunek aksonometryczny (415)

  • Siatka aksonometryczna (415)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej (416)
  • Polecenie IZO (416)
  • Okrąg aksonometryczny – ELIPSA (417)

Kreskowanie (419)

 • Kreskowanie – KRESKUJ (421)
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania (421)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (422)
  • Zachowywanie obwiedni (422)
  • Wybór wzoru kreskowania (423)
  • Wybór typu kreskowania (423)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (424)
  • Kopiowanie parametrów kreskowania (425)
  • Wykrywanie wysp (425)
  • Zakończenie tworzenia kreskowania (426)
  • Uwagi odnośnie do kreskowania (426)
  • Kreskowanie zespolone (426)
  • Oddzielne kreskowania (431)
  • Tolerancja szczeliny granicy kreskowania – HPGAPTOL (431)
  • Zmiana początku kreskowania (433)
  • Odtworzenie obwiedni (434)
  • Pole powierzchni kreskowania (434)
  • Kolejność wyświetlania kreskowania (434)
  • Proste kreskowanie (435)
  • Punkty charakterystyczne kreskowania (436)
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi (436)
  • Zmiana właściwości narzędzia w palecie (438)
  • Umieszczanie kreskowania z rysunku na palecie (439)
 • Wypełnianie obszarów (440)
 • Wypełnienie gradientowe GRADIENT (441)
 • Edycja kreskowania (442)

Rysunek prototypowy (szablon) (443)

  • Korzystanie z rysunku prototypowego (444)
  • Tworzenie rysunku prototypowego (444)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (445)

Regiony (447)

  • Tworzenie regionów – REGION (448)
  • Automatyczne tworzenie regionów – OBWIEDNIA (449)
  • Edycja regionów (451)
  • Łączenie regionów – SUMA (451)
  • Odejmowanie regionów – RÓŻNICA (453)
  • Część wspólna regionów – ILOCZYN (454)
  • Kasowanie pierwowzorów (454)
  • Rozbijanie regionów – ROZBIJ (455)
  • Parametry fizyczne regionu – PARAMFIZ (455)

Multilinie (457)

 • Multilinia – MLINIA (458)
 • Styl multilinii – MLSTYL (460)
  • Definiowanie stylu (462)
  • Modyfikacja linii (462)
 • Edycja multilinii – EDMLIN (466)

Palety (471)

  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (472)
  • Umieszczanie poleceń na palecie (475)
  • Grupy palet (478)
  • Autoukrywanie i przezroczystość palety (480)
  • Dostosowywanie wyglądu palety (482)
  • Zmiana nazwy i usuwanie palety (483)
  • Eksport i import palet (484)

Zapytania (485)

  • Odległość między punktami (486)
  • Promień (486)
  • Kąt (487)
  • Pole powierzchni i obwód (487)
  • Współrzędne punktu – ID (493)
  • Wyświetlanie listy wszystkich obiektów – BDLISTA (493)
  • Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów – LISTA (493)
  • Parametry fizyczne brył i regionów – PARAMFIZ (494)
  • Status rysunku – STAN (495)
  • Informacje na temat czasu i stoper – CZAS (495)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (497)

  • Naprawianie rysunku – NAPRAW (498)
  • Sprawdzanie rysunku – TEST (498)
  • Kopia bezpieczeństwa (498)

CZĘŚĆ 3. WYDRUK

Wydruk (503)

 • Wydruk – KREŚL (504)
  • Podgląd wydruku (506)
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (507)
  • Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu (507)
 • Drukowanie w tle (509)
 • Menedżer urządzeń drukujących – MENPLOT (509)
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego (510)
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (513)
 • Import plików PCP i PC2 – KREATORPCWE (514)
 • Kolor tła podglądu wydruku (515)
 • Informacja na temat wykonywanych wydruków – POKAŻINFODRUKUJ (515)
 • Oznaczanie wydruków – ZNAKWYDRUKU (516)

Rozmieszczenia wydruku (517)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (519)
  • Włączanie przestrzeni papieru (519)
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (520)
  • Ustawienia strony – USTAWIENIASTR (521)
  • Kreator rozmieszczeń wydruku – KREATORARKUSZA (521)
  • Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku (522)
  • Usuwanie arkuszy (523)
  • Zmiana nazwy arkusza (523)
  • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy (523)
  • Szybka zmiana aktywnego arkusza (524)
 • Rzutnie (524)
  • Tworzenie wielu rzutni – RZUTNIE (524)
  • Widok w rzutniach (525)
  • Edycja obiektów w rzutniach (528)
  • Skala stosowana w rzutniach (529)
  • Blokada skali powiększenia w rzutni (530)
  • Sterowanie widocznością warstw za pomocą menedżera warstw (530)
  • Widoczność warstw w rzutniach – RWARSTWA (532)
  • Włączanie i wyłączanie rzutni (533)
  • Przycinanie rzutni – PRZYTRZUT (534)
  • Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni (535)
  • Widoczność ramek rzutni (535)
  • Powiększenie i zmniejszenie rzutni w przestrzeni papieru – RZUTNIAMAKS, RZUTNIAMIN (536)
  • Przenoszenie obiektów między przestrzenią modelu i papieru – ZMOBSZAR (537)
  • Obracanie zawartości rzutni (538)
  • Edycja rzutni za pomocą uchwytów (539)
  • Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni (539)
  • Usuwanie rzutni (540)
  • Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni (540)
  • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru – KONPRZESTRZ (541)

Style wydruku (543)

  • Rodzaje stylów wydruku (544)
  • Zmiana stylu wydruku (545)
  • Bieżący styl – PLOTSTYLE (546)
  • Edycja tabeli stylów (546)
  • Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie (549)
  • Tworzenie tabeli stylów (549)
  • Dołączanie tabeli stylów wydruku (552)
  • Menedżer tabel stylów wydruku – MENSTYLÓW (552)
  • Zmiana rodzajów stylów – KONWERSJASTYLWYDRUKU (554)
  • Konwersja tabeli stylów – KONWERSJACTB (555)

Ustawienia strony (557)

 • Menedżer ustawień strony – USTAWIENIASTR (557)
  • Przypisywanie ustawień strony do arkusza (559)
  • Tworzenie nowego zestawu ustawień strony (559)
  • Modyfikacja istniejącego zestawu ustawień strony (560)
  • Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku (560)
  • Zmiana ustawień strony podczas publikowania zestawu arkuszy (561)
  • Usuwanie ustawień strony (561)
  • Zmiana nazwy ustawień strony (562)
  • Ustawienia strony (562)
  • Skala wydruku (565)

CZĘŚĆ 4. WYMIAROWANIE

Wymiarowanie (569)

  • Nazwy elementów wymiaru (570)
  • Wymiary liniowe – WYMLINIOWY (571)
  • Wymiar dopasowany – WYMNORMALNY (574)
  • Wymiarowanie długości łuku – WYMŁUK (576)
  • Wymiarowanie promienia – WYMPROMIEŃ (577)
  • Ucięty wymiar promienia – WYMSKRÓCONY (577)
  • Wymiarowanie średnicy – WYMŚREDNICA (578)
  • Wymiarowanie średnicy w drugim rzucie (579)
  • Środek okręgu i linie środkowe – WYMCENTRUM (580)
  • Wymiarowanie kątów – WYMKĄTOWY (581)
  • Wymiarowanie współrzędnych – WYMWSPÓŁRZ (582)
  • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej – WYMBAZA (583)
  • Szeregowy łańcuch wymiarowy – WYMSZEREG (584)
  • Szybkie wymiarowanie – SWYMIAR (587)
  • Edycja punktów wymiarowych (588)
  • Wielolinia odniesienia – WIELOLODN (590)
  • Edycja wielolinii odniesienia – WIELOLODNEDYCJA (591)
  • Linia odniesienia – SLODNIES (592)
  • Tolerancje kształtu (596)
  • Wymiarowanie zespolone (597)
  • Usuwanie zespolenia wymiarów – ODCZEPWYMIAR (598)
  • Zespolenie wymiarów – DOCZEPWYMIAR (598)
  • Nieciągłe linie wymiarowe (600)
  • Pomocnicze linie wymiarowe o stałej długości (601)
  • Korzystaj z punktów charakterystycznych (602)
  • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach (602)
  • Regeneracja wymiarów – REGENWYM (602)
  • Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów – TEKSTNAWIERZCH (603)

Edycja wymiarów (605)

  • Menu kontekstowe wymiarów (606)
  • Odwrócenie strzałki wymiarowej (606)
  • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (607)
  • Polecenie WYMEDYCJA (608)
  • Położenie napisu wymiarowego WYMEDTEKST (610)
  • Zmiana treści napisu wymiarowego – ODTEKST i EDTEKST (610)
  • Rozbijanie wymiarów (611)
  • Napis wymiarowy na czystym tle (611)

Style wymiarowe (615)

 • Sterowanie stylami wymiarowymi – WYMSTYL (618)
  • Bieżący styl wymiarowy (619)
  • Nowy styl wymiarowy (620)
  • Usunięcie stylu wymiarowego (620)
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (621)
  • Modyfikacja stylu wymiarowego (621)
  • Porównanie stylów wymiarowych (621)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (621)
  • Niewielkie zmiany stylu wymiarowego (622)
  • Linie (622)
  • Symbole i strzałki (623)
  • Napis wymiarowy – Tekst (625)
  • Dopasowanie (627)
  • Jednostki podstawowe (629)
  • Jednostki dodatkowe (631)
  • Tolerancje (632)
 • Polecenie WYMZMIEŃ (634)
 • 3 krótkie pytania dotyczące wymiarów (635)

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru (637)

  • Wymiarowanie elementów modelu w przestrzeni papieru (639)

CZĘŚĆ 5. RYSOWANIE W PRZESTRZENI

Układy współrzędnych (647)

 • Trójwymiarowa przestrzeń robocza (649)
 • Sterowanie układami współrzędnych (649)
  • Polecenie LUW (649)
 • Menedżer układów współrzędnych – MENLUW (653)
  • Zakładka Nazwane LUW (653)
  • Zakładka Orto LUW (656)
  • Parametry – zakładka Ustawienia (656)
 • Dynamiczne układy współrzędnych (657)
 • Układ współrzędnych w rzutni (658)
 • Widok z góry w rzutni (660)
 • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (662)
 • Układ współrzędnych związany z widokiem (663)
 • Marker układu współrzędnych – LUWSYMB (665)
 • Reguła prawej dłoni (665)
 • Marker LUW – LUWSYMB (666)
 • Przykłady (668)
  • Przykład 2D (668)
  • Przykład 3D (669)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (673)

 • Trójwymiarowa przestrzeń robocza (674)
 • Główne menu oglądania rysunku (674)
 • ViewCube (676)
 • Pasek nawigacji (678)
 • Orbita (679)
  • Orbita swobodna – 3DWORBITA (679)
  • Orbita ograniczona – 3DORBITA (681)
  • Menu kontekstowe orbity (681)
  • Narzędzia ułatwiające wizualizację (682)
  • Wprawianie w ruch – 3DCORBITA (683)
 • Kamery (683)
  • Położenie kamery – KAMERA (684)
  • Wizualne płaszczyzny tnące – 3DPRZEKRÓJ (686)
 • Przelot kamery – ŚCIEŻKANIM (687)
 • Style wizualizacji – STYLCIENIOWANIA (689)
  • Zarządzanie stylami wizualizacji (691)
  • Panel sterowania stylami wizualizacji (695)
 • Chowanie linii – UKRYJ (697)
 • Wyświetlanie brył (697)
  • Gęstość linii – zmienna Isolines (698)
  • Gładkość obiektu – zmienna Facetres (698)
  • Wyświetlanie konturów – zmienna Dispsilh (699)
 • Dostrajanie wydajności wyświetlania obrazu – KONFIG3D (700)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (701)

 • Trójwymiarowa przestrzeń robocza (702)
 • Współrzędne w przestrzeni (702)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (702)
  • Współrzędne sferyczne (703)
  • Współrzędne walcowe (704)
 • Modele szkieletowe, ścianowe i bryłowe (705)
 • Filtry współrzędnych (706)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (707)
 • Poziom i grubość (708)
 • Modele krawędziowe (712)
  • Odcinek trójwymiarowy – LINIA (712)
  • Polilinia trójwymiarowa – 3WPLINIA (713)
  • Helisa – HELISA (714)
 • Modele ścianowe (715)
 • Siatki (powierzchnie) (715)
  • Podstawowe siatki (715)
  • Powierzchnia prostokreślna – POWPROST (716)
  • Powierzchnia walcowa – POWWALC (717)
  • Powierzchnia przekręcona – POWOBROT (718)
  • Powierzchnia krawędzi – POWKRAW (720)
  • Przekształcanie w powierzchnię – KONWNAPOW (721)
  • Ścianka – 3WPOW (722)
  • Siatka – SIATKA3W (722)
 • Modele bryłowe (723)

Modyfikacja obiektów 3D (725)

 • Płaszczyzna XY (725)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (726)
  • Kopiowanie i przesuwanie (726)
  • Zmiana wielkości (728)
  • Przesunięcie 3D – 3DPRZESUŃ (729)
  • Obrót 3D – 3DOBRÓT (730)
  • Skala 3D – SKALA3D (733)
  • Dopasowanie 3D – 3DDOPASUJ (733)
  • Wyrównywanie – WYRÓWNAJ (736)
  • Odbicie lustrzane – LUSTRO3D (738)
 • Szyk 3D (741)

Modelowanie bryłowe ACIS (743)

 • Bryły proste (744)
  • Polibryła – POLIBRYŁA (744)
  • Prostopadłościan – KOSTKA (746)
  • Klin – KLIN (748)
  • Stożek – STOŻEK (749)
  • Kula – SFERA (751)
  • Walec – WALEC (752)
  • Torus – TORUS (755)
  • Ostrosłup – OSTROSŁUP (756)
 • Bryły złożone (757)
  • Suma brył – SUMA (757)
  • Różnica brył – RÓŻNICA (758)
  • Część wspólna brył – ILOCZYN (759)
  • Wyciąganie – WYCIĄGNIJ (760)
  • Wyciąganie i część wspólna (765)
  • Wyciąganie i część wspólna trzech przekrojów (767)
  • Obracanie – PRZEKRĘĆ (768)
  • Naciskanie i ciągnięcie – NACIŚNIJCIĄG (771)
  • Przeciągnięcie – SKOS (773)
  • Wyciąganie złożone – WYCIĄGNIĘCIE (776)
 • Konwersja na bryłę – KONWNABRYŁĘ (783)
 • Pogrubianie powierzchni – POGRUB (785)
 • Odciskanie – ODCISK (786)
 • Sprawdzenie przenikania – PRZENIKANIE (787)
 • Przyczepianie LUW do ścianki bryły (791)
 • Parametry fizyczne brył – PARAMFIZ (791)
 • Rzuty i przekroje brył (791)
  • Rzut płaski – RZUTPŁASKI (792)
  • Płaszczyzna przekroju – PŁAPRZEKR (793)
  • Tworzenie rzutni – RZUTUJ (800)
  • Rysowanie rzutów i przekrojów – RYSRZUT (802)
  • Rysowanie zarysów – PROFIL (807)

Modyfikacja brył (809)

 • Ścinanie krawędzi – FAZUJ (810)
 • Zaokrąglanie krawędzi – ZAOKRĄGL (811)
 • Przekrój – PRZEKRÓJ (813)
 • Przecięcie – PŁAT (815)
 • Modyfikacja brył – EDBRYŁA (817)
  • Modyfikacja brył – ciAło (819)
  • Modyfikacja ścianek – Powierzchnia (822)
  • Modyfikacja krawędzi – Krawędź (829)

CZĘŚĆ 6. DLA ZAAWANSOWANYCH

Zestawy arkuszy (833)

 • Menedżer zestawów arkuszy – ZESTAWARKUSZY (834)
  • Tworzenie zestawu arkuszy – NOWYZESTAWARKUSZY (835)
  • Struktura zestawu arkuszy (841)
  • Otwieranie rysunków (846)
  • Właściwości zestawu i arkuszy (846)
  • Selekcje arkuszy (851)
 • Widoki (852)
  • Zasoby zestawu arkuszy (853)
  • Wstawianie widoku (853)
 • Etykieta bloku oraz bloki objaśnień (860)
 • Tabelki zawierające spisy arkuszy (861)
 • Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy (864)
 • Archiwizowanie zestawów arkuszy (865)
 • Tworzenie elektronicznej przesyłki – ETRANSMIT (868)

Rzutnie w przestrzeni modelu (869)

 • Konfiguracja rzutni (870)
  • Łatwe tworzenie rzutni (870)
  • Zaawansowane tworzenie konfiguracji rzutni (871)
  • Łączenie rzutni (872)
  • Przywołanie zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni (872)
 • Układ współrzędnych w rzutni (874)
  • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (874)

Odnośniki (877)

 • Dołączanie odnośników – DOŁĄCZ (878)
 • Zarządzanie odnośnikami – ODNOŚNIK (880)
  • Informacje wyświetlane w oknie menedżera (881)
  • Status odnośników (882)
  • Zmiana sposobu dołączenia odnośnika (882)
  • Przyłączanie odnośników na stałe (ustalanie) – opcja Ustal… (883)
 • Informowanie o zmianie (885)
 • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika – USTAL (885)
 • Przycinanie odnośników (886)
  • Przycinanie – PRZYTNIJ (886)
 • Edycja odnośników (888)
  • Edycja odnośnika – ODNEDYCJA (889)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z odnośnika – ODNUSTAW (891)
 • Wczytywanie odnośników na żądanie (892)
  • Sterowanie wczytywaniem na żądanie (893)
  • Indeksy (893)
 • Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki (894)
  • Menedżer ścieżek dostępu plików skojarzonych z rysunkiem (895)
 • Projekty (898)
  • Tworzenie projektu (898)
  • Korzystanie z projektu (899)

Pola tekstowe (901)

  • Tworzenie pól – POLEDANYCH (902)
  • Wstawianie pól do akapitu tekstowego (905)
  • Wstawianie pól do atrybutu (907)
  • Formatowanie pól (907)
  • Wyświetlanie cechy obiektu w polu tekstowym (908)
  • Wstawianie pola do tabelki (909)
  • Aktualizacja pól – UAKTUALNIJPOLADANYCH (910)

Mapy bitowe (913)

  • Dołączanie map bitowych – DOŁĄCZOBR (914)
  • Zarządzanie mapami bitowymi – OBRAZ (915)
  • Jasność, kontrast i płowienie – DOPASOBR (916)
  • Jakość wyświetlania – JAKOŚĆOBR (917)
  • Przezroczystość – PRZEZROCZYSTOŚĆ (917)
  • Widoczność obramowania map bitowych (917)
  • Przycinanie map bitowych – PRZYTOBR (918)
  • Właściwości map bitowych (919)

Standardy CAD (921)

  • Tworzenie standardów (921)
  • Konfiguracja standardów – STANDARDY (922)
  • Automatyczna kontrola standardów (924)
  • Sprawdzanie standardów – SPRSTANDARD (925)
  • Konwerter warstw – WARSTWKONWERT (928)
  • Ustawienia konwersji warstw (930)
  • Usuwanie nieużywanych warstw (934)
  • Sprawdzanie zgodności ze standardami większej ilości plików rysunkowych (934)

Grupowanie obiektów (937)

  • Grupowanie – GRUPA (937)
  • Menedżer grup – GRUPAKLASYCZNA (938)
  • Tworzenie grupy (941)
  • Wybieranie grupy (941)
  • Zbiory wskazań (944)

Częściowe wczytywanie rysunku (947)

  • Częściowe otwarcie rysunku – OTWÓRZ (947)
  • Wczytanie dodatkowej geometrii – WCZYTAJCZĘŚĆ (951)

Rysunek parametryczny (953)

  • Karta wiązań – Parametryczne (953)
  • Wiązania geometryczne (954)
  • Automatyczne nałożenie wiązań (959)
  • Wiązania wymiarowe (960)
  • Zarządzanie wiązaniami (962)

Bezpieczeństwo rysunku (965)

  • Podpis elektroniczny (966)
  • Weryfikacja podpisu elektronicznego – SPRAWDŹSYG (967)
  • Opcje bezpieczeństwa – OPCJEBEZP (968)

Inne przydatne polecenia (971)

  • Zmiana nazwy – NNAZWA (971)
  • Usuwanie obiektów nieużywanych – USUŃ (972)
  • Znaki uniwersalne (974)
  • Wstawianie symboli – SYMBOL (974)
  • Wczytywanie symboli z pliku SHX – WCZYTAJ (975)
  • Tworzenie typów linii (976)

Skorowidz (979)

Autor

ISBN

978-83-283-3770-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „AUTOCAD 2018 PL”