BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE I NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZ

,

39.00

Na stanie

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną

Autorzy niniejszego podręcznika stawiają sobie za cel przedstawienie zagadnień bezpieczeństwa elektroenergetycznego, niezawodności zasilania energią elektryczną oraz niezawodności systemów elektroenergetycznych i ich zasadniczych podsystemów, w możliwie najbardziej współczesnym kształcie.W rozdziale 1 podjęto próbę usystematyzowania pojęć z zakresu bezpieczeństwa elektroenergetycznego, jakości i niezawodności dostawy energii elektrycznej, traktowanych w warunkach rynkowych łącznie. Rozdział 2 jest poświęcony podstawowym zagadnieniom niezawodności systemów i ich elementów, strukturom i modelom niezawodnościowym. W rozdziale 3 przedstawiono metody analizy i oceny (obliczeń) niezawodności systemów i ich porównanie. W rozdziałach 4 i 5 zaprezentowano modele i komputerowe narzędzia obliczeniowe niezawodności podsystemu wytwórczego i elektroenergetycznych systemów przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, a w rozdziale 6 także zagadnienia niezawodności stacji elektroenergetycznych – i w rezultacie – niezawodności zasilania odbiorców. Rozdział 7 dotyczy danych do obliczeń niezawodnościowych, omówiono w nim gromadzenie i obróbkę danych statystycznych o niezawodności urządzeń elektroenergetycznych, a w drugiej części zaprezentowano systemy testowe do analizy i oceny niezawodności – RTS, oraz mały uproszczony system, przeznaczony do celów edukacyjnych. Wreszcie ostatni 8 rozdział dotyczy wartościowania i optymalizacji bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania energią elektryczną, co wymagało uwzględnienia aspektów ekonomicznych.

SPIS TREŚCI

Przedmowa 7
1 Zagadnienia wstępne 9
11 Systematyka pojęć z zakresu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności
zasilania 9
111 Bezpieczeństwo energetyczne i przesłanki jego stanu 9
112 Niezawodność systemu elektroenergetycznego 12
113 Jakość dostawy energii elektrycznej (jakość zasilania) a niezawodność zasilania 15
114 Niezawodność zasilania energią elektryczną i jej miejsce w problematyce niezawodności systemu elektroenergetycznego 17
12 Analiza i ocena niezawodności systemu elektroenergetycznego 17
121 Wprowadzenie 17
122 Wskaźniki niezawodności systemu elektroenergetycznego 18
123 Praktyka analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego 23
13 Standardy bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania 30
2 Niezawodność elementów i systemów 39
21 Pojęcia podstawowe 39
22 Elementy i ich modele niezawodnościowe 40
23 Rozkłady zmiennych losowych stosowane w modelach niezawodnościowych elementów i systemów 48
231 Probabilistyczne rozkłady czasu do uszkodzenia przy impulsowym działaniu
narażenia 48
232 Probabilistyczne rozkłady czasu do uszkodzenia przy kumulacyjnym działaniu
narażeń 53
24 Procesy losowe i strumienie zdarzeń jako modele niezawodnościowe elementów i systemów 57
25 Struktury niezawodnościowe systemów 68
26 Wykorzystanie liczb rozmytych w modelach niezawodności elementów i systemów 74
261 Wprowadzenie do zbiorów i liczb rozmytych 74
262 Klasyfi kacja zagadnień i przykłady wykorzystania liczb rozmytych w modelach niezawodnościowych 75
27 Ogólne zasady budowy modelu niezawodnościowego 78
28 Model procesu eksploatacji systemu jako podstawa modelu niezawodnościowego 79
3 Metody obliczeń niezawodności systemów 82
31 Wprowadzenie 82
32 Podział metod obliczeniowych 82
SPIS TREŚCI6
33 Metody analityczne 83
34 Metody symulacyjne 93
35 Porównanie metod obliczeniowych: procesów Markowa oraz minimalnych ścieżek
i przekrojów 97
4 Niezawodność wytwarzania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym 101
41 Niezawodność wytwarzania i jej parametry 101
42 Modele niezawodnościowe jednostek wytwórczych energii elektrycznej 107
43 Wyznaczanie dystrybuanty mocy dyspozycyjnej systemu i wskaźników niezawodności wytwarzania 111
44 Algorytm i program obliczeniowy ONW (Ocena Niezawodności Wytwarzania) 121
45 Modelowanie niezawodności jednostek wytwórczych z ograniczeniami generacyjnymi 124
5 Niezawodność elektroenergetycznych systemów sieciowych (przesyłowego i rozdzielczych) 130
51 Podstawowe defi nic je 130
52 Obowiązki podmiotów organizacyjnych elektroenergetyki prowadzących „biznes sieciowy” 136
53 Struktura, zadania i parametry niezawodnościowe elektroenergetycznych systemów
sieciowych 139
54 Metody obliczeniowe i narzędzia komputerowe do prognozowania niezawodności
systemów przesyłowych i rozdzielczych 145
541 Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych i programów komputerowych 145
542 Metodyka i program NIEZ 149
543 Metodyka i program TRELSS 160
6 Niezawodność zasilania odbiorców w energię elektryczną 174
61 Niezawodność stacji elektroenergetycznych 174
62 Niezawodność zasilania odbiorców 181
7 Dane i systemy testowe do obliczeń niezawodnościowych 189
71 Zbieranie i obróbka informacji statystycznej o niezawodności obiektów elektroenergetycznych 189
72 Dane niezbędne do obliczeń i dane niezawodnościowe elementów systemu elektroenergetycznego 191
73 Systemy testowe IEEE: RTS-79/86 i RTS-96 204
74 System edukacyjny RBTS 225
8 Zagadnienia optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego, bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania energią elektryczną 229
81 Ogólne sformułowanie problemu optymalizacji poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i/lub niezawodności 229
82 Optymalna niezawodność systemu elektroenergetycznego 232
83 Koszty zawodności i ich wyznaczanie 236
Bibliografi a 25

Autor

,

ISBN

978-83-8156-181-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE I NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZ”