CHEMIA ANALITYCZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE ,

44.00

Na stanie

W skrypcie opisane są ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej dla studentów podstawowego i zaawansowanego kursu chemii analitycznej1. W rozdziale 1 zamieszczony jest zwięzły opis sposobów pobierania próbek, ich rozkładu (przeprowadzania do roztworu) oraz metod rozdzielania i zagęszczania składników przed końcową detekcją. Program ćwiczeń obejmuje klasyczne metody analizy chemicznej – objętościowe i wagowe (rozdziały 2–6) i metody instrumentalne (rozdziały 7–18).

W ramach poszczególnych jednostek ćwiczeniowych student ma możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi danej techniki analitycznej, korzystając z jej wstępnego opisu teoretycznego i zalecanej literatury źródłowej oraz wykonując w laboratorium ćwiczenia eksperymentalne z wykorzystaniem roztworów wzorcowych i odpowiednio dobranych próbek naturalnych, ilustrujących możliwości wykorzystania zdobywanej wiedzy w praktyce.

Ćwiczenia praktyczne poświęcone są głównie analizie materiałów pochodzenia biologicznego i próbek biotechnologicznych, co predysponuje je do wykorzystania w programie kształcenia studentów interesujących się tymi zagadnieniami.

SPIS TREŚCI
Przedmowa 11
Instrukcja BHP obowiązująca w pracowni chemii analitycznej 12
1. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZY – Elżbieta Święcicka-Füchsel 13
1.1. Pobieranie próbek 14
1.2. Rozkład próbek 17
1.3. Metody rozdzielania i zagęszczania 21
1.3.1. Metody ekstrakcyjne 21
1.3.2. Metody chromatograficzne 24
1.3.3. Metody strąceniowe 26
1.3.4. Metody lotnościowe 27
1.4. Inne sposoby przygotowania próbek 28
2. ALKACYMETRIA – Maria Balcerzak 30
2.1. Wyznaczanie przebiegu krzywej miareczkowania kwas – zasada 33
2.2. Wyznaczanie punktu końcowego (PK) reakcji kwas – zasada 36
2.3. Ćwiczenia 39
2.3.1. Przygotowanie mianowanego kwasu chlorowodorowego 39
2.3.2. Przygotowanie mianowanego roztworu wodorotlenku sodu 40
2.3.3. Alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego 41
2.3.4. Oznaczanie zawartości substancji kwasowych w mleku 42
2.3.5. Oznaczanie stężenia K2SO 4 w roztworze z wykorzystaniem silnie kwasowego
kationitu w postaci wodorowej 43
2.4. Zadanie rachunkowe 44
3. KOMPLEKSOMETRIA – Norbert Obarski 46
3.1. Kompleksy 46
3.1.1. Trwałość kompleksów 49
3.1.2. Kinetyka tworzenia kompleksów 50
3.2. Kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) – właściwości analityczne 50
3.2.1. Właściwości kompleksów metali z EDTA 51
3.2.2. Wpływ środowiska na tworzenie kompleksów z EDTA 53
3.2.3. Kinetyka tworzenia kompleksów z EDTA 54
3.3. Miareczkowanie kompleksometryczne za pomocą EDTA 55
3.4. Wskaźniki kompleksometryczne – metalowskaźniki 58
3.5. Ćwiczenia 62
3.5.1. Kompleksometryczne oznaczanie Fe i Al 62
3.5.2. Kompleksometryczne oznaczanie Mg i Ca w popiele pomineralizacyjnym z roślin 65
3.5.3. Pośrednie kompleksometryczne oznaczanie kwasu askorbowego w owocach
cytrusowych 67
6
3.5.4. Kompleksometryczne oznaczanie cynku w preparatach farmaceutycznych 69
3.5.5. Kompleksometryczne oznaczanie twardości całkowitej wody 71
3.6. Zadanie rachunkowe 73
4. REDOKSOMETRIA – Stanisław Kuś 75
4.1. Reakcje redoks 75
4.2. Potencjał redoks 76
4.3. Wpływ środowiska na reakcje redoks 80
4.4. Krzywe miareczkowania redoks 83
4.5. Wskaźniki redoks 85
4.6. Metody redoksometryczne 85
4.7. Utlenianie substancji organicznych 87
4.8. Ćwiczenia 87
4.8.1. Oznaczanie cukrów prostych metodą Luffa-Schoorla 87
4.8.2. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą manganianu(VII) 90
4.8.3. Oznaczanie kwasu mrówkowego lub szczawiowego w obecności kwasu cy-
trynowego 93
4.8.4. Oznaczanie aldehydu mrówkowego lub acetonu metodą jodometryczną 95
4.8.5. Jodanometryczne oznaczanie kwasu askorbowego w preparacie handlowym
witaminy C 97
4.9. Zadanie rachunkowe 98
5. ANALIZA STRĄCENIOWA – Michał Chudy 100
5.1. Metoda Mohra oznaczania chlorków 100
5.2. Metoda Volharda oznaczania chlorków 102
5.3. Adsorpcyjne wskaźniki miareczkowania strąceniowego 103
5.4. Ćwiczenia 104
5.4.1. Oznaczanie zawartości jonów chlorkowych w wodzie z Wisły i wodzie wodo-
ciągowej metodą Mohra 104
5.4.2. Oznaczanie zawartości jonów chlorkowych w soli leczniczej metodą Volharda 104
5.5. Zadanie rachunkowe 105
6. ANALIZA WAGOWA – Krzysztof Jankowski 107
6.1. Podstawy teoretyczne metody 108
6.2. Charakterystyka osadów w analizie wagowej 109
6.3. Wykonanie oznaczenia metodą wagową 110
6.4. Ćwiczenia 112
6.4.1. Oznaczanie potasu w penicylinie po strąceniu w postaci tetrafenyloboranu potasu 112
6.4.2. Oznaczanie zawartości fosforanów w nawozie i pożywce dla roślin 115
6.4.3. Oznaczanie zawartości niklu w roztworze po bioługowaniu rudy niklu 116
6.4.4. Oznaczanie zawartości lipidów w spirulinie metodą ekstrakcyjno-wagową 118
6.5. Zadanie rachunkowe 119
7. SPEKTROFOTOMETRIA – Krzysztof Jankowski, Elżbieta Święcicka-Füchsel 121
7.1. Prawa absorpcji 122
7.2. Aparatura do spektrofotometrii UV–VIS 123
7.3. Analiza ilościowa technikami spektrofotometrycznymi 124
7.4. Charakterystyka metod spektrofotometrycznych 125
7.5. Wykorzystanie komputerowej obróbki widm absorpcji jako metody zwiększenia selek-
tywności oznaczeń spektrofotometrycznych 126

Autor

ISBN

978-83-8156-366-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CHEMIA ANALITYCZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE”