ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMII BUDOWLANEJ ,

30.00

Na stanie

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej.
L. Czarnecki (red.)
P. Łukowski
A. Garbacz
B. Chmielewska
J. Kuzia

Celem powstania skryptu było umożliwienie studentom praktycznego zapoznania się z problemami chemii budowlanej w skromnych warunkach laboratorium. Tematyka ćwiczeń obejmuje oznaczenia związane z określaniem składu jakościowego i ilościowego materiałów budowlanych, zadania związane z chemiczną oceną przydatności materiałów budowlanych, zwłaszcza spoiw mineralnych i żywicznych, a także przebiegiem reakcji chemicznych, w szczególności związanych z procesami korozji i ich skutkami w odniesieniu do betonu, żelbetu i metali. Specjalnej uwadze studentów należałoby polecić ćwiczenie z komputerowej symulacji hydratacji cementu, stanowiące precedensowy przykład nowej dziedziny badań –  Komputerowej Inżynierii Materiałów (Computational Material Science). Odpowiedni program komputerowy w tym zakresie został opracowany przez P. Łukowskiego. Bardzo przydatne dla studentów powinny być również przykłady obliczeń chemicznych oraz statystycznego opracowywania uzyskanych wyników i wnioskowania w kategoriach statystycznych.

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA 5
ZASADY PRACY W LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ 7
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 7
2. Podstawowe operacje wykonywane w laboratorium oraz sprzęt laboratoryjny 9
2.1. Przeprowadzanie reakcji chemicznych 9
2.2. Waz ̇enie 10
2.3. Odmierzanie obje ̨tości 10
2.4. Miareczkowanie 11
2.5. Mieszanie 16
2.6. Sączenie 16
2.7. Suszenie, ogrzewanie i prażenie 17
3. Ogólne zasady opracowywania wyników c ́wiczen ́ 20
ĆWICZENIA WYKONYWANE W LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ 21
4. Elementy analizy chemicznej 21
Podstawy teoretyczne 21
Zadanie praktyczne 1. Identyfikacja wybranych kationów 32
Zadanie praktyczne 2. Identyfikacja wybranych anionów oraz związków chemicznych 34
Zadanie praktyczne 3. Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym 35
5. Szybkość przemian chemicznych 36
Podstawy teoretyczne 36
Zadanie praktyczne. Okres ́lenie wpływu stężenia reagentów i temperatury na szyb-
kos ́c ́ reakcji chemicznej 40
6. Woda w budownictwie 42
Podstawy teoretyczne 42
Zadanie praktyczne. Ocena przydatności wody do celów budowlanych 47
7. Spoiwa cementowe 51
Podstawy teoretyczne 51
Zadanie praktyczne 1. Komputerowa symulacja hydratacji cementu 56
Zadanie praktyczne 2. Oznaczanie zawartości rozpuszczalnych wodorotlenków w fa-
zie ciekłej zaczynu cementowego 60
Zadanie praktyczne 3. Oznaczanie składu betonu zwykłego 62
8. Spoiwa wapienne 66
Podstawy teoretyczne 66
Zadanie praktyczne 1. Oznaczanie zawartości aktywnego tlenku wapnia w wapnie
palonym 70
Zadanie praktyczne 2. Oznaczanie zawartości cze ̨s ́ci niedopalonych w wapnie palonym 71
9. Spoiwa gipsowe i anhydrytowe 74
Podstawy teoretyczne 74
Zadanie praktyczne 1. Badanie wpływu warunków praz ̇enia gipsu na strukturę i właściwości wiążące spoiw gipsowych 79
Zadanie praktyczne 2. Badanie wpływu domieszek na przebieg wiązania spoiw gipsowych 80
10. Spoiwa krzemianowe 83
Podstawy teoretyczne 83
Zadanie praktyczne. Oznaczanie modułu szkła wodnego 86
11. Spoiwa z ̇ywiczne 88
Podstawy teoretyczne 88
Zadanie praktyczne. Badanie przebiegu procesu utwardzania spoiw z ̇ywicznych 91
12. Chemiczna modyfikacja betonów 94
Podstawy teoretyczne 94
Zadanie praktyczne 1. Ocena właściwości upłynniających domieszek do betonu 100
Zadanie praktyczne 2. Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchni betonu 101
13. Korozja materiałów budowlanych 103
Podstawy teoretyczne 103
Zadanie praktyczne 1. Badanie korozji kwasowej betonu cementowego 113
Zadanie praktyczne 2. Ocena głębokości zobojętnienia i skaz ̇enia betonu 115
Zadanie praktyczne 3. Okres ́lanie prawdopodobieństwa korozji stali zbrojeniowej 117
Zadanie praktyczne 4. Badanie odporności korozyjnej metalu i wpływu inhibitorów na
szybkość korozji 119
DODATKI
A. Statystyczna interpretacja wyników badan ́ 122
B. Rodzaje stężeń i ich przeliczanie 129
C. Przykłady obliczeń stosowanych w chemii budowlanej 134
LITERATURA 148

Autor

ISBN

978-83-8156-399-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMII BUDOWLANEJ”