E-MARKETING TERYTORIALNY TEORIA I PRAKTYKA

Niniejsza publikacja powstała jako efekt moich zainteresowań i badań ? przeprowadzonych na przestrzeni kilku lat ? dotyczących problemów elektronicznej administracji samorządowej oraz partycypacji obywateli w społeczeństwie informacyjnym. Pomimo coraz częstszego stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację publiczną dobrych praktyk zarządzania, dostrzegam, że rzadko badany jest poziom akceptacji, zadowolenia i zrozumienia u ich klienta, czyli mieszkańca, turysty, przedsiębiorcy, w związku z nowymi formami komunikowania się z nimi. Jeszcze rzadziej próbuje się poznać jego potrzeby w tym zakresie.

42.00

Na stanie

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I. Internet, marketing samorządów i elektroniczna administracja . . . 15
1.1. Społeczeństwo informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2. Samorząd i marketing terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.1. Samorząd terytorialny: defi nicja i jego zadania . . . . . . . . . . . . 26
1.2.2. Marketing terytorialny: defi niowanie i istota . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.3. Internetowy marketing terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.3. Elektroniczna administracja i proces tworzenia społeczeństwa
informacyjnego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.3.1. Unia Europejska i jej wpływ na tworzenie społeczeństwa
informacyjnego i e-administracji w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.3.2. Defi niowanie i zadania e-administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1.3.3. Obowiązujące plany i strategie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego (cyfrowego) i cyfryzacji w Polsce . . . . . . . . . . 84
1.4. Społeczeństwo obywatelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
II. Metodologia badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.1. Cel, problemy i metody badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.2. Przedmiot i teren badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.3. Konceptualizacja i operacjonalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2.4. Czas badań i dobór próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.5. Przebieg badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Spis treści
6 S???????????? ????????????????????????
2.5.1. Pogłębione wywiady z przedstawicielami urzędów . . . . . . . . . . . . . . . 143
2.5.2. Ankieta internetowa dla klientów urzędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2.5.3. Zogniskowane wywiady grupowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2.5.4. Wywiady z mieszkańcami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2.5.5. Analiza narzędzi internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
III. Strony internetowe: między komunikacją, informacją a promocją . . . . . . 165
3.1. Strony WWW – wady technologiczne, pozycjonowanie a problemy
z komunikacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.2. E-komunikacja za pomocą stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.2.1. Podejście urzędów do e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.2.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
3.2.3. Sędziowie kompetentni o e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
3.3. E-informacja za pomocą stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3.3.1. Podejście urzędów do e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3.3.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.3.3. Sędziowie kompetentni o e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
3.4. E-promocja samorządu terytorialnego za pomocą stron internetowych . . . 220
3.4.1. Podejście urzędów do e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
3.4.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
3.4.3. Sędziowie kompetentni o e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
3.5. Skuteczność działań e-marketingowych stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3.6. Strony internetowe: model a rzeczywistość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
IV. Profi le społecznościowe na Facebooku: między komunikacją,
informacją a promocją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
4.1. Jednostki samorządu terytorialnego i Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
4.2. E-komunikacja za pomocą profi lu społecznościowego na Facebooku . . . . 269
4.2.1. Podejście urzędów do e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
4.2.1. Opinie mieszkańców/klientów o e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
4.2.1. Sędziowie kompetentni o e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
4.3. E-informacja na profi lu społecznościowym Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
4.3.1. Podejście urzędów do e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
4.3.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
4.3.3. Sędziowie kompetentni o e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
4.4. E-promocja na Facebooku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4.4.1. Podejście urzędów do e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
S???????????? ???????????????????????? 7
4.4.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
4.4.3. Sędziowie kompetentni o e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
4.5. Skuteczność działań e-marketingowych na profi lach facebookowych . . . . 299
4.6. Profi l społecznościowy urzędów: model a rzeczywistość . . . . . . . . . . . . . . . 322
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Wykaz źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Aneksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Aneks I
Scenariusz indywidualnych i grupowych wywiadów pogłębionych
według kategorii tematycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Aneks II
Informacja dla klientów urzędów umieszczona na stronach,
plakatach i ulotkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Aneks III
Kwestionariusz wywiadu z mieszkańcami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Aneks IV
Strony internetowe biorące udział w badaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Aneks V
Profi le społecznościowe urzędów na Facebooku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Spis schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I. Internet, marketing samorządów i elektroniczna administracja . . . 15
1.1. Społeczeństwo informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2. Samorząd i marketing terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.1. Samorząd terytorialny: defi nicja i jego zadania . . . . . . . . . . . . 26
1.2.2. Marketing terytorialny: defi niowanie i istota . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.3. Internetowy marketing terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.3. Elektroniczna administracja i proces tworzenia społeczeństwa
informacyjnego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.3.1. Unia Europejska i jej wpływ na tworzenie społeczeństwa
informacyjnego i e-administracji w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.3.2. Defi niowanie i zadania e-administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1.3.3. Obowiązujące plany i strategie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego (cyfrowego) i cyfryzacji w Polsce . . . . . . . . . . 84
1.4. Społeczeństwo obywatelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
II. Metodologia badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.1. Cel, problemy i metody badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.2. Przedmiot i teren badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.3. Konceptualizacja i operacjonalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2.4. Czas badań i dobór próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.5. Przebieg badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Spis treści
6 S???????????? ????????????????????????
2.5.1. Pogłębione wywiady z przedstawicielami urzędów . . . . . . . . . . . . . . . 143
2.5.2. Ankieta internetowa dla klientów urzędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2.5.3. Zogniskowane wywiady grupowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2.5.4. Wywiady z mieszkańcami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2.5.5. Analiza narzędzi internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
III. Strony internetowe: między komunikacją, informacją a promocją . . . . . . 165
3.1. Strony WWW – wady technologiczne, pozycjonowanie a problemy
z komunikacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.2. E-komunikacja za pomocą stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.2.1. Podejście urzędów do e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.2.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
3.2.3. Sędziowie kompetentni o e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
3.3. E-informacja za pomocą stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3.3.1. Podejście urzędów do e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3.3.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.3.3. Sędziowie kompetentni o e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
3.4. E-promocja samorządu terytorialnego za pomocą stron internetowych . . . 220
3.4.1. Podejście urzędów do e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
3.4.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
3.4.3. Sędziowie kompetentni o e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
3.5. Skuteczność działań e-marketingowych stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3.6. Strony internetowe: model a rzeczywistość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
IV. Profi le społecznościowe na Facebooku: między komunikacją,
informacją a promocją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
4.1. Jednostki samorządu terytorialnego i Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
4.2. E-komunikacja za pomocą profi lu społecznościowego na Facebooku . . . . 269
4.2.1. Podejście urzędów do e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
4.2.1. Opinie mieszkańców/klientów o e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
4.2.1. Sędziowie kompetentni o e-komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
4.3. E-informacja na profi lu społecznościowym Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
4.3.1. Podejście urzędów do e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
4.3.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
4.3.3. Sędziowie kompetentni o e-informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
4.4. E-promocja na Facebooku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4.4.1. Podejście urzędów do e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
S???????????? ???????????????????????? 7
4.4.2. Opinie mieszkańców/klientów o e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
4.4.3. Sędziowie kompetentni o e-promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
4.5. Skuteczność działań e-marketingowych na profi lach facebookowych . . . . 299
4.6. Profi l społecznościowy urzędów: model a rzeczywistość . . . . . . . . . . . . . . . 322
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Wykaz źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Aneksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Aneks I
Scenariusz indywidualnych i grupowych wywiadów pogłębionych
według kategorii tematycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Aneks II
Informacja dla klientów urzędów umieszczona na stronach,
plakatach i ulotkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Aneks III
Kwestionariusz wywiadu z mieszkańcami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Aneks IV
Strony internetowe biorące udział w badaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Aneks V
Profi le społecznościowe urzędów na Facebooku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Spis schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Autor

ISBN

978-83-7784-919-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „E-MARKETING TERYTORIALNY TEORIA I PRAKTYKA”