Promocja!

ERGONOMIA PRODUKTU ERGONOMICZNE ZASADY PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW ,

Podręcznik składa się z dwóch integralnie powiązanych części. Zadaniem części ogólnej jest wpro-wadzenie czytelnika w tematykę publikacji i ukazanie tych ergonomicznych zasad projektowania, które dotyczą…

21.00 5.00

Na stanie

Podręcznik składa się z dwóch integralnie powiązanych części. Zadaniem części ogólnej jest wpro-wadzenie czytelnika w tematykę publikacji i ukazanie tych ergonomicznych zasad projektowania, które dotyczą wszystkich rodzajów produktów; w związku z tym omówiono: podstawy metodologii projekto-wania, specyfikę projektowania ergonomicznego na potrzeby osób niepełnosprawnych, aspekt marketin-gowy w projektowaniu produktów ergonomicznych, przepisy prawa i normy obowiązujące w projekto-waniu oraz związek między ergonomicznością produktu a wzornictwem przemysłowym. W części szczegółowej przedstawiono specyfikę ergonomicznego projektowania różnych rodzajów produktów: mebli, oprogramowania komputerowego, narzędzi, samochodów i zabawek.

Spis treści


I -Część ogólna
1. Zagadnienia wprowadzające
(Jan Jabłoński)
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Zakres opracowania
1.3. Uzasadnienie wyboru przedmiotu opracowania
1.4. Wybór formy pracy
1.5. Struktura podręcznika
Bibliografia
2. Podstawy metodologii projektowania ergonomicznego
(Edwin Tytyk)
2.1. Projektowanie jako nauka
2.1.1. Historia projektowania
2.1.2. Nauka o projektowaniu i jego definicje
2.1.3. Systemowe ujęcie przedmiotu projektowania
2.1.4. Metoda projektowania ergonomicznego
2.1.5. Decyzje i kryteria w projektowaniu ergonomicznym
2.1.6. Struktura procesu projektowania ergonomicznego
2.2. Projektowanie ergonomiczne jako rozwiązywanie problemów
2.2.1. Źródła problemów i zadań projektowych
2.2.2. Projektowanie ergonomiczne jako działanie twórcze
2.2.3. Koszty uzyskiwania jakości projektowej a fazy istnienia wyrobu
2.3. Projektowanie ergonomiczne jako działalność zawodowa
2.3.1. Zespół projektowy jako system projektujący
2.3.2. Postawy metodologiczne projektantów
2.3.3. Wspomaganie projektowania ergonomicznego
Bibliografia
3. Kreacja i kontaminacja zasad projektowania i zasad konstrukcji w projektowaniu dla osób
niepełnosprawnych
{Bogdan Branowski, Marek Zabtocki)
3.1. Znaczenie projektowania dla osób niepełnosprawnych
3.2. Ogólny model procesu projektowania dla osób niepełnosprawnych
3.3. Wykorzystanie systemowej teorii techniki w projektowaniu dla osób niepełnosprawnych
3.4. Systemowe zasady projektowania dla osób niepełnosprawnych
3.5. Zasady konstruowania urządzeń dla osób niepełnosprawnych
3.6. Studia przypadków wykorzystania zasad
3.7. Wnioski
Bibliografia
4. Ergonomiczność produktu jako potrzeba konsumenta
(Karolina Bondarowska, Marek Goliński, Ewa Więcek-Janka)
4.1. Elementy marketingu w projektowaniu ergonomicznym
4.1.1. Produkt jako nośnik wartości dla konsumenta
4.1.2. Rola konsumenta w projektowaniu ergonomicznym
4.1.3. Interpretacja ergonomii przez konsumenta na podstawie badań
4.1.4. Wybrane funkcje marketingu wspierające projektowanie ergonomiczne
4.2. Możliwości wykorzystania badań marketingowych w fazie projektowania produktu
4.2.1. Istota i przebieg badań marketingowych w ergonomicznym projektowaniu produktu
4.2.2. Klasyczne metody zbierania danych pierwotnych
4.2.3. Zastosowanie metody QFD w ergonomicznym projektowaniu produktu
4.2.4. Analiza conjoint w projektowaniu produktu
4.3. Ergonomia produktu jako element strategii marketingowej – podsumowanie
Bibliografia
5. Przepisy prawa i normy w projektowaniu ergonomicznym
(Zbigniew Tomaszewski, Krzysztof Tomaszewski)
5.1. Ergonomia, ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
5.2. Źródła przepisów prawnych i norm obowiązujących w projektowaniu ergonomicznym
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Przepisy prawa w projektowaniu ergonomicznym
5.2.3. Normy w projektowaniu ergonomicznym
5.2.4. System oceny zgodności (deklaracja zgodności, oznakowanie CE)
5.3. Zasady projektowania produktu ergonomicznego i bezpiecznego w użytkowaniu
5.3.1. Zasady uniwersalne
5.3.2. Zasady uwzględniające wybrane cechy ergonomiczne
5.3.3. Rola instrukcji obsługi produktu w bezpiecznym (ergonomicznym) jego użytkowaniu
5.4. Podsumowanie
Bibliografia
6. Ergonomia i wzornictwo
(Czesława Frejlich)
6.1. Wzornictwo
6.2. Projektowanie ergonomiczne
6.3. Ergonomia i wzornictwo – studium przypadków
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Henry Dreyfuss, telefon 300 (1937)
6.3.3. Adrian Frutiger, pismo Univers (1954-1957)
6.3.4. Olaf Backstróm, nożyczki Classic (1967)
6.3.5. Maria Bcnktzon i Sven-Eric Juhlin, sztućce dla starszych (1980)
6.3.6. Don Chadwick i Bil! Stumpf, fotel biurowy Aeron (1992)
6.4. Podsumowanie
Bibliografia
7. Ergonomia a dowolność kształtowania formy obiektów technicznych
(Jerzy Siowikowski)
7.1. Relacje projektowania ergonomicznego ze wzornictwem przemysłowym
7.1.1. Organiczne związki między wzornictwem przemysłowym i ergonomią
7.1.2. Pokrewieństwa metodologiczne
7.2. Przypadek postmodernizmu
7.2.1. Pojawienie się zjawiska
7.2.2. Typologia obszarów zastosowań ergonomii
7.2.3. Człowiek ubezwłasnowolniony
7.3. Konkluzje
7.3.1. Styling
7.3.2. Ergonomiczne kredo
Bibliografia
8. Ogólne ergonomiczne zasady projektowania produktów
(Jan Jabłoński)
8.1. Przedstawienie zasad
8.2. Omówienie zasad
Bibliografia
II – Część szczegółowa
9. Ergonomiczne zasady projektowania mebli
(Jerzy Smardzewski)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Metody projektowania i konstruowania mebli
9.2.1. Ogólna charakterystyka
9.2.2. Projektowanie antropometryczne
9.2.3. Projektowanie i analiza kosztów
9.2.4. Materiały stosowane w projektowaniu
9.3. Projektowanie mebli biurowych
9.3.1. Wymagania wymiarowe
9.3.2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
9.4. Projektowanie mebli szkolnych
9.4.1. Metody projektowania i konstruowania
9.4.2. Wymagania wymiarowe
9.4.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
9.5. Projektowanie mebli kuchennych
9.5.1. Strefy użytkowe kuchni
9.5.2. Wymagania wymiarowe
9.5.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
9.5.4. Biedy pomiaru pomieszczeń kuchennych
9.5.5. Błędy popełniane w fazie projektowania mebli
9.6. Projektowanie mebli mieszkaniowych
9.6.1. Wymagania zdrowotne
9.6.2. Modelowanie sztywności materiałów i wielowarstwowych układów tapicerskich
Bibliografia
!0. Ergonomiczne zasady aranżacji i projektowania urządzeń oświetleniowych
(Małgorzata Zalesińska)
10.1. Wstęp do ergonomicznego projektowania urządzeń oświetleniowych
10.1.1. Wprowadzenie
10.1.2. Oko jako źródło informacji o otoczeniu
10.1.3. Podstawowe wielkości fotometryczne i ich jednostki
10.1.4. Przestrzenny rozsył światłości
10.1.5. Własności fotometryczne powierzchni
10.2. Sprzęt oświetleniowy
10.2.1. Źródła światła
10.2.2. Oprawy oświetleniowe
10.3. Podstawowe cechy ergonomicznych urządzeń oświetleniowych
10.3.1. Wygoda widzenia
10.3.2. Barwa światła
10.3.3. Rozmieszczenie opraw we wnętrzu
10.4. Etapy projektowania urządzeń oświetleniowych
Bibliografia
11. Ergonomiczne zasady projektowania oprogramowania komputerowego
(Waldemar Prussak)
11.1. Wprowadzenie
11.2. Podstawowe pojęcia i modele
11.3. Zasady i wytyczne ergonomii oprogramowania
11.3.1, Zasady ogólne
11.3.2, Zródia wymagań szczegółowych
11.3.3, Zastosowanie zasad i wytycznych ergonomicznych w projektowaniu zorientowanym na użytkownika
11.4. Badaniejakości użytkowej oprogramowania
11.5. Podsumowanie
Bibliografia
12. Ergonomiczne zasady projektowania odzieży
(Joanna Lecewicz-Bartoszewska)
12.1. Specyfika projektowania odzieży
12.2. Dane antropometryczne do projektowania odzieży
12.3. Dynamiczne dane antropometryczne do projektowania odzieży
12.4. Dane antropometryczne do projektowania odzieży dla osób starszych
12.5. Pozaantropometryczne wymagania ergonomiczne dotyczące odzieży
12.6. Ogólne zasady ergonomicznego projektowania odzieży
Bibliografia
13. Ergonomiczne zasady projektowania narzędzi
{Jerzy Słowikowski)
13.1. Zasady przykładania siły do ciała człowieka operatora
13.2. Zestaw wymagań sformułowany w formie dostosowanej do projektowania obiektów z klasy maszyn mobilnych
Bibliografia
14. Zasady ergonomii w projektowaniu samochodu
{Marek Zabłocki, Michał Rychlik, Bogdan Branowski)
14.1. Wprowadzenie
14.2. Człowiek jako podmiot projektowania pojazdu
14.2.1. Uwagi wstępne
14.2.2. Relacje somatyczne – antropometria kierowcy pojazdu
14.2.3. Relacje receptorowe kierowcy z otoczeniem
14.3. Ergonomia pozycji siedzącej kierowcy i pasażerów
14.4. Przykiad projektowania systemu antropotechnicznego kierowca-pojazd samochodowy z wykorzystaniem programu CATIAv5
Bibliografia
15. Ergonomiczne zasady projektowania zabawek
(Joanna Lecewicz-Bartoszewska)
15.1. Pojęcie zabawki i zabawy
15.2. Funkcje zabawki
15.3. Klasyfikacja zabawek
15.4. Zabawki w przepisach formalnoprawnych
15.5. Normy dotyczące zabawek
15.6. Ergonomiczne wymagania w zakresie projektowania zabawek w funkcji rozwoju dziecka
15.7. Ogólne ergonomiczne zasady projektowania zabawek
Bibliografia
16. Szczegółowe ergonomiczne zasady projektowania produktów
(Jan Jabłoński)
16.1. Przedstawienie zasad
16.2. Omówienie zasad
Notki o autorach

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ERGONOMIA PRODUKTU ERGONOMICZNE ZASADY PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW”