EXCEL 2013 PL FORMUŁY

99.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorze (21)

Wstęp (23)

 • Co trzeba wiedzieć (23)
 • Co trzeba mieć (24)
 • Konwencje typograficzne (24)
  • Konwencje dotyczące klawiatury (24)
  • Konwencje dotyczące myszy (26)
  • Co oznaczają ikony (26)
 • Organizacja książki (27)
  • Część I: Informacje podstawowe (27)
  • Część II: Stosowanie funkcji w formułach (27)
  • Część III: Formuły finansowe (27)
  • Część IV: Formuły tablicowe (27)
  • Część V: Różne techniki wykorzystania formuł (28)
  • Część VI: Tworzenie niestandardowych funkcji arkusza (28)
  • Dodatki (28)
 • Jak korzystać z książki? (28)
 • Informacje o przykładach (29)
 • Informacje o dodatku Power Utility Pak (29)

CZĘŚĆ I. INFORMACJE PODSTAWOWE (31)

Rozdział 1. Wstęp do Excela (33)

 • Do czego służy Excel (34)
 • Co nowego w Excelu 2013 (34)
 • Koncepcja modelu obiektowego (36)
 • Zasada działania skoroszytów (36)
  • Arkusze (37)
  • Arkusze wykresów (38)
  • Arkusze makr i arkusze dialogowe (38)
 • Interfejs użytkownika programu Excel (39)
  • Wstążka (39)
  • Widok Backstage (42)
  • Menu podręczne i minipasek narzędzi (43)
  • Okna dialogowe (43)
  • Konfigurowanie interfejsu użytkownika (44)
  • Okienka zadań (45)
  • Skróty klawiaturowe (46)
  • Dostosowywanie widoku na ekranie (47)
  • Zaznaczanie obiektów i komórek (47)
 • Pomoc programu Excel (47)
 • Formatowanie komórek (49)
  • Formatowanie numeryczne (49)
  • Formatowanie stylistyczne (49)
 • Tabele (50)
 • Formuły i funkcje arkuszy (50)
 • Obiekty na warstwie rysowania (51)
  • Kształty i ilustracje (51)
  • Formanty (52)
  • Wykresy (52)
  • Wykresy przebiegu w czasie (53)
 • Dostosowywanie Excela (54)
  • Makra (54)
  • Dodatki (54)
 • Funkcje internetowe (54)
 • Narzędzia do analizy (55)
  • Dostęp do baz danych (55)
  • Zarządzanie scenariuszami (55)
  • Tabele przestawne (56)
  • Funkcje inspekcji (56)
  • Dodatek Solver (56)
 • Opcje ochrony (56)
  • Ochrona formuł przed nadpisaniem (57)
  • Chronienie struktury skoroszytu (57)
  • Ochrona skoroszytu hasłem (58)

Rozdział 2. Podstawowe informacje na temat formuł (59)

 • Wprowadzanie i edycja formuł (60)
  • Elementy formuły (60)
  • Wstawianie formuły (60)
  • Wklejanie nazw (62)
  • Spacje i złamania wiersza (63)
  • Ograniczenia formuł (64)
  • Przykłady formuł (64)
  • Edytowanie formuł (65)
 • Operatory używane w formułach (66)
  • Operatory odniesienia (67)
  • Pierwszeństwo operatorów (68)
 • Obliczanie wartości formuł (71)
 • Odniesienia do komórek i zakresów (73)
  • Tworzenie odwołań bezwzględnych i mieszanych (73)
  • Tworzenie odwołań do innych arkuszy lub skoroszytów (76)
 • Kopiowanie i przenoszenie komórek i zakresów komórek (77)
 • Robienie wiernej kopii formuły (79)
 • Konwertowanie formuł na wartości (80)
 • Ukrywanie formuł (83)
 • Błędy w formułach (84)
 • Co robić z odwołaniami cyklicznymi (85)
 • Szukanie wyniku (86)
  • Przykład szukania wyniku (87)
  • Szukanie wyniku – informacje dodatkowe (88)

Rozdział 3. Praca z nazwami (91)

 • Co to jest nazwa (92)
 • Zakres nazw (93)
  • Odwołania do nazw (93)
  • Odnoszenie się do nazw z innego skoroszytu (94)
  • Konflikty nazw (95)
 • Menedżer nazw (95)
  • Tworzenie nazw (96)
  • Edytowanie nazw (96)
  • Usuwanie nazw (97)
 • Szybkie tworzenie nazw komórek i zakresów (97)
  • Okno dialogowe Nowa nazwa (97)
  • Tworzenie nazw przy użyciu pola nazwy (99)
  • Tworzenie nazw z tekstu komórek (100)
  • Nazywanie całych wierszy i kolumn (102)
  • Nazwy tworzone przez Excela (103)
 • Tworzenie nazw obejmujących kilka arkuszy (104)
 • Praca z nazwami komórek i zakresów (106)
  • Tworzenie listy nazw (106)
  • Używanie nazw w formułach (107)
  • Używanie operatora przecięcia z nazwami (108)
  • Używanie operatora zakresu z nazwami (110)
  • Odwoływanie się do pojedynczej komórki w zakresie nazwanym obejmującym kilka arkuszy (110)
  • Wstawianie nazw do istniejących formuł (111)
  • Automatyczne wstawianie nazw podczas tworzenia formuły (112)
  • Usuwanie nazw (112)
  • Nazwy z błędami (113)
  • Przeglądanie nazw zakresów (113)
  • Stosowanie nazw w wykresach (114)
 • Obsługa nazw komórek i zakresów przez Excela (114)
  • Wstawianie wiersza lub kolumny (114)
  • Usuwanie wiersza lub kolumny (115)
  • Wycinanie i wklejanie (115)
 • Potencjalne problemy z nazwami (115)
  • Problemy występujące podczas kopiowania arkuszy (115)
  • Problemy z nazwami przy usuwaniu arkuszy (117)
 • Klucz do zrozumienia nazw (119)
  • Nazywanie wartości stałych (120)
  • Nazywanie stałych tekstowych (121)
  • Używanie funkcji arkusza w nazwanych formułach (121)
  • Używanie odwołań do komórek i zakresów w formułach nazwanych (122)
  • Używanie formuł nazwanych zawierających odwołania względne (124)
 • Zaawansowane techniki używania nazw (128)
  • Używanie funkcji ADR.POŚR z zakresem nazwanym (128)
  • Używanie tablic w formułach nazwanych (129)
  • Tworzenie dynamicznych formuł nazwanych (131)
 • Makra XLM w nazwanych formułach (133)

CZĘŚĆ II. STOSOWANIE FUNKCJI W FORMUŁACH (135)

Rozdział 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza (137)

 • Co to jest funkcja (137)
  • Upraszczanie formuł (138)
  • Wykonywanie obliczeń niemożliwych do wykonania w inny sposób (138)
  • Przyspieszanie zadań edycyjnych (139)
  • Podejmowanie decyzji przez formułę (139)
  • Więcej na temat funkcji (140)
 • Typy argumentów funkcji (140)
  • Nazwy w roli argumentów (142)
  • Całe kolumny i wiersze w roli argumentów (142)
  • Wartości literalne w roli argumentów (143)
  • Wyrażenia w roli argumentów (143)
  • Funkcje w roli argumentów (143)
  • Tablice w roli argumentów (144)
 • Sposoby wstawiania funkcji do formuł (144)
  • Ręczne wpisywanie funkcji (144)
  • Biblioteka funkcji (146)
  • Okno dialogowe Wstawianie funkcji (147)
  • Dodatkowe wskazówki na temat wstawiania funkcji (149)
 • Kategorie funkcji (150)
  • Funkcje finansowe (151)
  • Funkcje daty i godziny (151)
  • Funkcje matematyczne i trygonometryczne (151)
  • Funkcje statystyczne (151)
  • Funkcje wyszukiwania i adresu (151)
  • Funkcje baz danych (152)
  • Funkcje tekstowe (152)
  • Funkcje logiczne (153)
  • Funkcje informacyjne (153)
  • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (153)
  • Funkcje inżynierskie (153)
  • Funkcje modułowe (153)
  • Funkcje zgodności (153)
  • Funkcje sieciowe (154)
  • Inne kategorie funkcji (154)

Rozdział 5. Manipulowanie tekstem (155)

 • Kilka słów na temat tekstu (155)
  • Ile znaków może pomieścić jedna komórka (156)
  • Liczby jako tekst (156)
 • Funkcje tekstowe (157)
  • Sprawdzanie, czy komórka zawiera tekst (158)
  • Praca z kodami znaków (158)
  • Sprawdzanie, czy dwa ciągi są identyczne (161)
  • Łączenie dwóch lub większej liczby komórek (162)
  • Wyświetlanie sformatowanych wartości jako tekst (163)
  • Wyświetlanie wartości walutowych jako tekst (164)
  • Usuwanie niepotrzebnych spacji i niedrukowalnych znaków (165)
  • Liczenie znaków w ciągu (165)
  • Powtarzanie znaku lub ciągu (166)
  • Tworzenie histogramu tekstowego (166)
  • Dopełnianie liczby (167)
  • Zmiana wielkości liter (168)
  • Wydobywanie znaków z ciągu (169)
  • Podmienianie tekstu innym tekstem (170)
  • Znajdowanie i szukanie w ciągu (171)
  • Znajdowanie i zamienianie ciągów (172)
 • Zaawansowane formuły tekstowe (172)
  • Zliczanie określonych znaków w komórce (173)
  • Zliczanie wystąpień podciągu w komórce (173)
  • Usuwanie znaków minusa z końca (173)
  • Sprawdzanie litery kolumny po jej numerze (174)
  • Wydobywanie nazwy pliku ze ścieżki (174)
  • Wydobywanie pierwszego wyrazu z ciągu (175)
  • Wydobywanie ostatniego wyrazu z ciągu (175)
  • Wydobywanie wszystkiego poza pierwszym wyrazem w ciągu (176)
  • Wydobywanie pierwszych imion, drugich imion i nazwisk (176)
  • Usuwanie tytułu sprzed imienia lub nazwiska (178)
  • Zliczanie słów w komórce (178)

Rozdział 6. Funkcje daty i czasu (181)

 • Jak Excel obsługuje daty i godziny (181)
  • Liczby seryjne dat (182)
  • Wprowadzanie dat (183)
  • Liczby seryjne godzin i minut (185)
  • Wprowadzanie godzin (186)
  • Formatowanie dat i godzin (187)
  • Problemy z datami (189)
 • Funkcje daty (191)
  • Wyświetlanie aktualnej daty (191)
  • Wyświetlanie dowolnej daty przy użyciu funkcji (193)
  • Generowanie serii dat (194)
  • Konwersja ciągów tekstowych na daty (195)
  • Obliczanie liczby dni dzielących dwie daty (195)
  • Obliczanie liczby dni powszednich między dwiema datami (196)
  • Obliczanie daty, biorąc pod uwagę tylko dni robocze (197)
  • Obliczanie liczby lat dzielących dwie daty (198)
  • Obliczanie wieku osób (199)
  • Określanie dnia roku (199)
  • Określanie dnia tygodnia (201)
  • Określanie tygodnia roku (201)
  • Określanie daty ostatniej niedzieli (201)
  • Określanie daty pierwszego wystąpienia dnia tygodnia po określonej dacie (202)
  • Określanie n-tego wystąpienia dnia tygodnia w miesiącu (202)
  • Zliczanie wystąpień dnia tygodnia (203)
  • Obliczanie dat świąt (204)
  • Określanie daty ostatniego dnia miesiąca (206)
  • Sprawdzanie, czy dany rok jest przestępny (207)
  • Sprawdzanie kwartału roku (207)
  • Konwersja roku na liczby rzymskie (207)
 • Funkcje czasu (208)
  • Wyświetlanie bieżącego czasu (208)
  • Wyświetlanie dowolnego czasu (209)
  • Obliczanie różnicy między dwiema wartościami czasu (210)
  • Sumowanie czasów powyżej 24 godzin (211)
  • Konwersja z czasu wojskowego (214)
  • Konwersja godzin, minut i sekund w zapisie dziesiętnym na wartości czasu (214)
  • Dodawanie godzin, minut i sekund do wartości czasu (215)
  • Konwersja pomiędzy strefami czasowymi (215)
  • Zaokrąglanie wartości czasu (216)
  • Praca z wartościami niebędącymi godzinami dnia (217)

Rozdział 7. Techniki liczenia i sumowania (219)

 • Liczenie i sumowanie komórek (220)
 • Inne metody liczenia (221)
 • Podstawowe formuły liczące (222)
  • Obliczanie liczby komórek (223)
  • Zliczanie pustych komórek (223)
  • Zliczanie niepustych komórek (223)
  • Zliczanie komórek z liczbami (224)
  • Zliczanie komórek tekstowych (224)
  • Zliczanie komórek niezawierających tekstu (224)
  • Zliczanie wartości logicznych (224)
  • Zliczanie wartości błędów w zakresie (225)
 • Zaawansowane formuły liczące (225)
  • Liczenie komórek przy użyciu funkcji LICZ.JEŻELI (226)
  • Zliczanie komórek spełniających wiele kryteriów (226)
  • Zliczanie liczby wystąpień najczęściej pojawiającego się wpisu (230)
  • Zliczanie wystąpień określonego tekstu (231)
  • Liczenie unikatowych wartości (233)
  • Tworzenie rozkładu częstości (234)
 • Formuły sumujące (241)
  • Sumowanie wszystkich komórek w zakresie (241)
  • Sumowanie zakresu zawierającego błędy (243)
  • Obliczanie narastającej sumy (243)
  • Sumowanie określonej liczby największych wartości (244)
 • Sumowanie warunkowe z jednym kryterium (246)
  • Sumowanie tylko wartości ujemnych (247)
  • Sumowanie wartości w oparciu o inny zakres (247)
  • Sumowanie wartości w oparciu o porównanie tekstowe (248)
  • Sumowanie wartości w oparciu o porównanie daty (248)
 • Sumowanie warunkowe przy zastosowaniu wielu kryteriów (248)
  • Użycie kryteriów “i” (249)
  • Użycie kryteriów “lub” (250)
  • Użycie kryteriów “i” oraz “lub” (251)

Rozdział 8. Funkcje wyszukiwania (253)

 • Co to jest formuła wyszukiwania (253)
 • Funkcje związane z wyszukiwaniem (255)
 • Podstawowe formuły wyszukiwania (256)
  • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (257)
  • Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO (258)
  • Funkcja WYSZUKAJ (259)
  • Łączne użycie funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS (261)
 • Wyspecjalizowane formuły wyszukujące (262)
  • Wyszukiwanie dokładnej wartości (263)
  • Wyszukiwanie wartości w lewą stronę (265)
  • Wyszukiwanie z rozróżnianiem małych i wielkich liter (266)
  • Wybieranie spośród wielu tabel (266)
  • Określanie ocen na podstawie wyników testu (267)
  • Obliczanie średniej ocen (268)
  • Wyszukiwanie w dwie strony (269)
  • Wyszukiwanie dwukolumnowe (271)
  • Sprawdzanie adresu wartości w zakresie (271)
  • Wyszukiwanie wartości przy użyciu najbliższego dopasowania (272)
  • Wyszukiwanie wartości przy użyciu interpolacji liniowej (274)

Rozdział 9. Tabele i listy arkusza (277)

 • Tabele i terminologia (278)
  • Przykład listy (278)
  • Przykład tabeli (279)
 • Praca z tabelami (280)
  • Tworzenie tabeli (281)
  • Zmiana wyglądu tabeli (282)
  • Nawigacja i zaznaczanie w tabeli (284)
  • Dodawanie wierszy i kolumn (285)
  • Usuwanie wierszy lub kolumn (287)
  • Przenoszenie tabeli (287)
  • Usuwanie powtarzających się wierszy z tabeli (287)
  • Sortowanie i filtrowanie tabeli (288)
  • Praca z wierszem sumy (294)
  • Stosowanie formuł w tabelach (297)
  • Odwoływanie się do danych w tabeli (299)
  • Konwersja tabeli na listę arkusza (303)
 • Filtrowanie zaawansowane (304)
  • Ustawianie zakresu kryteriów (305)
  • Stosowanie filtru zaawansowanego (306)
  • Usuwanie filtru zaawansowanego (307)
 • Określanie kryteriów filtru zaawansowanego (307)
  • Określanie pojedynczego kryterium (308)
  • Określanie wielu kryteriów (309)
  • Określanie kryteriów utworzonych w wyniku użycia formuły (313)
 • Funkcje bazy danych (314)
 • Wstawianie sum częściowych (316)

Rozdział 10. Różne obliczenia (321)

 • Konwersja jednostek (321)
 • Zaokrąglanie liczb (325)
  • Podstawowe formuły zaokrąglające (326)
  • Zaokrąglanie do najbliższej wielokrotności (327)
  • Zaokrąglanie wartości walutowych (327)
  • Praca z ułamkami dolarów (328)
  • Stosowanie funkcji ZAOKR.DO.CAŁK i LICZBA.CAŁK (330)
  • Zaokrąglanie do parzystej lub nieparzystej liczby całkowitej (331)
  • Zaokrąglanie do n cyfr znaczących (331)
 • Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych (332)
 • Obliczanie pola powierzchni, obwodu i objętości (334)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu kwadratu (335)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu prostokąta (335)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu koła (335)
  • Obliczanie pola powierzchni trapezu (336)
  • Obliczanie pola powierzchni trójkąta (336)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości kuli (336)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości sześcianu (337)
  • Obliczanie pola powierzchni i pojemności prostopadłościanu (337)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości stożka (337)
  • Obliczanie objętości walca (338)
  • Obliczanie objętości ostrosłupa (338)
 • Rozwiązywanie układów równań (338)
 • Obliczanie rozkładu normalnego (339)

CZĘŚĆ III. FORMUŁY FINANSOWE (343)

Rozdział 11. Formuły kredytów i inwestycji (345)

 • Wartość pieniądza w czasie (345)
 • Obliczenia kredytowe (347)
  • Funkcje arkusza do obliczeń kredytowych (347)
  • Przykład obliczeń kredytowych (350)
  • Płatności kartą kredytową (351)
  • Tworzenie harmonogramu amortyzacji pożyczki (353)
  • Obliczanie pożyczek z nieregularnymi spłatami (355)
 • Obliczenia inwestycyjne (357)
  • Wartość przyszła pojedynczego depozytu (357)
  • Wartość bieżąca szeregu płatności (362)
  • Wartość przyszła serii depozytów (363)

Rozdział 12. Formuły dyskontowe i amortyzacji (365)

 • Funkcja NPV (365)
  • Definicja funkcji NPV (366)
  • Przykłady użycia funkcji NPV (367)
 • Funkcja IRR – stosowanie (372)
  • Stopa zwrotu (373)
  • Geometryczne wskaźniki przyrostu (374)
  • Sprawdzanie wyników (375)
 • Nieregularne przepływy środków (376)
  • Wartość bieżąca netto (376)
  • Wewnętrzna stopa zwrotu (377)
 • Obliczanie amortyzacji (378)

Rozdział 13. Harmonogramy finansowe (383)

 • Tworzenie harmonogramów finansowych (383)
 • Tworzenie harmonogramów amortyzacji (384)
  • Prosty harmonogram amortyzacji (384)
  • Dynamiczny harmonogram amortyzacji (387)
  • Obliczenia dotyczące karty kredytowej (389)
 • Zestawianie opcji pożyczek w tabelach danych (391)
  • Tworzenie tabeli danych z jedną zmienną (391)
  • Tworzenie tabeli danych z dwiema zmiennymi (393)
 • Sprawozdania finansowe (396)
  • Podstawowe sprawozdania finansowe (396)
  • Analiza wskaźników (400)
 • Tworzenie indeksów (403)

CZĘŚĆ IV. FORMUŁY TABLICOWE (407)

Rozdział 14. Wprowadzenie do tablic (409)

 • Wprowadzenie do formuł tablicowych (409)
  • Wielokomórkowa formuła tablicowa (410)
  • Jednokomórkowa formuła tablicowa (412)
  • Tworzenie stałej tablicowej (413)
  • Elementy stałej tablicowej (414)
 • Wymiary tablicy – informacje (414)
  • Jednowymiarowe tablice poziome (414)
  • Jednowymiarowe tablice pionowe (415)
  • Tablice dwuwymiarowe (415)
 • Nadawanie nazw stałym tablicowym (417)
 • Praca z formułami tablicowymi (418)
  • Wprowadzanie formuły tablicowej (418)
  • Zaznaczanie zakresu formuły tablicowej (419)
  • Edycja formuły tablicowej (419)
  • Powiększanie i zmniejszanie wielokomórkowych formuł tablicowych (420)
 • Stosowanie wielokomórkowych formuł tablicowych (421)
  • Tworzenie tablicy z wartości w zakresie (422)
  • Tworzenie stałej tablicowej z wartości w zakresie (422)
  • Wykonywanie działań na tablicach (423)
  • Używanie funkcji z tablicami (424)
  • Transponowanie tablicy (424)
  • Generowanie tablicy kolejnych liczb całkowitych (425)
 • Jednokomórkowe formuły tablicowe (427)
  • Liczenie znaków w zakresie (427)
  • Sumowanie trzech najmniejszych wartości w zakresie (428)
  • Zliczanie komórek tekstowych w zakresie (429)
  • Pozbywanie się formuł pośrednich (430)
  • Zastosowanie tablicy zamiast adresu zakresu (432)

Rozdział 15. Magia formuł tablicowych (435)

 • Stosowanie jednokomórkowych formuł tablicowych (435)
  • Sumowanie zakresu zawierającego błędy (436)
  • Zliczanie błędów wartości w zakresie komórek (437)
  • Sumowanie n największych wartości w zakresie (438)
  • Obliczanie średniej z pominięciem zer (438)
  • Sprawdzanie występowania określonej wartości w zakresie (439)
  • Zliczanie liczby różnic w dwóch zakresach (441)
  • Zwracanie lokalizacji maksymalnej wartości w zakresie (442)
  • Odszukiwanie wiersza n-tego wystąpienia wartości w zakresie (443)
  • Zwracanie najdłuższego tekstu w zakresie (443)
  • Sprawdzanie, czy zakres zawiera poprawne wartości (444)
  • Sumowanie cyfr liczby całkowitej (445)
  • Sumowanie wartości zaokrąglonych (447)
  • Sumowanie co n-tych wartości w zakresie (447)
  • Usuwanie nienumerycznych znaków z łańcucha (449)
  • Odszukiwanie najbliższej wartości w zakresie (450)
  • Zwracanie ostatniej wartości w kolumnie (450)
  • Zwracanie ostatniej wartości w wierszu (451)
 • Stosowanie wielokomórkowych formuł tablicowych (452)
  • Zwracanie wyłącznie dodatnich wartości w zakresie (453)
  • Zwracanie niepustych komórek z zakresu (454)
  • Odwracanie kolejności komórek w zakresie (454)
  • Dynamiczne sortowanie wartości w zakresie (455)
  • Zwracanie listy unikalnych elementów zakresu (456)
  • Wyświetlanie kalendarza w zakresie komórek (457)

CZĘŚĆ V. RÓŻNE TECHNIKI WYKORZYSTANIA FORMUŁ (461)

Rozdział 16. Importowanie i porządkowanie danych (463)

 • Kilka słów na temat danych (463)
 • Importowanie danych (464)
  • Importowanie danych z pliku (464)
  • Importowanie pliku tekstowego do wybranego zakresu (467)
  • Kopiowanie i wklejanie danych (469)
 • Techniki porządkowania danych (469)
  • Usuwanie duplikatów wierszy (469)
  • Identyfikowanie duplikatów wierszy (470)
  • Dzielenie tekstu (471)
  • Zmienianie wielkości liter (476)
  • Usuwanie niepotrzebnych spacji (477)
  • Usuwanie dziwnych znaków (478)
  • Konwertowanie wartości (478)
  • Klasyfikowanie wartości (479)
  • Łączenie kolumn (481)
  • Zmienianie kolejności kolumn (481)
  • Losowe mieszanie wierszy (481)
  • Znajdowanie tekstu z listy (482)
  • Zamienianie pionowych danych na poziome (482)
  • Zapełnianie luk w zaimportowanym raporcie (485)
  • Sprawdzanie pisowni (486)
  • Podmienianie i usuwanie tekstu komórek (487)
  • Dodawanie tekstu do komórek (489)
  • Ustawianie znaku minusa na właściwym miejscu (489)
 • Lista kontrolna czynności do wykonania przy porządkowaniu danych (490)
 • Eksportowanie danych (491)
  • Eksportowanie danych do pliku tekstowego (491)
  • Inne formaty eksportu (492)

Rozdział 17. Techniki tworzenia wykresów (493)

 • Działanie formuły SERIE (494)
  • Używanie nazw w formule SERIE (496)
  • Oddzielanie serii danych na wykresie od zakresu danych (496)
 • Tworzenie powiązań do komórek (497)
  • Tworzenie połączenia z tytułem wykresu (498)
  • Tworzenie powiązań z tytułami osi (498)
  • Tworzenie powiązań tekstowych (499)
  • Dodawanie obrazu połączonego do wykresu (499)
 • Przykłady wykresów (500)
  • Wykresy z jednym punktem danych (500)
  • Warunkowe wyświetlanie kolorów na wykresie kolumnowym (502)
  • Tworzenie histogramu porównawczego (503)
  • Tworzenie wykresów Gantta (505)
  • Tworzenie wykresu giełdowego (507)
  • Kreślenie co n-tego punktu danych (509)
  • Oznaczanie najmniejszej i największej wartości na wykresie (511)
  • Tworzenie osi czasu (512)
  • Tworzenie wykresów funkcji matematycznych (513)
  • Kreślenie okręgu (517)
  • Wykres w kształcie zegara (519)
  • Tworzenie wspaniałych wykresów (522)
 • Tworzenie wykresów linii trendów (523)
  • Liniowe wykresy trendów (524)
  • Nieliniowe wykresy trendu (528)
  • Logarytmiczna linia trendu (528)
 • Wykresy interaktywne (530)
  • Wybieranie serii z listy rozwijanej (530)
  • Kreślenie n ostatnich punktów danych (531)
  • Wybieranie daty początkowej i liczby punktów (532)
  • Przedstawianie danych populacyjnych (534)
  • Przedstawianie danych pogodowych (535)

Rozdział 18. Tabele przestawne (537)

 • O tabelach przestawnych (537)
 • Przykład tabeli przestawnej (538)
 • Dane odpowiednie dla tabeli przestawnej (541)
 • Automatyczne tworzenie tabeli przestawnej (544)
 • Ręczne tworzenie tabeli przestawnej (545)
  • Wskazywanie danych (546)
  • Wyznaczanie lokalizacji tabeli przestawnej (547)
  • Definiowanie układu tabeli przestawnej (549)
  • Formatowanie tabeli przestawnej (550)
  • Modyfikowanie tabeli przestawnej (552)
 • Więcej przykładów tabel przestawnych (555)
  • Pytanie 1. (555)
  • Pytanie 2. (556)
  • Pytanie 3. (556)
  • Pytanie 4. (557)
  • Pytanie 5. (558)
  • Pytanie 6. (559)
  • Pytanie 7. (560)
 • Grupowanie elementów tabeli przestawnej (561)
  • Przykład grupowania ręcznego (561)
  • Przeglądanie zgrupowanych danych (563)
  • Przykłady grupowania automatycznego (564)
 • Tworzenie rozkładu liczebności (568)
 • Tworzenie pól i elementów obliczeniowych (570)
  • Tworzenie pola obliczeniowego (572)
  • Wstawianie elementu obliczeniowego (574)
 • Filtrowanie tabel przestawnych przy użyciu fragmentatorów (577)
 • Filtrowanie tabeli przestawnej za pomocą osi czasu (579)
 • Odwołania do komórek w tabeli przestawnej (580)
 • Jeszcze jeden przykład tabeli przestawnej (582)
 • Model danych (584)
 • Tworzenie wykresów przestawnych (589)
  • Przykład wykresu przestawnego (589)
  • Więcej o wykresach przestawnych (591)

Rozdział 19. Formatowanie warunkowe (593)

 • Formatowanie warunkowe (593)
 • Wybieranie formatowania warunkowego (595)
  • Typy formatowania, jakie możesz zastosować (596)
  • Tworzenie własnych reguł (597)
 • Formaty warunkowe wykorzystujące grafikę (598)
  • Użycie pasków danych (598)
  • Formatowanie warunkowe z użyciem skali kolorów (601)
  • Użycie zestawu ikon (603)
 • Tworzenie reguł opartych na formułach (607)
  • Istota odwołań względnych i bezwzględnych (608)
  • Przykłady formuł formatowania warunkowego (609)
 • Stosowanie formatów warunkowych (616)
  • Zarządzanie regułami (616)
  • Kopiowanie komórek zawierających formatowanie warunkowe (616)
  • Usuwanie formatowania warunkowego (617)
  • Wyszukiwanie komórek z formatowaniem warunkowym (617)

Rozdział 20. Sprawdzanie poprawności danych (619)

 • Sprawdzanie poprawności danych – informacje podstawowe (619)
 • Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych (620)
 • Typy kryteriów sprawdzania poprawności danych, jakich możesz użyć (622)
 • Tworzenie list rozwijanych (624)
 • Stosowanie formuł w regułach sprawdzania poprawności danych (625)
 • Odwołania do komórek (625)
 • Przykłady formuł sprawdzania poprawności danych (627)
  • Akceptowanie wyłącznie wpisów tekstowych (627)
  • Akceptowanie wartości wyższej niż wartość w komórce poprzedzającej (627)
  • Akceptowanie wyłącznie niepowtarzających się wartości (628)
  • Akceptowanie wpisów tekstowych rozpoczynających się od wskazanej litery (629)
  • Akceptowanie dat wypadających wyłącznie w określony dzień (629)
  • Akceptowanie wyłącznie wartości nieprzekraczających sumy łącznej (629)
  • Tworzenie listy zależnej (630)

Rozdział 21. Tworzenie megaformuł (633)

 • Czym jest megaformuła? (633)
 • Tworzenie megaformuły – prosty przykład (634)
 • Przykłady megaformuł (637)
  • Usuwanie drugich imion przy użyciu megaformuły (637)
  • Użycie megaformuły zwracającej pozycję ostatniego znaku spacji w łańcuchu (642)
  • Zastosowanie megaformuły do sprawdzania poprawności numerów kart kredytowych (645)
  • Generowanie nazwisk losowych (650)
 • Zalety i wady megaformuł (651)

Rozdział 22. Narzędzia i metody usuwania błędów w formułach (653)

 • Debugowanie formuł? (653)
 • Problemy z formułami i ich rozwiązania (654)
  • Niedopasowanie nawiasów (655)
  • Komórki wypełnione symbolami krzyżyka (657)
  • Puste komórki, które wcale nie są puste (657)
  • Nadmiarowe znaki spacji (658)
  • Formuły zwracające błąd (658)
  • Problemy z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi (663)
  • Problemy z pierwszeństwem operatorów (664)
  • Formuły nie są obliczane (665)
  • Wartości rzeczywiste i wyświetlane (666)
  • Błędy liczb zmiennoprzecinkowych (667)
  • Błędy nieistniejących łączy (668)
  • Błędy wartości logicznych (668)
  • Błędy odwołań cyklicznych (669)
 • Narzędzia inspekcyjne w Excelu (670)
  • Identyfikowanie komórek określonego typu (670)
  • Przeglądanie formuł (671)
  • Śledzenie relacji pomiędzy komórkami (672)
  • Śledzenie wartości błędów (675)
  • Naprawianie błędów odwołań cyklicznych (675)
  • Funkcja sprawdzania błędów w tle (675)
  • Korzystanie z funkcji Szacowanie formuły (677)

CZĘŚĆ VI. TWORZENIE NIESTANDARDOWYCH FUNKCJI ARKUSZA (679)

Rozdział 23. Wprowadzenie do VBA (681)

 • Kilka słów o VBA (681)
 • Wyświetlanie karty Deweloper (682)
 • O bezpieczeństwie makr (683)
 • Zapisywanie skoroszytów zawierających makra (684)
 • Wprowadzenie do Visual Basic Editor (685)
  • Aktywowanie VB Editor (685)
  • Elementy VB Editor (686)
  • Korzystanie z okna projektu (688)
  • Korzystanie z okna kodu (690)
  • Wprowadzanie kodu VBA (692)
  • Zapisywanie projektu (695)

Rozdział 24. Podstawy tworzenia funkcji niestandardowych (697)

 • Po co tworzy się funkcje niestandardowe? (698)
 • Wprowadzający przykład funkcji VBA (698)
 • O procedurach Function (701)
  • Deklarowanie funkcji (701)
  • Wybór nazwy dla funkcji (702)
  • Używanie funkcji w formułach (702)
  • Użycie argumentów w funkcjach (704)
 • Korzystanie z okna dialogowego Wstawianie funkcji (705)
  • Dodawanie opisu funkcji (705)
  • Określanie kategorii funkcji (707)
  • Dodawanie opisów argumentów (708)
 • Testowanie i debugowanie funkcji (710)
  • Użycie instrukcji VBA MsgBox (711)
  • Użycie instrukcji Debug.Print w kodzie (713)
  • Wywoływanie funkcji z procedury Sub (714)
  • Ustawianie punktu kontrolnego w funkcji (716)
 • Tworzenie dodatków (717)

Rozdział 25. Koncepcje programowania w VBA (721)

 • Wprowadzający przykład procedury Function (722)
 • Umieszczanie komentarzy wewnątrz kodu (724)
 • Użycie zmiennych, typów danych i stałych (725)
  • Definiowanie typów danych (725)
  • Deklarowanie zmiennych (726)
  • Użycie stałych (728)
  • Użycie łańcuchów (729)
  • Użycie dat (730)
 • Użycie wyrażeń przypisania (730)
 • Użycie tablic (732)
  • Deklarowanie tablic (732)
  • Deklarowanie tablic wielowymiarowych (733)
 • Użycie wbudowanych funkcji VBA (734)
 • Sterowanie wykonaniem (735)
  • Konstrukcja If-Then (735)
  • Konstrukcja Select Case (737)
  • Bloki zapętlające (738)
  • Instrukcja On Error (743)
 • Użycie zakresów (745)
  • Konstrukcja For Each-Next (745)
  • Odwołania do zakresów (746)
  • Kilka użytecznych właściwości zakresów (748)
  • Słowo kluczowe Set (752)
  • Funkcja Intersect (752)
  • Funkcja Union (753)
  • Właściwość UsedRange (753)

Rozdział 26. Przykłady niestandardowych funkcji VBA (755)

 • Proste funkcje (756)
  • Czy komórka zawiera formułę? (756)
  • Zwracanie formuły zawartej w komórce (757)
  • Czy komórka jest ukryta? (758)
  • Zwracanie nazwy arkusza (758)
  • Odczytywanie nazwy skoroszytu (759)
  • Odczytywanie nazwy aplikacji (760)
  • Odczytywanie numeru wersji Excela (760)
  • Odczytywanie informacji o formatowaniu komórki (760)
 • Sprawdzanie typu danych w komórce (762)
 • Funkcje wielofunkcyjne (764)
 • Generowanie liczb losowych (767)
  • Generowanie niezmiennych liczb losowych (767)
  • Losowe zaznaczanie komórek (769)
 • Obliczanie prowizji od sprzedaży (770)
  • Funkcja dla prostej struktury prowizji (770)
  • Funkcja dla bardziej złożonej struktury prowizji (771)
 • Funkcje do manipulowania tekstem (772)
  • Odwracanie łańcucha (773)
  • Mieszanie tekstu (773)
  • Zwracanie akronimu (774)
  • Czy tekst jest zgodny ze wzorcem? (775)
  • Czy komórka zawiera określone słowo? (776)
  • Czy komórka zawiera tekst? (777)
  • Wyodrębnianie n-tego elementu łańcucha (777)
  • Słowny zapis liczb (778)
 • Funkcje zliczające (779)
  • Zliczanie komórek zgodnych ze wzorcem (779)
  • Zliczanie arkuszy w skoroszycie (780)
  • Zliczanie wyrazów w zakresie (780)
 • Funkcje operujące na datach (781)
  • Obliczanie daty następnego poniedziałku (781)
  • Obliczanie daty następnego dnia tygodnia (782)
  • Który tydzień miesiąca? (782)
  • Obsługa dat sprzed 1900 roku (783)
 • Zwracanie ostatniej, niepustej komórki w kolumnie lub wierszu (784)
  • Funkcja OSTATNIAWKOLUMNIE (785)
  • Funkcja OSTATNIAWWIERSZU (785)
 • Funkcje wieloarkuszowe (786)
  • Zwracanie maksymalnej wartości z wielu arkuszy (786)
  • Funkcja PRZESUNIĘCIEARKUSZA (788)
 • Zaawansowane techniki tworzenia funkcji (789)
  • Zwracanie wartości błędu (789)
  • Zwracanie tablicy przez funkcję (790)
  • Zwracanie tablicy niepowtarzalnych, losowych liczb całkowitych (792)
  • Zwracanie tablicy losowych liczb całkowitych z podanego zakresu (794)
  • Stosowanie argumentów opcjonalnych (795)
  • Pobieranie nieokreślonej liczby argumentów (797)

DODATKI (803)

Dodatek A Wykaz funkcji Excela (805)

Dodatek B Niestandardowe formaty liczbowe (829)

 • O formatowaniu liczb (829)
  • Automatyczne formatowanie liczb (830)
  • Formatowanie liczb przy użyciu Wstążki (831)
  • Formatowanie liczb przy użyciu skrótów klawiaturowych (832)
  • Formatowanie liczb przy użyciu okna dialogowego Formatowanie komórek (832)
 • Tworzenie niestandardowego formatu liczbowego (834)
  • Elementy łańcucha formatu liczbowego (835)
  • Kody niestandardowego formatu liczbowego (836)
 • Przykłady niestandardowych formatów liczbowych (839)
  • Skalowanie wartości (839)
  • Ukrywanie zer (842)
  • Wyświetlanie zer poprzedzających (843)
  • Wyświetlanie ułamków (843)
  • Wyświetlanie N/D zamiast tekstu (844)
  • Wyświetlanie tekstu w cudzysłowach (844)
  • Powielanie wpisu w komórce (844)
  • Wyświetlanie minusa po prawej stronie (845)
  • Warunkowe formatowanie liczb (845)
  • Wyświetlanie wartości w kolorach (846)
  • Formatowanie dat i godzin (846)
  • Wyświetlanie tekstu z liczbami (847)
  • Wyświetlanie kresek zamiast zer (848)
  • Użycie symboli specjalnych (848)
  • Ukrywanie poszczególnych typów informacji (849)
  • Wypełnianie komórek powtarzającymi się znakami (850)
  • Wyświetlanie kropek wiodących (850)

Skorowidz (851)

 

Autor

ISBN

978-83-246-7888-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EXCEL 2013 PL FORMUŁY”