FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

SPIS TREŚCI

33.60

Na stanie

SPIS TREŚCI

WSTĘP
CZĘŚĆ PIERWSZA
STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA ZAROBKOWA POWIĄZANA Z OTOCZENIEM
1. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
2. Finansowe warunki przedsiębiorstwa w okresie przywracania gospodarki rynkowej
3. Właściciele kapitału przedsiębiorstwa
4. Przedmiot i cel finansów przedsiębiorstwa
Pytania sprawdzające

Rozdział II. KAPITAŁ WŁASNY I OBCY W FINANSOWANIU MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Płynność majątku przedsiębiorstwa i jego struktura
1.1. Transformacja majątku
1.2. Struktura majątku trwałego
1.3. Struktura majątku obrotowego
2. Pojęcie i klasyfikacja kapitału przedsiębiorstwa
3. Zasady finansowania majątku kapitałem własnym i obcym
Pytania sprawdzające

Rozdział III. ŹRÓDŁA KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Źródła kapitału własnego
1.1. Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie
1.2. Amortyzacja
1.3. Emisja akcji
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Kredyt bankowy
2.2. Emisja obligacji
2.3. Pożyczki pieniężne
2.4. Leasing
2.5. Forfaiting
2.6. Franchising
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Kredyt kupiecki
3.2. Kredyt bankowy krótkoterminowy
3.3. Kredyt wekslowy
3.4. Kredyt odbiorcy (przedpłata, zaliczka)
3.5. Emisja papierów komercyjnych
3.6. Faktoring
3.7. Zobowiązania stałe
3.8. Kształtowanie struktury źródeł krótkoterminowego finansowania
przedsiębiorstwa

Rozdział IV. KOSZT I STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Zalety i wady kapitału własnego i obcego. Kształtowanie struktury kapitału
2. Koszt źródeł kapitału przedsiębiorstwa
2.1. Koszt kapitału własnego. Model Gordona i model CAPM
2.2. Koszt kapitału obcego. Osłona podatkowa
2.3. Średni ważony koszt kapitału
3. Zasada działania dźwigni finansowej
4. Przychody ze sprzedaży, koszty i zysk. Dźwignia operacyjna i dźwignia łączna
4.1. Przychody ze sprzedaży, koszty osiągnięcia przychodów i zysku
4.2. Zasada działania dźwigni operacyjnej i łącznej
Pytania sprawdzające do rozdz. III i IV
Zadania do rozwiązania
Odpowiedzi do zadań

CZĘŚĆ DRUGA
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM I KAPITAŁEM
OBROTOWYM

Rozdział V. GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM OBROTOWYM
1. Gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwie
1.1. Kształtowanie wielkości i struktury zapasów
1.2. Koszty zapasów
2. Należności handlowe
3. Gospodarka środkami pieniężnymi. Model optymalizacji gotówki
W. Baumola

Rozdział VI. GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM
1. Pojęcie kapitału obrotowego, brutto i netto
2. Poziom i źródła kapitału obrotowego netto
3. Cykl kapitału obrotowego brutto i netto przedsiębiorstwa
4. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
5. Metody ustalania zapotrzebowania na kapitał obrotowy brutto i netto
6. Wpływ zmian poziomu zapasów, należności i zobowiązań krótkoter minowych na stan środków pieniężnych
Pytania sprawdzające do rozdz. V i VI
Zadania do rozwiązania
Odpowiedzi do zadań

CZĘŚĆ TRZECIA
STRATEGIA KREDYTU KUPIECKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział VII. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI I ZOBOWIĄZANIAMI HANDLOWYMI
1. Metody zarządzania należnościami handlowymi
1.1. Metoda ABC doboru należności do oceny
1.2. Metoda sterowania wielkością i strukturą wieku należności
1.3. Metoda oceny należności poprzez indeks jakości portfela kredytowego
1.4. Metoda DSO ustalania okresu inkasowania należności
1.5. Metoda oceny pozycji i polityki kredytowej przedsiębiorstwa
1.6 Zastosowanie metod oceny należności w przedsiębiorstwie
2. Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi

Rozdział VIII. STRATEGIA ZACIĄGANIA I UDZIELANIA KREDYTU KUPIECKIEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
1. Podstawy i cele strategii kredytu kupieckiego
1.1. Geneza i rozwój kredytu kupieckiego w Polsce
1.2. Stosunki kredytowe między przedsiębiorstwami. Pojęcie kredytu kupieckiego
1.3. Warunki umowy o kredyt kupiecki
1.4. Koszt kredytu kupieckiego
2. Strategia zaciągania kredytu kupieckiego
3. Strategia udzielania kredytu kupieckiego
3.1. Strategie kredytowania i ocena wiarygodności odbiorców
3.2. Metoda punktowej oceny klasy ryzyka kredytobiorcy
3.3. Polityka opustów cenowych
3.4. Metoda analizy przyrostowej w polityce kredytowej
3.5. Znaczenie kredytu kupieckiego w polityce sprzedaży
3.6. Limit dodatkowego kredytu kupieckiego
3.7. Instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko kredytowania odbiorców
4. Związek między udzielanym a zaciąganym kredytem kupieckim
5. Upadłość przedsiębiorstwa
Pytania sprawdzające do rozdz. VII i VIII.
Zadania do rozwiązania
Odpowiedzi do zadań

CZĘŚĆ CZWARTA
FINANSOWA OCENA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział IX. INWESTYCJE RZECZOWE
1. Podstawy wyboru inwestycji przedsiębiorstwa
1.1. Rodzaje inwestycji przedsiębiorstwa
1.2. Wartość pieniądza w czasie
1.3. Wybór między inwestycjami rzeczowymi i finansowymi
2. Nakład inwestycyjny i prognoza dochodów pieniężnych związanych z inwestycjami
3. Mierniki finansowej oceny efektywności inwestycji rzeczowych
3.1. Okres zwrotu nakładu inwestycyjnego
3.2. Wartość zaktualizowana przyszłych dochodów pieniężnych
3.3. Wewnętrzna stopa zwrotu
3.4. Wskaźnik rentowności inwestycji

Rozdział X. INWESTYCJE FINANSOWE
1. Rynek finansowy
1.1. Pojęcie i rola rynku finansowego
1.2. Rynek pierwotny i wtórny, pieniężny i kapitałowy
2. Wartość obligacji
3. Wartość akcji
3.1. Wartość akcji uprzywilejowanych
3.2. Wartość akcji zwykłych
Pytania sprawdzające do rozdz. IX i X
Zadania do rozwiązania
Odpowiedzi do zadań
CZĘŚĆ PIĄTA
OBCIĄŻENIA PODATKOWE I PODZIAŁ ZYSKU
PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział XI. OBCIĄŻENIE PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Mierniki obciążenia podatkowego przedsiębiorstwa
2. Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw

Rozdział XII. POLITYKA PODZIAŁU ZYSKU I DYWIDEND
1. Polityka podziału zysku przedsiębiorstwa
1.1. Podział zysku w spółkach kapitałowych
1.2. Podział zysku w przedsiębiorstwach państwowych
3. Polityka i teorie dywidend
Pytania sprawdzające do rozdz. XI i XII
Zadania do rozwiązania
Odpowiedzi do zadań
ANEKS
LITERATURA
WSTĘP

Autor

ISBN

978-83-7205-208-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA”