FITOSOCJOLOGIA STOSOWANA W OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU WYD.3

Spis treści:

60.00

Na stanie

Spis treści:

1. Wprowadzenie … 7

2. Szata roślinna jako komponent środowiska przyrodniczego … 9
2.1. Florystyczne ujęcie szaty roślinnej … 9
2.2. Fitosocjologiczne ujęcie szaty roślinnej … 10

3. Metody opisu i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych … 15
3.1. Wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych … 15
3.2. Wyróżnianie jednostek fitosocjologicznych … 27

4. Podział geobotaniczny Polski … 49

5. Charakterystyka wybranych zbiorowisk roślinnych Polski … 55
5.1. Zbiorowiska leśne i zaroślowe … 55
5.1.1. Lasy łęgowe i zarośla wiklin dużych dolin rzecznych (Salicetea purpureae) … 58
5.1.2. Olsy i zarośla łozowe (Alnetea glutinosae) … 64
5.1.3. Zbiorowiska mezo- i eutroficznych lasów liściastych (Querco-Fagetea) … 70
5.1.4. Lasy iglaste – bory (Vaccinio-Piceetea) … 102
5.1.5. Lasy mieszane na siedliskach ubogich i kwaśnych (Quercetea robori-petraeae) … 132
5.1.6. Zbiorowiska mezofilnych zarośli (Rhamno-Prunetea) … 139
5.2. Zbiorowiska wodne i przywodne … 150
5.2.1. Roślinność wodna (Potametea, Lemnetea, Litorelletea) … 157
5.2.2. Roślinność przywodna (Phragmitetea, Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae) … 167
5.3. Zbiorowiska trawiaste i ziołoroślowe … 206
5.3.1. Murawy wydm nadmorskich (Ammophiletea) … 211
5.3.2. Murawy solniskowe (Thero-Salicornietea, Asteretea tripolium) … 213
5.3.3. Murawy galmanowe (Violetea calaminariae) … 221
5.3.4. Murawy napiaskowe (Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis) … 225
5.3.5. Łąki i pastwiska wilgotne i świeże (Molinio-Arrhenatheretea) … 238
5.3.6. Murawy i ziołorośla wysokogórskie (Seslerietea variae, Juncetea trifidi, Betulo-Adenostyletea) … 261
5.3.7. Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) … 272
5.3.8. Murawy bliźniczkowe i wrzosowiska (Nardo-Callunetea) … 283
5.3.9. Ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe (Trifolio-Geranietea sanguinei) … 295
5.4. Zbiorowiska synantropijne … 301
5.4.1. Zbiorowiska jedno- i dwuletnich roślin segetalnych i ruderalnych (Stellarietea mediae) … 304
5.4.2. Zbiorowiska wieloletnich roślin ruderalnych (Artemisietea vulgaris, Epilobietea angustifolii, Agropyretea intermedio-repentis) … 314

6. Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna … 343

7. Inne metody podziału szaty roślinnej w Polsce … 353
7.1. Typologia leśna … 353
7.2. Typologia łąkarska … 357

8. Ogólne zasady kartowania zbiorowisk roślinnych … 363
8.1. Mapy roślinności rzeczywistej … 364
8.2. Mapy dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej … 371
8.3. Mapy kompleksów i krajobrazów roślinnych … 372

9. Wykorzystanie fitosocjologii w ochronie i kształtowaniu krajobrazu … 379
9.1. Fitoindykacja … 379
9.1.1. Szata roślinna jako wskaźnik warunków środowiska przyrodniczego … 380
9.1.2. Szata roślinna jako wskaźnik antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego … 388
9.2. Fitosocjologiczne podstawy waloryzacji przyrodniczej … 414
9.3. Roślinność a rekreacja … 426
9.3.1. Atrakcyjność szaty roślinnej dla rekreacji … 428
9.3.2. Odporność szaty roślinnej na użytkowanie rekreacyjne … 434
9.4. Kształtowanie doborów roślinnych … 444
9.4.1. Dobory roślin rodzimych … 444
9.4.2. Dobory roślin obcego pochodzenia … 460
9.4.3. Dobory roślin specjalnego przeznaczenia … 464

10. Wykaz zespołów roślinnych zamieszczonych w podręczniku … 471

11. Literatura … 476

Autor

ISBN

978-83-7583-529-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FITOSOCJOLOGIA STOSOWANA W OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU WYD.3”