GO RUSZ GŁOWĄ!

89.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

 • Dla kogo jest przeznaczona ta książka? (xxvi)
 • Wiemy, co sobie myślisz (xxvii)
 • Wiemy, co sobie myśli Twój mózg (xxvii)
 • Metapoznanie – myślenie o myśleniu (xxix)
 • Oto co zrobiliśmy (xxx)
 • Przeczytaj to (xxxii)
 • Podziękowania (xxxiii)

ROZDZIAŁ 1. Zaczynajmy. Podstawy składni

 • Do biegu, gotowi, Go! (2)
 • Narzędzie Go Playground (3)
 • Co to wszystko znaczy? (4)
 • A jeśli coś się nie powiedzie? (5)
 • Wywoływanie funkcji (7)
 • Funkcja Println (7)
 • Używanie funkcji z innych pakietów (8)
 • Wartości zwracane przez funkcje (9)
 • Szablon programu w Go (11)
 • Łańcuchy znaków (11)
 • Runy (12)
 • Wartości logiczne (12)
 • Liczby (13)
 • Operacje matematyczne i porównania (13)
 • Typy (14)
 • Deklarowanie zmiennych (16)
 • Wartości zerowe (17)
 • Krótkie deklaracje zmiennych (19)
 • Reguły tworzenia nazw (21)
 • Konwersje (22)
 • Instalowanie Go na komputerze (25)
 • Kompilowanie kodu w języku Go (26)
 • Narzędzia języka Go (27)
 • Szybkie sprawdzanie działania kodu za pomocą polecenia go run (27)
 • Twój przybornik do Go (28)

ROZDZIAŁ 2. Jaki kod uruchomić w następnej kolejności? Instrukcje warunkowe i pętle

 • Wywoływanie metod (32)
 • Obliczanie oceny (34)
 • Funkcje i metody zwracające wiele wartości (36)
 • Rozwiązanie 1. Zignorować wartość błędu za pomocą pustego identyfikatora (37)
 • Rozwiązanie 2. Obsługa błędu (38)
 • Instrukcje warunkowe (39)
 • Warunkowe rejestrowanie błędu krytycznego (42)
 • Unikaj zakrywania nazw (44)
 • Przekształcanie łańcuchów znaków na liczby (46)
 • Bloki (49)
 • Bloki i zasięg zmiennych (50)
 • Program do wystawiania ocen jest gotowy! (52)
 • Tylko jedna zmienna w krótkiej deklaracji zmiennej musi być nowa (54)
 • Napiszmy grę (55)
 • Nazwy pakietów a ścieżki importowania (56)
 • Generowanie liczby losowej (57)
 • Pobieranie liczby całkowitej z klawiatury (59)
 • Porównywanie wytypowanej liczby z docelową (60)
 • Pętle (61)
 • Instrukcje inicjalizacji i instrukcje wykonywane po iteracji są opcjonalne (63)
 • Używanie pętli w grze w zgadywanie liczb (66)
 • Wychodzenie z pętli zgadywania liczby (69)
 • Ujawnianie docelowej liczby (70)
 • Gratulacje, gra jest kompletna! (72)
 • Twój przybornik do Go (74)

ROZDZIAŁ 3. Wywołaj mnie. Funkcje

 • Powtarzający się kod (80)
 • Formatowanie danych wyjściowych z użyciem funkcji Printf i Sprintf (81)
 • Instrukcje formatowania (82)
 • Formatowanie długości wartości (83)
 • Formatowanie długości liczb ułamkowych (84)
 • Używanie funkcji Printf w kalkulatorze ilości farby (85)
 • Deklarowanie funkcji (86)
 • Deklarowanie parametrów funkcji (87)
 • Używanie funkcji w kalkulatorze ilości farby (88)
 • Funkcje i zasięg zmiennych (90)
 • Wartości zwracane przez funkcje (91)
 • Używanie zwracanej wartości w kalkulatorze ilości farby (93)
 • W funkcji paintNeeded potrzebna jest obsługa błędów (95)
 • Wartości błędów (96)
 • Deklarowanie wielu zwracanych wartości (97)
 • Używanie wielu zwracanych wartości w funkcji paintNeeded (98)
 • Zawsze obsługuj błędy! (99)
 • W parametrach funkcji zapisywane są kopie argumentów (102)
 • Wskaźniki (103)
 • Typy wskaźnikowe (104)
 • Pobieranie lub modyfikowanie wartości wskazywanej przez wskaźnik (105)
 • Używanie wskaźników w funkcjach (107)
 • Poprawianie funkcji double z użyciem wskaźników (108)
 • Twój przybornik do Go (110)

ROZDZIAŁ 4. Pakiety kodu. Pakiety

 • Różne programy, ta sama funkcja (114)
 • Współdzielenie kodu w programach z użyciem pakietów (116)
 • Kod pakietów jest przechowywany w obszarze roboczym języka Go (117)
 • Tworzenie nowego pakietu (118)
 • Importowanie pakietów do programu (119)
 • W pakietach używany jest ten sam układ plików (120)
 • Konwencje tworzenia nazw pakietów (123)
 • Kwalifikatory w postaci nazw pakietów (123)
 • Przenoszenie wspólnego kodu do pakietu (124)
 • Stałe (126)
 • Zagnieżdżone katalogi pakietów i ścieżki importowania (128)
 • Instalowanie programów wykonywalnych za pomocą instrukcji go install (130)
 • Modyfikowanie obszaru roboczego za pomocą zmiennej środowiskowej GOPATH (131)
 • Ustawianie zmiennej GOPATH (132)
 • Publikowanie pakietów (133)
 • Pobieranie i instalowanie pakietów z użyciem polecenia go get (137)
 • Wczytywanie dokumentacji pakietu za pomocą polecenia go doc (139)
 • Dokumentowanie pakietów z użyciem komentarzy narzędzia doc (141)
 • Wyświetlanie dokumentacji w przeglądarce internetowej (143)
 • Udostępnianie dokumentacji w formacie HTML na swoje potrzeby za pomocą narzędzia godoc (144)
 • Serwer narzędzia godoc udostępnia też TWOJE pakiety! (145)
 • Twój przybornik do Go (146)

ROZDZIAŁ 5. Na liście. Tablice

 • Tablice przechowują kolekcje wartości (150)
 • Wartości zerowe w tablicach (152)
 • Literały tablicowe (153)
 • Funkcje z pakietu fmt potrafią obsługiwać tablice (154)
 • Dostęp do elementów tablicy w pętli (155)
 • Sprawdzanie długości tablicy za pomocą funkcji len (156)
 • Bezpieczne przetwarzanie tablic w pętli za pomocą instrukcji for…range (157)
 • Używanie pustego identyfikatora w pętlach for…range (158)
 • Obliczanie sumy liczb z tablicy (159)
 • Pobieranie średniej liczb z tablicy (161)
 • Wczytywanie pliku tekstowego (163)
 • Wczytywanie pliku tekstowego do tablicy (166)
 • Modyfikowanie programu average, aby wczytywał plik tekstowy (168)
 • Nasz program potrafi przetwarzać tylko trzy wartości! (170)
 • Twój przybornik do Go (172)

ROZDZIAŁ 6. Problem dołączania elementów. Wycinki

 • Wycinki (176)
 • Literały wycinków (177)
 • Operator wycinka (180)
 • Tablice podstawowe (182)
 • Modyfikowanie podstawowych tablic i wycinków (183)
 • Dodawanie elementów do wycinka za pomocą funkcji append (184)
 • Wycinki i wartości zerowe (186)
 • Wczytywanie dodatkowych wierszy plików z użyciem wycinków i funkcji append (187)
 • Sprawdzanie poprawionego programu (189)
 • Zwracanie wycinka nil po wystąpieniu błędu (190)
 • Argumenty wiersza poleceń (191)
 • Pobieranie argumentów wiersza poleceń z wycinka os.Args (192)
 • Operator wycinka można stosować do innych wycinków (193)
 • Modyfikowanie programu, aby używał argumentów wiersza poleceń (194)
 • Funkcje wariadyczne (195)
 • Stosowanie funkcji wariadycznych (197)
 • Użycie funkcji wariadycznej do obliczania średnich (198)
 • Przekazywanie wycinków do funkcji wariadycznych (199)
 • Wycinki uratowały sytuację! (201)
 • Twój przybornik do Go (202)

ROZDZIAŁ 7. Nazywanie danych. Mapy

 • Zliczanie głosów (206)
 • Wczytywanie nazwisk z pliku (207)
 • Zliczanie nazwisk w trudny sposób, z użyciem wycinków (209)
 • Mapy (212)
 • Literały map (214)
 • Wartości zerowe w mapach (215)
 • Wartość zerowa zmiennej reprezentującej mapę to nil (215)
 • Jak odróżnić wartości zerowe od przypisanych? (216)
 • Usuwanie par klucz – wartość za pomocą funkcji delete (218)
 • Modyfikowanie programu zliczającego głosy, aby użyć map (219)
 • Używanie pętli for…range do map (221)
 • Pętla for…range przetwarza mapy w losowej kolejności! (223)
 • Modyfikowanie programu zliczającego głosy – zastosowanie pętli for…range (224)
 • Program do zliczania głosów jest kompletny! (225)
 • Twój przybornik do Go (227)

ROZDZIAŁ 8. Tworzenie struktur do przechowywania danych. Struktury

 • Wycinki i mapy przechowują wartości JEDNEGO typu (232)
 • Struktury są tworzone z wartości WIELU typów (233)
 • Dostęp do pól struktury za pomocą operatora kropki (234)
 • Zapisywanie danych prenumeratorów w strukturze (235)
 • Typy zdefiniowane i struktury (236)
 • Używanie typu zdefiniowanego na dane prenumeratorów magazynu (238)
 • Używanie typów zdefiniowanych razem z funkcjami (239)
 • Modyfikowanie struktury z użyciem funkcji (242)
 • Dostęp do pól struktur za pomocą wskaźnika (244)
 • Przekazywanie dużych struktur z użyciem wskaźników (246)
 • Przenoszenie typu struktury do innego pakietu (248)
 • Nazwa zdefiniowanego typu musi zaczynać się wielką literą, aby została wyeksportowana (249)
 • Nazwy pól struktury muszą zaczynać się wielką literą, aby zostały wyeksportowane (250)
 • Literały struktur (251)
 • Tworzenie struktury typu Employee (253)
 • Tworzenie struktury typu Address (254)
 • Dodawanie struktury jako pola w innym typie (255)
 • Podawanie wartości struktury w innej strukturze (255)
 • Anonimowe pola struktur (258)
 • Zagnieżdżanie struktur (259)
 • Typy zdefiniowane są gotowe! (260)
 • Twój przybornik do Go (261)

ROZDZIAŁ 9. Jesteś w moim typie. Typy zdefiniowane

 • Błędne typy w rzeczywistym życiu (266)
 • Typy zdefiniowane z prostymi typami bazowymi (267)
 • Typy zdefiniowane i operatory (269)
 • Przekształcenia między typami z użyciem funkcji (271)
 • Rozwiązywanie kolizji nazw funkcji z użyciem metod (274)
 • Definiowanie metod (275)
 • Parametr odbiorcy metody jest (prawie) identyczny jak inne parametry (276)
 • Metoda działa (prawie) jak funkcja (277)
 • Wskaźniki jako parametry odbiorcy metody (279)
 • Przeliczanie litrów i mililitrów na galony z użyciem metod (283)
 • Przeliczanie galonów na litry i mililitry z użyciem metod (284)
 • Twój przybornik do Go (285)

ROZDZIAŁ 10. Zachowaj to dla siebie. Hermetyzacja i zagnieżdżanie

 • Tworzenie typu strukturalnego Date (290)
 • Użytkownicy przypisują do pól struktury Date nieprawidłowe wartości! (291)
 • Settery (292)
 • W setterze jako odbiorcę trzeba podać wskaźnik (293)
 • Dodawanie pozostałych setterów (294)
 • Dodawanie sprawdzania poprawności danych do metod (296)
 • Pola nadal mogą zostać ustawione na błędne wartości! (298)
 • Przenoszenie typu Date do innego pakietu (299)
 • Jak sprawić, by pola z typu Date nie były eksportowane? (301)
 • Dostęp do nieeksportowanych pól za pomocą eksportowanych metod (302)
 • Gettery (304)
 • Hermetyzacja (305)
 • Zagnieżdżanie typu Date w typie Event (308)
 • Nieeksportowane pola nie są promowane (309)
 • Eksportowane metody są promowane w taki sam sposób jak pola (310)
 • Hermetyzowanie pola Title z typu Event (312)
 • Promowane metody są dostępne w taki sam sposób jak metody typu zewnętrznego (313)
 • Pakiet calendar jest gotowy! (314)
 • Twój przybornik do Go (316)

ROZDZIAŁ 11. Co potrafisz zrobić? Interfejsy

 • Dwa różne typy mające te same metody (322)
 • Parametr metody, który przyjmuje wartości tylko jednego typu (323)
 • Interfejsy (325)
 • Definiowanie typu implementującego interfejs (326)
 • Typy konkretne i typy interfejsowe (327)
 • Przypisz wartość dowolnego typu implementującego interfejs (328)
 • Wywoływać można tylko metody zdefiniowane w interfejsie (329)
 • Poprawianie funkcji playList z użyciem interfejsu (331)
 • Asercje typów (334)
 • Nieudane asercje typów (336)
 • Unikanie paniki po niepowodzeniu asercji (337)
 • Testowanie typów TapePlayer i TapeRecorder z użyciem asercji typów (338)
 • Interfejs error (340)
 • Interfejs Stringer (342)
 • Pusty interfejs (344)
 • Twój przybornik do Go (347)

ROZDZIAŁ 12. Znów stań na nogi. Przywracanie stanu po awarii

 • Jeszcze o wczytywaniu liczb z pliku (350)
 • Błędy powodują, że plik nie zostanie zamknięty (352)
 • Odraczanie wywołań funkcji (353)
 • Przywracanie stanu po błędach z użyciem odroczonych wywołań funkcji (354)
 • Używanie odroczonych wywołań do gwarantowania zamknięcia plików (355)
 • Wyświetlanie plików z katalogu (358)
 • Wyświetlanie plików z podkatalogów (bardziej skomplikowane) (359)
 • Wywołania funkcji rekurencyjnych (360)
 • Rekurencyjne wyświetlanie zawartości katalogu (362)
 • Obsługa błędów w funkcji rekurencyjnej (364)
 • Uruchamianie procedury paniki (365)
 • Ślad stosu (366)
 • Odroczone wywołania ukończone przed awarią (366)
 • Stosowanie funkcji panic w funkcji scanDirectory (367)
 • Kiedy wywoływać panikę? (368)
 • Funkcja recover (370)
 • Funkcja recover zwraca wartość z wywołania panic (371)
 • Przywracanie stanu po wywołaniu funkcji panic w funkcji scanDirectory (373)
 • Ponowne wywołanie funkcji panic (374)
 • Twój przybornik do Go (376)

ROZDZIAŁ 13. Udostępnianie kodu. Wątki goroutine i kanały

 • Pobieranie stron internetowych (380)
 • Wielozadaniowość (382)
 • Współbieżność z użyciem wątków goroutine (383)
 • Używanie wątków goroutine (384)
 • Używanie wątków goroutine w funkcji responseSize (386)
 • Brak bezpośredniej kontroli nad wykonywaniem wątków goroutine (388)
 • Instrukcji go nie można używać razem ze zwracaniem wartości (389)
 • Wysyłanie i przyjmowanie wartości z użyciem kanałów (391)
 • Synchronizowanie wątków goroutine za pomocą kanałów (392)
 • Obserwowanie synchronizacji wątków goroutine (393)
 • Zastosowanie kanałów do poprawienia programu zwracającego wielkość stron (396)
 • Modyfikowanie kanału, aby przesyłał strukturę (398)
 • Twój przybornik do Go (399)

ROZDZIAŁ 14. Kontrola jakości kodu. Testy zautomatyzowane

 • Testy zautomatyzowane wykrywają błędy, zanim zrobi to ktoś inny (402)
 • Funkcja, dla której należało przygotować testy zautomatyzowane (403)
 • Spowodowaliśmy błąd (405)
 • Pisanie testów (406)
 • Uruchamianie testów za pomocą polecenia go test (407)
 • Testowanie zwracanych wartości (408)
 • Tworzenie szczegółowych komunikatów o niepowodzeniu testów za pomocą funkcji Errorf (410)
 • Funkcje pomocnicze w testach (411)
 • Sprawianie, by testy kończyły się powodzeniem (412)
 • Programowanie sterowane testami (413)
 • Następny błąd do naprawienia (414)
 • Uruchamianie określonego zbioru testów (417)
 • Testy sterowane tabelami (418)
 • Stosowanie testów do poprawiania kodu powodującego panikę (420)
 • Twój przybornik do Go (422)

ROZDZIAŁ 15. Reagowanie na żądania. Aplikacje internetowe

 • Pisanie aplikacji internetowych w języku Go (426)
 • Przeglądarki, żądania, serwery i odpowiedzi (427)
 • Prosta aplikacja internetowa (428)
 • Twój komputer rozmawia sam ze sobą (429)
 • Omówienie prostej aplikacji internetowej (430)
 • Ścieżki do zasobów (432)
 • Reagowanie w inny sposób na różne ścieżki do zasobów (433)
 • Funkcje pierwszoklasowe (435)
 • Przekazywanie funkcji do innych funkcji (436)
 • Funkcje jako typy (436)
 • Co dalej? (440)
 • Twój przybornik do Go (441)

ROZDZIAŁ 16. Stosowanie szablonów. Szablony HTML

 • Księga gości (446)
 • Funkcje do obsługi żądań i sprawdzanie błędów (447)
 • Tworzenie katalogu projektu i wypróbowywanie aplikacji (448)
 • Tworzenie listy wpisów w HTML-u (449)
 • Zwracanie stron HTML w aplikacji (450)
 • Pakiet text/template (451)
 • Stosowanie interfejsu io.Writer razem z metodą Execute szablonu (452)
 • Typy ResponseWriter i os.Stdout implementują interfejs io.Writer (453)
 • Wstawianie danych do szablonów z użyciem akcji (454)
 • Tworzenie opcjonalnych części szablonu za pomocą akcji if (455)
 • Powtarzanie sekcji szablonu za pomocą akcji range (456)
 • Wstawianie pól struktury do szablonu za pomocą akcji (457)
 • Wczytywanie wycinka z wpisami z pliku (458)
 • Struktura do przechowywania wpisów i ich liczby (460)
 • Modyfikowanie szablonu w celu umieszczenia w nim wpisów (461)
 • Umożliwianie użytkownikom dodawania danych za pomocą formularzy HTML-owych (464)
 • Żądania przesłania formularza (466)
 • Ścieżki i metody HTTP do przesyłania formularzy (467)
 • Pobieranie z żądania wartości pól formularza (468)
 • Zapisywanie danych z formularza (470)
 • Przekierowania HTTP (472)
 • Kompletny kod aplikacji (474)
 • Twój przybornik do Go (477)

DODATEK A. Zrozumieć funkcję os.OpenFile. Otwieranie plików

 • Zrozumieć funkcję os.OpenFile (482)
 • Przekazywanie do funkcji os.OpenFile stałych reprezentujących opcje (483)
 • Notacja dwójkowa (485)
 • Operatory bitowe (485)
 • Bitowy operator I (486)
 • Bitowy operator LUB (487)
 • Stosowanie bitowego operatora LUB dla stałych z pakietu os (488)
 • Stosowanie bitowego operatora LUB do poprawienia opcji funkcji os.OpenFile (489)
 • Uniksowe uprawnienia do plików (490)
 • Reprezentowanie uprawnień za pomocą typu os.FileMode (491)
 • Notacja ósemkowa (492)
 • Przekształcanie wartości ósemkowych na wartości typu FileMode (493)
 • Objaśnienie wywołań funkcji os.OpenFile (494)

DODATEK B. Sześć kwestii, które nie zostały opisane. Pozostałości

 • Numer 1. Inicjalizacja w instrukcji if (496)
 • Numer 2. Instrukcja switch (498)
 • Numer 3. Inne typy proste (499)
 • Numer 4. Jeszcze o runach (499)
 • Numer 5. Kanały buforowane (503)
 • Numer 6. Dalsza lektura (506)
Autor

ISBN

978-83-283-6152-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „GO RUSZ GŁOWĄ!”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *