GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ZASOBY NIERUCHOMOŚCI PLANOWANIE GOSPODAROWANIE ZARZĄDZANIE ,

73.90

Na stanie

SPIS TREŚCI
Od autorów 7
1. Gospodarowanie nieruchomościami zurbanizowanymi 9
1.1. Zagadnienia wprowadzające 9
1.1.1. Pojęcie nieruchomości 9
1.1.2. Rodzaje nieruchomości 11
1.1.3. Prawa do nieruchomości 24
1.2. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
i jednostek samorządu terytorialnego 55
1.2.1. Zasoby nieruchomości 55
1.2.1.1. Definicja i rodzaje zasobów 55
1.2.1.2. Gospodarowanie zasobami 57
1.2.1.3. Obrót nieruchomościami zasobu 63
1.2.1.4. Prawo pierwokupu 66
1.2.2. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste 70
1.2.2.1. Zasady ogólne 70
1.2.2.2. Tryb sprzedaży i oddawania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste 73
1.2.2.2.1. Tryb bezprzetargowy 73
1.2.2.2.2. Tryb przetargowy 77
1.2.3. Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste 93
1.2.3.1. Zasady ogólne 93
1.2.3.2. Opłaty za użytkowanie wieczyste 97
1.2.3.2.1.Opłata pierwsza z tytułu użytkowania
wieczystego 97
1.2.3.2.2. Opłaty roczne z tytułu użytkowania
wieczystego 98
1.2.3.3. Aktualizacja opłaty rocznej 100
1.2.3.4. Dodatkowe opłaty roczne 103
1.2.3.5. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego 104
1.2.4. Ceny i bonifikaty 105
1.2.4.1. Zasady ustalania cen 105
1.2.4.2. Bonifikaty. 107
1.2.4.2.1. Bonifikaty stosowane przy sprzedaży
nieruchomości 107
1.2.4.2.2. Bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste 110
1.2.5. Trwały zarząd 113
1.2.5.1. Definicja i podstawy prawne. 113
1.2.5.2. Ustanowienie trwałego zarządu 114
4 Spis treści
1.2.5.3. Uprawnienia jednostki organizacyjnej 118
1.2.5.4. Obowiązki jednostki organizacyjnej 118
1.2.5.5. Opłaty z tytułu trwałego zarządu 119
1.2.5.6. Wygaśnięcie trwałego zarządu 123
1.3. Podziały nieruchomości 128
1.3.1. Definicja i podstawy prawne podziałów nieruchomości 128
1.3.2. Zastosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
w zakresie dotyczącym podziałów 129
1.3.3. Dopuszczalność podziału nieruchomości 130
1.3.4. Procedura podziału nieruchomości 134
1.3.5. Opłata adiacencka 138
1.3.6. Połączenie i podział nieruchomości 139
1.4. Scalenie i podział nieruchomości 140
1.4.1. Definicja i podstawy prawne scalenia i podziału nieruchomości 140
1.4.2. Procedura postępowania 142
1.4.3. Zasady rozliczeń powierzchniowych 151
1.4.4. Zasady rozliczeń finansowych 153
1.4.5. Opłaty adiacenckie. 154
1.5. Opłaty adiacenckie155
1.5.1. Definicja 155
1.5.2. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanego jej podziałem 157
1.5.3. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanego przeprowadzeniem scalenia i podziału
nieruchomości 160
1.5.4. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 162
1.6. Gospodarowanie lokalami171
1.6.1. Uwarunkowania prawne 171
1.6.2. Pojęcia i parametry opisujące gospodarkę lokalami 172
1.6.2.1. Samodzielny lokal mieszkalny 172
1.6.2.2. Pomieszczenia przynależne 174
1.6.2.3. Nieruchomość wspólna 174
1.6.2.4. Wspólnota mieszkaniowa 177
1.6.3. Ustanowienie odrębnej własności lokalu 179
1.6.4. Prawa i obowiązki właścicieli lokali 183
1.6.5. Zarząd nieruchomością wspólną 184
2. Gospodarowanie nieruchomościami niezurbanizowanymi 191
2.1. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi 191
2.1.1. Uwarunkowania prawne 192
Spis treści 5
2.1.2. Użytkowanie gruntów w Polsce 193
2.1.3. Podstawowe pojęcia dotyczące przestrzeni rolniczej 195
2.1.4. Klasy bonitacyjne gleb 200
2.1.5. Kompleksy przydatności rolniczej gleb 206
2.1.6. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 212
2.1.7. Zasady kształtowania ustroju rolnego 238
2.1.8. Ochrona gruntów rolnych 244
2.1.9. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej 247
2.2. Gospodarowanie lasami 248
2.2.1. Uwarunkowania prawne 248
2.2.2. Lesistość Polski 249
2.2.3. Definicja lasu. 251
2.2.4. Struktura własnościowa lasów w Polsce 253
2.2.5. Gospodarka leśna 255
2.2.6. Obowiązki właścicieli lasów 258
2.2.7. Obowiązki Lasów Państwowych 260
2.2.8. Powiększanie zasobów leśnych 261
2.2.9. Lasy ochronne 262
2.2.10. Plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany urządzenia lasu 263
2.2.11. Zasady udostępniania lasów, zakazy w lasach 268
2.2.12. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym
w zarządzie Lasów Państwowych 270
2.2.13. Typy siedliskowe lasów 288
2.2.14. Przestrzenny podział lasów 291
2.2.15. Metody określania miąższości pojedynczego drzewa 298
2.2.16. Mapy gospodarcze i przeglądowe 298
2.2.17. Ochrona gruntów leśnych 301
2.2.18. Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji 303
2.3. Gospodarowanie wodami 304
2.3.1. Podstawowe regulacje prawne 304
2.3.2. Podstawowa klasyfikacja wód 306
2.3.3. Grunty pod wodami 310
2.3.4. Prawo własności wód 311
2.3.5. Zasady korzystania z wód 324
2.3.6. Właściwe organy 328
2.3.7. Zarządzanie zasobami wodnymi 329
2.3.8. Obowiązki właścicieli wody 330
2.3.9. Budownictwo wodne. 333
2.3.10. Ochrona wód 336
2.3.11. Odpowiedzialność za szkody 339

 

Autor

ISBN

978-83-7365-565-2

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ZASOBY NIERUCHOMOŚCI PLANOWANIE GOSPODAROWANIE ZARZĄDZANIE”