HISZPAŃSKI DLA BYSTRZAKÓW POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

35.91

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorce (13)

Podziękowania od autorki (15)

Wstęp (17)

 • O książce (17)
 • Konwencje zastosowane w książce (18)
 • Naiwne założenia (19)
 • Jak podzielona jest ta książka (19)
  • Część I: Przegląd podstawowych informacji (19)
  • Część II: Tu i teraz, czyli czas teraźniejszy (20)
  • Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny (20)
  • Część IV: To, co było, i to, co będzie, czyli czasy przeszłe i przyszłe (20)
  • Część V: Dekalogi (20)
  • Dodatki (20)
 • Ikony użyte w książce (21)
 • Co dalej (21)

CZĘŚĆ I: PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH INFORMACJI (23)

Rozdział 1: Liczebniki w życiu codziennym (25)

 • Liczebniki (25)
  • Liczebniki główne (26)
  • Liczebniki porządkowe (29)
 • Tworzymy daty (32)
  • Dni tygodnia (32)
  • Miesiące (33)
  • Zapisywanie dat (34)
 • Podajemy czas (36)
 • Klucz odpowiedzi (39)

Rozdział 2: Wybieramy odpowiednią część mowy (41)

 • Identyfikujemy i stosujemy różne części mowy (41)
  • Rzeczowniki (42)
  • Zaimki (43)
  • Czasowniki (44)
  • Przymiotniki (45)
  • Przysłówki (46)
 • Korzystamy ze słownika dwujęzycznego (47)
 • Klucz odpowiedzi (50)

CZĘŚĆ II: TU I TERAZ, CZYLI CZAS TERAŹNIEJSZY (53)

Rozdział 3: Odkrywamy tajemnice rodzaju (55)

 • Związek rodzaju z rodzajnikiem określonym (55)
  • Formy rodzajników określonych (56)
  • Zastosowanie rodzajników określonych (56)
  • Pomijanie rodzajników określonych (58)
  • Łączenie rodzajnika określonego z przyimkiem (58)
  • Nijakie lo (58)
 • Związek rodzaju z rodzajnikiem nieokreślonym (59)
  • Formy rodzajników nieokreślonych (59)
  • Pomijanie rodzajników nieokreślonych (59)
 • Przymiotniki i zaimki wskazujące (61)
  • Przymiotniki wskazujące (61)
  • Zaimki wskazujące (62)
 • Rodzaj męski i rodzaj żeński rzeczowników w liczbie pojedynczej (64)
  • Rzeczowniki „na opak” (64)
  • Jedna forma dla obu rodzajów (65)
  • Różne znaczenia w zależności od rodzaju (65)
  • Wyjątki (66)
 • Liczba mnoga rzeczowników (67)
 • To moje! Określanie przynależności (69)
  • Przyimek de (69)
  • Przymiotniki dzierżawcze (70)
  • Zaimki dzierżawcze (71)
 • Klucz odpowiedzi (73)

Rozdział 4: Piszemy w czasie teraźniejszym (77)

 • Zaimki podmiotowe (77)
  • Zaimki podmiotowe w praktyce (78)
  • Pomijanie zaimków podmiotowych (80)
 • Pisanie (i mówienie) w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego (81)
  • Czasowniki regularne (81)
  • Czasowniki ze zmianami w pisowni (84)
  • Czasowniki ze zmianami w temacie (85)
  • Czasowniki ze zmianami zarówno w pisowni, jak i w temacie (88)
  • Czasowniki nieregularne (89)
  • Zwroty z czasownikami nieregularnymi (93)
 • Klucz odpowiedzi (96)

Rozdział 5: Uzyskiwanie odpowiedzi na poprawnie zadane pytania (99)

 • Zadawanie pytań w języku hiszpańskim (99)
  • Pytania ogólne, czyli odpowiedzi „tak” lub „nie” (100)
  • Pytania szczegółowe, czyli uzyskiwanie informacji (101)
 • Odpowiedzi „tak” lub „nie” w języku hiszpańskim (106)
  • Odpowiadamy „tak” (106)
  • Odpowiadamy „nie” (106)
  • Udzielanie bardziej szczegółowych odpowiedzi (110)
 • Klucz odpowiedzi (113)

Rozdział 6: Wyrażanie czynności wykonywanej w danej chwili (115)

 • Gerundio, czyli dodając -ąc lub -ący (115)
 • Tworzenie gerundio dla czasowników regularnych (116)
 • Tworzenie gerundio dla czasowników ze zmianami w temacie i czasowników nieregularnych (117)
 • Wyrażanie czynności trwającej (118)
  • Czasownik estar (119)
  • Inne czasowniki (120)
 • Klucz odpowiedzi (123)

Rozdział 7: Wyrażanie siebie poprzez tryb łączący (125)

 • Tworzenie form czasu teraźniejszego trybu łączącego (126)
  • Czasowniki regularne (126)
  • Czasowniki nieregularne w pierwszej osobie liczby pojedynczej (127)
  • Czasowniki ze zmianami w pisowni (129)
  • Czasowniki ze zmianami w temacie (130)
  • Czasowniki ze zmianami w pisowni i w temacie (131)
  • Czasowniki nieregularne (132)
 • Zastosowanie trybu łączącego (134)
  • Po konstrukcjach bezosobowych (135)
  • Po czasownikach wyrażających życzenia, emocje, potrzeby, rozkazy i wątpliwości (138)
  • Po przymiotnikach wyrażających uczucia i wrażenia (140)
  • W zdaniach względnych (141)
 • Klucz odpowiedzi (143)

CZĘŚĆ III: PISZEMY W SPOSÓB JASNY I KONKRETNY (147)

Rozdział 8: Kolorowanie zdań przymiotnikami i przysłówkami (149)

 • Opisywanie osób i przedmiotów za pomocą przymiotników (149)
  • Związek zgody między przymiotnikiem a rzeczownikiem lub zaimkiem (150)
  • Miejsce przymiotnika w zdaniu (155)
  • Formy skrócone przymiotników (156)
 • Opisywanie czasowników za pomocą przysłówków (158)
  • Tworzenie przysłówków od przymiotników (158)
  • Wyrażenia przyimkowe (con + rzeczownik) (159)
  • Przysłówki pierwotne i wyrażenia przysłówkowe (159)
  • Miejsce przysłówka w zdaniu (162)
 • Porównania: bardziej, mniej, tak samo (162)
  • Zdania porównawcze: stopień równy przymiotników i przysłówków (162)
  • Zdania porównawcze: stopień wyższy przymiotników i przysłówków (163)
  • Zdania porównawcze: stopień najwyższy przymiotników i przysłówków (163)
  • Przymiotniki nieregularne w stopniu wyższym i najwyższym (164)
  • Stopień najwyższy bezwzględny ? absolutnie naj! (166)
 • Klucz odpowiedzi (168)

Rozdział 9: Wedle rozkazu! (171)

 • Tryb rozkazujący (171)
 • Formułowanie poleceń w sposób formalny (172)
  • Czasowniki regularne (173)
  • Czasowniki częściowo i całkowicie nieregularne (174)
 • Formułowanie poleceń w sposób nieformalny (177)
  • Polecenia dla drugiej osoby liczby pojedynczej (tú) (178)
  • Polecenia dla drugiej osoby liczby mnogiej (vosotros) (183)
 • Klucz odpowiedzi (189)

Rozdział 10: Krótko i na temat: zaimki dopełnienia (193)

 • Stosowanie zaimków dopełnienia bliższego (194)
  • Zaimki dopełnienia bliższego (194)
  • Bliższe spotkanie z przyimkiem a (195)
 • Stosowanie zaimków dopełnienia dalszego (197)
 • Dopełnienie bliższe czy dalsze? (198)
  • Czasowniki wymagające dopełnienia bliższego (199)
  • Czasowniki wymagające dopełnienia dalszego (199)
 • Miejsce zaimków dopełnienia bliższego i dalszego w zdaniu (200)
 • Podwójne dopełnienie ? podwójny obowiązek (202)
 • Gustar i inne czasowniki tego typu (204)
 • Klucz odpowiedzi (207)

Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne (209)

 • Stosowanie czasowników zwrotnych ? czynności zwrotne (209)
 • Stosowanie czasowników zwrotnych ? czynności wzajemne (212)
 • Zmiana znaczenia przy użyciu zwrotnej formy czasownika (213)
 • Stosowanie zaimków zwrotnych (215)
 • Miejsce zaimka zwrotnego (217)
 • Klucz odpowiedzi (220)

Rozdział 12: Spotkanie z przyimkami (223)

 • Często używane przyimki (223)
 • Stosowanie przyimków (225)
  • A (225)
  • Con (226)
  • De (226)
  • En (226)
  • Hasta (227)
  • Para (227)
  • Por (227)
 • Stosowanie przyimków z bezokolicznikami (228)
  • Czasowniki wymagające przyimka a (229)
  • Czasowniki wymagające przyimka de (230)
  • Czasowniki wymagające przyimka en (230)
  • Czasowniki wymagające przyimka con (231)
  • Czasowniki, które nie wymagają żadnego przyimka (231)
 • Stosowanie zaimków przyimkowych (233)
 • Klucz odpowiedzi (236)

CZĘŚĆ IV: TO, CO BYŁO, I TO, CO BĘDZIE, CZYLI CZASY PRZESZŁE I PRZYSZŁE (239)

Rozdział 13: Zostaw przeszłość za sobą (241)

 • Tworzenie form czasu przeszłego dokonanego prostego (241)
  • Czasowniki regularne (242)
  • Czasowniki ze zmianami w pisowni (243)
  • Czasowniki ze zmianami w temacie (245)
  • Czasowniki nieregularne (247)
 • Stosowanie czasu przeszłego dokonanego prostego (251)
 • Klucz odpowiedzi (254)

Rozdział 14: Spoglądając w przeszłość bez końca (257)

 • Tworzenie form czasu przeszłego niedokonanego (258)
  • Czasowniki regularne (258)
  • Czasowniki nieregularne (259)
 • Stosowanie czasu przeszłego niedokonanego (260)
 • Czas przeszły dokonany a czas przeszły niedokonany (262)
  • Określenia czasu charakterystyczne dla czasu przeszłego dokonanego prostego (263)
  • Określenia czasu charakterystyczne dla czasu przeszłego niedokonanego (264)
 • Klucz odpowiedzi (268)

Rozdział 15: Spójrz w przyszłość (273)

 • Wyrażanie przyszłości (273)
  • Wyrażanie przyszłości za pomocą czasu teraźniejszego (274)
  • Wyrażanie przyszłości za pomocą konstrukcji ir a + bezokolicznik (274)
  • Czasowniki regularne w czasie przyszłym prostym (275)
  • Czasowniki nieregularne w czasie przyszłym prostym (276)
 • Stosowanie czasu przyszłego: przewidywania i przypuszczenia (278)
 • Klucz odpowiedzi (281)

CZĘŚĆ V: DEKALOGI (283)

Rozdział 16: Najczęściej popełniane błędy podczas pisania po hiszpańsku (285)

 • Mylenie rodzaju (286)
 • Tłumaczenie słowo w słowo (286)
 • Pomijanie „osobowego” a (287)
 • Stosowanie rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem oznaczającym zawód (287)
 • Następstwo czasów w czasie przeszłym (287)
 • Mylenie dopełnienia bliższego z dopełnieniem dalszym (288)
 • Błędne stosowanie czasownika gustar i innych czasowników tego typu (289)
 • Nieznajomość związków frazeologicznych z czasownikiem tener (290)
 • Mylenie czasów przeszłych (czas przeszły dokonany prosty i czas przeszły niedokonany) (290)
 • Bagatelizowanie trybu łączącego (291)

Rozdział 17: Dziesięć sposobów na lepsze pisanie w języku hiszpańskim (293)

 • Pisz pełnymi zdaniami (293)
 • Stosuj poprawną interpunkcję (294)
 • Unikaj języka potocznego (295)
 • Nie przyjmuj błędnych założeń (295)
 • Pamiętaj o zgodności podmiotu z orzeczeniem (296)
 • Wybór odpowiedniego trybu i czasu (296)
 • Stosuj właściwe przyimki (297)
 • Używaj odpowiednich zaimków (297)
 • Poszukaj pomocy w internecie (297)
 • Sprawdzaj swoje prace (298)

Rozdział 18: Dziesięć par czasowników (299)

 • Ser i estar (299)
 • Saber i conocer (300)
 • Tomar i coger (301)
 • Deber i tener que (301)
 • Jugar i tocar (301)
 • Ponerse i suponer (302)
 • Decir i hablar (302)
 • Ir i venir (302)
 • Llegar i venir (302)
 • Llevar i traer (303)

DODATKI (305)

Dodatek A: Tabele koniugacyjne (307)

 • Czasowniki regularne (307)
  • Czasowniki -ar (307)
  • Czasowniki -er (308)
  • Czasowniki -ir (308)
 • Czasowniki ze zmianami w temacie (309)
  • Czasowniki -ar (309)
  • Czasowniki -er (309)
  • Czasowniki -ir (310)
  • Czasowniki -uir (z wyjątkiem -guir) (311)
  • Czasowniki -eer (311)
  • Czasowniki -iar (311)
  • Czasowniki -uar (312)
 • Czasowniki ze zmianami w pisowni (312)
  • Czasowniki -car (312)
  • Czasowniki -gar (312)
  • Czasowniki -zar (313)
  • Czasowniki spółgłoska + -cer/-cir (313)
  • Czasowniki -ger/-gir (313)
  • Czasowniki -uir (314)
 • Czasowniki nieregularne (314)

Dodatek B: Słownik polsko-hiszpański (319)

Dodatek C: Słownik hiszpańsko-polski (329)

Skorowidz (351)

Autor

ISBN

978-83-283-2755-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „HISZPAŃSKI DLA BYSTRZAKÓW POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *