INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE BUDOWY

.

57.70

Na stanie

Spis treści
Streszczenie ………………………………………………………………………………………………………. 5
Summary ………………………………………………………………………………………………………….. 5
1. Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1.1. Wprowadzenie …………………………………………………………………………………………….. 7
1.2. Zakres opracowania ……………………………………………………………………………………… 7
1.3. Terminologia ………………………………………………………………………………………………. 7
1.4. Najważniejsze oznaczenia i skróty ……………………………………………………………….. 16
2. Organizacja bezpiecznej pracy …………………………………………………………………………………. 19
2.1. Obowiązki uczestników procesu budowlanego ………………………………………………. 19
2.2. Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac ………………………………………………….. 21
2.3. Strefy niebezpieczne …………………………………………………………………………………… 23
2.4. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi terenu budowy …………………….. 29
i wznoszonych obiektów …………………………………………………………………………………… 29
2.5. Zaplecza budowy. Kontenery biurowe i sanitarne …………………………………………… 31
3. Systemy zasilania terenu budowy w energię elektryczną …………………………………………….. 32
3.1. Wprowadzenie …………………………………………………………………………………………… 32
3.2. Układy zasilania ………………………………………………………………………………………… 33
4. Rozdział energii elektrycznej na terenie budowy ………………………………………………………… 57
4.1. Schematy zasilania i rozdziału energii elektrycznej ………………………………………… 57
4.2. Zasady budowy sieci zasilających teren budowy ……………………………………………. 58
5. Ochrona przed porażeniami elektrycznymi na terenie budowy …………………………………….. 67
5.1. Wprowadzenie …………………………………………………………………………………………… 67
5.2. Zasady ochrony technicznej ………………………………………………………………………… 67
5.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) ……………………….. 67
5.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) …………………….. 68
5.5. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia ……………………………………. 73
5.6. Środki ochrony uzupełniającej …………………………………………………………………….. 73
5.7. System strefowej ochrony …………………………………………………………………………… 74
6. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych …………………………………………. 78
6.1. Wprowadzenie …………………………………………………………………………………………… 78
6.2. Dopuszczalna wartość rezystancji uziemień odgromowych
obiektów budowlanych ……………………………………………………………………………… 79
6.3. Rodzaje i zasady doboru uziomów ……………………………………………………………….. 79
6.4. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych ……………………………… 80
7. Rozdzielnice budowlane ………………………………………………………………………………………….. 91
7.1. Przegląd stosowanych rozdzielnic budowlanych …………………………………………….. 91
7.2. Charakterystyka rozdzielnic budowlanych …………………………………………………….. 97
4
8. Charakterystyka zalecanych do stosowania urządzeń ochronnych na terenie budowy …. 100
8.1. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe …………………………………………………….. 100
8.2. Instalacja szeregowa urządzeń ochronnych ………………………………………………….. 102
8.3. System ochrony grupowej …………………………………………………………………………. 103
8.4. Oznaczenia wyłączników różnicowoprądowych …………………………………………… 103
8.5. Zasady stosowania urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym
prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA ……………………………………………. 105
8.6. Wyłączniki instalacyjne nadprądowe ………………………………………………………….. 105
8.7. Zabezpieczenia z zastosowaniem bezpieczników …………………………………………. 107
8.8. Praca w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi …………. 108
9. Wymagania dotyczące oświetlenia terenu budowy ……………………………………………………. 110
9.1. Aktualne wymagania dotyczące oświetlenia ………………………………………………… 110
9.2. Ogólne warunki oświetlenia ………………………………………………………………………. 113
9.3. Oświetlenie terenu budowy i poszczególnych stanowisk roboczych ……………….. 115
10. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na terenie budowy …………….. 122
10.1. Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………….. 122
10.2. Kontrole okresowe ………………………………………………………………………………….. 123
10.3. Oświetlenie ……………………………………………………………………………………………. 124
Bibliografia………………………………………………………………………………………………………………. 125
Akty prawne ………………………………………………………………………………………………….. 125
5
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE BUDOWY
Streszczenie
Poradnik zawiera podstawowe wymagania i zalecenia odnoszące się do bezpiecznego wykonywania
robót elektromontażowych oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych
na terenie budowy. Wymagania i zalecenia dotyczą urządzeń i instalacji elektrycznych używanych
przy wznoszeniu obiektów budowlanych, w tym konstrukcji metalowych, przy ich
przebudowie, rozbudowie i remoncie, przy pracach ziemnych i przy robotach rozbiórkowych.
Opracowanie wykonano na podstawie wymagań przepisów, stanu instalacji elektrycznych
na terenach budowy oraz przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i pożarowej na wybranych reprezentatywnych budowach w Krakowie i w Warszawie.

Autor

ISBN

978-83-249-8500-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE BUDOWY”