INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIORUNOCHRONNE I TELEKOMUNIKACYJNE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH ,

84.00

Na stanie

Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 3: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemysłowych
Autor: Radosław Lenartowicz, Michał Świerżewski
Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

W niniejszym opracowaniu podano warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych (w tym piorunochronnych) w typowych obiektach przemysłowych oraz w budowlach, pomieszczeniach i budynkach o charakterze przemysłowym. W rozdziale 9 niniejszego zeszytu opracowano dodatkowe wymagania dotyczące instalacji telekomunikacyjnych, będące uzupełnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w rozdz. 8a „Instalacja telekomunikacyjna” działu IV „Wyposażenie techniczne budynków”). W rozporządzeniu tym określono szereg ogólnych uwarunkowań dotyczących poszczególnych typów budynków, ale brakuje wymagań szczegółowych odnośnie do instalacji telekomunikacyjnych w budynkach przemysłowych, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. W przedstawianym zeszycie WTWiORB szczegółowo są opracowane wymagania dotyczące elektrycznych sieci i urządzeń zasilających, rozdzielczych oraz instalacji na napięcie średnie do 20 kV oraz niskie do 1 kV. Instalacje i urządzenia elektryczne w obiektach przemysłowych powinny zapewniać: ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych, bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, ochronę środowiska przed skażeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, a także spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz norm i wiedzy technicznej. Niniejszy zeszyt ma charakter wytycznych i zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych (piorunochronnych) i telekomunikacyjnych w obiektach przemysłowych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa przemysłowego, i obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące: dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych, podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych, wykonania instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i urządzeń piorunochronnych, technologii montażu instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, odbioru instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych oraz telekomunikacyjnych w obiektach i budynkach przemysłowych (w tym wymagania dotyczące odbiorów częściowych, wymagania dotyczące odbioru końcowego oraz zakres badań i sprawdzeń odbiorczych), a także wykazu istniejących przepisów technicznych i dokumentów związanych, dotyczących wykonania i odbioru instalacji (elektrycznych, piorunochronnych, telekomunikacyjnych) w obiektach budowlanych, szczególnie przemysłowych. Opracowanie nie zawiera warunków wykonania i odbioru robót realizowanych z zastosowaniem metodologii BIM (Building Information Modeling).

Spis treści
Przedmowa7
1. Wstęp 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 9
1.2. Terminy i definicje. 12
1.3. Oznaczenia i skróty 31
1.4. Wymagania bhp przy wykonywaniu robót elektrycznych 33
2. Dokumentacja.36
2.1. Projekt koncepcyjny. 36
2.2. Projekt budowlany i projekt instalacji elektrycznych 36
2.3. Projekt wykonawczy 37
2.4. Dokumentacja powykonawcza 38
2.5. Projekt organizacji robót 38
2.6. Dokumentacja projektowa sieci 39
2.7. Projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 40
2.8. Projekt instalacji telekomunikacyjnych 40
3. Urządzenia i wyroby wprowadzone do obrotu43
3.1. Wymagania formalne. 43
3.2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń, aparatury i materiałów 46
4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń i instalacji elektrycznych
w przemyśle 67
4.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 67
4.2. Organizacja pracy na terenie budowy 69
4.3. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów, elementów instalacji
i urządzeń na terenie budowy 71
4.4. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych 76
4.5. Wykonywanie połączeń szyn, przewodów oraz przyłączanie do aparatów
i urządzeń 79
4.6. Sprawdzenia odbiorcze. Rozruch. 80
4.7. Odbiór robót. 81
4.8. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia 84
5. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych.85
5.1. Wymagania dotyczące sieci elektroenergetycznych 85
5.2. Wymagania dotyczące montażu stacji i urządzeń zasilających 100
5.3. Stacje napowietrzne 101
5.4. Stacje wnętrzowe [70] 111
5.5. Montaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniach. 122
4
5.6. Rozdzielnice o napięciu znamionowym 1 kV 123
5.7. Zasilanie odbiorników energii elektrycznej w obiektach przemysłowych. 127
5.8. Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1 kV 151
5.9. Instalacje elektryczne wnętrzowe według normy wieloarkuszowej
PN-HD 60364 151
6. Wymagania dotyczące ochrony odgromowej163
6.1. Wymagania ogólne 163
6.2. Przewody odprowadzające. 164
6.3. Uziomy 164
6.4. Urządzenia piorunochronne wewnętrzne 164
6.5. Ochrona w wykonaniu specjalnym 165
6.6. Ochrona linowych urządzeń transportowych 167
6.7. Ochrona dźwigów budowlanych 169
6.8. Ochrona urządzeń rozdzielczych 169
6.9. Montaż urządzeń piorunochronnych 170
6.10. Badania urządzeń piorunochronnych w wykonaniu specjalnym 170
7. Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem i pożarem.172
7.1. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem 172
7.2. Wspólne wymagania dotyczące stref potencjalnie zagrożonych wybuchem 172
7.3. Źródła emisji czynników palnych 174
7.4. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych 174
7.5. Przestrzenie zagrożone wybuchem atmosfer pyłowych. 175
7.6. Wymiary stref zagrożonych wybuchem. 176
7.7. Dokumentacja klasyfikacyjna 177
7.8. Alternatywna metoda oceny ryzyka obejmująca „poziom zabezpieczenia
urządzeń” (EPL) 180
7.9. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym 180
7.10. Stopnie ochrony osłon urządzeń elektrycznych 184
7.11. Konstrukcje urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym 185
7.12. Poziomy zabezpieczenia urządzeń 190
7.13. Znakowanie urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych 191
7.14. Wymagania w zakresie doboru urządzeń elektrycznych do stref zagrożonych
wybuchem 193
7.15. Związek między poziomem zabezpieczenia urządzeń (EPL) i strefami
zagrożenia wybuchem 193
7.16. Dobór urządzeń elektrycznych według poziomu zabezpieczenia
urządzeń (EPL) 194
7.17. Dobór urządzeń elektrycznych według grup 196
7.18. Dobór urządzeń elektrycznych według temperatury samozapalenia gazów,
par lub pyłów oraz temperatury otoczenia. 196
7.19. Dobór opraw oświetleniowych 198
7.20. Dobór silników elektrycznych 199
7.21. Wymagania w stosunku do wykonania instalacji elektrycznych w strefach
zagrożonych wybuchem 200
5
7.22. Układy sieciowe i ochrona od porażeń prądem elektrycznym 200
7.23. Ochrona przed wpływami zewnętrznymi. 201
7.24. Urządzenia instalowane ponad przestrzeniami zagrożonymi wybuchem 201
7.25. Wyrównywanie potencjałów 201
7.26. Ochrona przed gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej 202
7.27. Ochrona katodowa części metalowych 202
7.28. Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe. 203
7.29. Silniki elektryczne 203
7.30. Wymagania w zakresie instalowania przeciwpożarowych wyłączników
zasilania 204
7.31. Wymagania w stosunku do instalowania grzejników rezystancyjnych 205
7.32. Wymagania w stosunku do oprzewodowania 205
7.33. Wymagania dotyczące urządzeń w osłonach ognioszczelnych „d” 207
7.34. Wymagania dotyczące obwodów iskrobezpiecznych 208
7.35. Wymagania do urządzeń w osłonach gazowych z nadciśnieniem 209
7.36. Wymagania w stosunku do instalacji urządzeń w wykonaniu Ex„n”. 212
7.37. Odbiór powykonawczy instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie
zagrożonych wybuchem 212
7.38. Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych wybuchem 214
7.39. Instalacje elektryczne w obiektach o zwiększonym zagrożeniu pożarem. 217
7.40. Dobór i instalowanie urządzeń. 219
7.41. Odbiór robót. 226
8. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych.227
8.1. Wymagania ogólne 227
8.2. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych do 1 kV 228
8.3. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych powyżej 1 kV 230
9. Instalacja telekomunikacyjna w obiektach przemysłowych 248
9.1. Informacje ogólne 248
9.2. Wymagania ogólne 248
9.3. Przemysłowa struktura telekomunikacyjna 249
9.4. Instalacje antenowe 258
9.5. Dodatkowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej 260
9.6. Koordynacja pomiędzy instalacjami elektroenergetycznymi
a teletechnicznymi 261
9.7. Podstawowe wymagania instalacyjne 264
9.8. Wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych 267
9.9. Punkt dystrybucyjny 268
9.10. Montaż instalacji teletechnicznej 268
9.11. Montaż poszczególnych elementów instalacji teletechnicznej 273
9.12. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych 274
10. Transport279
10.1. Wymagania ogólne 279
10.2. Transport materiałów 279
6
10.3. Odbiór i przyjęcie materiałów 280
10.4. Składowanie materiałów elektrycznych. 280
10.5. Inne urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych
budowlano-montażowych 283
Załącznik 1284
Protokół odbioru końcowego instalacji telekomunikacyjnej w budynku (obiekcie
budowlanym) 284
Bibliografia286

Autor

ISBN

978-83-249-8610-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIORUNOCHRONNE I TELEKOMUNIKACYJNE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH”