JĘZYK R RECEPTURY ANALIZA DANYCH STATYSTYKA I PRZETWARZANIE GRAFIKI

80.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

1. Pierwsze kroki i uzyskiwanie pomocy 17

 • 1.1. Pobranie i instalacja R 18
 • 1.2. Instalacja środowiska RStudio 20
 • 1.3. Uruchamianie środowiska RStudio 21
 • 1.4. Wprowadzanie poleceń 23
 • 1.5. Wyjście ze środowiska RStudio 24
 • 1.6. Przerywanie realizacji kodu R 26
 • 1.7. Przeglądanie dołączonej dokumentacji 27
 • 1.8. Uzyskiwanie pomocy na temat funkcji 28
 • 1.9. Wyszukiwanie dodatkowej dokumentacji 30
 • 1.10. Uzyskiwanie pomocy na temat pakietu 31
 • 1.11. Wyszukiwanie pomocy w internecie 32
 • 1.12. Wyszukiwanie przydatnych funkcji i pakietów 35
 • 1.13. Przeszukiwanie list dyskusyjnych 36
 • 1.14. Przesyłanie pytań do serwisu Stack Overflow lub innego 37

2. Garść podstaw 41

 • 2.1. Wyświetlanie interesujących nas danych na ekranie 41
 • 2.2. Wyznaczanie zmiennych 43
 • 2.3. Tworzenie listy zmiennych 44
 • 2.4. Usuwanie zmiennych 46
 • 2.5. Tworzenie wektorów 47
 • 2.6. Obliczanie podstawowych statystyk 49
 • 2.7. Tworzenie sekwencji 51
 • 2.8. Porównywanie wektorów 52
 • 2.9. Wybieranie elementów wektora 54
 • 2.10. Wykonywanie obliczeń wektorowych 57
 • 2.11. Ustalanie pierwszeństwa operatorów 59
 • 2.12. Osiąganie więcej przy mniejszej liczbie znaków 61
 • 2.13. Tworzenie strumienia wywołań funkcji 62
 • 2.14. Unikanie najpowszechniejszych pomyłek 65

3. Korzystanie z oprogramowania 71

 • 3.1. Sprawdzanie i wyznaczanie katalogu roboczego 71
 • 3.2. Tworzenie nowego projektu RStudio 72
 • 3.3. Zapisywanie przestrzeni roboczej 74
 • 3.4. Przeglądanie historii wpisanych poleceń 75
 • 3.5. Zapisywanie wyniku wcześniejszego polecenia 76
 • 3.6. Wyświetlanie załadowanych pakietów poprzez ścieżkę wyszukiwania 77
 • 3.7. Przeglądanie listy zainstalowanych pakietów 79
 • 3.8. Uzyskiwanie dostępu do funkcji zawartych w pakiecie 80
 • 3.9. Uzyskiwanie dostępu do wbudowanych zestawów danych 81
 • 3.10. Instalowanie pakietów z repozytorium CRAN 82
 • 3.11. Instalowanie pakietu z serwisu GitHub 84
 • 3.12. Wyznaczanie lub zmiana domyślnego serwera CRAN 85
 • 3.13. Uruchamianie skryptu 86
 • 3.14. Uruchamianie skryptu wsadowego 87
 • 3.15. Wyszukiwanie katalogu domowego R 89
 • 3.16. Personalizowanie rozruchu R 91
 • 3.17. Korzystanie z R i RStudio w chmurze 94

4. Dane wejściowe i wyjściowe 97

 • 4.1. Wprowadzanie danych za pomocą klawiatury 97
 • 4.2. Wyświetlanie mniejszej (lub większej) liczby znaków 98
 • 4.3. Przekierowywanie wyników do pliku 100
 • 4.4. Wyświetlanie listy plików 101
 • 4.5. Problem z otwieraniem pliku w systemie Windows 103
 • 4.6. Odczytywanie rekordów o stałej szerokości 104
 • 4.7. Odczytywanie plików danych tabelarycznych 107
 • 4.8. Odczytywanie plików CSV 110
 • 4.9. Zapisywanie danych w pliku CSV 112
 • 4.10. Odczytywanie danych tabelarycznych lub CSV z internetu 113
 • 4.11. Odczytywanie danych z arkuszy Excel 114
 • 4.12. Zapisywanie ramki danych w pliku Excel 116
 • 4.13. Odczytywanie danych z pliku SAS 118
 • 4.14. Odczytywanie danych z tabel HTML 120
 • 4.15. Odczytywanie plików o skomplikowanej strukturze 122
 • 4.16. Odczyt baz danych MySQL 126
 • 4.17. Uzyskiwanie dostępu do bazy danych za pomocą pakietu dbplyr 129
 • 4.18. Zapisywanie i transportowanie obiektów 131

5. Struktury danych 135

 • 5.1. Dodawanie danych do wektora 142
 • 5.2. Wstawianie danych do wektora 144
 • 5.3. Reguła zawijania 144
 • 5.4. Tworzenie wektora czynnikowego (zmiennej kategorialnej) 146
 • 5.5. Łączenie wielu wektorów w jeden wektor i wektor czynnikowy 147
 • 5.6. Tworzenie listy 149
 • 5.7. Wybieranie elementów listy za pomocą ich pozycji 150
 • 5.8. Wybieranie elementów listy po nazwie 152
 • 5.9. Tworzenie listy asocjacyjnej nazwa/wartość 153
 • 5.10. Usuwanie elementu z listy 155
 • 5.11. Spłaszczanie listy do postaci wektora 156
 • 5.12. Usuwanie elementów o wartości NULL z listy 157
 • 5.13. Warunkowe usuwanie elementów listy 158
 • 5.14. Inicjowanie macierzy 159
 • 5.15. Wykonywanie operacji macierzowych 161
 • 5.16. Nadawanie nazw opisowych rzędom i kolumnom macierzy 162
 • 5.17. Wybór jednego rzędu/kolumny macierzy 163
 • 5.18. Inicjowanie ramki danych z danymi kolumny 164
 • 5.19. Inicjowanie ramki danych z danymi rzędu 165
 • 5.20. Dołączanie rzędów do ramki danych 168
 • 5.21. Wybór kolumn ramki danych za pomocą pozycji 170
 • 5.22. Wybór kolumn ramki danych za pomocą nazwy 174
 • 5.23. Zmienianie nazw kolumn w ramce danych 175
 • 5.24. Usuwanie wartości NA z ramki danych 176
 • 5.25. Wykluczanie kolumn za pomocą nazwy 177
 • 5.26. Łączenie dwóch ramek danych 178
 • 5.27. Scalanie kolumn dwóch ramek danych 179
 • 5.28. Przekształcanie jednej wartości atomowej w inną 181
 • 5.29. Przekształcanie jednego ustrukturyzowanego typu danych w inny 183

6. Przekształcenia danych 187

 • 6.1. Stosowanie funkcji wobec każdego elementu listy 187
 • 6.2. Stosowanie funkcji wobec każdego rzędu ramki danych 190
 • 6.3. Stosowanie funkcji wobec każdego rzędu macierzy 191
 • 6.4. Stosowanie funkcji wobec każdej kolumny 192
 • 6.5. Stosowanie funkcji wobec wektorów równoległych lub list 194
 • 6.6. Stosowanie funkcji wobec grup danych 196
 • 6.7. Tworzenie nowej kolumny na podstawie jakiegoś warunku 197

7. Łańcuchy znaków i daty 199

 • 7.1. Uzyskiwanie długości łańcucha znaków 201
 • 7.2. Łączenie łańcuchów znaków 202
 • 7.3. Wydobywanie fragmentów łańcuchów znaków 203
 • 7.4. Rozdzielanie łańcucha znaków zgodnie z rozgranicznikiem 204
 • 7.5. Zastępowanie fragmentów łańcuchów znaków 205
 • 7.6. Tworzenie wszystkich kombinacji par łańcuchów znaków 206
 • 7.7. Uzyskiwanie bieżącej daty 208
 • 7.8. Przekształcanie łańcucha znaków w obiekt Date 208
 • 7.9. Przekształcanie obiektu Date w łańcuch znaków 209
 • 7.10. Przekształcanie roku, miesiąca i dnia w obiekt Date 210
 • 7.11. Uzyskiwanie daty juliańskiej 211
 • 7.12. Wydobywanie elementów składowych daty 212
 • 7.13. Tworzenie sekwencji dat 213

8. Prawdopodobieństwo 215

 • 8.1. Wyznaczanie liczby kombinacji 217
 • 8.2. Generowanie kombinacji 218
 • 8.3. Generowanie liczb losowych 219
 • 8.4. Generowanie odtwarzalnych liczb losowych 220
 • 8.5. Generowanie próby losowej 222
 • 8.6. Generowanie sekwencji losowych 223
 • 8.7. Losowe permutacje wektora 224
 • 8.8. Obliczanie prawdopodobieństwa rozkładów dyskretnych 225
 • 8.9. Obliczanie prawdopodobieństwa rozkładów ciągłych 226
 • 8.10. Przekształcanie prawdopodobieństw w kwantyle 228
 • 8.11. Tworzenie wykresu funkcji gęstości 229

9. Statystyka ogólna 235

 • 9.1. Podsumowywanie danych 237
 • 9.2. Obliczanie częstości względnych 239
 • 9.3. Zestawianie wektorów czynnikowych w tabeli i tworzenie tablic wielodzielczych 240
 • 9.4. Sprawdzanie niezależności zmiennych kategorialnych 241
 • 9.5. Obliczanie kwantylów (i kwartylów) zestawu danych 242
 • 9.6. Uzyskiwanie odwrotności kwantylu 243
 • 9.7. Normalizowanie danych 244
 • 9.8. Testowanie średniej próby (test t) 244
 • 9.9. Kształtowanie przedziału ufności dla średniej 246
 • 9.10. Kształtowanie przedziału ufności dla mediany 247
 • 9.11. Testowanie proporcji próby 248
 • 9.12. Kształtowanie przedziału ufności dla proporcji 249
 • 9.13. Testowanie pod względem rozkładu normalnego 250
 • 9.14. Testowanie przebiegów 251
 • 9.15. Porównywanie średnich dwóch prób 252
 • 9.16. Nieparametryczne porównywanie położenia dwóch prób 254
 • 9.17. Testowanie korelacji pod względem istotności 256
 • 9.18. Testowanie grup pod względem równych proporcji 257
 • 9.19. Porównywanie parami średnich poszczególnych grup 259
 • 9.20. Testowanie dwóch prób w kontekście tego samego rozkładu 260

10. Grafika 263

 • 10.1. Tworzenie wykresu punktowego 267
 • 10.2. Wstawianie tytułu i etykiet 267
 • 10.3. Dodawanie (lub usuwanie) siatki 269
 • 10.4. Stosowanie motywu wobec wykresu ggplot 272
 • 10.5. Tworzenie wielogrupowego wykresu punktowego 277
 • 10.6. Dodawanie (lub usuwanie) legendy 278
 • 10.7. Rysowanie linii regresji na wykresie punktowym 282
 • 10.8. Tworzenie wykresów par zmiennych 285
 • 10.9. Tworzenie wykresów punktowych dla poszczególnych grup danych 287
 • 10.10. Tworzenie wykresu kolumnowego 289
 • 10.11. Umieszczanie przedziałów ufności na wykresie kolumnowym 292
 • 10.12. Wprowadzanie kolorów na wykresie kolumnowym 295
 • 10.13. Rysowanie linii łączącej pary punktów x i y 297
 • 10.14. Zmiana rodzaju, szerokości i koloru linii 297
 • 10.15. Tworzenie wykresu zawierającego wiele zestawów danych 301
 • 10.16. Dodawanie linii pionowych lub poziomych 302
 • 10.17. Tworzenie wykresu pudełkowego 304
 • 10.18. Tworzenie po jednym wykresie pudełkowym na każdy poziom wektora czynnikowego 306
 • 10.19. Tworzenie histogramu 308
 • 10.20. Dodawanie oszacowania gęstości do histogramu 310
 • 10.21. Tworzenie standardowego wykresu kwantyl-kwantyl 311
 • 10.22. Tworzenie innych wykresów kwantyl-kwantyl 314
 • 10.23. Rysowanie zmiennej w różnych kolorach 316
 • 10.24. Tworzenie wykresu funkcji 319
 • 10.25. Wyświetlanie wielu wykresów na jednej stronie 321
 • 10.26. Zapisywanie wykresu do pliku 324

11. Regresja liniowa i analiza ANOVA 327

 • 11.1. Przeprowadzanie prostej analizy liniowej 329
 • 11.2. Przeprowadzanie wielorakiej regresji liniowej 331
 • 11.3. Uzyskiwanie statystyk regresji 332
 • 11.4. Omówienie podsumowania regresji 335
 • 11.5. Przeprowadzanie regresji liniowej bez użycia punktu przecięcia z osią współrzędnych 338
 • 11.6. Przeprowadzanie regresji wyłącznie przy użyciu zmiennych ściśle skorelowanych ze zmienną objaśnianą 339
 • 11.7. Przeprowadzanie regresji liniowej z członami interakcyjnymi 342
 • 11.8. Wybór najlepszych zmiennych regresji 344
 • 11.9. Przeprowadzanie regresji na podzbiorze danych 349
 • 11.10. Korzystanie ze wzorów w równaniu regresji 350
 • 11.11. Przeprowadzanie regresji względem wielomianu 351
 • 11.12. Regresja względem przekształconych danych 353
 • 11.13. Wyszukiwanie najlepszego przekształcenia potęgowego (procedura Boxa-Coxa) 355
 • 11.14. Kształtowanie przedziałów ufności dla współczynników regresji 359
 • 11.15. Tworzenie wykresu elementów resztowych regresji 360
 • 11.16. Diagnozowanie regresji liniowej 361
 • 11.17. Wykrywanie najbardziej znaczących obserwacji 364
 • 11.18. Testowanie wartości resztowych pod względem autokorelacji (test Durbina-Watsona) 366
 • 11.19. Przewidywanie nowych wartości 367
 • 11.20. Kształtowanie przedziałów predykcji 368
 • 11.21. Przeprowadzanie jednoczynnikowej analizy ANOVA 369
 • 11.22. Tworzenie wykresu interakcji 371
 • 11.23. Wyszukiwanie różnic pomiędzy średnimi grup 372
 • 11.24. Przeprowadzanie odpornej analizy ANOVA (test Kruskala-Wallisa) 375
 • 11.25. Porównywanie modeli za pomocą analizy ANOVA 376

12. Przydatne sztuczki 379

 • 12.1. Zaglądanie do danych 379
 • 12.2. Wyświetlanie rezultatu przypisania 380
 • 12.3. Sumowanie rzędów lub kolumn 382
 • 12.4. Wyświetlanie danych w kolumnach 383
 • 12.5. Grupowanie danych w przedziały 384
 • 12.6. Określanie położenia danej wartości 385
 • 12.7. Wybieranie co n-tego elementu wektora 385
 • 12.8. Określanie minimów i maksimów 386
 • 12.9. Tworzenie wszystkich kombinacji kilku zmiennych 388
 • 12.10. Spłaszczanie ramki danych 389
 • 12.11. Sortowanie ramki danych 390
 • 12.12. Usuwanie atrybutów ze zmiennej 391
 • 12.13. Odkrywanie struktury obiektu 392
 • 12.14. Obliczanie czasu potrzebnego na realizację kodu 395
 • 12.15. Wstrzymywanie ostrzeżeń i komunikatów o błędach 396
 • 12.16. Pobieranie argumentów funkcji z listy 397
 • 12.17. Definiowanie własnych operatorów binarnych 399
 • 12.18. Blokowanie komunikatu rozruchowego 401
 • 12.19. Przeglądanie i wyznaczanie zmiennych środowiskowych 401
 • 12.20. Używanie sekcji kodu 402
 • 12.21. Równoległe przetwarzanie kodu R na komputerze lokalnym 403
 • 12.22. Równoległe przetwarzanie kodu R w sposób zdalny 406

13. Zaawansowane obliczenia numeryczne i statystyczne 411

 • 13.1. Minimalizowanie lub maksymalizowanie funkcji jednoparametrowej 411
 • 13.2. Minimalizowanie lub maksymalizowanie funkcji wieloparametrowej 412
 • 13.3. Obliczanie wartości własnych i wektorów własnych 414
 • 13.4. Przeprowadzanie analizy głównych składowych 415
 • 13.5. Przeprowadzanie prostej regresji ortogonalnej 416
 • 13.6. Wyszukiwanie skupień w danych 418
 • 13.7. Przewidywanie zmiennej binarnej (regresja logistyczna) 421
 • 13.8. Metody samowsporne 423
 • 13.9. Analiza czynnikowa 425

14. Analiza szeregów czasowych 431

 • 14.1. Reprezentowanie danych szeregów czasowych 433
 • 14.2. Tworzenie wykresów danych szeregów czasowych 436
 • 14.3. Wydobywanie najstarszych lub najnowszych obserwacji 437
 • 14.4. Tworzenie podzbiorów z szeregów czasowych 439
 • 14.5. Scalanie kilku szeregów czasowych 441
 • 14.6. Uzupełnianie brakujących obserwacji w szeregach czasowych 443
 • 14.7. Opóźnianie lub przyspieszanie szeregu czasowego 446
 • 14.8. Obliczanie kolejnych różnic 447
 • 14.9. Wykonywanie obliczeń na szeregu czasowym 449
 • 14.10. Obliczanie średniej kroczącej 450
 • 14.11. Stosowanie funkcji przy uwzględnieniu okresu kalendarzowego 451
 • 14.12. Stosowanie funkcji rozwijającej 453
 • 14.13. Tworzenie wykresu funkcji autokorelacji 455
 • 14.14. Testowanie szeregów czasowych pod kątem autokorelacji 456
 • 14.15. Tworzenie wykresu funkcji autokorelacji cząstkowej 457
 • 14.16. Wyszukiwanie korelacji opóźnionych pomiędzy dwoma szeregami czasowymi 459
 • 14.17. Usuwanie trendów z szeregów czasowych 461
 • 14.18. Dopasowywanie modelu ARIMA 463
 • 14.19. Usuwanie nieistotnych współczynników z modelu ARIMA 466
 • 14.20. Diagnozowanie modelu ARIMA 468
 • 14.21. Uzyskiwanie prognoz z modelu ARIMA 470
 • 14.22. Tworzenie wykresu prognoz 471
 • 14.23. Sprawdzanie występowania zjawiska równania do średniej w szeregu czasowym 472
 • 14.24. Wygładzanie szeregu czasowego 475

15. Elementy prostego programowania 479

 • 15.1. Wybór pomiędzy dwiema alternatywnymi opcjami: if/else 480
 • 15.2. Przetwarzanie w pętli 482
 • 15.3. Definiowanie funkcji 483
 • 15.4. Tworzenie zmiennej lokalnej 485
 • 15.5. Wybór pomiędzy wieloma alternatywnymi ścieżkami: funkcja switch 485
 • 15.6. Definiowanie wartości domyślnych parametrów 487
 • 15.7. Sygnalizowanie błędów 488
 • 15.8. Ochrona przed błędami 489
 • 15.9. Tworzenie funkcji anonimowej 490
 • 15.10. Tworzenie zbioru funkcji wielokrotnego użytku 491
 • 15.11. Automatyczne formatowanie kodu 492

16. Środowisko R Markdown i publikowanie 495

 • 16.1. Tworzenie nowego dokumentu 496
 • 16.2. Dodawanie tytułu, danych autora i daty 498
 • 16.3. Formatowanie dokumentu tekstowego 499
 • 16.4. Wstawianie nagłówków dokumentu 500
 • 16.5. Wstawianie listy 500
 • 16.6. Prezentowanie wyników kodu R 502
 • 16.7. Kontrolowanie wyświetlania kodu i wyników 503
 • 16.8. Wstawianie wykresu 505
 • 16.9. Wstawianie tabeli 507
 • 16.10. Wstawianie wygenerowanej tabeli 509
 • 16.11. Wstawianie równań matematycznych 512
 • 16.12. Generowanie wyniku w formacie HTML 513
 • 16.13. Generowanie wyniku w formacie PDF 514
 • 16.14. Generowanie wyników w formacie Microsoft Word 516
 • 16.15. Generowanie pliku prezentacji 522
 • 16.16. Tworzenie parametryzowanego raportu 524
 • 16.17. Organizowanie pracy z dokumentami R Markdown 527
Autor

ISBN

978-83-283-6288-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „JĘZYK R RECEPTURY ANALIZA DANYCH STATYSTYKA I PRZETWARZANIE GRAFIKI”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *