KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

Recenzja: Komitet Naukowy XI Waste Forum.
Maj 2015

210.00

Na stanie

REFERATY WPROWADZAJĄCE
INTRODUCING PAPERS

SPIS TREŚCI

1. Zbigniew BUKOWSKI
Prawo gospodarki odpadami – stan aktualny i kierunki dalszych zmian
Waste management law – current status and future changes
2. Zenon FOLTYNOWICZ, Katarzyna STRÓŻYK
Europa bez odpadów
Zero waste Europe
3. Agnieszka GENEROWICZ, Izabela KOSIŃSKA, Zygmunt KOWALSKI,
Agnieszka MAKARA
Ocena wpływu na środowisko technologii gospodarki odpadami
z wykorzystaniem oprogramowania GaBi i jego wykorzystania
w analizie decyzyjnej.
The environmental impact of waste management technologies
using GaBi software and decision analysis
4. Marek GÓRSKI
„Paliwo alternatywne” a przepisy o odpadach
”Alternative fuel” and the Polish regulations on waste
5. Andrzej JĘDRCZAK
MBP – stan dzisiejszy, perspektywa jutra
MBP – situation for today, perspective for tomorrow
6. Barbara KOZŁOWSKA, Katarzyna LASKOWSKA
Analiza nowego systemu gospodarki odpadami
w kontekście rozwoju zrównoważonego
Analysis of the new waste management system
in the context of sustainable development
7. Krzysztof KRAUZE
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, doświadczenia
polskie i zagraniczne
Separate collection of municipal waste, Polish and
foreign experiance
8. Daniel MASŁOWSKI, Zbigniew CHRZANOWSKI, Aleksandra
KAŹMIERCZAK
Potencjał i ograniczenia prawne dla zastosowanie w gospodarce
żużli ze spalarni odpadów komunalnych
Opportunities and legal restriction for application in the economy
of incineration bottom ash from waste-to-energy plants
9. Kazimierz SZYMAŃSKI, Piotr MANCZARSKI
Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie
gospodarki odpadami
The current state and development directions of science
in the fields of waste management
RODZIAŁ II/CHAPTER II
PRAWO, ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE, MONITORING
I FINANSE
LAW, ORGANISATION, MANAGEMENT, MONITORING
AND FINANCES
1. Kamil BANASZKIEWICZ, Marek BADURA
Pomiar emisji etylobenzenu z procesu przetwarzania odpadów
z wykorzystaniem czujników półprzewodnikowych
Semiconductor gas sensors in the measurements of ethylbenzene
emission during waste treatment processes
2. Zbigniew CHRZANOWSKI, Daniel MASŁOWSKI
Perspektywy zagospodarowania ubocznych produktów
spalania w Polsce
Opportunities for ccp’s (coal combustion products)
management in Poland
3. Marta JABŁOŃSKA, Antonio ALBUQUERQUE, Andrzej BIAŁOWIEC
Koncepcja technologiczna hydrofitowej oczyszczalni odcieków
składowiskowych
Technological concept of constructed wetland for landfill leachate
treatment
4. Jolanta KAMIŃSKA-BORAK
Efektywne planowanie, realizacja i optymalizacja procesów
gospodarowania odpadami na przykładzie
Celowego Związku Gmin R-XXI.
Effective planning, realization and optymalization processes
of waste management based on
Multi-municipal or ganization CZG R-XXI
5. Henryk KARCZ
Negatywne efekty energetyczne i ekologiczne w wyniku utylizacji
odpadów komunalnych w instalacjach z kotłami rusztowymi
An energy and an ecological negative effects as the result
of municipal waste utilization into grill boiler systems
6. Joanna KIERZKOWSKA, Tomasz SUSKI
Dyskrecjonalność or ganów gminy w zakresie ustalania wysokości
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na przykładzie gmin powiatu tucholskiego
Free decisions of communal governmental organs
in assigning level of rates for administering utility refuse
on the basis of communes in Tuchola
7. Eugeniusz KODA
Uwarunkowania formalno-prawne, środowiskowe i techniczne zamyka nia
i rekultywacji składowisk odpadów
Legal, environmental and technical framework issues of sanitary
landfills closure decision and reclamation
8. Joanna KURS, Tadeusz MARCINKOWSKI, Mateusz MALCZEWSKI
Propozycja kierunków rekultywacji obiektu deponowania
odpadów wydobywczych
Proposition of ways of recultivation of an object for mining
waste deposition
9. Aleksandra NOWAK
Raporty początkowe w praktyce
Initial reports in practice
10. Iwona PASIECZNIK, Kamil BANASZKIEWICZ
Postępowanie mieszkańców z wybranymi odpadami niebezpiecznymi
z gospodarstw domowych
Residents proceedings with selected household hazardous waste
11. Krzysztof PAWŁOWSKI
Pomiary skażenia powietrza, wody i gruntu w procesach
gospodarki odpadami
Gas compounds measurements in waste management processes
12. Anna ROLEWICZ-KALIŃSKA, Anna ONISZKO-POPŁAWSKA,
Judyta WESOŁOWSKA
Uwarunkowania urbanistyczno-przestrzenne jako podstawa
procesu lokalizacji inwestycji związanych z przetwarzaniem
odpadów komunalnych
Urban and spatial conditions as a basis location investments
associated with municipal waste processing
13. Henryk SKOWRON
Czego można się doczytać w ogłoszeniu o wynikach
publicznego przetargu
What can be read at the notice of the results of the public
tender procedure
14. Katarzyna SOBIANOWSKA, Beata JEWŁOSZEWICZ,
Agnieszka SOBIANOWSKA-TUREK, Paweł MACIEJEWSKI
Zasady unieszkodliwiania i składowania ciekłych odpadów
promieniotwórczych.
Rules for the disposaland storage of liquid radioactive waste
15. Katarzyna SOBIANOWSKA, Agnieszka SOBIANOWSKA-TUREK,
Władysław WALKOWIAK
Monitoring skażeń radiacyjnych w Polsce
Monitoring of pollution radiation
in Poland
16. Hanna WRÓBLEWSKA, Wojciech CICHY, Magdalena WITCZAK,
Magdalena SAJDAK
Problemy z terminologią stosowaną w recyklingu drewna
poużytkowego w Polsce i w Niemczech
Problems to the terminology used in the recycling of
post-consumer wood in Poland and Germany
ROZDZIAŁ III/CHAPTER III
TECHNIKA I TECHNOLOGIE
ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
1. Matt ASKIN, Shaun ROBINSON, Piotr MANCZARSKI, Rafał LEWICKI
Acumen project: demostrating new techniques and technologies fo r
utilising and mitigating methane emissions from closed and historic
landfills
Prezentacja nowych technik i technologii unieszkodliwiania
i zmniejszenia emisji metanu z zamkniętych składowisk
– projekt Acumen
2. Aleksandra BAZAN, Robert PIETRZAK
Pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej szyszek chmielu jako prekursor
adsorbentów zanieczyszczeń z fazy gazowej
Material left after supercritical hops extraction as precursor of
adsorbents of gas phase pollution
3. Andrew BRUNTON, Mat ASKIN, John NAYLOR, Piotr MANCZARSKI
ACUMEN PROJECT: The value of high-frequency monitoring in respect
of fugative emissions from closed landfill sites
Emisje gazu składowiskowego z zamkniętych składowisk odpadów –
projekt Acumen
4. Zbigniew BZOWSKI, Andrzej DAWIDOWSKI, Katarzyna BOJARSKA
Ocena zanieczyszczenia odpadowego kruszywa kolejowego dla
jego recyklingu
Assessment of pollution of railway aggregate waste for
its recycling
5. Jacek CHRZĄSTEK
Anaerobic digestion of msw in circular economy – operational
experiences in several projects
Technologia suchej fermentacji metanowej jedyną sensowną metodą
zagospodarowania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów
komunalnych zmieszanych
6. Agnieszka GENEROWICZ, Krzysztof GASKA
Analiza wielokryterialna i technologia GIS jako narzędzia
w wyborze lokalizacji instalacji w inżynierii środowiska.
Multi-criteria analysis and GIS technology as a tool in the
selection of the installation location in
environmental engineering
7. Wiesława GŁODKOWSKA, Janusz KOBAKA
Właściwości fibrokompozytu o różnej zawartości włókien stalowyc h
wytworzonego z piasków odpadowych
Properties of wasted sands based steel fibre reinforced composite
with various fibre content
8. Henryk KARCZ
Pirolityczno-fluidalna technologia utylizacji odpadów metodą „K ”
The pyrolytic-fluid technology for waste utilization according
to the ‘K’ method
9. Justyna KAŹMIERCZAK-RAŹNA, Piotr NOWICKI, Robert PIETRZAK
Odpady z rolnictwa i przemysłu jako potencjalne prekursory
adsorbentów węglowych
Agricultural and industrial waste materials as a potential
precursors of carbonaceous adsorbents
10. Joanna KOŃCZYK, Agnieszka SOBIANOWSKA-TUREK, Katarzyna
SOBIANOWSKA
Ekstrakcyjne wydzielanie jonów metali ciężkich z roztworów po
kwaśnym ługowaniu odpadów bateryjnych przy użyciu rezorcynarenó w.
Extractive recovery of heavy metal ions from solutions after acid
leaching of spent batteries
by resorcinarenes
11. Joanna KRASOŃ, Robert PIETRZAK
Modyfikacja membran z octanu celulozy i ich zastosowanie
w usuwaniu barwników z fazy ciekłej
Modification of cellulose acetate membranes and their application
in dyes removal from liquid phases
12. Arkadiusz MIEMIETZ
TECHNOLOGIA ARROWBIO
Nowa jakość przetwarzania odpadów komunalnych
Arrowbio technology – new quality
13. Natalia MOSTOWIK, Robert SIDEŁKO
Opory przepływu powietrza przez reaktor i biofiltr w procesie
kompostowania frakcji organicznej
Resistance of air flow through the reactor and biofilter
in the process of composting of the organic fraction
14. Iwona PASIECZNIK
Regeneracja warstwowych podwójnie wodorotlenków
Regeneration layered double hydroxides
15. Marian REDES
Dobór technologii i wyposażenia technicznego dla instalacji
MBT oraz TPOK
The chois of technology and technical equipment
for MBT and MSWI plants
16. Krzysztof RYSIUKIEWICZ
Charakterystyka ogólna Fermentacji Suchej Perkolacyjnej
w Technologii BEKON
17. Katarzyna SOBIANOWSKA, Władysław WALKOWIAK,
Beata JEWŁOSZEWICZ, Agnieszka SOBIANOWSKA-TUREK
Zastosowanie metod flotacyjnych do usuwania radioaktywnych
zanieczyszczeń z roztworów wodnych
Application methods for disposal of radioactive flotation pollution with
water solutions
18. Agnieszka SOBIANOWSKA-TUREK, Małgorzata ULEWICZ, Katarzyna
SOBIANOWSKA
Odzysk Zn i Mn z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów
bateryjnych metodą flotacji jonowej.
Recovery of zinc and manganese ions from solution after
acidic leaching of waste batteries by ion flotation
19. Włodzimierz SZCZEPANIAK, Monika ZABŁOCKA-MALICKA,
Amelia ZIELIŃSKA, Piotr RUTKOWSKI, Krzysztof ORACZ
Przekształcanie odpadowych materiałów złożonych typu tetrapak
w procesie zgazowania w atmosferze pary wodnej
Transformation of waste tetrapak by allothermal
steam gasification
20. Roman WAGNER, Zbigniew WZOREK, Katarzyna GORAZDA,
Anna NOWAK
Odzysk energii z wytwarzaniem produktów fosforowych
w procesie wysokotemperaturowego przetwarzania
mieszanek biomasy roślinnej i zwierzęcej
Energy recovery with the manufacturing of phosphoric
products during high-temperature conversion of animal
and vegetable biomass mixture
ROZDZIAŁ IV/CHAPTER IV
GOSPODARKA OSADAMI ŚCIEKOWYMI
SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT
1. Andrzej BIAŁOWIEC, Klaudia BŁATOŃ, Paweł STĘPIEŃ,
Patrycja GAZE, MacieJ TOMASZEWSKI, Adrian BRĄCZKOWSKI,
Dariusz WIŚNIEWSKI, Mariusz SIUDAK, Jakub PULKA
Technologiczne aspekty zgazowania osadów ściekowych
Technological aspects of sewage sludge gasification
2. Łucja FUKAS-PŁONKA, Izabela PŁONKA
Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi
Strategy for the handling of municipal sewage sludge
3. Beata JANOWSKA
Wpływ czasu przetrzymywania osadów ściekowych w bioreaktorach
dynamicznych na transformację form wybranych metali ciężkich
The influence of retenition time sewage sludge in bioreactors
dynamic on transformation of forms selected heavy metals
4. Henryk KARCZ
Fizykochemiczne i kinetyczne własności osadów ściekowych
pochodzących z kilku oczyszczalni ścieków w Polsce
Physical, chemical and kinetic properties of sludge origin from
several Polish wastewater treatment plants
5. Iwona PASIECZNIK
Usuwanie boru ze ścieków komunalnych
Boron removal from municipal wastewater
6. Izabela SIEBIELSKA, Natalia KOŁACZ
Analiza kinetyki sorpcji benzo(a)pirenu na przefermentowanym
osadzie ściekowym
Analysis of the kinetics of benzo(a)pyrene sorption on sewage
sludge from sewage treatment plant
ROZDZIAŁ V/CHAPTER V
ICH WARTO ZNAĆ Z NIMI WARTO BYĆ
FRIENDS OF FORUM

Autor

ISBN

978-83-89696-87-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI”