KOTLIN RUSZ GŁOWĄ !

80.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

 • Dla kogo jest przeznaczona ta książka? (xxii)
 • Wiemy, co sobie myślisz (xxiii)
 • Wiemy, co sobie myśli Twój mózg (xxiii)
 • Metapoznanie – myślenie o myśleniu (xxv)
 • Oto co zrobiliśmy (xxvi)
 • Przeczytaj to (xxviii)
 • Zespół recenzentów technicznych (xxx)
 • Podziękowania (xxxi)

ROZDZIAŁ 1. Zaczynamy. Szybki skok

 • Witamy w Kotliczynie (2)
 • Kotlina można używać niemal wszędzie (3)
 • Co zrobimy w tym rozdziale (4)
 • Instalowanie IntelliJ IDEA (Community Edition) (7)
 • Stwórzmy prostą aplikację (8)
 • Właśnie utworzyłeś swój pierwszy projekt w Kotlinie (11)
 • Dodaj do projektu nowy plik Kotlina (12)
 • Anatomia funkcji main (13)
 • Dodaj funkcję main do pliku App.kt (14)
 • Jazda próbna (15)
 • Co możemy nakazać w funkcji main? (16)
 • W kółko i w kółko, i w kółko… (17)
 • Przykład pętli (18)
 • Rozgałęzienia warunkowe (19)
 • Używanie if do zwracania wartości (20)
 • Aktualizujemy funkcję main (21)
 • Stosowanie interaktywnej powłoki Kotlina (23)
 • W REPL można wpisywać fragmenty mające wiele wierszy kodu (24)
 • Wymieszane komunikaty (27)
 • Twój przybornik do Kotlina (30)

ROZDZIAŁ 2. Typy proste i zmienne. Być zmienną

 • Twój kod potrzebuje zmiennych (32)
 • Co się dzieje, kiedy zadeklarujesz zmienną? (33)
 • Zmienna zawiera referencję do obiektu (34)
 • Typy proste Kotlina (35)
 • Jak jawnie zadeklarować typ zmiennej? (37)
 • Używaj wartości dostosowanej do typu zmiennej (38)
 • Przypisywanie wartości innej zmiennej (39)
 • Trzeba skonwertować wartość (40)
 • Co się dzieje podczas konwertowania wartości? (41)
 • Uważaj na przepełnienie (42)
 • Zapisywanie wielu wartości w tablicy (45)
 • Tworzymy aplikacje HasłoMator (46)
 • Dodaj kod do pliku HasloMator.kt (47)
 • Kompilator domyśla się typu tablicy na podstawie jej wartości (49)
 • var oznacza, że zmienna może wskazywać na inną tablicę (50)
 • val oznacza, że zmienna zawsze będzie wskazywać tę samą tablicę… (51)
 • Zamotane referencje (54)
 • Twój przybornik do Kotlina (58)

ROZDZIAŁ 3. Funkcje. Wychodzimy poza main

 • Napiszmy grę: Kamień, nożyce, papier (60)
 • Ogólny projekt gry (61)
 • Wybieranie opcji przez grę (63)
 • Jak się tworzy funkcje? (64)
 • Do funkcji można przekazywać więcej informacji (65)
 • Pobieranie informacji z funkcji (66)
 • Funkcje, których ciałem jest jedno wyrażenie (67)
 • Dodajemy funkcję getGameChoice do pliku Game.kt (68)
 • Funkcja getUserChoice (75)
 • Jak działają pętle for? (76)
 • Zapytaj gracza, jaką opcję wybiera (78)
 • Pomieszane komunikaty (79)
 • Musimy sprawdzić dane wpisane przez gracza (81)
 • Dodajemy getUserChoice do pliku Game.kt (83)
 • Dodajemy funkcję printResult do pliku Game.kt (87)
 • Twój przybornik do Kotlina (89)

ROZDZIAŁ 4. Klasy i obiekty. Trochę klasy

 • Typy obiektowe są definiowane przy użyciu klas (92)
 • Jak projektować własne klasy? (93)
 • Zdefiniujmy klasę Dog (94)
 • Jak utworzyć obiekt Dog? (95)
 • Jak można odwoływać się do właściwości i funkcji? (96)
 • Tworzymy aplikację Piosenki (97)
 • Cud tworzenia obiektu (98)
 • Jak są tworzone obiekty? (99)
 • Za kulisami: Wywoływanie konstruktora (100)
 • Dokładniejsze poznawanie właściwości (105)
 • Elastyczna inicjalizacja właściwości (106)
 • Jak używać bloków inicjalizatora? (107)
 • Właściwości MUSZĄ zostać zainicjowane (108)
 • Jak można weryfikować wartości właściwości? (111)
 • Pisanie własnego akcesora get (112)
 • Pisanie własnego akcesora set (113)
 • Kompletny kod projektu Psy (115)
 • Twój przybornik do Kotlina (120)

ROZDZIAŁ 5. Klasy pochodne i bazowe. Stosowanie dziedziczenia

 • Dziedziczenie umożliwia unikanie powielania kodu (122)
 • Co mamy zamiar zrobić? (123)
 • Projektujemy strukturę dziedziczenia klas zwierząt (124)
 • Używaj dziedziczenia, by unikać powielania kodu w klasach pochodnych (125)
 • Co powinny przesłaniać klasy pochodne? (126)
 • Możemy pogrupować niektóre zwierzęta (127)
 • Dodajemy klasy Canine i Feline (128)
 • Sprawdzaj hierarchie klas, używając testu JEST (129)
 • Test JEST działa w dowolnym miejscu drzewa dziedziczenia (130)
 • Stworzymy parę kotliczyńskich zwierząt (133)
 • Deklarujemy klasę bazową oraz jej właściwości i funkcje jako otworzone (134)
 • Jak klasa pochodna dziedziczy po bazowej? (135)
 • Jak (i kiedy) przesłaniać właściwości? (136)
 • Przesłanianie właściwości pozwala na więcej niż tylko określanie wartości domyślnych (137)
 • Jak przesłaniać funkcje? (138)
 • Przesłonięte funkcje i właściwości pozostają otworzone… (139)
 • Dodajemy klasę Hippo do projektu Zwierzęta (140)
 • Dodajemy klasy Canine i Wolf (143)
 • Która funkcja zostanie wywołana? (144)
 • Kiedy wywołujemy funkcję na rzecz zmiennej, wywoływana jest funkcja obiektu (146)
 • Typów bazowych można używać w parametrach funkcji i jako typu zwracanego wyniku (147)
 • Zaktualizowany kod pliku Animals.kt (148)
 • Twój przybornik do Kotlina (153)

ROZDZIAŁ 6. Klasy abstrakcyjne i interfejsy. Poważny polimorfizm

 • Hierarchia klasy Animal raz jeszcze (156)
 • Obiektów niektórych klas po prostu nie powinno się tworzyć (157)
 • Abstrakcyjna czy konkretna? (158)
 • Klasy abstrakcyjne mogą mieć abstrakcyjne właściwości i funkcje (159)
 • Klasa Animal ma dwie funkcje abstrakcyjne (160)
 • Jak zaimplementować klasę abstrakcyjną? (162)
 • TRZEBA zaimplementować wszystkie abstrakcyjne właściwości i funkcje (163)
 • Zaktualizujmy kod projektu Zwierzęta (164)
 • Niezależne klasy mogą mieć wspólne zachowania (169)
 • Interfejsy pozwalają definiować wspólne zachowania POZA hierarchią klasy bazowej (170)
 • Zdefiniujmy interfejs Roamable (171)
 • Jak definiować właściwości w interfejsach? (172)
 • Zadeklaruj, że klasa implementuje interfejs… (173)
 • Jak implementować wiele interfejsów? (174)
 • Jak określić, czy stworzyć klasę, klasę pochodną, klasę abstrakcyjną czy interfejs? (175)
 • Aktualizujemy projekt Zwierzęta (176)
 • Interfejsy pozwalają na stosowanie polimorfizmu (181)
 • Gdzie używać operatora is? (182)
 • Używaj when do porównywania zmiennej z grupą opcji (183)
 • Operator is zazwyczaj wykonuje inteligentne rzutowanie (184)
 • Używaj operatora as w celu jawnego rzutowania (185)
 • Aktualizujemy projekt Zwierzęta (186)
 • Twój przybornik do Kotlina (189)

ROZDZIAŁ 7. Klasy danych. Używanie danych

 • Operator == wywołuje funkcję o nazwie equals (192)
 • Funkcja equals pochodzi z klasy bazowej Any (193)
 • Wspólne zachowania zdefiniowane w klasie Any (194)
 • Możemy chcieć, by funkcja equals sprawdzała, czy obiekty są równoważne (195)
 • Klasa danych pozwala na tworzenie obiektów danych (196)
 • Klasy danych przesłaniają odziedziczone zachowania (197)
 • Kopiowanie obiektów danych przy użyciu funkcji copy (198)
 • Klasy danych definiują funkcje componentN… (199)
 • Tworzymy projekt Przepisy (201)
 • Pomieszane komunikaty (203)
 • Wygenerowane funkcje używają jedynie właściwości zdefiniowanych w konstruktorze (205)
 • Inicjalizowanie wielu właściwości może powodować powstawanie kłopotliwego kodu (206)
 • Jak używać domyślnych wartości konstruktora? (207)
 • Także funkcje mogą używać wartości domyślnych (210)
 • Przeciążanie funkcji (211)
 • Zaktualizujmy projekt Przepisy (212)
 • Ciąg dalszy kodu… (213)
 • Twój przybornik do Kotlina (217)

ROZDZIAŁ 8. Wartość null i wyjątki. Cały i zdrów

 • Jak usuwać ze zmiennych referencje do obiektu? (220)
 • Referencje usuwamy, używając null (221)
 • Typów akceptujących null możesz używać wszędzie tam, gdzie typów, które null nie akceptują (222)
 • Jak utworzyć tablice typu akceptującego null? (223)
 • Jak odwoływać się do funkcji i właściwości typów akceptujących null? (224)
 • Dbaj o bezpieczeństwo, używając bezpiecznych wywołań (225)
 • Bezpieczne wywołania można łączyć w łańcuch (226)
 • Ciąg dalszy historii… (227)
 • Bezpiecznych wywołań można używać do przypisywania wartości… (228)
 • Używaj let, by wykonywać kod, jeśli wartości będą różne od null (231)
 • Stosowanie let z elementami tablic (232)
 • Zamiast używać wyrażenia if… (233)
 • Operator !! celowo zgłasza wyjątek NullPointerException (234)
 • Tworzymy projekt Wartości Null (235)
 • Ciąg dalszy kodu… (236)
 • Wyjątki są zgłaszane w wyjątkowych sytuacjach (239)
 • Przechwytuj wyjątki, używając try i catch (240)
 • Użyj finally, by określić czynności, które mają być wykonane zawsze (241)
 • Wyjątek to obiekt typu Exception (242)
 • Wyjątki można zgłaszać jawnie (244)
 • Try i catch to wyrażenia (245)
 • Twój przybornik do Kotlina (250)

ROZDZIAŁ 9. Kolekcje. Zorganizuj się

 • Tablice mogą być przydatne… (252)
 • …są jednak rzeczy, których tablice nie potrafią (253)
 • Jeśli masz wątpliwości, sięgnij do Biblioteki (254)
 • List, Set oraz Map (255)
 • Fantastyczne listy… (256)
 • Tworzenie listy MutableList… (257)
 • Możemy usunąć wartość… (258)
 • Można zmieniać kolejność i operować na większych grupach elementów… (259)
 • Utwórz projekt Kolekcje (260)
 • Listy dopuszczają duplikaty (263)
 • Jak tworzyć zbiory? (264)
 • Jak zbiory wyszukują duplikaty? (265)
 • Kody mieszające i równość (266)
 • Reguły przesłaniania funkcji hashCode i equals (267)
 • Jak używać klasy MutableSet? (268)
 • Aktualizujemy projekt Kolekcje (270)
 • Czas na mapy (276)
 • Sposoby korzystania z map (277)
 • Tworzenie map MutableMap (278)
 • Z mapy MutableMap można usuwać elementy (279)
 • Mapy Map i MutableMap można kopiować (280)
 • Kompletny kod projektu Kolekcje (281)
 • Wymieszane komunikaty (285)
 • Twój przybornik do Kotlina (287)

ROZDZIAŁ 10. Typy sparametryzowane. Odróżniaj wariancję od kontrawariancji

 • Kolekcje używają typów sparametryzowanych (290)
 • Jak jest zdefiniowany typ MutableList? (291)
 • Stosowanie parametrów typów w MutableList (292)
 • Co można robić ze sparametryzowanymi klasami i interfejsami? (293)
 • Oto co mamy zamiar zrobić (294)
 • Tworzymy hierarchię klasy Pet (295)
 • Definiujemy klasę Contest (296)
 • Dodajemy właściwość scores (297)
 • Tworzymy funkcję getWinners (298)
 • Tworzymy kilka obiektów Contest (299)
 • Tworzymy projekt TypySparametryzowane (301)
 • Hierarchia typu Retailer (305)
 • Definiujemy interfejs Retailer (306)
 • Możemy tworzyć obiekty CatRetailer, DogRetailer i FishRetailer… (307)
 • Użyj out, by typ sparametryzowany był kowariantny (308)
 • Aktualizujemy projekt TypySparametryzowane (309)
 • Potrzebujemy klasy Vet (313)
 • Tworzenie obiektów Vet (314)
 • Użyj in, by typ sparametryzowany był kontrawariantny (315)
 • Typ sparametryzowany może być lokalnie kontrawariantny (316)
 • Aktualizujemy projekt TypySparametryzowane (317)
 • Twój przybornik do Kotlina (324)

ROZDZIAŁ 11. Lambdy i funkcje wyższego rzędu. Kod używany jak dane

 • Prezentacja lambd (326)
 • Jak wygląda kod lambdy? (327)
 • Lambdy można zapisywać w zmiennych (328)
 • Wyrażenia lambda mają typ (331)
 • Kompilator może wywnioskować typ parametrów lambdy (332)
 • Używaj lambdy dostosowanej do typu zmiennej (333)
 • Tworzenie projektu Lambdy (334)
 • Możesz przekazać lambdę do funkcji (339)
 • Wywołanie lambdy w ciele funkcji (340)
 • Co się dzieje podczas wywołania funkcji? (341)
 • Lambdę można przenieść poza nawiasy ()… (343)
 • Aktualizujemy projekt Lambdy (344)
 • Funkcje mogą zwracać lambdy (347)
 • Piszemy funkcję, która pobiera I zwraca lambdy (348)
 • Jak można używać funkcji combine? (349)
 • Użyj typealias, by nadać inną nazwę istniejącemu typowi danych (353)
 • Aktualizujemy kod projektu (354)
 • Twój przybornik do Kotlina (361)

ROZDZIAŁ 12. Wbudowane funkcje wyższego rzędu. Wzmocnij swój kod

 • Kotlin udostępnia sporo funkcji wyższego rzędu (364)
 • Funkcje min i max operują na prostych typach danych (365)
 • Bliższe spojrzenie na parametry funkcji minBy i maxBy (366)
 • Funkcje sumBy i sumByDouble (367)
 • Tworzymy projekt Spożywczak (368)
 • Poznaj funkcję filter (371)
 • Używaj funkcji map, by przekształcać kolekcje (372)
 • Co się dzieje podczas wykonywania kodu? (373)
 • Ciąg dalszy historii… (374)
 • Funkcja forEach działa jak pętla (375)
 • Funkcja forEach nie zwraca wyniku (376)
 • Aktualizujemy projekt Spożywczak (377)
 • Użyj groupBy, by podzielić kolekcję na grupy (381)
 • Funkcji groupBy można używać w łańcuchach wywołań (382)
 • Jak używać funkcji fold (383)
 • Za kulisami: funkcja fold (384)
 • Więcej przykładów użycia funkcji fold (386)
 • Aktualizujemy projekt Spożywczak (387)
 • Pomieszane komunikaty (391)
 • Twój przybornik do Kotlina (394)
 • Wyjeżdżamy… (395)

Dodatek A. Koprocedury. Współbieżne wykonywanie kodu

Dodatek B. Testowanie. Pociągnij swój kod do odpowiedzialności

Dodatek C. Pozostałości. Dziesięć najważniejszych rzeczy (których nie opisaliśmy)

 • 1. Pakiety i importowanie (416)
 • 2. Modyfikatory widoczności (418)
 • 3. Klasy wyliczeniowe (420)
 • 4. Klasy zapieczętowane (422)
 • 5. Klasy zagnieżdżone i wewnętrzne (424)
 • 6. Deklaracje obiektów i wyrażenia (426)
 • 7. Rozszerzenia (429)
 • 8. Return, break i continue (430)
 • 9. Więcej zabawy z funkcjami (432)
 • 10. Współdziałanie (434)
Autor

ISBN

978-83-283-5869-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOTLIN RUSZ GŁOWĄ !”