MATEMATYKA DLA MENEDŻERÓW

69.00

Na stanie

Spis treści

 • Wprowadzenie: Podstawowe zagadnienia dotyczące liczb
  • Symbole użyte w książce
 • Rozdział 1. Procent składany: siła pieniądza
  • Wartość pieniądza w czasie koncepcja
   • Procent prosty
    • Wzór: procent prosty
    • Wzór: zamiana procentów na liczby dziesiętne
   • Dzienna kapitalizacja odsetek
    • Wzór: okresowa stopa procentowa
    • Wzór: dzienna okresowa stopa procentowa
    • Wzór: dzienna kapitalizacja
    • Dzienna kapitalizacja
   • Roczna, półroczna i kwartalna kapitalizacja odsetek
    • Wzór: roczna kapitalizacja
    • Roczna kapitalizacja odsetek
    • Wzór: półroczna kapitalizacja
    • Półroczna kapitalizacja
    • Wzór: kwartalna kapitalizacja
    • Kwartalna kapitalizacja
   • Miesięczna kapitalizacja
    • Wzór: miesięczna kapitalizacja
   • Wartości skumulowanych odsetek dla szeregu depozytów
    • Wzór: wartości skumulowanych odsetek dla szeregu depozytów
    • Wartości skumulowanych odsetek dla szeregu depozytów
 • Rozdział 2. Wartość bieżąca i fundusze amortyzacyjne
  • Bieżąca wartość pojedynczego depozytu
   • Wzór: bieżąca wartość pojedynczego depozytu
   • Bieżąca wartość pojedynczego depozytu
   • Fundusz amortyzacyjny i bieżąca wartość okresowych płatności
    • Wzór: wysokość wpłat na fundusz amortyzacyjny
    • Wpłaty na fundusz amortyzacyjny
    • Wzór: bieżąca wartość okresowych płatności
    • Bieżąca wartość okresowych płatności
  • Harmonogram spłaty kredytu
   • Wzór: harmonogram spłaty kredytu (podsumowanie)
   • Harmonogram spłat kredytu
   • Wzór: miesięczne odsetki od kredytu
   • Wzór: miesięczna rata kapitałowa
   • Wzór: nowe saldo kredytu
   • Wzór: procentowa wartość kredytu pozostałego do spłaty
   • Raty i salda kredytu
   • Czytanie tabel z harmonogramem spłaty kredytu
    • Wzór: średnia ważona
 • Rozdział 3. Stopy zwrotu
  • Rentowność sprzedaży i kapitału własnego
   • Wzór: wskaźnik rentowności sprzedaży
   • Wzór: wskaźnik rentowności kapitału własnego
   • Wzór: średnia arytmetyczna
   • Wzór: wskaźnik rentowności kapitału własnego netto
  • Wydajność gotówkowa i przepływy pieniężne
   • Wzór: wskaźnik okresu zwrotu
   • Wzór: wskaźnik zwrotu z zainwestowanej gotówki
   • Wzór: zysk gotówkowy
  • Rentowność inwestycji kapitałowych
   • Wzór: rentowność inwestycji kapitałowych w całości finansowanych kapitałem własnym
   • Wzór: rentowność inwestycji kapitałowych finansowanych kapitałem własnym oraz obcym
  • Inne wskaźniki zwrotu
   • Wzór: stopa dywidendy
   • Wzór: bieżąca stopa procentowa obligacji
   • Wzór: wskaźnik zysk na akcję
   • Wzór: wskaźnik cena/zysk
  • Średnie roczne stopy zwrotu
   • Wzór: średnia stopa zwrotu
 • Rozdział 4. Obliczanie progu rentowności i zysku po opodatkowaniu
  • Ukryte koszty
  • Wpływ inflacji
  • Obliczanie progu rentowności: inflacja i podatki
   • Wzór: minimalna rentowność inwestycji kapitałowych
  • Obliczanie przepływów pieniężnych (cash flow)
   • Wzór: przepływy pieniężne (cash flow)
 • Rozdział 5. Raporty finansowe: bilans
  • Podstawowe informacje o bilansie
   • Wzór: bilans
  • Wskaźniki kapitału obrotowego
   • Wzór: wskaźnik płynności bieżącej
   • Wzór: wskaźnik szybkiej płynności
  • Wskaźniki przydatne w zarządzaniu kapitałem obrotowym
   • Wzór: średni czas spływu należności w dniach
   • Wzór: EBITDA
   • Wzór: wskaźnik pokrycia odsetek
  • Wskaźniki związane z kapitałem
   • Wzór: udział zadłużenia długoterminowego w pasywach
   • Wzór: wskaźnik pokrycia obsługi długu
   • Wzór: wskaźnik zadłużenia aktywów
  • Wskaźniki łączone
   • Wzór: wskaźnik obrotowości zapasów
   • Wzór: wskaźnik obrotowości środków trwałych
 • Rozdział 6. Raporty finansowe: rachunek zysków i strat
  • Podstawy rachunku zysków i strat
   • Wzór: zysk brutto ze sprzedaży
   • Wzór: zysk z działalności operacyjnej
   • Wzór: zysk brutto (przed opodatkowaniem)
   • Wzór: zysk netto (po opodatkowaniu)
   • Wzór: rachunek zysków i strat
   • Prezentacja danych w ujęciu wartościowym i w ujęciu procentowym
    • Wzór: procentowy udział w przychodach
    • Wzór: zmiana w ujęciu procentowym
  • Wskaźniki bazujące na kosztach sprzedanych produktów
   • Wzór: zmiana salda zapasów
   • Wzór: marża brutto
  • Tendencje zmian w przychodach i zyskach
 • Rozdział 7. Obliczanie amortyzacji
  • Podstawy amortyzacji środków trwałych
  • Metody amortyzacji: liniowa i degresywna
   • Wzór: roczna kwota amortyzacji obliczana metodą liniową
   • Wzór: miesięczna kwota amortyzacji obliczana metodą liniową
   • Wzór: roczna kwota amortyzacji obliczana metodą degresywną (współczynnik 1,5)
   • Wzór: roczna kwota amortyzacji obliczana metodą degresywną (współczynnik 2,0)
 • Rozdział 8. Praktyka przygotowywania raportów: jak stawić czoła liczbom
  • Wybór formy raportu
  • Rozdziały opisowe
   • Podejście 1.
   • Podejście 2.
   • Kursywa
   • Podkreślenie
   • Pogrubienie
   • Wielkie litery
   • Powiększona czcionka
  • Rozdziały z danymi finansowymi
  • Łączenie opisów z danymi finansowymi
  • Grafika w raportach
   • Wzór: procentowy udział w całości
   • Wzór: stopnie koła
 • Rozdział 9. Obliczenia budżetowe: założenia i podział kosztów
  • Dokumentowanie założeń
  • Odniesienie się do problemów z kosztami
  • Szacunkowy podział kosztów
  • Obliczanie odchyleń
   • Wzór: wydatki od początku roku
   • Wzór: budżet od początku roku
   • Wzór: odchylenia budżetowe
   • Wzór: względna wartość odchylenia
  • Przegląd budżetu
  • Specyfika prognozowania przychodów
 • Rozdział 10. Statystyka jako element efektywnego raportowania
  • Wdrożenie statystyki do zarządzania
  • Średnie statystyczne
  • Rozrzut, odchylenie i wariancja
   • Wzór: wariancja z całej populacji
   • Wzór: wariancja z próby
   • Wzór: odchylenie standardowe
   • Wzór: współczynnik zmienności
  • Dokładność w statystyce
 • Rozdział 11. Przydatne triki matematyczne
  • Dodawanie
   • Metoda dodawania nr 1: dodawanie od lewej
   • Metoda dodawania nr 2: zaokrąglanie w górę
   • Metoda dodawania nr 3: szybkie dodawanie krok po kroku
   • Metoda dodawania nr 4: szybkie dodawanie w kolumnach
  • Odejmowanie
   • Metoda odejmowania nr 2: zamiana po obu stronach
   • Metoda odejmowania nr 3: podział zadania na dwa kroki
  • Zasady logiczne
   • Zasada: logiczna równoważność
   • Zasada: mnożenie przez 0 i 1
   • Zasada: mnożenie liczb dodatnich i ujemnych
   • Zasada: mnożenie przez liczby parzyste i nieparzyste
  • Metody mnożenia
   • Metoda mnożenia nr 1: podnoszenie do kwadratu
    • Wzór: podnoszenie liczby do kwadratu
    • Wzór: podnoszenie do kwadratu dowolnej liczby zakończonej cyfrą 5
    • Wzór: kwadrat dowolnej liczby zakończonej cyfrą 1
    • Wzór: kwadrat dowolnej liczby zakończonej cyfrą 9
   • Metoda mnożenia nr 2: pomijanie zer
   • Metoda mnożenia nr 3: mnożenie przez 4
   • Metoda mnożenia nr 4: mnożenie przez 5
    • Wzór: mnożenie przez 5
   • Metoda mnożenia nr 5: mnożenie przez 11 lub 12
   • Metoda mnożenia nr 6: mnożenie przez 9
   • Metoda mnożenia nr 7: mnożenie przez 15
   • Metoda mnożenia nr 8: mnożenie dwóch liczb różniących się o 2 lub 4
  • Metody dzielenia
   • Metoda dzielenia nr 1: szybkie dzielenie przez 4
   • Metoda dzielenia nr 2: szybkie dzielenie przez 5 lub 25
 • Rozdział 12. Przekształcanie formatu liczb, jednostek miary i szacowanie czasu przydatne triki
  • Przekształcenia
   • Wzór: mnożenie przez 75 z wykorzystaniem dzielenia
   • Wzór: mnożenie przez 75 z użyciem ułamka zwykłego
   • Wzór: zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny
   • Wzór: dodawanie ułamków
   • Wzór: odejmowanie ułamków
   • Wzór: mnożenie ułamków
   • Wzór: mnożenie liczb z ułamkiem zwykłym przez zamianę na ułamek dziesiętny
   • Wzór: dzielenie ułamków zwykłych
  • Pomiary
   • Wzór: pi
   • Wzór: obwód koła
   • Wzór: pole prostokąta
   • Wzór: promień koła
   • Wzór: pole koła
   • Wzór: pole trójkąta
   • Wzór: objętość prostopadłościanu
   • Wzór: objętość walca
  • Obliczanie czasu
   • Wzór: reguła 72
   • Wzór: reguła 69
   • Wzór: reguła 113
 • Załącznik A. Zestawienie wzorów
  • Wartość skumulowana szeregu depozytów (wraz z odsetkami)
  • Dodawanie ułamków
  • Roczna kapitalizacja
  • Roczna kwota amortyzacji obliczana metodą liniową
  • Średnia stopa zwrotu
  • Pole koła
  • Pole prostokąta
  • Pole trójkąta
  • Bilans
  • Minimalna rentowność inwestycji kapitałowych
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Dochód pieniężny
  • Wskaźnik zwrotu z zainwestowanej gotówki
  • Obwód koła
  • Zmiana salda zapasów
  • Wskaźnik płynności bieżącej
  • Bieżąca stopa procentowa obligacji
  • Dzienna kapitalizacja
  • Dzienna okresowa stopa procentowa
  • Dzienna wartość należności
  • Wskaźnik pokrycia obsługi długu
  • Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji
  • Stopnie koła
  • Współczynnik zmienności
  • Stopa dywidendy
  • Dzielenie ułamków zwykłych
  • Wskaźnik zysk na akcję
  • EBITDA
  • Logiczna równoważność
  • Odchylenia budżetowe
  • Wskaźnik rotacji środków trwałych
  • Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny
  • Marża brutto
  • Zysk brutto ze sprzedaży
  • Rachunek zysków i strat
  • Wskaźnik pokrycia odsetek
  • Wskaźnik obrotowości zapasów
  • Wskaźnik zadłużenia aktywów
  • Harmonogram spłaty kredytu
  • Wariancja z całej populacji
  • Wartość kredytu przy miesięcznej kapitalizacji
  • Miesięczne odsetki od kredytu
  • Miesięczna rata kapitałowa
  • Miesięczna kwota amortyzacji obliczana metodą liniową
  • Mnożenie przez liczby parzyste i nieparzyste
  • Mnożenie przez 0 i 1
  • Mnożenie liczb dodatnich i ujemnych
  • Mnożenie przez 5
  • Mnożenie przez 75 z użyciem ułamka zwykłego
  • Mnożenie przez 75 z wykorzystaniem dzielenia przez 2
  • Mnożenie ułamków
  • Mnożenie liczb z ułamkiem zwykłym przez zamianę na ułamek dziesiętny
  • Zysk netto (po opodatkowaniu)
  • Wskaźnik rentowności
  • Wskaźnik rentowności kapitału własnego netto
  • Nowe saldo kredytu
  • Zysk netto ze sprzedaży
  • Wskaźnik zwrotu kosztów inwestycji
  • Względna wielkość odchylenia
  • Procentowy udział w całości
  • Zmiana względna
  • Zamiana procentów na liczby dziesiętne
  • Udział pozycji rachunku zysków i strat w przychodach
  • Okresowa stopa procentowa
  • Pi
  • Bieżąca wartość jednorazowego depozytu
  • Bieżąca wartość okresowych płatności
  • Zysk brutto (przed opodatkowaniem)
  • Wskaźnik cena/zysk
  • Kwartalna kapitalizacja
  • Wskaźnik szybkiej płynności
  • Promień koła
  • Względna wielkość kredytu pozostałego do spłaty
  • Wskaźnik zwrotu na zainwestowanym kapitale
  • Wskaźnik rentowności kapitału własnego
  • Wskaźnik zwrotu na zainwestowanym kapitale netto
  • Względna rentowność sprzedaży
  • Reguła 113
  • Reguła 69
  • Reguła 72
  • Półroczna kapitalizacja
  • Średnia arytmetyczna
  • Procent prosty
  • Wysokość wpłat na fundusz amortyzacyjny
  • Kwadrat dowolnej liczby zakończonej cyfrą 1
  • Podnoszenie do kwadratu dowolnej liczby kończącej się cyfrą 5
  • Kwadrat dowolnej liczby zakończonej cyfrą 9
  • Podnoszenie liczby do kwadratu
  • Odchylenie standardowe
  • Odejmowanie ułamków
  • Wariancja z próby
  • Objętość walca
  • Objętość prostopadłościanu
  • Średnia ważona
  • Budżet od początku roku
  • Wydatki od początku roku
 • Załącznik B. Formuły dla programu Excel zestawienie
  • Wartości skumulowanych odsetek dla szeregu depozytów
  • Dodawanie ułamków
  • Roczna kapitalizacja odsetek
  • Roczna kwota amortyzacji obliczana metodą liniową
  • Średnia roczna stopa zwrotu
  • Pole koła
  • Pole prostokąta
  • Pole trójkąta
  • Bilans pola w arkuszu kalkulacyjnym
  • Stopa zwrotu potrzebna do uzyskania rentowności
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Dochód pieniężny
  • Wskaźnik zwrotu z zainwestowanej gotówki
  • Obwód koła
  • Koszt sprzedanych towarów
  • Wskaźnik płynności bieżącej
  • Bieżąca stopa procentowa obligacji
  • Dzienna kapitalizacja
  • Dzienna okresowa stopa procentowa
  • Średni czas spływu należności w dniach
  • Wskaźnik pokrycia obsługi długu
  • Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji
  • Roczna kwota amortyzacji obliczana metodą degresywną (współczynnik 1,5)
  • Roczna kwota amortyzacji obliczana metodą degresywną (współczynnik 2,0)
  • Stopnie koła
  • Współczynnik zmienności
  • Stopa dywidendy
  • Dzielenie ułamków zwykłych
  • Wskaźnik zysk na akcję
  • EBITDA
  • Równoważność w mnożeniu
  • Odchylenia budżetowe
  • Wskaźnik rotacji środków trwałych
  • Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny
  • Marża brutto
  • Rachunek zysków i strat
  • Wskaźnik pokrycia odsetek
  • Wskaźnik obrotowości zapasów
  • Wskaźnik zadłużenia aktywów
  • Harmonogram spłat kredytu
  • Raty i salda kredytu
  • Średnie odchylenie bezwzględne
  • Miesięczna kapitalizacja
  • Miesięczne odsetki od kredytu
  • Miesięczna rata kapitałowa
  • Miesięczna kwota amortyzacji obliczana metodą liniową
  • Mnożenie liczb parzystych i nieparzystych przez siebie
  • Mnożenie przez 0 i 1
  • Mnożenie liczb dodatnich i ujemnych przez siebie
  • Mnożenie przez 5
  • Mnożenie przez 75 z użyciem ułamka zwykłego
  • Mnożenie przez 75 z wykorzystaniem dzielenia
  • Mnożenie ułamków
  • Zysk netto (po opodatkowaniu)
  • Wskaźnik rentowności
  • Wskaźnik rentowności kapitału własnego netto
  • Nowe saldo kredytu
  • Zysk operacyjny
  • Wskaźnik zwrotu kosztów inwestycji
  • Względna wielkość odchylenia
  • Udział procentowy
  • Procentowa zmiana (względna)
  • Zamiana procentów na liczby dziesiętne
  • Procentowy udział w przychodach
  • Okresowa stopa procentowa
  • Bieżąca wartość pojedynczego depozytu
  • Bieżąca wartość okresowych płatności
  • Zysk brutto (przed opodatkowaniem)
  • Wskaźnik cena/zysk
  • Kwartalna kapitalizacja
  • Wskaźnik szybkiej płynności
  • Promień koła
  • Procentowa wartość kredytu pozostałego do spłaty
  • Wskaźnik rentowności kapitału własnego
  • Rentowność sprzedaży w odniesieniu do ceny zakupu
  • Reguła 113
  • Reguła 69
  • Reguła 72
  • Półroczna kapitalizacja
  • Średnia arytmetyczna
  • Procent prosty
  • Wysokość wpłat na fundusz amortyzacyjny
  • Kwadrat dowolnej liczby zakończonej cyfrą 9
  • Odchylenie standardowe
  • Odejmowanie ułamków
  • Wariancja
  • Objętość walca
  • Objętość prostopadłościanu
  • Średnia ważona
  • Budżet od początku roku
  • Wydatki od początku roku
 • Słownik
Autor

ISBN

978-83-283-5751-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MATEMATYKA DLA MENEDŻERÓW”