MATEMATYKA DLA PROGRAMISTÓW JAVASCRIPT

71.11

Na stanie

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • Rozdział 1. Powtórka z matematyki
  • Potęgowanie i pierwiastkowanie
   • Potęgowanie
   • Pierwiastkowanie
  • Logarytmy
   • Logarytm logab
   • Logarytm naturalny lna
   • Logarytm dziesiętny log10a albo lga
   • Przeliczanie logarytmów
   • Logarytmy w JavaScript
  • Trygonometria
   • Miary kąta
   • Przeliczanie stopni na radiany i radianów na stopnie
   • Funkcje trygonometryczne kąta pełnego
    • sinus
    • cosinus
    • tangens
    • cotangens
    • secans
    • cosecans
    • Wzory podstawowe
    • Znaki funkcji
    • Wzory redukcyjne
   • Funkcje cyklometryczne
    • arcsinx
    • arccosx
    • arctgx
    • arcctg
   • Funkcje hiperboliczne
   • Układ współrzędnych w JavaScript
   • Inne
 • Rozdział 2. Teoria informacji podstawowe pojęcia
  • Różnorodność
  • Prawdopodobieństwo
  • Entropia
 • Rozdział 3. Spójniki logiczne i logika zdań
  • Wprowadzenie
  • Spójniki jednoargumentowe
   • verum
   • falsum
   • assert
   • !
    • Przykład 1.
    • Przykład 2.
    • Przykład 3.
  • Spójniki dwuargumentowe
   • &&
    • Przykład 1.
    • Przykład 2.
    • Przykład 3.
   • ||
   • NAND
   • NOR
   • XOR
   • NXOR
   • IMP
   • IMPR
  • Inne spójniki
   • activ
   • deactiv
 • Rozdział 4. Logiki trójwartościowe
  • Przykłady użycia
   • Koniunkcja
   • Alternatywa
 • Rozdział 5. Operatory i obliczenia binarne
  • Liczby binarne
  • Operatory binarne
   • Operator iloczynu bitowego &
   • Operator sumy bitowej |
   • Operator bitowej różnicy symetrycznej ^
   • Operator negacji bitowej ~
   • Operator przesunięcia bitowego w lewo <<
   • Operator przesunięcia bitowego w prawo >>
   • Operator przesunięcia bitowego w prawo z uzupełnieniem zerami >>>
  • Zastosowania operacji binarnych
   • Sprawdzanie parzystości
   • Maskowanie binarne
   • Włączanie bitów
   • Wyłączanie bitów
   • Odwracanie bitów
   • Sprawdzanie wartości bitu
   • Wycinanie bitów
   • Flagi binarne
  • Zegar binarny
   • Kod BCD
   • Zapis czasu
    • Zapis binarny
    • Zapis BCD
    • 12/24 h
   • Przykład
 • Rozdział 6. Liczby heksadecymalne i kolory
  • Liczby heksadecymalne
  • Kolory RGB i RGBA
  • Kolory HSL
  • Przykłady
 • Rozdział 7. Rachunek zbiorów i kompozycja kolorów
  • Zbiór
  • Operacje na zbiorach
   • Dopełnienie zbioru
   • Suma zbiorów
   • Iloczyn zbiorów
   • Różnica zbiorów
   • Różnica symetryczna zbiorów
   • Zawieranie się zbiorów
  • Kompozycja kolorów
   • Obliczenia
  • Reguły Portera-Duffa
   • copy
   • destination-atop
   • destination-in
   • destination-out
   • destination-over
   • lighter
   • source-atop
   • source-in
   • source-out
   • source-over
   • xor
 • Rozdział 8. Liczby pierwsze
  • Generowanie liczb pierwszych
   • Liczba pierwsza większa od n
   • Liczba pierwsza Eulera
   • Liczba pierwsza Mersennea
   • Liczby pierwsze w podanym zakresie
  • Testy pierwszości
   • Małe liczby
   • Duże liczby
  • Faktoryzacja
  • Dodatki
 • Rozdział 9. Liczby i ciąg Fibonacciego
  • Liczba
  • Ciąg Fibonacciego
   • Definicja
   • Granica
   • Wzór Bineta
   • Algorytmy
   • Powtórka z matematyki
    • Silnia
    • Symbol Newtona
    • Trójkąt Pascala
   • Właściwości
    • Właściwość 1.
    • Właściwość 2.
    • Właściwość 3.
    • Właściwość 4.
    • Właściwość 5.
    • Właściwość 6.
    • Właściwość 7.
    • Właściwość 8.
    • Właściwość 9.
    • Właściwość 10.
    • Właściwość 11.
    • Właściwość 12.
    • Właściwość 13.
    • Właściwość 14.
    • Inne właściwości
  • Zastosowania i występowanie
   • Muzyka
   • Literatura
   • Ekonomia
   • Informatyka
   • Dodatki
 • Rozdział 10. Kombinatoryka
  • Silnia
  • Rozkład dwumianowy
   • Rzut jedną monetą
   • Rzut dwiema monetami
   • Rzut trzema monetami
   • Rzut czterema monetami
   • Rzut n monetami
  • Trójkąt Pascala
   • Prawdopodobieństwo wyrzucenia
  • Symbol Newtona
  • Dwumian Newtona
  • Kombinacje
   • Kombinacje bez powtórzeń
    • Przykład 1.
    • Przykład 2.
   • Kombinacje z powtórzeniami
  • Wariacje
   • Wariacje bez powtórzeń
   • Wariacje z powtórzeniami
    • Przykład
  • Permutacje
   • Permutacje bez powtórzeń
   • Permutacje z powtórzeniami
    • Przykład 1.
    • Przykład 2.
  • Co wybrać?
   • Przykład 1.
   • Przykład 2.
   • Przykład 3.
   • Przykład 4.
  • Liczby Stirlinga II rodzaju (dla podzbiorów)
   • Rozmieszczenie kul w urnach
    • Rozmieszczenie 1.
     • Zadanie:
     • Rozwiązanie:
     • Sprawdzenie:
    • Rozmieszczenie 2.
     • Zadanie:
     • Rozwiązanie:
     • Sprawdzenie:
    • Rozmieszczenie 3.
     • Zadanie:
     • Rozwiązanie:
     • Sprawdzenie:
    • Rozmieszczenie 4.
     • Zadanie:
     • Rozwiązanie:
     • Sprawdzenie:
    • Rozmieszczenie 5.
     • Zadanie:
     • Obliczenie:
     • Sprawdzenie:
    • Rozmieszczenie 6.
     • Zadanie:
     • Rozwiązanie:
     • Sprawdzenie:
    • Rozmieszczenie 7.
     • Zadanie:
     • Rozwiązanie:
     • Sprawdzenie:
     • Partycje
    • Rozmieszczenie 8.
     • Zadanie:
     • Rozwiązanie:
     • Sprawdzenie:
     • Partycje
  • Inwersje (permutacje bez punktów stałych)
   • Zadanie:
   • Rozwiązanie:
   • Sprawdzenie:
  • Liczby Catalana
  • Łączenie nawiasami
   • Zadanie:
   • Rozwiązanie:
   • Sprawdzenie:
  • Liczby Bella
  • Tworzenie niepustych podzbiorów
   • Zadanie:
   • Rozwiązanie:
   • Sprawdzenie:
  • Dodatki
 • Rozdział 11. Statystyka praca z danymi
  • Dane
   • Długość
   • Waga
  • Porządkowanie danych
   • Szereg rozdzielczy jednostopniowy
   • Szereg rozdzielczy wielostopniowy
    • Rozstęp badanej cechy
    • Liczba przedziałów klasowych
    • Długość przedziału klasowego
    • Szereg rozdzielczy wielostopniowy
  • Wykresy danych
   • Histogram
   • Wykres kołowy
   • Wykres liniowy
  • Porównanie danych
   • Długość samic
   • Długość samców
   • Waga samic
   • Waga samców
  • Ocena danych
   • Min, max, rozstęp
   • Suma
   • Wskaźnik struktury
   • Wskaźnik natężenia
   • Średnia arytmetyczna
    • W populacji
    • W próbie
   • Dominanta
   • Percentyle
    • Kwartyl dolny (I kwartyl)
    • Kwartyl środkowy (mediana, 50. percentyl )
    • Kwartyl górny (III kwartyl, 75. percentyl)
    • Odstęp międzykwartylowy
   • Wariancja
    • W populacji
    • W próbie
   • Odchylenie standardowe
    • W populacji
    • W próbie
   • Współczynnik zmienności
    • W próbie
   • Momenty średniej
    • Moment I
    • Moment II
    • Moment III (skośność)
    • Moment IV (kurtoza)
   • Inne współczynniki
    • Współczynnik asymetrii 1.
    • Współczynnik asymetrii 2.
    • Współczynnik asymetrii Pearsona
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 12. Wskaźniki różnorodności i podobieństwa
  • Wskaźnik Margalefa
  • Wskaźnik Simpsona
  • Wskaźnik Shannona-Wienera
  • Wskaźnik Pielou
  • Wskaźnik Jaccarda
  • Wskaźnik Sorensona
   • Wersja 1.
   • Wersja 2.
  • Wskaźnik Euklidesa
 • Rozdział 13. Równania prostej
  • Postać ogólna
  • Postać kierunkowa
  • Praca z obiektem Line
  • Równoległość prostych
  • Odległość prostych równoległych
  • Prostopadłość prostych
  • Kąt między prostymi
  • Punkt przecięcia prostych
  • Odległość punktu od prostej
  • Prosta prostopadła do danej prostej przechodząca przez punkt
  • Wyznaczanie punktów na prostej
 • Rozdział 14. Wektory
  • Skalary
  • Wektory dwuwymiarowe 2d
   • Współrzędne kartezjańskie a biegunowe
   • Długość wektora
   • Kąt wektora
   • Dodawanie wektorów
   • Odejmowanie wektorów
   • Skalowanie wektora
   • Normalizacja wektora
   • Iloczyn skalarny wektorów
   • Normalna wektora
   • Kąt między wektorami
   • Iloczyn wektorowy
  • Wektory 3d
 • Rozdział 15. Macierze
  • Klasa Matrix
   • Użycie konstruktorów
   • Zerowanie macierzy
  • Typy macierzy
   • Macierz jednostkowa
   • Macierze wektorowe
   • Macierz kwadratowa
  • Operacje na macierzach
   • Sprawdzanie równości macierzy
   • Dodawanie macierzy
   • Odejmowanie macierzy
   • Mnożenie skalarne
   • Mnożenie macierzy
   • Obliczanie wyznacznika macierzy
    • Geometryczna interpretacja wyznacznika
    • Właściwości wyznacznika
   • Transpozycja macierzy
   • Dzielenie macierzy
   • Macierz odwrotna
    • Podmacierz
    • Minor
    • Dopełnienie algebraiczne
    • Transpozycja macierzy dopełnień
    • Wyznacznik macierzy wyjściowej
    • Macierz odwrotna
    • Sprawdzenie
   • Rozwiązanie prostego równania
 • Rozdział 16. Przekształcenia afiniczne
  • Translacja
  • Skalowanie
  • Obrót
   • Obrót względem punktu (0,0)
  • Odbicie
   • Względem osi X
   • Względem osi Y
   • Względem osi X i osi Y
   • Względem prostej przechodzącej przez P(0,0)
  • Przekrzywienie (pochylenie)
   • Przekrzywienie wzdłuż osi X
   • Przekrzywienie wzdłuż osi Y
  • Przekształcenia złożone
   • Obrót względem punktu, który nie jest punktem P(0,0)
   • Obrót w miejscu
   • Skalowanie w miejscu
   • Odbicie względem prostej nieprzechodzącej przez punkt P(0,0)
   • Przekrzywienie względem środka ciężkości figury
  • Składanie macierzy przekształceń
 • Rozdział 17. Liczby zespolone
  • Równość liczb zespolonych
  • Postać algebraiczna
   • Dodawanie
   • Odejmowanie
   • Mnożenie
   • Sprzężenie
   • Dzielenie
   • Moduł
   • Argument
  • Postać trygonometryczna
   • Mnożenie
   • Dzielenie
   • Potęgowanie
   • Pierwiastkowanie
   • Odwrotność 1/n
  • Reprezentacja macierzowa
   • Dodawanie
   • Odejmowanie
   • Mnożenie
   • Transpozycja, sprzężenie
   • Wyznacznik macierzy, moduł liczby
   • Argument
   • Wektory własne macierzy
   • Interpretacja transformacyjna
 • Rozdział 18. Wykresy niektórych krzywych
  • Asteroida
  • Rozeta czterolistna
  • Spirala Archimedesa
  • Kardioida
  • Krzywe Lissajous
  • Epicykloida
   • Epitrochoida
  • Hipocykloida
   • Hipotrochoida
  • Elipsa
  • Inne krzywe
 • Rozdział 19. Krzywe Béziera
  • Wielomiany Bernsteina
   • Definicja
   • Obliczenia
    • n = 0
    • n = 1
    • n = 2
    • n = 3
   • Algorytm
   • Właściwości
    • Właściwość 1.
    • Właściwość 2.
    • Właściwość 3.
   • Inne sposoby obliczania
    • n = 0
    • n = 1
    • n = 2
    • n = 3
   • Pochodne
    • Pochodne obliczone według wzoru
    • Pochodne obliczone klasycznie
  • Krzywa Béziera 1. stopnia
  • Krzywa Béziera 2. stopnia
   • Tworzenie krzywej
   • Obliczenia
   • Algorytm
   • Postać macierzowa
    • Obliczenia
    • Algorytm
   • Inna definicja
    • Obliczenia
    • Algorytm
  • Krzywa Béziera 3. stopnia
   • Obliczenia
   • Algorytm
   • Postać macierzowa
    • Obliczenia
    • Algorytm
   • Inna definicja
    • Obliczenia
    • Algorytm
  • Wykresy krzywych Béziera 2. i 3. stopnia
   • Krzywa 2. stopnia
    • Algorytm
    • Wykresy
   • Krzywa 3. stopnia
    • Algorytm
    • Wykresy
  • Krzywe Béziera wyższych stopni
   • Algorytm
   • Wykres
  • Podwyższanie stopnia krzywej
   • Algorytm
   • Wykres
  • Właściwości krzywych Béziera
   • Właściwość 1.
   • Właściwość 2.
   • Właściwość 3.
   • Właściwość 4.
   • Właściwość 5.
   • Właściwość 6.
   • Właściwość 7.
    • Rysowanie koła
    • Jeszcze trochę matematyki
   • Właściwość 8.
   • Właściwość 9.
   • Właściwość 10.
   • Właściwość 11.
   • Właściwość 12.
  • Algorytm de Casteljau
   • Obliczenie położenia punktu na krzywej dla danego t
    • Obliczenia
    • Algorytm
   • Podział krzywej na dwie krzywe
    • Algorytm
   • Gładkie połączenie dwóch krzywych
    • Algorytm
    • Wykresy
  • Wymierne krzywe Béziera
   • Definicja
   • Funkcje bazowe wymiernych krzywych Béziera
    • n = 0
    • n = 1
    • n = 2
    • n = 3
  • Wymierne krzywe Béziera 2. stopnia
   • Algorytm
   • Wykresy
  • Wymierne krzywe Béziera 3. stopnia
   • Algorytm
   • Wykres
  • Wymierne krzywe Béziera n-tego stopnia
   • Algorytm
   • Wykres
  • Właściwości wymiernych krzywych Béziera
   • Właściwość 1.
   • Właściwość 2.
   • Właściwość 3.
   • Właściwość 4.
   • Właściwość 5.
   • Właściwość 6.
   • Właściwość 7.
   • Właściwość 8.
   • Właściwość 9.
   • Właściwość 10.
   • Właściwość 11.
   • Właściwość 12.
   • Właściwość 13.
   • Właściwość 14.
 • Rozdział 20. Teoria gier
  • Podstawowe pojęcia
   • Teoria gier
   • Gracz
   • Gra
   • Strategia
   • Decyzja
   • Wypłata
   • Macierz wypłat
  • Gra o sumie zerowej
   • Punkt siodłowy
   • Strategia czysta
   • Strategia mieszana
   • Strategia dominująca
    • Gry 2×m
    • Gry n×2
   • Podgra
   • Cena gry
    • Zmiana macierzy wypłat
  • Rozwiązywanie gier 2×2
   • Przykład
    • Przyjmujemy macierz wypłat
    • Sprawdzamy, czy istnieje punkt siodłowy
    • Obliczamy strategię mieszaną
    • Obliczamy cenę gry
   • Program do obliczeń
  • Rozwiązywanie gier 2×m i n×2
   • Przykład 1.
    • Przyjmujemy macierz wypłat
    • Sprawdzamy, czy istnieje punkt siodłowy
    • Usuwamy strategie dominujące
    • Wybieramy pierwszą podgrę
    • Porównujemy podgrę z innymi strategiami
    • Znajdujemy rozwiązanie
   • Przykład 2.
    • Przyjmujemy macierz wypłat
    • Sprawdzamy, czy istnieje punkt siodłowy
    • Usuwamy strategie podporządkowane
    • Wybieramy 1. podgrę
    • Porównujemy podgrę z innymi strategiami
    • Wybieramy 2. podgrę
    • Znajdujemy rozwiązanie
  • Graficzne rozwiązywanie gier 2×m i n×2
   • Przykład 1.
   • Przykład 2.
  • Rozwiązywanie gier m×n
  • Gry z naturą
   • Sformułowanie problemu
   • Gdy znamy prawdopodobieństwa stanów natury
   • Gdy nie znamy prawdopodobieństw stanów natury
    • Kryterium Aarka
    • Kryterium Icka
    • Kryterium Mośka
    • Kryterium ojca
    • Co wybrać?
 • Rozdział 21. Automaty komórkowe
  • Automaty komórkowe 1-wymiarowe
   • Ewolucja w czasie
    • Warunki początkowe
    • Siatka komórek
    • Liczba iteracji
    • Warunki brzegowe
    • Algorytm
  • Automaty komórkowe 2-wymiarowe
   • Sąsiedztwo von Neumanna
   • Sąsiedztwo Moorea
   • Warunki brzegowe
    • Periodyczne
    • Zamknięte pochłaniające
    • Zamknięte odbijające
   • Gra Life Conwaya
    • Reguły gry
    • Algorytm
    • Struktury
     • Niezmienne
     • Oscylatory
     • Statki
     • Wyrzutnie
    • Modyfikacje
  • Mrówka Langtona
   • Cechy szczególne
   • Inne warianty
  • Ruch drogowy Nagela-Schreckenberga
 • Rozdział 22. Chaos i fraktale
  • Typy fraktali
  • Samopodobieństwo
  • Wymiar topologiczny
  • Wymiar podobieństwa
   • Wymiar podobieństwa figur płaskich
   • Wymiar podobieństwa brył
   • Wymiar podobieństwa obiektów n-wymiarowych
  • Wymiar fraktalny
  • Wymiar Minkowskiego
   • Odcinek
   • Kwadrat
  • Inne wymiary
  • Zbiór Cantora
   • Opis algorytmu
   • Kod
   • Obraz
   • Wymiar Minkowskiego
   • Wymiar fraktalny
  • Krzywa Kocha
   • Opis algorytmu
   • Kod
   • Obraz
   • Wymiar Minkowskiego
   • Wymiar fraktalny
   • Płatek Kocha
  • Smok Heighwaya
   • Opis algorytmu
   • Kod
   • Wymiar Minkowskiego
   • Supersmok
  • Trójkąt Sierpińskiego
   • Opis algorytmu
   • Kod i obraz
   • Wymiar Minkowskiego
   • Wymiar fraktalny
  • Trójkąt Sierpińskiego metodą losową
   • Opis algorytmu
   • Kod
   • Obraz
  • Paproć Barnsleya
   • Opis algorytmu
   • Kod
   • Obraz
  • Fraktal Julii
   • Opis
   • Kod
   • Obraz
  • Fraktal Mandelbrota
   • Opis
   • Kod i obraz
  • Płonący statek
   • Opis
   • Kod i obraz
  • L-system
   • Opis
   • Algorytm
   • Przykłady
    • Płatek Kocha
    • Krzywa Kocha
    • Zbiór Cantora
    • Trójkąt Sierpińskiego
    • Gałązka
    • Krzywa Hilberta
    • Smok Levyego
    • Modyfikacja krzywej Kocha
    • Pentadendryt
    • Gałązka 2.
    • Kółeczka
  • Fraktale w przyrodzie
  • Zastosowania wymiaru Minkowskiego
   • Mierzenie kształtów
   • Wymiar Minkowskiego
   • Równania regresji na podstawie próby
    • Dla obliczenia Y
    • Dla obliczenia X
  • Atraktor Lorenza
   • Opis
   • Kod
   • Obraz
  • Fraktale Lapunowa
   • Równanie Malthusa
   • Analogowe równanie logistyczne (model Verhulsta)
    • Przykład 1.
    • Przykład 2.
   • Dyskretne równanie logistyczne
    • Analiza równania
   • Drzewo Feigenbauma
    • Wnioski
   • Wykładnik Lapunowa
   • Fraktale Lapunowa
    • Przykład 1.
    • Przykład 2.
    • Przykład 3.
    • Przykład 4.
 • Rozdział 23. Odkrywanie prawdy o świecie
  • Ile wody mieściło morze Salomona?
  • Rachunek prawdopodobieństwa
   • Rozmieszczenie R111
    • Algorytm
   • Rozmieszczenie R011
    • Jakie jest prawdopodobieństwo?
    • Sprawdzenie
    • Wynik:
   • Rozmieszczenie R101
    • Sprawdzenie
   • Rozmieszczenie R001
    • Sprawdzenie
  • Entropia
   • Stan wyjściowy
    • Obliczenia
    • Sprawdzenie
   • Gdy urna może pomieścić tylko jedną kulę
    • Obliczenia
    • Sprawdzenie
    • Wnioski
   • Gdy urna może pomieścić co najwyżej r kul
    • Obliczenia
    • Wniosek
 • Rozdział 24. Paradoksy
  • Paradoks Russella: Golibroda
   • Sformułowanie problemu
   • Rozwiązanie problemu
  • Paradoks: Jestem kłamcą
   • Sformułowanie problemu
   • Rozwiązanie
  • Paradoks: Pan Bóg i kamień
   • Sformułowanie problemu
   • Rozwiązanie
  • Paradoks z sakiewkami
   • Sformułowanie problemu
    • Zagadka i rozumowanie 1.
    • Zagadka i rozumowanie 2.
    • Pytanie
   • Rozwiązanie
  • Paradoks Montyego Halla
   • Sformułowanie problemu
    • Paradoks więźnia
    • Paradoks Monty’ego Halla
    • Paradoks: Icek, lwy i królewna
    • Inne odpowiedzi
   • Rozwiązanie 1. (błędne)
   • Rozwiązanie 2. (prawidłowe)
    • Gra 1.
    • Gra 2.
    • Algorytm
    • Analiza wyników
    • Wnioski
  • Paradoks Gibbsa
   • Sformułowanie problemu
   • Rozwiązanie problemu
Autor

ISBN

978-83-283-5058-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MATEMATYKA DLA PROGRAMISTÓW JAVASCRIPT”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *