METODA OCENY FUNKCJONOWANIA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH ,

35.00

Na stanie

Celem powstania monografii jest twórcze zaadaptowanie istniejących metod oceny funkcjonowania przedsiębiorstw do potrzeb analizy centrum logistycznego oraz określenie czynników, które mogłyby posłużyć do oceny jego funkcjonowania. W dalszej perspektywie ustalenia te mogą prowadzić do wypracowania wzorca postępowania przy opiniowaniu sposobu funkcjonowania centrów logistycznych. Obiekt badań stanowią polskie centra logistyczne, wybrane na podstawie ich zgodności z wypracowaną w pracy autorską definicją centrum logistycznego, a przedmiotem badań jest metoda oceny funkcjonowania centrum logistycznego, która pozwala na identyfikację słabych stron i wskazuje kierunki usprawnienia zarządzania centrum logistycznym.

Struktura monografii obejmuje cztery rozdziały oraz wprowadzenie i zakończenie. W opracowaniu zawarto: podsumowanie obecnego stanu wiedzy i zdefiniowanie celu przeprowadzonych badań; pogłębione studia literaturowe dotyczące centrów logistycznych i opracowanie ich autorskiej definicji; omówienie zasad analizy działalności gospodarczej centrów logistycznych, przedstawienie istniejących metod ich oceny oraz zaprezentowanie podstaw teoretycznych metod cząstkowych twórczo zaadaptowanych do opracowania autorskiej metody oceny funkcjonowania centrów logistycznych; opis zastosowanego podejścia badawczego, zasad doboru obiektów i przebiegu przeprowadzonych badań, a także omówienie matematycznego i logicznego opracowania otrzymanych wyników badań; prezentację twórczej adaptacji istniejących metod (metody porównawczej, metody analizy wielokryterialnej, metody scenariuszy i metody oceny jakościowej za pomocą modeli dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa) na potrzeby opracowania metody oceny funkcjonowania centrów logistycznych, a następnie wykorzystanie opracowanej metody oceny funkcjonowania centrów logistycznych do przeprowadzenia case study na przykładzie wybranego centrum logistycznego; podsumowanie opracowanej metody oceny funkcjonowania centrów logistycznych i przedstawienie ogólnych wniosków płynących z badań.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie / 7

1. Centra logistyczne / 13
1.1. Centrum logistyczne jako rodzaj organizacji / 13
1.2. Systematyka centrów logistycznych / 29
1.3. Zadania i funkcje centrum logistycznego / 32
1.4. Rola centrum logistycznego w łańcuchu dostaw / 40

2. Ocenianie działalności centrów logistycznych / 45
2.1. Zasady analizy działalności / 45
2.2. Dotychczasowe metody oceny centrów logistycznych / 48
2.3. Metody cząstkowe wykorzystane w opracowanej metodzie oceny / 54
2.3.1. Wielokryterialne modele decyzyjne / 56
2.3.2. Metody scenariuszowe / 60
2.3.3. Modele dojrzałości organizacji / 64

3. Badanie centrów logistycznych / 67
3.1. Podejście badawcze / 67
3.2. Obiekty badań / 78
3.3. Przebieg badań / 89
3.4. Otrzymane wyniki / 92

4. Elementy metody oceny funkcjonowania centrów logistycznych / 99
4.1. Ocena wielokryterialna / 99
4.2. Ocena najważniejszych kryteriów / 102
4.3. Ocena dojrzałości centrum logistycznego / 113
4.4. Przykład wykorzystania opracowanej procedury oceny / 122

Zakończenie / 129
Bibliografia / 135
Wykaz tabel / 143
Wykaz rysunków / 144

Autor

ISBN

978-83-8156-045-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „METODA OCENY FUNKCJONOWANIA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH”