MODELOWANIE UKŁADÓW ABSORPCYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W PRZEMYSŁOWYCH…

MODELOWANIE UKŁADÓW ABSORPCYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMACH KONWERSJI ENERGII:

Spis treści:

25.70

Na stanie

MODELOWANIE UKŁADÓW ABSORPCYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMACH KONWERSJI ENERGII:

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wstęp

2. Przegląd metod pozyskiwania i konwersji energii ze źródeł niekonwencjonalnych z wykorzystaniem procesu absorpcji
2.1. Jednoefektowe urządzenia chłodnicze absorpcyjne
2.1.1. Obieg układu jednostopniowego, jednoefektowego w układzie entalpia-stężenie
2.2. Dwuefektowe urządzenia chłodnicze absorpcyjne
2.3. Trójefektowe urządzenia chłodnicze absorpcyjne
2.4. Przykłady rzeczywistych układów skojarzonych wykorzystujących urządzenia
absorpcyjne
2.4.1. Wykorzystanie urządzenia absorpcyjnego na przykładzie układu skojarzonego w elektrociepłowni geotermalnej w Pyrzycach
2.4.2. Wykorzystanie urządzenia absorpcyjnego na przykładzie układu skojarzonego w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek

3. Modele matematyczne elementów układów absorpcyjnych
3.1. Warianty projektowania i modelowania układów absorpcyjnych
3.2. Cele przejścia z równań bilansu masy, pędu i energii 3D 0D wykorzystanych do opisów matematycznych
3.3. Sposób uzyskania modelu matematycznego
3.4. Równania szczegółowe bilansów urządzenia absorpcyjnego

4. Właściwości termodynamiczne czynników stosowanych w modelach porównawczych
4.1. Właściwości roztworu LiBr-H2O
4.2. Właściwości termodynamiczne amoniaku
4.2.1. Rozpuszczalność amoniaku w wodzie
4.2.2. Mieszalność amoniaku z olejami

5. Procedury obliczeniowe parametrów stanu czynnika chłodniczego i zespołu
sorpcyjnego
5.1. Przegląd zależności określających entalpię właściwą roztworu LiBr-H2O
5.2. Przegląd zależności określających ciśnienie pary wodnej nad roztworem LiBr-H2O
5.3. Zależności określające stan termodynamiczny roztworu LiBr-H2O w układzie
absorpcyjnym
5.3.1. Entalpia właściwa roztworu LiBr-H2O
5.3.2. Ciśnienie pary nasyconej nad roztworem LiBr-H2O w funkcji stężenia
i temperatury
5.3.3. Temperatura roztworu LiBr-H2O oraz temperatura nasycenia czynnika
chłodniczego
5.3.4. Gęstość roztworu LiBr-H2O
5.3.5. Ciepło właściwe roztworu LiBr-H2O
5.4. Zależności określające właściwości wody i pary wodnej
5.5. Zależności określające właściwości czynnika chłodniczego wykorzystane w modelu obliczeniowym układu hybrydowego
5.5.1. Zależności określające właściwości amoniaku w obszarze nasycenia
5.5.2. Zależności określające własności amoniaku w obszarze pary przegrzanej
5.5.2.1. Entalpia właściwa amoniaku
5.5.2.2. Objętość właściwa i gęstość R717
5.5.2.3. Entropia właściwa R717

6. Analiza parametryczna układu absorpcyjnego LiBr-H2O jednostopniowego jednoefektowego
6.1. Walidacja i weryfikacja modelu obliczeniowego
6.2. Wpływ stężenia roztworu na parametry pracy układu
6.3. Wpływ rodzaju medium napędowego doprowadzonego do desorbera i jego temperatury na parametry pracy układu

7. Analiza parametryczna nowego hybrydowego układu absorpcyjno-sprężarkowego
7.1. Modele matematyczne elementów urządzenia sprężarkowego jedno- i dwustopniowego oraz przyjęte założenia w obiegach
7.1.1. Skraplacz
7.1.2. Parownik
7.1.3. Sprężarka chłodnicza
7.2. Parametry integralne w jednostopniowym urządzeniu absorpcyjnym oraz w urządzeniu sprężarkowym jedno- i dwustopniowym
7.3. Analiza warunków pracy układu kombinowanego, zbudowanego z urządzenia
jednostopniowego absorpcyjnego i sprężarkowego
7.3.1. Analiza wpływu temperatury parowania na warunki pracy układu kombinowanego
7.4. Analiza pracy układu kombinowanego, zbudowanego z urządzenia absorpcyjnego i sprężarkowego dwustopniowego oraz ich porównanie

8. Podsumowanie

Literatura

Załączniki

Autor

ISBN

978-83-7348-451-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MODELOWANIE UKŁADÓW ABSORPCYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W PRZEMYSŁOWYCH…”