OCHRONA KRAJOBRAZU

45.00

Na stanie

Spis treści

I. Wstęp (Barbara Żarska) … 9

II. Krajobraz – pojęcie i struktura (Barbara Żarska) … 11
A. Pojęcie krajobrazu i jego współczesne rozumienie … 11
B. Komponenty i elementy krajobrazu … 15
C. Struktura krajobrazu … 15

III. Światowe inicjatywy na rzecz powstrzymania globalnego kryzysu środowiska mające znaczenie dla ochrony krajobrazu (Barbara Żarska) … 21
A. Ochrona przyrody i środowiska – rys historyczny … 21
B. Ogólnoświatowy kryzys środowiska i zintegrowane działania na rzecz jego powstrzymania … 23
C. Czerwone księgi roślin i zwierząt … 33

IV. Ochrona krajobrazu w Polsce – główne podstawy prawne (Barbara Żarska, Małgorzata Szymczak-Piątek) … 37
A. Wprowadzenie … 37
B. Wytyczne do kształtowania krajobrazu zawarte w Konstytucji RP i polityce ekologicznej państwa … 37
C. Ważniejsze akty prawne mające istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu … 42
D. Ochrona środowiska przyrodniczego … 45
1. Ustawa – Prawo ochrony środowiska z 2001 roku – kompleksowa regulacja prawna dotycząca ochrony zasobów środowiska … 45
2. Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku – podstawowa regulacja prawna dotycząca ochrony przyrody … 47
a. Znaczenie i cele ochrony przyrody … 47
b. Formy ochrony przyrody oraz obszary i obiekty chronione … 48
c. Plany ochrony … 66
d. Ochrona w drodze uznania za park gminny oraz ochrona terenów zieleni i zadrzewień … 69
e. Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków … 72
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku – znaczenie dla ochrony krajobrazu całego kraju, w tym dla ochrony środowiska przyrodniczego … 77
4. Ustawa o lasach z 1991 roku – znaczenie dla ochrony leśnych zasobów krajobrazowych … 78
5. Inne akty prawne zawierające istotne odniesienia do ochrony krajobrazu przyrodniczego … 80
E. Ochrona środowiska kulturowego … 92
1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku – podstawowa regulacja prawna dotycząca ochrony środowiska kulturowego … 92
2. Inne akty prawne mające istotne znaczenie dla ochrony elementów kulturowych … 97
F. Ochrona środowiska wizualnego w zapisach prawa krajowego … 99

V. Prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu (Barbara Żarska) … 102
A. Wprowadzenie … 102
B. Rozporządzenia Unii Europejskiej … 102
C. Dyrektywy Unii Europejskiej … 105

VI. Konwencje międzynarodowe mające istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu (Barbara Żarska) … 112
A.    Wprowadzenie … 112
B.    Konwencja ramsarska … 112
C.    Konwencja paryska – o dziedzictwie światowym … 113
D.   Konwencja waszyngtońska … 114
E. Konwencja bońska … 115
F.    Konwencja berneńska … 116
G.  Konwencja o różnorodności biologicznej … 116
H.    Światowa koncepcja sieci rezerwatów biosfery (UNESCO – MAB) … 117
I.       Europejska Konwencja Krajobrazowa … 122
J.     Inne konwencje międzynarodowe … 124

VII. Ekologiczne kryteria kształtowania krajobrazu i zasady wyznaczania systemów przyrodniczych (Barbara Żarska; podrozdział F: Barbara Żarska, Małgorzata Szymczak-Piątek) … 130
A. Ekologiczne przesłanki kształtowania krajobrazu … 130
B. Główne zasady kształtowania krajobrazu w aspekcie ochrony wartości przyrodniczych i struktury ekologicznej … 138
C. Krajowy system obszarów chronionych i znaczenie przyrodnicze Polski w Europie … 141
D. Przykłady innych koncepcji systemów obszarów chronionych … 147
E. Główne zasady i problemy ochrony różnych typów ekosystemów … 154
1. Wskazania ogólne … 154
2. Zasady ochrony lasów i zrównoważona gospodarka leśna … 154
3. Zasady ochrony torfowisk … 159
4. Zasady ochrony roślinności kserotermicznej … 161
5. Zasady ochrony łąk i muraw … 162
6. Zasady ochrony krajobrazu rolniczego … 164
7. Zasady ochrony ekosystemów wodnych … 166
8. Zasady ochrony krajobrazu dolin rzecznych … 167
9. Zasady ochrony flory … 173
10. Zasady ochrony fauny … 176
11. Zasady ochrony przyrody nieożywionej … 178
F.     Harmonizacja ochrony wartości przyrodniczych i rozwoju turystyki … 180
G. Główne instrumenty ochrony krajobrazu w Polsce – podsumowanie … 187

VIII. Ogólne zasady wykonywania studium ochrony krajobrazu dla różnych obszarów (Barbara Żarska) … 191
A.    Wprowadzenie … 191
B.     Ogólna metodyka wykonania studium … 192
C.     Zbieranie informacji i ocena stanu krajobrazu … 194
D.     Analiza środowiska przyrodniczego … 196
E.       Analiza środowiska kulturowego … 199
F.           Analiza środowiska wizualnego … 200
G.    Podział na jednostki przestrzenno-krajobrazowe … 202
H.    Waloryzacja krajobrazowa … 202
I.             Opracowanie koncepcji ochrony krajobrazu … 208

IX. Etyka ekologiczna a krajobraz (Małgorzata Szymczak-Piątek) … 211
A. Wprowadzenie … 211
B. Stosunek człowieka do środowiska i jego odpowiedzialność za środowisko … 211
1. Stosunek człowieka do środowiska w tradycyjnych kulturach i religiach … 211
2. Stosunek człowieka do środowiska w wybranych doktrynach filozoficznych do początku XX wieku … 214
C. Główne nurty etyki ekologicznej … 217
1. Antropocentryczna etyka środowiskowa … 217
2. Etyka biocentryczna (indywidualistyczna) … 218
3. Etyka holistyczna (ekosystemowa) … 219
4. Etyka ochrony zwierząt … 221
D. Uniwersalne reguły współczesnej etyki ekologicznej … 223

Aneks 1. Ważniejsze krajowe akty prawne dotyczące ochrony krajobrazu … 225
Aneks 2. Parki narodowe w Polsce – ogólne informacje … 229
Aneks 3. Parki krajobrazowe w Polsce – zestawienie tabelaryczne … 245
Aneks 4. Klasyfikacja rezerwatów przyrody … 249
Aneks 5. Nazwy i akronimy ważniejszych organizacji i programów międzynarodowych … 252

Literatura … 254

Autor

ISBN

978-83-7583-331-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OCHRONA KRAJOBRAZU”