Promocja!

OCHRONA OBSZARU KOLEJOWEGO W CZASIE POKOJU, KRYZYSU I WOJNY

48.90

Na stanie

SPIS TREŚCI

WSTĘP 9

Rozdział 1. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ OBSZARU KOLEJOWEGO 13

1.1. Geneza problemu 13

1.2. Przedmiot badań 19

1.3. Problem główny oraz problemy szczegółowe 21

1.4. Cel badań 22

1.5. Hipotezy robocze 23

1.6. Metodologia badań 29

1.7. Analiza literatury przedmiotu 32

1.8. Terminologia przedmiotu badań 39

Rozdział 2. HISTORYCZNE PRZESŁANKI TWORZENIA SIĘ SYSTEMU OCHRONY OBSZARU KOLEJOWEGO RP W XX WIEKU 48

2.1.  Rys historyczny organizacji transportu kolejowego na ziemiach polskich od końca 1918 roku 49

2.1.1. Znaczenie transportu kolejowego dla gospodarki i strategii obronnej powstającego Państwa Polskiego 49

2.1.2. Kształtowanie się administracji kolejowej na ziemiach Polski i utworzenie przedsiębiorstwa PKP 52

2.2.  Ochrona obszaru kolejowego w latach 1918–1920 i jego znaczenie dla przebiegu działań wojny polsko-bolszewickiej 56

2.2.1. Powołanie Straży Kolejowej i jej miejsce w strukturze organów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: geneza, ustrój i zadania SK 56

2.2.2. Utworzenie Wojskowej Straży Kolejowej i jej udział w działaniach wojennych lat 1918–1921 59

2.3.  Odpowiedzialność Policji Państwowej za ochronę obszaru kolejowego w latach 1920–1935 61

2.3.1. Organizacja i zadania jednostek kolejowych Policji Państwowej 61

2.3.2. Działalność PP w ochronie obszaru kolejowego w odniesieniu do ruchu towarowego i pasażerskiego 66

2.4.  Przejęcie ochrony obszaru kolejowego RP przez Straż Ochrony Kolei w latach 1935–1939 68

2.4.1. Powstanie, organizacja i zadania SOK 68

2.4.2. Udział SOK w ochronie obszaru kolejowego w latach 1935–1939 72

2.5.  Doświadczenia w ochronie obszaru kolejowego w okresie PRL 78

2.5.1 Kształtowanie administracji kolejowej i systemu ochrony kolei w latach

1944–1955 78

2.5.2. Struktura ochrony obszaru kolejowego państwa i organów ochrony kolei w dobie obowiązywania przepisów ustawy o kolejach z 1960 r.82

2.5.2.1. Miejsce Służby Bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe w ochronie obszaru kolejowego PRL 82

2.5.2.2. Rola Służby Ochrony Kolei i innych organów ochrony kolei w zabezpieczeniu majątku PKP i utrzymaniu porządku na kolei 84

2.5.2.3. Miejsce Milicji Obywatelskiej w utrzymaniu porządku publicznego na obszarze kolejowym oraz w ochronie majątku PKP 88

2.6.  Zmiany w sposobie ochrony obszaru kolejowego w czasie transformacji ustrojowej państwa 90

2.6.1. Ustrój i zmiany strukturalne przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe w dobie obowiązywania nowych aktów normatywnych z 1997–2003 roku 90

2.6.2. Przemiany strukturalne organów ochrony kolei w dobie przekształceń transportu kolejowego w latach 1990–200392

2.7.  Wnioski 93

Rozdział 3. ASPEKTY PRAWNE I INSTYTUCJONALNE FUNKCJONOWANIA KOLEI, JAKO GŁÓWNEGO PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO NA OBSZARZE KOLEJOWYM PAŃSTWA 95

3.1. Zarys tworzenia norm prawnych i aktów legislacyjnych określających zasady funkcjonowania transportu kolejowego i jego instytucji w Polsce od 1918 roku 96

3.1.1. Utworzenie przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”96

3.1.2. Pozycja prawno-ustrojowa Polskich Kolei Państwowych w okresie PRL 99

3.1.3. Przekształcenia Polskich Kolei Państwowych po 1989 roku 104

3.1.3.1. Regulacje ustawowe z 1989 roku zmieniające zasady działalności przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”104

3.1.3.2. Zmiany ustroju przedsiębiorstwa PKP wprowadzone przepisami ustawy z 1995 roku 109

3.2.  Funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce od 1997 roku 113

3.2.1. Pojęcie i cechy transportu kolejowego w odniesieniu do regulacji krajowych i międzynarodowych 113

3.2.2. Regulacje normujące funkcjonowanie transportu kolejowego zawarte w ustawie transportowej z 1997 roku120

3.2.2.1. Określenie warunków eksploatacji dróg, linii i szlaków kolejowych oraz ich zdefiniowanie w przepisach ustawy120

3.2.2.2. Zasady organizacji przewozów pasażerskich i towarowych przez przewoźników kolejowych 122

3.3.  Zmiany ustroju transportu kolejowego zawarte w ustawie kolejowej z 2003 roku 127

3.3.1. Charakterystyka obszarów funkcjonowania transportu kolejowego opisanych w powyższej regulacji 127

3.3.2. Podmioty prawne regulujące funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce 131

3.4.  Regulacje prawne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego 133

3.4.1.  Udział zarządców i przewoźników kolejowych w zarządzaniu bezpieczeństwem wynikający z implementacji zapisów ustawy 133

3.4.2.  Rola Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem kolei 135

3.4.3. Zasady wypełniania misji publicznej przez uczestników transportu kolejowego 136

3.4.3.1. Akty normatywne określające warunki świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym 136

3.4.3.2. Zasady i tryb udostępniania podmiotom określonych składników infrastruktury kolejowej 139

3.4.3.3. Realizacja działalności gospodarczej przez przewoźników kolejowych w ramach misji publicznej transportu kolejowego 140

3.5. Zmiany struktury właścicielskiej kolei oraz likwidacja przedsiębiorstwa państwowego PKP 142

3.5.1.  Analiza przeobrażeń ustrojowych transportu kolejowego zawartych w Ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”142

3.5.1.1. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”142

3.5.1.2. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”144

3.5.1.3. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”150

3.5.1.4. Fundusz kolejowy 152

3.6.  Oceny i konkluzje 154

Rozdział 4. ORGANIZACJA OCHRONY OBSZARU KOLEJOWEGO RP W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ156

4.1.  Zagrożenia obszaru kolejowego RP 157

4.1.1.  Pojęcie i podział zagrożeń obszaru kolejowego 159

4.2.  System ochrony obszaru kolejowego RP 170

4.2.1.  Regulacje prawne dotyczące organów ochrony obszaru kolejowego 170

4.2.2.  Instytucje współpracujące w zakresie ochrony obszaru kolejowego 181

4.3.  Ochrona obszaru kolejowego państwa w ramach struktur Grupy Kapitałowej Polskie Koleje Państwowe S.A. w wymiarze instytucjonalnym, funkcjonalnym i normatywnym 184

4.3.1.  Ochrona infrastruktury kolejowej realizowana przez Straż Ochrony Kolei w ramach spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.184

4.3.2.  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym sprawowany przez organy ochrony kolei 187

4.3.3.  Ochrona porządku publicznego oraz życia i zdrowia osób przebywających na obszarze kolejowym realizowana przez straż ochrony kolei 189

4.4.  Ustrój organów odpowiedzialnych za ochronę obszaru kolejowego 192

4.4.1.  Straże ochrony kolei w realizacji zadań ochronnych 192

4.4.1.1. Organizacja straży ochrony kolei 192

4.4.1.2. Zadania straży ochrony kolei 197

4.4.1.3. Szkolenie i dobór kadr w Straży Ochrony Kolei PKP PLK. SA.199

4.4.1.4. Wyposażenie Straży Ochrony Kolei 202

4.4.1.5. Współpraca Straży Ochrony Kolei z organami ochrony kolei w ramach organizacji COLPOFER I RAILPOL 206

4.4.2.  Inne podmioty odpowiedzialne za ochronę obszaru kolejowego 209

4.5.  Realizacja zadań obronnych w ramach Grupy Kapitałowej Polskie Koleje Państwowe S.A.212

4.5.1. Zadania obronne realizowane przez Zarząd PKP S.A.212

4.5.2.  Wykonywanie i planowanie zadań obronnych w innych podmiotach Grupy Kapitałowej PKP S.A.215

4.6.Rozwiązania w zakresie ochrony obszaru kolejowego w wybranych państwach 220

4.7.Oceny i konkluzje 227

Rozdział 5. KONCEPCJA OCHRONY OBSZARU KOLEJOWEGO W POLSCE W CZASIE POKOJU, KRYZYSU I WOJNY 232

5.1.  Ogólne założenia koncepcji 232

5.2.  Cele i zadania systemu ochrony obszaru kolejowego 242

5.2.1.  Cele systemu 242

5.2.2.  Zadania systemu 243

5.3Funkcjonowanie organów ochrony obszaru kolejowego w Polsce w czasie pokoju,  kryzysu i wojny wg. wariantu II koncepcji 245

5.3.1.  Formy i metody działania Państwowej Straży Kolejowej, jako nowego podmiotu systemu 245

5.3.2.  Struktura organizacyjna PSK 248

5.3.3Zadania PSK 263

5.3.4.  Szkolenie i dobór kadr w PSK 265

5.4.Realizacja zadań przez Państwową Straż Kolejową podczas kryzysu, podwyższa-nia gotowości obronnej i wojny 269

5.5.Współdziałanie PSK z innymi podmiotami bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony obszaru kolejowego 276

5.6.Konkluzje i podsumowania 280

ZAKOŃCZENIE 283

BIBLIOGRAFIA 286

SPIS RYSUNKÓW, WYKRESÓW I TABEL 303

ZAŁĄCZNIKI 304


			
Autor

ISBN

978-83-65697-81-3

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OCHRONA OBSZARU KOLEJOWEGO W CZASIE POKOJU, KRYZYSU I WOJNY”