OCHRONA PRZED HAŁASEM

24.00

Na stanie

Hałas jest zjawiskiem fizycznym, które występuje w naszym otoczeniu w sposób zgodny z określonymi prawami. Przez określenie hałas rozumie się dźwięk o dowolnym charakterze akustycznym, nieskoordynowany, niepożądany z punktu widzenia wrażliwości człowieka, fizycznie odbierany przede wszystkim przez narząd słuchu. Niepożądanymi i dokuczliwymi dźwiękami są przykładowo głośna, zakłócająca spokój rozmowa, krzyki, głośny stuk, dźwięki wytwarzane przez pracujące maszyny, środki transportu. Hałas jest drugim, po zanieczyszczeniu powietrza, największym problemem ekologicznym świata, wpływającym atywnie na środowisko naturalne oraz miejsce pracy i zamieszkania człowieka.
Na co dzień wokół nas występuje niezliczona liczba źródeł hałasu. Maszyny i urządzenia są źródłami hałasu nie tylko na stanowiskach pracy, ale także w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Głównym zagrożeniem środowiska naturalnego ze względu na hałas są trasy komunikacji samochodowej, komunikacji szynowej oraz lotniska. Z ostatnich badań wynika, że narażenie na hałas stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz wykazuje tendencję wzrostową, zajmując obecnie drugie miejsce wśród czynników stresogennych. Jest on szczególnie niekorzystny w porze nocnej i może powodować: rozdrażnienie, stres, stany chronicznego zmęczenia, zaburzenia snu, choroby układu krążenia oraz spadek koncentracji.

SPIS TREŚCI

1. CHARAKTERYSTYKI FIZYCZNE HAŁASU I PODSTAWOWE
POJĘCIA ZWIĄZANE Z POMIARAMI HAŁASU
1.1. Wiadomości wprowadzające
1.2. Częstotliwość
1.3. Ciśnienie akustyczne i poziom ciśnienia akustycznego
1.4. Skorygowane poziomy ciśnienia akustycznego – krzywe A i C.
1.5. Równoważny poziom dźwięku A
1.6. Ekspozycja i poziom ekspozycji na hałas
1.7. Natężenie dźwięku i poziom natężenia dźwięku
1.8. Inne podstawowe pojęcia hałasu

2. ROZCHODZENIE SIĘ FAL DŹWIĘKOWYCH
2.1. Przeszkody występujące na drodze fali dźwiękowej
2.2. Rozchodzenie się fal dźwiękowych w pomieszczeniach
zamkniętych
2.3. Narastanie i zanikanie dźwięku w pomieszczeniach
2.4. Chłonność akustyczna

3. WARTOŚCI PROGÓW DZIAŁANIA HAŁASU

4. METODY POMIARÓW HAŁASU

5. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO I MONITOROWANIE
ŚRODKÓW OCHRONY
5.1. Ocena ryzyka hałasu
5.2. Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczenie ryzyka
hałasu
5.3. Monitorowanie ryzyka hałasu i środków ochrony

6. CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE ODDZIAŁYWANIE
HAŁASU NA CZŁOWIEKA
6.1. Wiadomości wprowadzające
6.2. Wpływ hałasu na organizm człowieka
6.3. Choroby zawodowe

7. PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ HAŁASEM I FORMY
OCHRONY PRZED HAŁASEM
7.1. Wiadomości wprowadzające
7.2. Zmniejszenie hałasu u źródła powstawania
7.3. Formy ochrony przed hałasem
7.3.1. Zasady ochrony miejsc pracy
7.3.2. Zasady ochrony w procesach technologicznych
7.4. Techniczne środki ograniczania hałasu
7.5. Eliminacja zagrożeń
7.6. Środki ochrony przed hałasem
7.6.1. Klasyfikacja środków ochrony
7.6.2. Tłumiki akustyczne
7.6.3. Indywidualne ochronniki słuchu
7.6.4. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne
7.6.5. Zastosowanie obudów
7.7. Rozwiązania organizacyjne
7.8. Rozwiązania złożone
7.9. Aktywne metody ograniczania hałasu
7.10. Profilaktyka medyczna

8. IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
8.1. Wiadomości wprowadzające
8.2. Izolacja od dźwięków powietrznych
8.3. Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw
8.4. Izolacja od dźwięków uderzeniowych
8.5. Sztywność dynamiczna
8.6. Układ masa-sprężyna
8.7. Poboczne przenoszenie dźwięku
8.8. Pochłanianie dźwięku
8.8.1. Materiały dźwiękochłonne
8.8.2. Materiały porowate
8.8.3. Materiały rezonujące
8.8.4. Pojedyncze absorbenty
8.9. Przegrody akustyczne
8.10. Klasyfikacja dźwiękochłonności

9. ŹRÓDŁA HAŁASU I SPOSOBY GENERACJI HAŁASU
9.1. Klasyfikacja źródeł hałasu
9.2. Sposoby generacji hałasu
9.3. Źródła hałasu w przemyśle
9.4. Hałas w budowie maszyn
9.5. Metody wyznaczania hałasu maszyn
9.6. Redukcja hałasu w dużych obiektach przemysłowych

10. ŹRÓDŁA EKSPOZYCJI NA HAŁAS W ŚRODOWISKU
PRACY I ŻYCIA

11. POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU
11.1. Ochrona przed hałasem drogowym
11.2. Wpływ sposobu przeprowadzenia pomiaru na konieczny
zakres środków ochrony przed hałasem kolejowym
11.3. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu

12. PODSTAWY PRAWNE OCENY HAŁASU W ŚRODOWISKU
I NA STANOWISKACH PRACY
12.1. Podstawy prawne oceny hałasu w środowisku
12.2. Zagrożenie hałasem w środowisku pracy w Polsce
12.3. Uwarunkowanie prawne minimalizacji hałasu na
stanowiskach pracy ‘
12.4. Akredytowane obliczenia hałasu przemysłowego zgodnie
znormąPNIS0 9613-2
12.5. Akredytowane obliczenia hałasu komunikacyjnego lotniczego
zgodnie z metodyką INM
12.6. Przepisy prawa i ich wymogi w odniesieniu do hałasu
w środowisku pracy
12.7. Podstawy prawne oceny hałasu w budynkach mieszkalnych
12.8. Uwarunkowania zdrowotne
12.8.1. Rodzaje oddziaływania hałasu
12.8.2. Wpływ hałasu na narząd słuchu
12.8.3. Pozasłuchowe skutki działania hałasu
12.9. Uwarunkowania ekonomiczne

13. OCHRONA PRZED HAŁASEM W INSTALACJACH
SANITARNYCH
13.1. Wiadomości wprowadzające
13.2. Hałas w instalacjach wodociągowych
13.3. Hałas w instalacjach kanalizacyjnych
13.3.1. Rodzaje hałasu w instalacjach kanalizacyjnych
13.3.2. Izolacja przed hałasem instalacji kanalizacyjnej
13.4. Hałas w rurociągach gazowych
13.5. Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
13.6. Hałas w instalacjach centralnego ogrzewania
13.6.1. Źródła hałasu w instalacjach centralnego ogrzewania
13.6.2. Obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez pompy

14. MIERNIKI DŹWIĘKU

15. BADANIA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE MIASTA RZESZOWA

LITERATURA


			
Autor

ISBN

978-83-7934-375-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OCHRONA PRZED HAŁASEM”