PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

,

55.00

Na stanie

PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

REDAKCJA NAUKOWA :

JOANNA SADŁOWSKA-WRZESIŃSKA, LESZEK LEWICKI

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1 (Leszek Lewicki)
Służba bhp w systemie ochrony pracy
1.1. System prawny ochrony pracy w Polsce
1.2. System organizacyjny ochrony pracy w Polsce
1.3. Organizacja i zadania służby bhp
1.3.1. Geneza powstania służby bhp w Polsce
1.3.2. Organizacja, liczebność i podporządkowanie służby bhp
1.3.3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników służby bhp
1.3.4. Zakres i metody działania służby bhp
1.4. Roczna analiza stanu bhp – jako podstawa działalności służby
1.5. Współdziałanie służby bhp z innymi służbami i komórkami organizacyjnymi
zakładu pracy w realizacji jej zadań
1.5.1. Współdziałanie służby bhp ze społecznym inspektorem pracy
1.5.2. Udział służby bhp w konsultacjach i pracach komisji bhp
1.5.3. Udział służby bhp w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy,
regulaminów pracy, wewnętrznych zarządzeń i instrukcji
1.5.4. Współpraca służby bhp z innymi komórkami organizacyjnymi
1.6. Wybrane zagadnienia dotyczące uprawnień służby bhp oraz jej funkcji kontrolno-doradczej w zakładzie pracy
1.6.1. Uprawnienia służby bhp
1.6.2. Funkcje doradcze służby bhp
1.6.3. Funkcje kontrolne służby bhp
1.7. Współczesna rola służby bhp w zakładzie pracy
1.8. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 2 (Anatol Marciniak, Tomasz Pawłowski, Magdalena Jałowska)
Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
2.1. Czynniki niebezpieczne – urazowe
2.1.1. Czynniki niebezpieczne mechaniczne
2.1.2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi
2.1.3. Elektryczność statyczna i energia elektryczna
2.1.3.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
2.1.3.2. Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych niskiego napięcia
2.1.3.3. Środki ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych
o napięciu do 1 kV
2.1.4. Poparzenie
2.1.5. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
2.2. Fizyczne czynniki szkodliwe i uciążliwe
2.2.1. Hałas
2.2.2. Drgania mechaniczne
2.2.3. Mikroklimat środowiska pracy
2.2.4. Promieniowanie optyczne
2.2.5. Promieniowanie elektromagnetyczne
2.2.6. Promieniowanie laserowe
2.2.7. Promieniowanie jonizujące
2.2.8. Pyły przemysłowe
2.3. Czynniki chemiczne
2.4. Czynniki biologiczne

Rozdział 3 (Joanna Sadlowska-Wrzesińska)
Psychofizyczne czynniki zagrożeń zawodowych
3.1. Wykonywanie pracy a psychofizyczne właściwości człowieka
3.1.1. Obciążenie fizyczne pracownika
3.1.2. Obciążenie psychiczne pracownika
3.1.3. Ergonomiczne aspekty pracy
3.2. Zagrożenia psychospołeczne jako nowo powstające czynniki ryzyka
3.2.1. Najczęstsze przejawy psychospołecznych zagrożeń zawodowych
3.2.2. Stres związany z pracą
3.2.3. Mobbing i dyskryminacja
3.2.4. Syndrom wypalenia zawodowego
3.3. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym
3.4. Służba bhp wobec problemu psychofizycznych czynników zagrożeń
zawodowych

Rozdział 4 (Marcin Olejnik)
Zarządzanie ryzykiem zawodowym
4.1. Ocena ryzyka zawodowego a regulacje prawne
4.1.1. Przepisy UE
4.1.2. Przepisy krajowe
4.2. Ocena ryzyka zawodowego w świetle norm krajowych
i międzynarodowego standardu ISO 45001
4.3. Inne metody szacowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego
4.3.1. Metoda klasyczna wg standardów brytyjskich
4.3.2. Metoda Risk Score
4.3.3. Metoda Grafu Ryzyka (Risk Graph)
4.3.4. Metoda kalkulatora ryzyka
4.3.5. Metoda JSA (Job Safety Analisys)
4.4. Przykładowa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Rozdział 5 (Leszek Lewicki, Joanna Sadlowska-Wrzesińska)
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
5.1. Wypadki przy pracy
5.1.1. Wypadki przy pracy – podstawy prawne, podstawowe pojęcia
5.1.2. Obowiązki pracodawcy w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy
5.1.3. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
5.1.4. Klasyfikacja przyczyn wypadków
5.2. Choroby zawodowe
5.2.1. Zapadalność na choroby zawodowe – tendencje zmian
5.2.2. Postępowanie dotyczące chorób zawodowych
5.3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
5.4. Profilaktyka wypadków i chorób zawodowych
5.4.1. Działania profilaktyczne będące obowiązkiem pracodawcy
5.4.2. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy
5.4.3. Modelowanie zachowań w ramach bezpieczeństwa behawioralnego (BBS)
5.4.4. Dialog społeczny na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

Rozdział 6 (Leszek Lewicki, Joanna Sadłowska-Wrzesińska)
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
6.1. Kształcenie do bezpieczeństwa pracy
6.1.1. Kształcenie w zakresie bhp w systemie edukacji szkolnej i akademickiej
6.1.2. Dokształcanie i doskonalenie w zakresie bhp
6.2. System szkoleń bhp w zakładzie pracy
6.2.1. Organizacja szkoleń bhp
6.2.2. Rodzaje i zakres szkoleń bhp
6.2.3. Dokumentowanie szkoleń bhp
6.2.4. Pytania i odpowiedzi
6.3. Popularyzacja zagadnień bhp w środowisku pracy

Spis tabel, rysunków i załączników

Bibliografia

,,ZŁOŻONOŚĆ I ROZLEGŁOŚĆ TEMATYKI UJĘTEJ W NINIEJSZEJ MONOGRAFII POKAZUJE CIEKAWY PRZEKRÓJ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z CZĘSTO POMIJANYMI W LITERATURZE ASPEKTAMI BHP W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM, STĄD MOŻE STANOWIĆ CIEKAWĄ LEKTURĘ DLA STUDENTÓW, PRACOWNIKÓW NAUKI I MENEDŻERÓW BHP. ROZWIĄZANIE TEJ KWESTII WYMAGAŁO INTEGRACJI WIEDZY TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ ORAZ WŁAŚCIWEGO PODEJŚCIA METODOLOGICZNEGO POPARTEGO WYNIKAMI BADAŃ WŁASNYCH.(…)”
PROF. DR HAB. MACIEJ STAJNIAK

Autor

,

ISBN

978-83-62285-31-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY”