PODSTAWY MIKROEKONOMII BASIC OF MIC ROECONOMICS

Książka Podstawy mikroekonomii to przewodnik po podstawowych zagadnieniach dotyczących mikroekonomii, przeznaczony zarówno dla uczniów szkół średnich, jak i dla studentów wyższych uczelni.
Niniejsza książka składa się z…

39.90

Na stanie

Książka Podstawy mikroekonomii to przewodnik po podstawowych zagadnieniach dotyczących mikroekonomii, przeznaczony zarówno dla uczniów szkół średnich, jak i dla studentów wyższych uczelni.
Niniejsza książka składa się z jedenastu rozdziałów obejmujących przede wszystkim podstawowe kategorie ekonomiczne, takie jak: popyt, podaż, rynek, cena, produkcja, koszty produkcji.
W rozdziale pierwszym scharakteryzowano zakres mikroekonomii, problem rzadkości i wyboru w teorii mikroekonomii. Przedstawiono główne założenia dotyczące uczestników rynku, granicy możliwości produkcyjnych, zasady malejących korzyści marginalnych i mechanizmu gospodarki rynkowej. Przedmiotem rozważań w drugim rozdziale są kategorie popytu i podaży oraz określenie wpływu ceny i czynników pozacenowych na kształtowanie się popytu i podaży. Przedstawiono także mechanizm powstawania nierównowagi rynkowej i sposoby jej likwidacji. Rozdział trzeci poświęcony został problemowi elastyczności popytu i podaży. W rozdziale czwartym ukazano podstawowe założenia teorii wyboru konsumenta, jego preferencji oraz istotę i założenia krzywej obojętności. Scharakteryzowano także istotę i zmiany linii budżetowej konsumenta oraz jego optimum. Rozdział piąty poświęcony został kwestii popytu konsumenta. Zaprezentowano podstawowe krzywe: krzywą cena – konsumpcja oraz krzywą dochód – konsumpcja. Scharakteryzowano także efekt substytucji i efekt dochodowy. W rozdziale szóstym zawarto opis kolejnej kategorii ekonomicznej, jaką jest produkcja. Analizie poddano między innymi funkcję produkcji w krótkim i długim okresie. Rozważania o produkcji prowadzą do zagadnień poruszanych w rozdziale siódmym, gdzie przedstawiono kwestie teorii kosztów produkcji. Ostatnie cztery rozdziały książki zostały poświęcone problematyce rynku i mechanizmu konkurencyjnego. I tak w rozdziale ósmym dokonano przeglądu zagadnień związanych z rynkiem konkurencji doskonałej, rozdział dziewiąty zawiera charakterystykę rynku monopolistycznego, a rozdział dziesiąty istotę funkcjonowania rynku konkurencji niedoskonałej. W rozdziale jedenastym zamieszczono uwagi na temat rynku duopolu.
Książka powstała na podstawie bogatych doświadczeń dydaktycznych autora zarówno w szkołach średnich, jak i na wyższych uczelniach, a także dzięki inspiracji czerpanej z polskiej i angielskiej literatury przedmiotu.

Spis treści:

I. Wprowadzenie do ekonomii
Zakres mikroekonomii
Zasoby w procesie produkcji i ich podział
Dobra w ekonomii
Problem rzadkości w teorii ekonomii
Podstawowe założenia dotyczące uczestników rynku
Koszty utopione
Koszt alternatywny
Granica możliwości produkcyjnych
Zasada malejących korzyści marginalnych
Rynek i mechanizm gospodarki rynkowej
II. Popyt i podaż
Krzywe popytu i podaży
Krzywa popytu
Determinanty popytu
Wybrane czynniki wpływające na zmianę popytu
a przesunięcia krzywej popytu
Krzywa podaży
Determinanty podaży
Wybrane czynniki wpływające na zmianę podaży
a przesunięcia krzywej podaży
Równowaga i nierównowaga rynkowa
Równowaga rynkowa (ujęcie statyczne)
Nierównowaga rynkowa (nadwyżka popytu i podaży) ….
Likwidacja nadwyżki podaży
Likwidacja nadwyżki popytu
Równowaga rynkowa (ujęcie dynamiczne)
Wahania wybuchowe
Wahania regularne (o stałej amplitudzie)
III. Elastyczność popytu i podaży
Elastyczność popytu
Elastyczność cenowa popytu
Formuła elastyczności cenowej
Determinanty elastyczności cenowej popytu
Elastyczność mieszana popytu
Formuła elastyczności mieszanej popytu
Elastyczność dochodowa popytu
Formuła elastyczności dochodowej popytu
Podział elastyczności popytu ze względu na sposób jej obliczania .
Elastyczność łukowa
Elastyczność punktowa
Interpretacja przykładowych wyników elastyczności cenowej popytu
Elastyczność cenowa popytu, wydatki konsumentów a przychody
przedsiębiorców
Elastyczność podaży (istota i formuła elastyczności podaży) Formuła elastyczności podaży
Determinanty elastyczności podaży
IV. Teoria zachowań konsumenta
Wprowadzenie
Preferencje konsumenta
Założenia dotyczące preferencji konsumenta
Krzywa obojętności jako graficzne odzwierciedlenie preferencji konsumenta
Istota krzywej obojętności
Założenia dotyczące krzywej obojętności
Nachylenie krzywej obojętności – marginalna stopa substytucji
Prawo malejącej marginalnej stopy substytucji
Linia ograniczenia budżetowego
Istota linii budżetowej
Geometryczna interpretacja linii budżetowej
Przesunięcia linii budżetowej
Optimum konsumenta
V. Popyt konsumenta
Krzywa cena – konsumpcja
Założenia dotyczące krzywej cena – konsumpcja
Krzywa cena – konsumpcja a krzywa popytu
Krzywa dochód – konsumpcja a elastyczność dochodowa popytu
Założenia dotyczące krzywej dochód – konsumpcja
Krzywa dochód-konsumpcja dla dóbr podstawowych
Krzywa dochód – konsumpcja dla dóbr wyższego rzędu
(luksusowych)
Krzywa dochód – konsumpcja dla dóbr podrzędnych
Krzywa dochód – konsumpcja a krzywa Engla
Krzywa dochód – konsumpcja i krzywa Engla (rodzaje dóbr)
Krzywa Engla dla dóbr podstawowych
Krzywa Engla dla dóbr luksusowych
Krzywa Engla dla dóbr podrzędnych
Efekt substytucji i efekt dochodowy a zmiana ceny dobra
Efekt substytucji
Różnica między dochodem nominalnym a realnym
Efekt dochodowy
Efekt substytucji i efekt dochodowy a wzrost ceny dobra normalnego .
Efekt substytucji i efekt dochodowy a wzrost ceny dobra podrzędnego
Efekt substytucji i efekt dochodowy a wzrost ceny dobra Giffena
Efekt substytucji i efekt dochodowy a spadek ceny dobra normalnego
Efekt substytucji i efekt dochodowy a spadek ceny dobra podrzędnego
Efekt substytucji i efekt dochodowy a spadek ceny dobra Giffena
VI. Produkcja
Związek między nakładami produkcji a produkcją
Funkcja produkcji
Funkcja produkcji w krótkim okresie
Produkt całkowity, produkt przeciętny, produkt marginalny
Prawo malejącego produktu marginalnego
Fazy działania producenta w krótkim okresie
Geometryczna interpretacja produktu całkowitego, przeciętnego
i marginalnego
Funkcja produkcji w długim okresie
Izokwanta produkcji-krzywa jednakowej produkcji
Istota i założenia izokwanty
Marginalna stopa technicznej substytucji – nachylenie izokwanty.
Izokoszta-linia jednakowego kosztu (istota i formuła)
Nachylenie izokoszty i jej przesunięcia
Optimum producenta
Dwa optima cząstkowe producenta
Efekty skali
VII. Teoria kosztów produkcji
Rodzaje kosztów produkcji
Koszty produkcji w krótkim okresie
Koszty całkowite i ich właściwości
Koszty przeciętne i ich właściwości
Graficzna interpretacja kosztów całkowitych
Geometryczna interpretacja kosztów przeciętnych
Zależności pomiędzy kosztem zmiennym przeciętnym i produktem
przeciętnym oraz kosztem marginalnym i produktem marginalnym . .
Koszty produkcji w długim okresie
Korzyści skali
Krótko- i długookresowe funkcje kosztów
VIII. Rynek doskonale konkurencyjny
Założenia dotyczące rynku doskonale konkurencyjnego
Krótkookresowa funkcja popytu przedsiębiorstwa
Warunek maksymalizacji zysku
Krótkookresowa funkcja podaży przedsiębiorstwa
Krótkookresowa funkcja podaży branży
Równowaga długookresowa na rynku doskonale konkurencyjnym
Gałęzie firm o rosnących, malejących i stałych kosztach produkcji
IX. Rynek doskonale monopolistyczny
Istota i założenia monopolu pełnego
Krzywa popytu, przychód całkowity i zysk
Krótkookresowy warunek maksymalizacji zysku monopolu
Krzywa podaży monopolu w krótkim okresie
Monopol a działania interwencyjne państwa
Monopol w długim okresie
Dyskryminacja cenowa
Monopol naturalny
X. Konkurencja niedoskonała
Podstawowe założenia dotyczące konkurencji niedoskonałej
Krzywe popytu w warunkach konkurencji niedoskonałej
Krótkookresowa równowaga na rynku konkurencji niedoskonałej
Równowaga długookresowa
XI. Oligopol
Założenia dotyczące rynku oligopolistycznego i jego specyfika
Wybrane modele duopolu
Model Edgewortha
Model Chamberlina
Wybrane modele oligopolu
Model Sweezy’ego
Przywództwo cenowe firmy o niskich kosztach
Przywództwo cenowe firmy o największym udziale w rynku .
Wykaz używanych skrótów

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWY MIKROEKONOMII BASIC OF MIC ROECONOMICS”