POLIMERY SYNTETYCZNE I MATERIAŁY MALARSKO-LAK. W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

Polimery syntetyczne i materiały malarsko-lakiernicze w przemyśle drzewnym

Spis treści…

30.00

Na stanie

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp … 9

2. Klasyfikacja polimerów … 13
2.1. Podział polimerów … 13
2.2. Reakcje powstawania polimerów … 21
2.2.1. Reakcje polimeryzacji … 21
2.2.2. Reakcje polikondensacji … 26
2.2.3. Reakcje poliaddycji … 26
2.3. Termoplasty, duroplasty, elastomery … 27
2.4. Struktura polimerów … 32
2.4.1. Jednostki strukturalne i budujące … 32
2.4.2. Funkcyjność monomeru … 35
2.5. Struktura fazowa polimerów … 36
2.6. Sposoby prowadzenia syntezy substancji wielkocząsteczkowych … 42
2.6.1. Polimeryzacja … 42
2.6.2. Polikondensacja … 45

3. Właściwości polimerów syntetycznych … 47

4. Przetwarzanie polimerów … 53
4.1. Podział i główne grupy technologii przetwarzania polimerów … 53
4.2. Technologie przygotowawcze przetwarzania polimerów … 54
4.3. Podstawowe technologie przetwarzania polimerów … 58
4.3.1. Walcowanie … 58
4.3.2. Wytłaczanie … 60
4.4. Technologie cykliczne przetwarzania polimerów … 61
4.4.1. Prasowanie … 62
4.4.2. Wyciskanie … 62
4.4.3. Wtryskiwanie … 63
4.4.4. Rozdmuchiwanie … 65
4.4.5. Kształtowanie … 67
4.5. Przetwarzanie tworzyw sztucznych w stanie ciekłym … 69
4.5.1. Odlewanie … 69
4.5.2. Maczanie … 71
4.5.3. Kaszerowanie … 71
4.6. Obróbka i łączenie polimerów … 72
4.6.1. Mechaniczna obróbka polimerów … 72
4.6.2. Łączenie polimerów … 72
4.7. Powierzchniowe wykańczanie polimerów … 77
4.7.1. Drukowanie na wyrobach z tworzyw sztucznych … 77
4.7.2. Metalizowanie wyrobów z tworzyw sztucznych … 79
4.7.3. Wytłaczanie wzorów na powierzchni z tworzyw sztucznych (seniowanie) … 80
4.7.4. Polerowanie wyrobów z tworzyw sztucznych … 81
4.7.5. Zamszowanie wyrobów z tworzyw sztucznych … 81
4.7.6. Patynowanie wyrobów z tworzyw sztucznych … 82
4.7.7. Matowanie wyrobów z tworzyw sztucznych … 82
4.7.8. Nanoszenie fluidyzacyjne na powierzchnię tworzyw sztucznych … 82

5. Zastosowanie polimerów … 84
5.1. Poliolefiny … 84
5.1.1. Polietylen (PE) … 84
5.1.2. Kopolimery etylenu … 87
5.1.3. Polipropylen (PP) … 88
5.1.4. Poli(1-buten) (PB) … 90
5.1.5. Poliizobutylen (PIB) i kauczuk butylowy (IIR) … 91
5.1.6. Poli(4-metylo-1-penten) (PMP) … 91
5.2. Elastomery kauczukowe – polidieny … 92
5.2.1. Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) … 93
5.2.2. Kauczuki polibutadienowe (BR) … 93
5.2.3. Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) … 94
5.2.4. Kauczuk chloroprenowy (CR) … 94
5.3. Polistyren … 95
5.3.1. Standardowy polistyren (PS) i spieniony polistyren (EPS) … 95
5.3.2. Polistyren wysokoudarowy (S/B, HIPS) … 97
5.3.3. Kopolimery styrenowo-akrylonitrylowe (SAN) … 97
5.3.4. Terpolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS) … 98
5.3.5. Terpolimery akrylonitryl-styren-akryl (ASA) … 99
5.4. Polimery zawierające fluorowce … 99
5.4.1. Poli(chlorek winylu) (PVC) … 99
5.4.2. Poli(chlorek winilidenu) (PVDC) i kopolimery chlorku winilidenu … 103
5.4.3. Polimery fluorowe … 104
5.4.4. Politetrafl uoroetylen (PTFE) … 104
5.4.5. Polichlorotrifl uoroetylen (PCTFE) … 105
5.4.6. Poli(fluorek winylu) (PVF) … 105
5.4.7. Polifluorowinyl (PVDF) … 105
5.5. Poliwinyloestry … 106
5.5.1. Poli(octan winylu) (PVAC) … 106
5.5.2. Poli(alkohol winylowy) (PVAL) … 107
5.6. Polimery i kopolimery kwasu akrylowego i metakrylowego i ich pochodne … 107
5.6.1. Poli(metakrylan metylu) (PMMA) … 108
5.6.2. Kopolimery estrów kwasu metakrylowego … 109
5.6.3. Poliakrylonitryl (PAN) … 109
5.6.4. Policyjanoakrylany … 110
5.7. Polietery … 110
5.7.1. Politlenek fenylu (PPO) … 110
5.7.2. Poliaryloeteroketon (PAEK/PEEK) … 111
5.8. Poliacetale … 111
5.8.1. Polioksymetylen (POM) … 111
5.9. Poliestry … 112
5.9.1. Poli(tereftalan etylenu) (PET) … 112
5.9.2. Poli(tereftalan butylu) (PBT) … 113
5.9.3. Poliwęglany (PC) … 114
5.9.4. Poliestry nienasycone (UP) … 116
5.10. Poliamidy (PA) … 117
5.10.1. Poliamid 66 … 118
5.10.2. Poliamid 11 … 118
5.10.3. Poliamid 6 … 119
5.10.4. Poliaryloamidy (PAA) … 119
5.11. Polisulfidy i polisulfony … 120
5.11.1. Polisulfidy … 120
5.11.2. Polisulfony (PSU) … 121
5.12. Fenoplasty (PF) … 122
5.13. Aminoplasty … 124
5.13.1. Żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF) … 124
5.13.2. Żywice melaminowo-formaldehydowe (MF) … 127
5.14. Silikony (SI) … 129
5.15. Żywice epoksydowe (EP) … 131
5.16. Poliuretany (PUR) … 134
5.16.1. Materiały lekkie (porowate) … 135
5.16.2. Kleje poliuretanowe … 135
5.16.3. Włókna z poliuretanów liniowych … 136
5.16.4. Elastomery poliuretanowe … 137
5.17. Celuloza i jej pochodne … 137
5.17.1. Estry celulozy … 137
5.17.2. Etery celulozy … 140
5.18. Tworzywa sztuczne porowate … 140
5.18.1. Klasyfikacja i wytwarzanie struktur porowatych … 140
5.18.2. Porowaty poli(chlorek winylu) (PVC) … 143
5.18.3. Porowate tworzywa poliuretanowe (PUR) … 144
5.18.4. Porowaty polistyren (PS) … 146

6. Polimery syntetyczne w drzewnictwie, wzornictwie przemysłowym i sztuce … 147
6.1. Polimery syntetyczne w przemyśle drzewnym … 147
6.1.1. Polimery syntetyczne w meblarstwie … 147
6.1.2. Polimery syntetyczne w budownictwie i stolarce … 150
6.2. Polimery syntetyczne w tapicerstwie … 152
6.2.1. Włókna syntetyczne w materiałach pokryciowych … 153
6.2.2. Nowe zastosowania dla włókien syntetycznych … 156
6.3. Polimery syntetyczne we wzornictwie przemysłowym i w sztuce … 157
6.3.1. Polimery syntetyczne we wzornictwie przemysłowym … 157
6.3.2. Polimery w sztuce … 163
6.4. Wykorzystanie tworzyw sztucznych konstrukcyjnych … 165

7. Wyroby malarsko-lakiernicze … 167
7.1. Wprowadzenie … 167
7.2. Klasyfikacja wyrobów lakierowych … 168
7.3. Składniki wyrobów lakierowych … 172
7.3.1. Składniki podstawowe … 172
7.3.1.1. Substancja błonotwórcza … 172
7.3.1.2. Pigmenty … 173
7.3.1.3. Napełniacze (wypełniacze) … 174
7.3.1.4. Barwniki … 175
7.3.1.5. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki … 175
7.3.2. Składniki pomocnicze … 177
7.4. Wyroby lakierowe wysychające fizycznie … 178
7.4.1. Spirytusowe wyroby lakierowe … 179
7.4.2. Lakiery bezolejowe … 180
7.4.3. Celulozowe wyroby lakierowe … 180
7.4.4. Wyroby asfaltowe i bitumiczne … 181
7.4.5. Wyroby z polimerów i kopolimerów akrylowych … 181
7.5. Wyroby lakierowe schnące chemicznie z udziałem tlenu. Wyroby olejne … 182
7.6. Wyroby lakierowe schnące chemicznie bez udziału tlenu … 184
7.6.1. Wyroby chemoutwardzalne … 184
7.6.1.1. Wyroby poliuretanowe … 185
7.6.1.2. Wyroby epoksydowe … 186
7.6.1.3. Wyroby poliestrowe … 188
7.6.2. Wyroby termoutwardzalne … 188
7.7. Wyroby wodorozcieńczalne … 188
7.8. Wyroby proszkowe … 191
7.9. Wyroby wytwarzane na podstawie nanotechnologii … 194

8. Procesy suszenia wyrobów lakierowych … 195
8.1. Wprowadzenie … 195
8.2. Suszenie w warunkach otoczenia … 195
8.3. Suszenie metodami przyspieszonymi … 196
8.3.1. Suszenie metodą konwekcyjną … 196
8.3.2. Suszenie za pomocą promieniowania podczerwonego IR … 198
8.3.3. Suszenie (utwardzanie) za pomocą promieniowania nadfioletowego UV … 200
8.3.4. Suszenie (utwardzanie) wyrobów lakierowych strumieniem elektronów (EBC) … 203
8.3.5. Utwardzanie w polu promieniowania mikrofalowego … 204
8.3.6. Przykładowy czas suszenia materiałów malarskich … 204

9. Barwienie drewna … 205

10. Metody aplikacji wyrobów lakierowych … 207
10.1. Wprowadzenie … 207
10.2. Aplikacje ręczne … 207
10.3. Metody natryskowe … 209
10.3.1. Natrysk pneumatyczny … 209
10.3.2. Natrysk hydrodynamiczny (AIRLESS) … 216
10.3.3. System aircoat … 217
10.3.4. Natrysk hydrodynamiczno-pneumatyczny AIRMIX … 218
10.4. Malowanie elektrostatyczne … 219
10.5. Aplikacja metodą polewania wielostrumieniowego (flow coating) … 221
10.6. Aplikacja metodą polewania na polewarkach (malowanie kurtynowe) … 222
10.7. Malowanie próżniowe … 223
10.8. Malowanie za pomocą walców … 225
10.9. Malowanie przez zanurzanie … 227
10.10. Malowanie w bębnach (bębnowanie) … 229

11. Naprasowywanie gotowych pokryć … 231

Piśmiennictwo … 239

Autor

ISBN

978-83-7583-044-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „POLIMERY SYNTETYCZNE I MATERIAŁY MALARSKO-LAK. W PRZEMYŚLE DRZEWNYM”