PRAKTYCZNE ASPEKTY REKULTYWACJI REWITALIZACJI I REMEDIACJI ,

,

29.50

Na stanie

Książka jest interesującym i odpowiednio zilustrowanym zbiorem prac poruszających zagadnienia związane z eliminacją wybranych zanieczyszczeń ze środowiska (ze szczególnym potraktowaniem środowiska gruntowo-wodnego). Postęp w zakresie monitoringu środowiska zmusza do ciągłego zapoznawania się z nowymi możliwościami, dlatego monografia ta, mająca spore walory poznawcze i aplikacyjne, może być przydatna wszystkim osobom profesjonalne zajmującym się procesem oczyszczania środowiska naturalnego.

SPIS TREŚCI

Aspekty prawne

1. Zbigniew BUKOWSKI Problematyka prawnych uwarunkowań zagospodarowania osadów dennych z pogłębiania toru wodnego 92.

Marek GórSKIZgoda wodnoprawna i jej podstawowe instytucje (pozwolenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna)  193.

Jakub KaCPRzaKAudyt środowiskowy Environmental Due Diligence jako etap poprzedzający remediację terenów zanieczyszczonych  33

Blok technologiczny4. Jolanta BAtOG, Jerzy MańKowSKI, Jacek KołodzIEj i in., Uprawa wybranych gatunków halofitów celem remediacji gleb zasolonych i pozyskania biomasy roślinnej do produkcji bioproduktów 47

5. łucja FuKaS-PłonKa, Izabela PłonKa, Barbara PIECzYKoLanWykorzystanie osadów ściekowych w procesach rekultywacji 59

5. Ewa IwanICKaPraktyczne aspekty dotyczące badań gruntu – jakościowy pobór próbek 73

6. Sylwia janISzEwSKa, Ewa IwanICKa, Jakub SaLonI, Monika KIECanaZmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów za pomocą metod in-situ 85

7. Sławomir KaCzMaREK, Michał nowaKowSKI, Przemysław andRzEjEwSKIOkreślenie skuteczności metod higienizacji komunalnych osadów ściekowych w aspekcie ich rolniczego wykorzystania z uwzględnieniem obecności niesteroidowych leków przeciwzapalnych 99

8. Michał nowaKowSKI, robert woLSKI, Sławomir KaCzMaREK, Przemysław andRzEjEwSKISkuteczność degradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie chlor/UV w porównaniu z rozdzielnym chlorowaniem i naświetlaniem promieniowaniem UV 125

9. Elżbieta RadzYMIńSKa-LEnaRCIK, Katarzyna WItt, włodzimierz uRBanIaKSeparacja i odzysk metali z elektroodpadów135

10. Katarzyna WItt, Elżbieta RadzYMIńSKa-LEnaRCIK, włodzimierz uRBanIaKSeparacja i odzysk metali ze ścieków pogalwanicznych 151

11. Iwona zawIERuCha, Anna nowIK-zająC, Cezary KozłowSKIRemediacja wód zanieczyszczonych metalami ciężkimi z użyciem modyfikowanych materiałów polimerowych 169aspekty organizacyjno-techniczne

12. Zbigniew BZOWSKI, andrzej dawIdowSKI, hubert MaKułaMonitoring odpadów wydobywczych z kopalni LW Bogdanka wykorzystywanych do zrównoważonej rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą 183

13. Krzysztof KASprZAK, Beata rASZKAZapewnienie trwałości i ciągłości systemu przyrodniczego regionu (województwo wielkopolskie)  199

14. Jolanta KwIa TKowSKa-MaLIna, hubert hoRYnEKKoncepcja ograniczenia zanieczyszczenia światłem iluminacji fragmentu XVIII-wiecznego założenia urbanistycznego – Osi Stanisławowskiej w Warszawie 2 2 7

15. Rafał RozPondEK, Małgorzata KaCPRzaKWykorzystanie technologii GIS i teledetekcji w badaniach środowiska glebowego na przykładzie terenów zdegradowanych wokół hut metali nieżelaznych 2 4 7

16. w iesław WASIAK, włodzimierz uRBanIaK, Jacek FaLLWpływ składu grupowego i budowy chemicznej olejów podstawowych stosowanych w produkcji środków smarowych na ich zdolność do biodegradacji  259

Autor

,

ISBN

978-83-8018-298-1

Liczba stron

Rok wydania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRAKTYCZNE ASPEKTY REKULTYWACJI REWITALIZACJI I REMEDIACJI”