PROBLEMY STOCHASTYCZNEJ MECHANIKI GRUNTÓW OCENA NIEZAWODNOŚCI

W pierwszym rozdziale książki przedstawiono podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, pod kątem ich zastosowania do zagadnień geotechnicznych…

29.40

Na stanie

W pierwszym rozdziale książki przedstawiono podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, pod kątem ich zastosowania do zagadnień geotechnicznych. Omówiono sposoby analizy danych, zdefiniowano pojęcia zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa oraz funkcji zmiennych losowych. Rozdział drugi poświęcono teorii funkcji losowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych i pól losowych, a także sposobów ich analizy. Opisano teorię uśredniania, rozwinięcia kanoniczne, wielowymiarową zmienną losową oraz analizę regresji. W rozdziale trzecim omówiono najważniejsze elementy teorii niezawodności, a więc miary bezpieczeństwa i wybrane metody analizy. Przedstawiono tu także metodę estymacji rozkładem dyskretnym. Mimo iż nie w pełni można ją zakwalifikować do metod teorii niezawodności, wydaje się, że rokuje ona znaczne możliwości zastosowań praktycznych. Wiadomości podane w pierwszych trzech rozdziałach mają na celu lep-sze zrozumienie zawartego dalej materiału. Rozdział czwarty stanowi przegląd literatury i badań własnych, dotyczących opisu losowości parametrów występujących w proble-mach geotechnicznych, zwłaszcza cech fizycznych i mechanicznych gruntu, warunków wodnych czy stratyfikacji podłoża. Kolejne rozdziały poruszają podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów. I tak w rozdziale piątym omówiono stan przemiesz-czenia i naprężenia w ośrodku gruntowym. Rozpoczynając od metod probabilistycznej oceny osiadania fundamentu, przedstawiono analityczne i numeryczne sposoby rozwią-zania równań losowej teorii sprężystości. Szczególną uwagę zwrócono tu na trudności analizy oraz praktyczne możliwości uzyskania rozwiązania. W rozdziale szóstym przed-stawiono metody nośności granicznej stochastycznego podłoża pod fundamentem, a więc probabilistyczne adaptacje metody równowagi granicznej oraz metody granicznego stanu naprężenia. W ramach tej ostatniej omówiono zaproponowane przez autora losowe wer-sje metody oszacowań i charakterystyk. Wreszcie rozdział siódmy poświęcono ocenie stateczności zboczy z uwzględnieniem występujących tu losowości. Rozpatrzono kilka podstawowych, klasycznych przypadków, dla których zastosowano różne metody analizy probabilistycznej.
Szereg istotnych zagadnień, związanych np. probabilistyczną analizą konstrukcji opo-rowych czy rzeczywistych obiektów, a także wiele innych problemów, związanych m.in. z obciążeniami dynamicznymi czy filtracją w stochastycznie niejednorodnym ośrodku gruntowym, nie jest w niniejszej pracy omawianych.
Autor starał się uniknąć zarówno czysto teoretycznego podejścia, jak również przed- stawienia tylko praktycznych zastosowań omawianych metod do różnych zagadnień geo- technicznych. Należy więc mieć nadzieję, że książka może być użyteczna jako punkt wyjścia dla pracowników naukowych, którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić prace badawcze w tym kierunku oraz dla osób pragnących zastosować rachunek prawdopo-dobieństwa do występujących, praktycznych zagadnień geotechnicznych. W tym celu przedstawiono szereg przykładów obliczeń. Książka nie została zakończona jednoznacz-nymi i prostymi wnioskami, gdyż na obecnym etapie wiedzy byłoby to zbyt pochopne. Istnieje bowiem szereg koncepcji, wykonano wiele analiz teoretycznych, ale bardzo mało jest takich prac doświadczalnych, które w pełni weryfikowałyby przyjęte założenia. Autor jest jednak przekonany, że prędzej czy później opracowane będą metody uwzględniające losowość w zagadnieniach geotechnicznych, które wejdą do powszechnej praktyki inży-nierskiej. Wydaje się, że przedstawiony w niniejszej pracy przegląd może dobrze służyć wszystkim zainteresowanym jako „przybliżenie pierwszego rzędu" opracowania, które powinno być bardziej obszerne i doskonałe.

Autor

ISBN

978-83-7125-144-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PROBLEMY STOCHASTYCZNEJ MECHANIKI GRUNTÓW OCENA NIEZAWODNOŚCI”