PROJEKTOWANIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW O NISKIM ZUŻYCIU ENERGII ,

69.00

Na stanie

Książka Krzysztofa Pawłowskiego „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2. Zmiany te, formułowane w rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych budowlanych, charakterystyki energetycznej i świadectw charakterystyki energetycznej, czy planach mających na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, w znacznej mierze dotyczą kwestii poszanowania energii, w tym ciepła podczas eksploatacji budynków. Ostatnia nowelizacja przepisów kolejny raz zaostrzyła wymagania energetyczne stawiane budynkom. Ich spełnienie wymaga szczególnie precyzyjnego podejścia do obliczeń parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród zewnętrznych budynków, w tym poprawnego uwzględnienia wpływu liniowych mostków cieplnych na straty ciepła i kształtowanie się warunków wilgotnościowych na powierzchni przegród budowlanych.

Książka Krzysztofa Pawłowskiego, bardzo wartościowa pod kątem prezentowanych zasad, wytycznych i wskazówek co do właściwego obliczania, oceniania i projektowania przegród budowlanych w zakresie właściwości cieplno-wilgotnościowych, może stać się elementem procesu poprawy wiedzy w danym zakresie wśród projektantów, studentów i innych specjalistów zajmujących się problematyką właściwego funkcjonowania przegród budowlanych i całych budynków.

Książka jest pozycją przydatną dla architektów, projektantów, osób opracowujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, audytorów energetycznych, audytorów efektywności energetycznej, studentów i innych specjalistów zajmujących się problematyką ochrony energii w budownictwie. Zawiera wiele przykładów obliczeniowych, co szczególnie może być przydatne w praktyce projektowej specjalistów.

 

Spis treści

O Autorze 5
Przedmowa 6
Wprowadzenie 8

1. Analiza wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków oraz przegród zewnętrznych i ich złączy 11
1.1. Dyrektywy Unii Europejskiej 11
1.2. Polskie ustawy, rozporządzenia i normy 12
1.2.1. Ochrona cieplna 13
1.2.2. Ochrona energetyczna 17
1.2.3. Ochrona wilgotnościowa przegród zewnętrznych i ich złączy 21
1.2.4. Wykaz polskich norm w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej 23
1.2.5. Rozwój budownictwa w standardzie niskoenergetycznym w Polsce – wybrane aspekty 24

2. Projektowanie cieplne zewnętrznych przegród budowlanych 28
2.1. Procedury obliczeniowe według PN-EN ISO 6946:2008 31
Przykład obliczeniowy 1 37
Przykład obliczeniowy 2 39
Przykład obliczeniowy 3 41
Przykład obliczeniowy 4 43
Przykład obliczeniowy 5 46
Przykład obliczeniowy 6 50
Przykład obliczeniowy 7 56
Przykład obliczeniowy 8 59
Przykład obliczeniowy 9 64
Przykład obliczeniowy 10 67
Przykład obliczeniowy 11 70
2.2. Analiza rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych w świetle nowych wymagań cieplnych 72
Przykład obliczeniowy 12 76
2.3. Straty ciepła przez grunt według PN-EN ISO 13370:2008 i PN-EN 12831:2006 86
Przykład obliczeniowy 13 91
Przykład obliczeniowy 14 97

3. Projektowanie złączy przegród zewnętrznych 102
3.1. Definicje i przykłady mostków cieplnych 102
3.2. Konsekwencje występowania mostków cieplnych 106
3.3. Obliczenia parametrów mostków cieplnych 107
3.4. Charakterystyka wilgotnościowa mostków cieplnych 114
3.5. Zasady opracowania kart katalogowych mostków cieplnych 116
Przykład obliczeniowy 15 118
Przykład obliczeniowy 16 120
Przykład obliczeniowy 17 124
3.6. Mostki cieplne a wymagania prawne, obligatoryjne 128
Przykład obliczeniowy 18 131
Przykład obliczeniowy 19 134
Przykład obliczeniowy 20 138
Przykład obliczeniowy 21 145
3.7. Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym 149
Przykład obliczeniowy 22 150

4. Procedury określania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części 156
4.1. Podstawowe pojęcia 156
4.2. Metody określania charakterystyki energetycznej 158
4.3. Schemat określania charakterystyki energetycznej 160
4.4. Procedury obliczeniowe określania rocznego zapotrzebowania na energię użytkową Qu 161
4.5. Procedury obliczeniowe określania rocznego zapotrzebowania na energię końcową Qk 173
4.6. Procedury obliczeniowe określania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną QP 179
4.7. Procedury obliczeniowe określania wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię EP, EK, EU 181
4.8. Procedury obliczeniowe określania jednostkowej wielkości emisji CO2 ECO2 182
4.9. Procedury obliczeniowe określania udziału odnawialnych źródeł energii UOZE 183Przykład obliczeniowy 23 184
Przykład obliczeniowy 24 184
Przykład obliczeniowy 25 186
Przykład obliczeniowy 26 187
Przykład obliczeniowy 27 188
Przykład obliczeniowy 28 188

Podsumowanie 191
Literatura 193
Załącznik – Tablice pomocnicze 196

 

O Autorze
Krzysztof Pawłowski – dr inż., wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy. Jest autorem i współautorem 9 monografii naukowych oraz ponad 100 artykułów z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli i materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Ponadto jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków i lokali w ramach studiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów Budownictwo Zrównoważone.

Przedmowa
W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] określono m.in. niższe wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła UC [W (m2·K)] dotyczące przegród zewnętrznych budynków oraz niższe wartości graniczne wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh (m2·rok)], zmieniające się w latach 2014–2016, 2017–2020 i po 1 stycznia 2021 r.

Krajowy plan wsparcia [2] zawiera rekomendowaną do stosowania w praktyce krajową definicję, zgodnie z którą „budynek o niskim zużyciu energii” to budynek spełniający wymogi związane z oszczędnością energii i izolacyjnością, zawarte w przepisach techniczno-użytkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane [3], tj. w szczególności w dziale X oraz w załączniku do rozporządzenia, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością – od 1 stycznia 2019 r.).

W związku z wprowadzeniem nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne dokonywanie szczegółowych obliczeń fizykalnych i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Pojawia się także potrzeba opracowania poradnika projektowego, ułatwiającego zrozumienie podstawowych zjawisk i wspomagającego projektowanie według nowych wymagań energetycznych i cieplno-wilgotnościowych.

Głównym celem monografii jest prezentacja najważniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymogów w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego. Podjęto próbę usystematyzowania obowiązujących przepisów prawnych i metod obliczeniowych z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi numerycznych (komputerowych). Zamieszczone przykłady i analizy w zakresie kształtowania układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych i standardów budownictwa niskoenergetycznego są wynikiem prowadzonych badań własnych autora w Katedrze Budownictwa Zrównoważonego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Główne zagadnienia naukowe i praktyczne prezentowane w pracy to przede wszystkim:
• projektowanie cieplne przegród zewnętrznych,
• określanie parametrów fizykalnych złączy budowlanych (mostków cieplnych) za pomocą programów komputerowych,
• sposoby (metody) uwzględniania mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz sprawdzenie możliwości kondensacji wilgoci i ryzyka rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody,
• procedury obliczeniowe w zakresie określania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części,
• propozycja zmian w przepisach prawnych i metodach obliczeniowych w zakresie oceny jakości cieplno-wilgotnościowej elementów budynków energooszczędnych.

Warto zaznaczyć, że przykłady prezentowane w pracy nie wyczerpują wszystkich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy. Przedstawione procedury pozwalają jednakże na przeprowadzenie obliczeń innych konstrukcji przegród, z uwzględnieniem zastosowania materiałów budowlanych o korzystniejszych niż przyjęte w obliczeniach wartościach parametrów fizycznych, deklarowanych przez producentów poszczególnych wyrobów.

Praca skierowana jest głównie do projektantów i wykonawców budynków oraz do studentów kierunków technicznych, takich jak architektura, budownictwo czy inżynieria środowiska.

 

Autor

ISBN

978-83-64094-71-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PROJEKTOWANIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW O NISKIM ZUŻYCIU ENERGII”