PRZEMIANY NA RYNKU PASAŻERSKICH USŁUG TRANSPORTOWYCH

33.60

Na stanie

Monografia została przygotowana przez znanych specjalistów i ekspertów zajmujących się transportem, szczególnie problematyką transportu miejskiego. Ich głównym celem było zebranie wyników badań i analiz prowadzonych przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych na temat funkcjonowania transportu, z uwzględnieniem okresu pandemii.

Publikacja stanowi podziękowanie dla wybitnego specjalisty, naukowca i praktyka zajmującego się transportem miejskim, Profesora Olgierda Wyszomirskiego, wieloletniego Kierownika Katedry Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskie – go, pełniącego równocześnie funkcję Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który potrafił swoją pasją i zainteresowaniami zainspirować szerokie grono naukowców. Autorami poszczególnych artykułów są przyjaciele i współpracownicy oraz wychowankowie Pana Profesora.

Spis treści
Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski – życiorys     11
Listy gratulacyjne     17
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego     19
Dr hab. Monika Bąk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,
Dziekan Wydziału Ekonomicznego     21
Dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,
Kierownik Katedry Rynku Transportowego     23
CZĘŚĆ 1
PRZEMIANY EKONOMICZNO-SPOŁECZNE
A ROZWÓJ TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO
Jan Burnewicz
Transport miejski a rozwój ekonomiczno-społeczny     27
1.  Wprowadzenie     28
2.  Prawidłowości rozwoju ekonomiczno-społecznego     29
3.  Transport jako czynnik wzrostu i rozwoju
ekonomiczno-społecznego     34
4.  Miasta i transport miejski w rozwoju ekonomiczno-społecznym     38
5.  Podsumowanie i kwestie dyskusyjne     47
Literatura     47
Grzegorz Krawczyk, Anna Urbanek
Wpływ zmian demografi cznych na funkcjonowanie systemu
transportu publicznego – przegląd badań     53
1.  Wprowadzenie     54
2.  Zmiany demografi czne a zachowania transportowe    55
3.  Wpływ zmian demografi cznych na funkcjonowanie transportu
publicznego     61
6 Spis treści
4.  Podsumowanie     65
Literatura     66
CZĘŚĆ 2
PROCESY INTEGRACJI, KONKURENCJI
I TRANSFORMACJI CYFROWEJ
W TRANSPORCIE MIEJSKIM
Grzegorz Dydkowski
Procesy integracji i usługi mobilności jako kierunek zmian
systemów transportu miejskiego     71
1.  Wprowadzenie     72
2.  Czynniki zmian w sposobach przemieszczania się w miastach     75
3.  Integracja i usługi mobilności w transporcie miejskim –
model rozwiązania     78
4.  Dyskusja dotycząca wdrożenia zintegrowanej usługi mobilności     82
5.  Podsumowanie     85
Literatura     86
Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel
Konkurencja regulowana w zbiorowym transporcie miejskim
w Polsce – 30 lat doświadczeń     89
1.  Wprowadzenie – przesłanki funkcjonowania rynku transportu
miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej     91
2.  New Public Management jako zasada funkcjonowania zarządów
transportu miejskiego     95
3.  Poziomy zarządzania i funkcje zarządów transportu miejskiego     96
4.  Ocena funkcjonowania zarządów transportu miejskiego w Polsce     98
4.1. Efektywność struktur organizacyjnych zarządów     98
4.2. Kształtowanie podaży    101
4.3. Kontraktowanie usług    102
4.4. Innowacyjność zarządów transportu     104
5.  Dyskusja i podsumowanie     107
Literatura     110
Spis treści 7
Wojciech Paprocki, Michał Wolański
Transformacja cyfrowa mobilności aglomeracyjnej
a ewolucja usług komunikacji miejskiej     113
1.  Wprowadzenie     115
2.  Pojęcia transformacji cyfrowej i zrównoważonej mobilności miejskiej     116
3.  Przejawy i powody zacofania cyfrowego komunikacji publicznej     120
4.  Wyniki projektu UITP     123
5.  Dyskusja     125
6.  Wnioski i rekomendacje     128
Literatura     129
CZĘŚĆ 3
KSZTAŁTOWANIE PODAŻY W TRANSPORCIE MIEJSKIM
Hubert Kołodziejski
Uwarunkowania kształtowania oferty transportu miejskiego     133
1.  Wprowadzenie     134
2.  Elementy oferty transportu miejskiego     136
3.  Uwarunkowania kształtowania oferty transportu miejskiego     140
4.  Dyskusja dotycząca polityki transportowej gmin w kontekście
kształtowania oferty transportu miejskiego     146
5.  Podsumowanie     149
Literatura     150
Wojciech Bąkowski
Ocena przydatności badania potrzeb i popytu w ustalaniu
podaży usług transportowych     153
1.  Wprowadzenie     154
2.  Potrzeby transportowe a popyt na przewozy w komunikacji miejskiej     156
3.  Czynniki generujące popyt na usługi w przewozach pasażerskich     160
4.  Specyfi czne cechy struktury władczej samorządu miejskiego
decydujące o podaży komunikacji zbiorowej     163
5.  Wymagania stojące przed stroną podażową w zakresie
przemieszczania na obszarach aglomeracji miejskiej     165
6.  Podsumowanie     170
Literatura     171
8 Spis treści
Marcin Wołek, Marcin Gromadzki, Aleksander Jagiełło
Dzielnicowe, miejskie i metropolitalne plany
zrównoważonej mobilności – różnice i podobieństwa     173
1.  Wprowadzenie     174
2.  Główne cele planowania zrównoważonej mobilności     177
3.  Podobieństwa pomiędzy dzielnicowymi, miejskimi
i metropolitalnymi planami zrównoważonej mobilności     182
4.  Różnice pomiędzy dzielnicowymi, miejskimi i metropolitalnymi
planami zrównoważonej mobilności     186
5.  Wnioski     190
Literatura     191
CZĘŚĆ 4
WPŁYW PANDEMII NA RYNEK
TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO
Robert Tomanek
Wpływ pandemii COVID-19 na mobilność miejską     197
1.  Wprowadzenie     198
2.  Wpływ COVID-19 na gospodarkę     199
3.  Zmiany mobilności     204
4.  Dyskusja – mobilność miejska w świecie postpandemicznym     207
5.  Podsumowanie     210
Literatura     211
Aleksandra Mendryk, Justyna Staszak-Winkler
Wpływ pandemii na funkcjonowanie rynku zbiorowego
transportu miejskiego     213
1.  Słowo wstępne     214
2.  Wprowadzenie w problematykę     214
3.  Instrumenty ochrony pasażerów     216
4.  Aspekty ekonomiczne     218
5.  Polityka zrównoważonej mobilności     220
6.  Kształtowanie wizerunku transportu miejskiego     223
7.  Podsumowanie     223
Literatura     224
Spis treści 9
Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński
Transport i rynek usług lotniczych a pandemia COVID-19     227
1.  Wprowadzenie     228
2.  Determinanty funkcjonowania transportu i rynku usług lotniczych
wobec pandemii COVID-19 – ujęcie syntetyczne     230
3.  Dyskusja wokół problematyki COVID-19 i szans rozwoju
transportu lotniczego     238
4.  Podsumowanie     240
Literatura     242
Dariusz Tłoczyński, Stanisław Miecznikowski
Funkcjonowanie systemu rail airports link w warunkach
pandemii SARS-CoV-2. Studium przypadku Port Lotniczy Gdańsk     245
1.  Wprowadzenie     246
2.  Transport lotniczy w czasie pandemii COVID-19     247
3.  Funkcjonowanie systemu rail airports link w Polsce     250
4.  Funkcjonowanie systemu dowozowo-odwozowego w Gdańsku     253
5.  Podsumowanie     256
Literatura     257
CZĘŚĆ 5
PRZEMIANY NA RYNKACH TSL
Piotr Niedzielski
Technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rzeczywistości
rozszerzonej (AR) jako kierunek rozwoju systemów symulacyjnych
w zakresie kształtowania kompetencji pracowniczych w sektorze TSL     261
1.  Wprowadzenie     263
2.  Symulatory jako narzędzia procesu kształtowania kompetencji     265
3.  Wirtualna rzeczywistość i rzeczywistość rozszerzona jako środowisko
i narzędzie szkoleniowe     269
4.  Zastosowanie VR i AR w sektorze logistyki     278
5.  VR w szkoleniach operatorów wózków widłowych     281
6.  VR w szkoleniach spadochronowych     282
7.  Sektor bezpieczeństwa – szkolenie pracowników straży pożarnej     284
8.  Podsumowanie     286
Literatura     28


			
Autor

ISBN

978-83-8206-278-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRZEMIANY NA RYNKU PASAŻERSKICH USŁUG TRANSPORTOWYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *