PRZEWOZY DROGOWE OSÓB I RZECZY

Książka Przewozy drogowe osób i rzeczy, podręcznik kierowcy wydanie 2.

59.00

Na stanie

Spis treści:

Racjonalne prowadzenie pojazdu …………………………………………… 11
Budowa pojazdu ………………………………………………………. 11
Konstrukcja nadwozi i podwozi autobusów ……………………………… 12
Konstrukcja nadwozi i podwozi samochodów ciężarowych ……………………14
Układ napędowy ……………………………………………………. 16
Układ nośny i jezdny ………………………………………………. 22
Układ kierowniczy …………………………………………………. 24
Układ hamulcowy …………………………………………………… 25
Układ elektryczny …………………………………………………. 29
Warunki techniczne dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego ………………. 30
Parametry ruchu pojazdu ………………………………………………. 41
Właściwości trakcyjne silnika ………………………………………. 41
Właściwości trakcyjne pojazdu ………………………………………. 44
Taktyka i technika jazdy ……………………………………………… 46
Co to jest technika i taktyka jazdy? ………………………………… 46
Ruszanie z miejsca ………………………………………………… 47
Jazda ……………………………………………………………. 48
Hamowanie ………………………………………………………… 51
Zawodowe manewrowanie pojazdem ………………………………………… 57
Zachowanie się kierowcy na drodze …………………………………… 57
Postój i parkowanie ……………………………………………….. 58
Skręcanie na skrzyżowaniach ………………………………………… 60
Podjazd pod załadunek i cofanie …………………………………….. 60
Omijanie przeszkód ………………………………………………… 61
Jazda w kolumnie ………………………………………………….. 61
Bezpieczne wyprzedzanie ……………………………………………. 62

Prawo pracy i zagadnienia socjalne ……………………………………….. 65
Wybrane zagadnienia z prawa pracy ……………………………………… 65
Pracownik, pracodawca ……………………………………………… 65
Stosunek pracy i umowa o pracę ……………………………………… 65
Zawarcie umowy o pracę …………………………………………….. 66
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę ……………………………. 66
Układ zbiorowy pracy ………………………………………………. 69
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ……………………………. 70
Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika ……………………………. 71
Zakaz konkurencji …………………………………………………. 72
Regulamin pracy …………………………………………………… 73
Nagradzanie pracowników …………………………………………… 74
Odpowiedzialność pracowników ……………………………………….. 74
Czas pracy ……………………………………………………….. 76
Urlopy …………………………………………………………… 80
Zatrudnienie młodocianych ………………………………………….. 82
Przedawnienie roszczeń …………………………………………….. 82
Postępowanie pojednawcze …………………………………………… 83
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy …………………………. 83
Bezpieczeństwo i higiena pracy ………………………………………… 83
Podstawowe obowiązki pracodawcy …………………………………….. 83
Prawa i obowiązki pracownika ……………………………………….. 84
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ……………………………….. 85
Szkolenie ………………………………………………………… 86
Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej …………………. 87
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy ……………………………….. 88

Czas pracy kierowców ……………………………………………………. 89
Normy dotyczące czasu pracy …………………………………………… 89
Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynku .. 92
Praca kierowców w godzinach nadliczbowych ………………………………. 99
Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy ………………….. 99

Tachografy ……………………………………………………………..102
Tachografy analogowe ………………………………………………….103
Tachografy cyfrowe ……………………………………………………107
Kontrole tachografów na drodze …………………………………………112
Obowiązki przewoźnika i kierowcy w zakresie stosowania przepisów socjalnych …114
Obowiązki przewoźnika w zakresie stosowania przepisów socjalnych ………..114
Obowiązki kierowcy w zakresie stosowania przepisów socjalny ……………115

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka ……………………………………….118
Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowcy …………………………………118
Podstawowe informacje dotyczące BHP ………………………………….118
Wypadki przy pracy …………………………………………………124
Instrukcja BHP kierowcy …………………………………………….124
Nielegalna imigracja, przemyt i napady na kierowców ………………………126
Predyspozycje fizyczne i psychiczne kierowcy …………………………….127
Zachowanie kierowcy w sytuacjach krytycznych …………………………….137
Zachowanie kierowcy w wypadku drogowym ……………………………….137
Zachowanie kierowcy w wypadku pożaru pojazdu lub ładunku ……………….138
Zachowanie kierowcy w wypadku agresji na drodze ……………………….139

Bezpieczeństwo ruchu drogowego ……………………………………………141
Wpływ kierowcy na BRD …………………………………………………141
Wpływ pojazdu na BRD ………………………………………………….147
Wpływ drogi na BRD ……………………………………………………151
Wpływ innych uczestników ruchu na BRD …………………………………..153
Działalność profilaktyczna w zakresie BRD ……………………………….154

Czynniki ludzki w transporcie drogowym …………………………………….156
Pojecie czynnika ludzkiego w transporcie drogowym ………………………..156
Kierowca, jako czynnik ludzki w transporcie drogowym ……………………..160
Kwalifikacje kierowcy i ich wpływ na działalność firmy transportowej ……….162

Wizerunek firmy – obsługa klientów ………………………………………..164
Co to jest wizerunek firmy? ……………………………………………164
Metody budowania wizerunku firmy ……………………………………….170
Kierowca a wizerunek firmy …………………………………………….184

Pierwsza pomoc ………………………………………………………….186
Podstawa prawna ………………………………………………………186
Ocena sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia ………………………..187
Ocena stanu poszkodowanego …………………………………………….188
Udzielania pomocy osobom nieprzytomnym ………………………………….188
Wezwanie pomocy ………………………………………………………189
Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu i krążenia ………………………….190
Zachorowania i nagłe stany …………………………………………….191
Atak serca ………………………………………………………..191
Omdlenia ………………………………………………………….192
Zadławienia i zakrztuszenia …………………………………………192
Drgawki i padaczka …………………………………………………193
Krwotoki ………………………………………………………….194
Amputacje i zmiażdżenia …………………………………………….194
Wstrząs …………………………………………………………..195
Rany ……………………………………………………………..195
Oparzenia …………………………………………………………196
Złamania i urazy stawów …………………………………………….197
Urazy głowy i kręgosłupa ……………………………………………197
Wstrząśnienie mózgu ………………………………………………..198
Pęknięcie podstawy czaszki ………………………………………….198
Ewakuacja poszkodowanego ………………………………………………198
Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy …………………………………..199

Ergonomia dla kierowców ………………………………………………….201
Podstawy ergonomii ……………………………………………………201
Sprawność kierowcy, jako czynnik ergonomii ………………………………203
Ergonomia stanowiska pracy kierowcy …………………………………….205

Bezpieczna jazda pojazdem ………………………………………………..209
Wybrane elementy kodeksu drogowego ……………………………………..209
Wpływ kierowcy na bezpieczeństwo jazdy ………………………………….212
Wpływ pojazdu na bezpieczeństwo jazdy …………………………………..215
Wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo jazdy …………………………217
Wpływ załadunku na bezpieczne prowadzenie pojazdu ………………………..219
Siły działające na pojazd …………………………………………..219
Zasady postępowania przy załadunku, przewozie i rozładunku pasażerów …….222
Zasady postępowania przy załadunku, przewozie i rozładunku towarów ……..224
Pojęcie eco-drivingu i jego wykorzystanie w pracy kierowcy ………………..225

Krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe ………………………………….230
Podjęcie działalności gospodarczej ……………………………………..230
Dopuszczenie do rynku transportowego ……………………………………231
Wymagania w zakresie rejestracji działalności transportowej …………….231
Warunki dopuszczania do rynku transportowego ………………………….233
Dodatowe wymagania w zakresie przewozu osób …………………………..240
Zezwolenia w przewozach rzeczy ………………………………………252
Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne) ………………………………254
Zasady wykonywania przewozów …………………………………………..255
Zasady wykonywania przewozów osób ……………………………………255
Zasady wykonywania przewozów rzeczy ………………………………….262
Warunki wykonywania zawodu kierowcy ………………………………….270
Dokumenty obowiązujące w transporcie drogowym ……………………………275
Dokumenty obowiązujące w transporcie drogowym osób …………………….275
Dokumenty w transporcie drogowym rzeczy ………………………………277
Opłaty drogowe ……………………………………………………….282
Opłaty drogowe w kraju ……………………………………………..282
Opłaty drogowe za granicą …………………………………………..287

Kontrola transportu drogowego …………………………………………….289
Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego ………………………………289
Uprawnienia Policji …………………………………………………..292
Uprawnienia innych organów kontrolnych ………………………………….293

Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunku ……………………………..295
Odpowiedzialność uczestników przewozu za załadunek pojazdu ………………..295
Ograniczenia ładowania ………………………………………………..296
Kategorie ładunków ……………………………………………………298
Rodzaje opakowań ……………………………………………………..300
Środek ciężkości ładunku i plan ładowania pojazdu ………………………..301
Techniki ładowania ……………………………………………………303
Sposoby zamocowania ładunku ……………………………………………305
Ochrona ładunku ………………………………………………………308

Przewozy drogowe zwierząt żywych ………………………………………….309
Informacje ogólne …………………………………………………….309
Wymagania wobec pojazdów w transporcie drogowym zwierząt ………………….311
Zasady transportu drogowego zwierząt ……………………………………312
Wymagania wobec kierowcy w transporcie drogowym zwierząt ………………….317
Dokumenty wymagane w transporcie drogowym zwierząt ……………………….317

Przewozy drogowe realizowane przez firmy przeprowadzkowe …………………….318
Informacje ogólne o przeprowadzkach …………………………………….318
Wymagania wobec pojazdów i kierowców ……………………………………319
Dokumentacja transportowa ……………………………………………..319
Organizacja przewozów przeprowadzkowych …………………………………320

Przewozy drogowe realizowane pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe ……..324
Rodzaje urządzeń do załadunku i samozaładunku pojazdu …………………….324
Wymagania wobec pojazdów i urządzeń załadowczych …………………………326
Wymagania wobec kierowców ……………………………………………..327
Dokumentacja transportowa ……………………………………………..328
Organizacja transportu pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe ………..328

Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się ………………………332
Informacje ogólne …………………………………………………….332
Pojazdy do transportu artykułów żywnościowych szybko psujących się …………334
Warunki przewozów artykułów żywnościowych szybko psujących się …………….336
Wymagania wobec kierowców ……………………………………………..339
Dokumenty wymagane w przewozach artykułów żywnościowych szybko psujących się ..340

Przewozy drogowe substancji płynnych pojazdami z cysterną …………………..341
Przewozy drogowe towarów niebezpiecznych pojazdami z cysterną ……………..343
Informacje ogólne ………………………………………………….343
Rodzaje i wymagania wobec cystern do przewozów towarów niebezpiecznych …..344
Zasady wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych cysternami …………346
Dokumenty wymagane w czasie przewozu. ………………………………..351
Przewozy drogowe płynnych produktów spożywczych pojazdami z cysterną ……….352

Przewozy drogowe drewna ………………………………………………….354
Informacje ogólne o przewozach drewna …………………………………..354
Wymagania wobec kierowców i pojazdów do przewozu drewna …………………..355
Dokumentacja występująca w przewozach drewna …………………………….356
Organizacja przewozów drewna …………………………………………..356
Zachowanie kierowcy w przewozach drewna …………………………………359

Przewozy drogowe towarów budowlanych ………………………………………361
Informacje ogólne o przewozach drogowych towarów budowlanych ………………361
Wymagania wobec pojazdów i kierowców w przewozie towarów budowlanych ……….363
Dokumentacja występująca w przewozach towarów budowlanych …………………364
Organizacja przewozów towarów budowlanych ……………………………….364
Zachowanie się kierowcy na placu budowy …………………………………367

Przewozy drogowe odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych ………………..370
Informacje ogólne o odpadach komunalnych ………………………………..370
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi ………………………………374
Transport odpadów komunalnych ………………………………………….378
Wymagania wobec przewoźników i kierowców ………………………………..380
Dokumenty wymagane w przewozie odpadów komunalnych ……………………….380

Ograniczenia w przewozach drogowych towarów ……………………………….382
Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg ………………………………383
Ograniczenia wynikające z wymagań wobec pojazdów …………………………384
Ograniczenia wynikające z dostępu do zawodu kierowcy ……………………..385
Ograniczenia wynikające z dostępu do rynku ………………………………385
Ograniczenia wynikające z prawa o ruchu drogowym …………………………386
Ograniczenia wynikające z czasowych ograniczeń w ruchu drogowym ……………387
Ograniczenia wynikające z przepisów socjalnych kierowców ………………….388
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska …………………………….389

Nienormatywne przewozy drogowe ……………………………………………391
Informacje ogólne …………………………………………………….391
Wymagania wobec pojazdów ………………………………………………391
Wymagania wobec kierowców ……………………………………………..392
Dokumenty w przewozach nienormatywnych ………………………………….392
Organizacja przewozu nienormatywnego ……………………………………395

Literatura ……………………………………………………………..398

Autor

ISBN

978-83-936249-9-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRZEWOZY DROGOWE OSÓB I RZECZY”