RACJONALNA GOSPODARKA ENERGIĄ , ,

,

RACJONALNA GOSPODARKA ENERGIĄ
Góralczyk I., Tytko R.

Spis treści

52.50

Na stanie

RACJONALNA GOSPODARKA ENERGIĄ
Góralczyk I., Tytko R.

Spis treści

Od autorów
1. Wykaz wybranych oznaczeń, wielkości i ich jednostek
1.1. Wybrane przeliczenia jednostek pochodnych
2. Wstęp
3. Wybrane akty prawne
3.1. Znowelizowana ustawa z dnia 05.12.2012 r. o efektywności energetycznej
4. Obowiązujące Dyrektywy UE w zakresie efektywności energetycznej
4.1. Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
4.2. Uwagi do wybranych zapisów Dyrektywy 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku .30
5. Polityka energetyczna Polski do roku 2020
5.1. Dane statystyczne
5.2. Energia otrzymywana z OŹE w Polsce w roku 2011
5.2.1. Drewno
5.2.2. Słoma
5.2.3. Gaz z czynnych składowisk odpadów
5.2.4. Biopaliwa
5.2.5. Energetyka wodna
5.2.5. Energetyka geotermalna
5.2.6. Energetyka wiatrowa
5.2.7. Energetyka słoneczna
6. Wybrane przepisy: BHP, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej, stosowane przy montażu i eksploatacji urządzeń energetycznych
6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6.1.1. BHP a ergonomia
6.1.2. Stanowisko pracy
6.1.3. Właściwości stanowiska pracy
6.1.4. Czynniki materialne
6.1.5. Zadania służb BHP
6.2. Ochrona przeciwporażeniowa
6.2.1. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej
6.2.2. Zastosowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej
6.2.3. Ochrona od przepięć oraz instalacje piorunochronne
6.2.4. Skutki porażenia prądem
6.3. Bezpieczeństwo wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych
6.3.1. Sprzęt ochronny
6.4. Ochrona przeciwpożarowa
6.4.1. Zadania
6.4.2. Prewencja pożarowa
6.4.3. Zapobieganie pożarom
6.5. Obowiązujące zakazy i nakazy przeciwpożarowe
7. Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
7.1. Procedura zarządzania energią
7.2. Dbałość o racjonalne użytkowanie
7.3. Polityka proefektywnościowa
8. Diagnostyka i serwis maszyn
8.1. Obsługa bieżąca
8.2. Monitoring – analiza bieżąca
8.3. System monitorowania
8.4. Integracja systemowa
8.5. Usługi zarządzania procesorami
8.6. Priorytety zadań
8.7. Ocena sytuacji
8.8. Opracowanie planu działania
8.9. Wskazówki wykonawcze
8.10. Działania końcowe
9. Audyt energetyczny w zakładzie przemysłowym
9.1. Cel audytu
9.2. Procedury związane z audytem energetycznym
9.3. Program audytu
9.4. Określanie charakterystyk energetycznych procesów energetycznych
9.5. Wskaźniki zużycia energii i paliw
9.6. Lista kontrolna
9.7. Dane do audytu (inwentaryzacja techniczno-budowlana)
9.8. Listy standardowych usprawnień termo-modernizacyjnych
9.9. Opis techniczny w audycie dotyczącym termomodernizacji budynków
9.10. Kolejność czynności przy opracowaniu audytu energetycznego
9.11. Warunki ustawowe dla remontów
9.12. Audyt remontowy
9.13. Treść audytu
9.13.1. Przykład prac remontowych proponowanych w audycie
10. Silniki indukcyjne
10.1. Budowa i zasada działania silników asynchronicznych (indukcyjnych)
10.2. Klasyfikacja silników asynchronicznych
10.3. Czynniki wpływające na sprawność układu napędowego
11. Przemienniki częstotliwości
12. Kompensacja mocy biernej
13. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne
13.1. Podstawowe zasady efektywnego energetycznie użytkowania pomp
14. Systemy oświetlenia
14.1. Podstawy teoretyczne
14.2. Lampy żarowe
14.3. Żarówki halogenowe (LH)
14.4. Lampy fluorescencyjne
14.5. Świetlówki kompaktowe – odmiana lamp fluorescencyjnych
14.6. Lampy rtęciowe
14.7. Lampy rtęciowo-żarowe (LRŻ)
14.8. Lampy rtęciowo-halogenowe
14.9. Wysokoprężne lampy sodowe (WLS)
14.10. Diody świecące LED
14.11. Diody LED montowane na elastycznej taśmie
14.12. Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych (LED-ów) w oświetleniu ulicznym
14.13. Diody organiczne – OLED
14.14. Oprawy oświetleniowe
14.14.1. Oprawy oświetleniowe do wnętrz użyteczności publicznej
14.14.2. Oprawy świetlówkowe mocowane na stropie i wbudowywane w sufi
14.14.3. Systemy opraw zawieszanych
14.14.4. Oprawy oświetlenia miejscowego
14.14.5. Oprawy ścienne
14.14.6. Oprawy oświetlenia akcentowego
14.14.7. Oprawy oświetleniowe przemysłowe
14.14.8. Oprawy zwykłe
14.14.9. Oprawy odporne na wodę lub pył
14.14.10. Oprawy przeciwwybuchowe
14.14.11. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne
14.15. Obliczanie parametrów oświetlenia wnętrz
14.16. Projektowanie oświetlenia
14.17. Dobór źródeł światła i opraw
14.18. Sposoby oświetlenia
14.19. Oświetlenie a wydajność pracowników
14.19.1. Oświetlenie w pomieszczeniach biurowych
14.19.2. Oświetlenie w pomieszczeniach użytkowych
14.19.3. Oświetlenie ogólne
14.19.4. Oświetlenie miejscowe
14.19.5. Oświetlenie dekoracyjne
14.20. Kryteria doboru oświetlenia pomieszczeń
14.21. Systemy sterowania i regulacji oświetlenia
14.22. Oświetlenie uliczne
14.23. Energooszczędne sterowanie oświetleniem ulicznym
14.23.1. System np. biopower
14.23.2. Telekontrola i system zdalnego zarządzania sterowaniem
14.23.3. Tele – diagnostyczny serwis i zdalne zarządzanie pracą pojedynczych lamp
14.23.4. Nośnik przepływu informacji
14.23.5. Reaktory zmniejszające moc
14.24. Sposoby niwelowania zjawiska olśnienia
14.25. Energooszczędność i ekonomia oświetlenia
14.26. Najważniejsze zasady energooszczędnego używania światła
15. Klimatyzacja i wentylacja
15.1. Wilgotność względna powietrza
15.2. Przepływy powietrza
15.3. Zawartość CO2 w powietrzu
15.4. Wentylacja – definicje, zadania, klasyfikacja
15.5. Aeracja
15.6. Wentylacja naturalna
15.6.1. Warunki atmosferyczne
15.6.2. Kształt dachu, budynku i rozmieszczenie pomieszczeń
15.6.3. Szczelne budynki
15.6.4. Szczelne okna
15.6.5. Nawiew powietrza
15.7. Wentylacja mechaniczna
15.7.1. Wentylacja mechaniczna nawiewna
15.8. Wentylacja hybrydowa
15.9. Wentylacja mechaniczna wywiewna (wyciągowa)
15.9.1. Cykl pracy
15.9.2. Regulacja w zależności od zapotrzebowania
15.10. Kanały wentylacyjne
15.11. Systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym/grzejnym (z higieniczną ilością powietrza)
15.12. Wentylacja pożarowa
15.13. Instalacje nawiewno-wywiewne
15.13.1. Budowa, zasada działania instalacji nawiewno-wywiewnej
15.14. Gruntowy rurowy wymiennik ciepła
15.15. Gruntowy, żwirowy wymiennik ciepła
15.15.1. Charakterystyka GWC ze złożem żwirowym
15.16. Analiza opłacalności montowania instalacji nawiewno-wywiewnej
15.17. Analiza opłacalności montowania instalacji nawiewno-wywiewnej w domu pasywnym
15.18. Przykładowa wycena instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem
16. Chłodzenie
16.1. Chłodzenie pasywne
16.2. Systemy „cichego chłodzenia”
16.3. Aktywne układy chłodzenia
16.4. Ogrzewanie, chłodzenie kapilarne
16.5. Podłogowe systemy chłodzenia
16.6. Stropy chłodzące
16.7. Żaluzje chłodzące
16.8. Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą powietrza
16.9. Konserwacja instalacji klimatyzacyjnych
16.9.1. Konserwacja systemów klimatyzacyjnych, a zdrowie
16.9.2. Zakres czynności konserwacyjnych
16.9.3. Główne powody przeprowadzania czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych
16.9.4. Ekonomia
17. Systemy sprężonego powietrza
17.1. Zagadnienia ogólne
17.2. Podstawowe zasady efektywnego energetycznie użytkowania układów sprężonego powietrza
17.3. Sieć dystrybucyjna
17.4. Urządzenia końcowe
17.5. Monitoring układu
18. Układy grzewcze
18.1. Instalacje grzewcze
18.2. Kotły na paliwo stałe
18.3. Kotły na biomasę
18.3.1. Pojęcie biomasy
18.3.2. Gazyfi kacja biomasy
18.3.3. Kotły zgazowujące, ze wstępnym zgazowaniem paliwa (dwustopniowego spalania)
18.3.4. Kotły do spalania drewna
18.3.5. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne kotłów do spalania drewna
18.3.6. Kominek z płaszczem wodnym
18.4. Ceramiczne kominki grzewcze spalające drewno
18.4.1. Ogrzewanie sąsiednich pomieszczeń
18.4.2. Sposób obliczania wielkości pieco-kominka
18.5. Kotły gazowe konwencjonalne i kondensacyjne
18.6. Gazowe grzejniki konwekcyjne
18.7. Nagrzewnice gazowe
18.8. Płyty ceramiczne – ogrzewanie przez promieniowanie
18.9. Przyłącze gazu ziemnego
18.10. Bezpieczeństwo instalacji wewnątrz domu
18.11. Lokalizacja urządzeń zasilanych gazem
18.12. Ogrzewanie elektryczne
18.13. Kotły i zbiorniki na olej opałowy
18.13.1. Magazynowanie paliwa
18.13.2. Paliwo
18.13.3. Zbiornik na gaz płynny
18.13.4. Proces spalania
18.13.5. Regulacja wody zasilającej
18.13.6. Tlenek węgla
18.13.7. Emisja związków azotu
18.13.8. Kotły grzewcze – właściwa eksploatacja i obsługa
19. Kolektory słoneczne
19.1. Płaskie kolektory słoneczne
19.2. Budowa próżniowych rurowych kolektorów słonecznych
19.3. Kolektor cieczowy wykonany w formie maty z propylenu
19.4. Słoneczne instalacje grzewcze
19.4.1. Układ do podgrzewania wody z zasobnikiem
19.4.2. Układ pompowy
19.5. Montaż i instalacja kolektorów
19.6. Płaskie kolektory powietrzne
19.6.1. Zasada działania
19.6.2. Systemy przemysłowe
20. Pompy ciepła
20.1. Budowa, zasada działania pompy ciepła
20.2. System grzewczy z pompą ciepła
20.3. Systemy powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze)
20.4. Pompy ciepła na powietrze wentylacyjne
20.5. Systemy gruntowe poziome (solanka/woda)
20.6. Wymienniki gruntowe pionowe
20.7. Sezonowy współczynnik efektywności SPF
21. Racjonalizacja działania maszyn i urządzeń elektrycznych
21.1. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych
21.2. Oględziny urządzeń i instalacji elektrycznych
21.3. Rodzaje zużycia energii i maszyn elektrycznych
22. Smarowanie maszyn
22.1. Urządzenia do smarowania
22.2. Zakres usług serwisu olejowego
23. Czyszczenie maszyn
23.1. Czyszczenie suchym lodem
24. Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń elektrycznych
25. Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej
25.1. Urządzenia biurowe i elektroniki użytkowej
25.2. Energooszczędna eksploatacja urządzeń biurowych i elektronicznych
25.3. Urządzenia AGD w firmie
25.4. Użytkowanie urządzeń chłodzących
25.5. Energooszczędne gotowanie
25.6. Energooszczędne sprzątanie i chłodzenie
26. Energia elektryczna z fotoogniw
26.1. Budowa i zasada działania fotoogniw
26.2. Sposoby połączeń ogniw PV
26.3. Urządzenia współpracujące z fotoogniwami
26.3.1. Regulatory ładowania
26.3.1. Przetwornice napięcia
26.4. Dobór i montaż baterii fotowoltaicznych
26.5. Wybrane układy połączeń fotoogniw
26.5.1. Sieć autonomiczna (wydzielona)
26.5.2. Praca elektrowni PV na sieć „sztywną”
26.6. Przykładowy uzysk energetyczny fotoogniw
26.7. Przykładowe sposoby montażu fotoogniw
27. Instalacje domowe sterowane elektronicznie „Inteligentny dom”
27.1. Sterowanie oświetleniem
27.2. Sterowanie klimatem
27.3. Sterowanie elektromechanizmami
27.4. Sterowanie zasilaniem
27.5. Inteligentny ogród
27.6. Alarm
27.7. Monitoring kamerami video
27.8. MultiRoom Audio
27.9. MultiRoom Video
27.10. Sieć lokalna LAN
27.11. Telefonia wewnętrzna
27.12. Udogodnienie dla niepełnosprawnych
27.13. Multimedialne usługi sieciowe
27.14. System Fibaro
27.15. System LCN
27.16. System Control4
27.17. Rozdzielnia energetyczna
28. Optymalizacja spalania, dobór współczynnika nadmiaru powietrza
28.1. Optymalizacji procesów spalania kotłów gazowych, olejowych oraz kotłów węglowych
28.2. Sterowniki kotłów na słomę (na przykładzie sterownika EKO-3)
28.3. Główny algorytm sterowania
28.4. Badania sterowników
28.5. Spalanie paliwa stałego w kotłach centralnego ogrzewania z palnikiem automatycznym
29. Ochrona cieplna budynków
29.1. Pojęcie ochrony cieplnej budynków
29.2. Przewodność cieplna
29.3. Opór cieplny materiału
29.4. Całkowity opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
29.5. Wymogi dotyczące ochrony cieplnej, stawiane nowym budynkom
29.6. Materiały izolacyjne stosowane do ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwdrganiowej
30. Termomodernizacja budynków
30.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych
30.2. Ocieplenie stropów nad nieogrzewanymi piwnicami
30.3. Ocieplenie: dachu, stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem
30.4. Modernizacja okien i drzwi zewnętrznych
31. Ochrona budynków przed hałasem i drganiami
31.1. Izolacyjność akustyczna
31.2. Izolacja od dźwięków powietrznych
31.3. Izolacja akustyczna ścian
31.4. Izolacja akustyczna stropów
31.5. Izolacje akustyczne pomieszczeń technicznych i urządzeń instalacyjnych
31.6. Ochrona przeciwdźwiękowa poprzez pochłanianie dźwięków
32. Systemy ochrony budynku przed wilgocią
32.1. Źródła zawilgocenia
32.1.1. Woda przesączająca się
32.1.2. Woda zawieszona
32.1.3. Woda związana
32.1.4. Woda gruntowa
32.1.5. Woda podciągana kapilarnie
32.2. Rodzaje izolacji wodochronnych
32.2.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
32.2.2. Izolacje poziome
32.2.3. Izolacje pionowe
32.2.4. Izolacja cokołu
32.3. Materiały izolacyjne stosowane do wykonania izolacji wodochronnych i paroszczelnych
33. Odwodnienie domu
33.1. Drenaż opaskowy
34. Budownictwo pasywne
34.1. Charakterystyka budynków pasywnych
34.2. Normy dla domu pasywnego
35. Charakterystyka energetyczna budynku
35.1. Świadectwo energetyczne
35.2. Suwak energetyczny
35.3. Podstawowe informacje o budynku
35.4. Kolejność prac przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
35.5. Sporządzenie świadectwa
35.6. Forma opracowania świadectwa
35.7. Przykładowe zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynku
35.7.1. Poprawa szczelności przegród zewnętrznych
35.7.2. Izolacja cieplna przegród
35.7.3. Zalecenia dotyczące źródła ciepła
35.7.4. Zalecenia dotyczące węzła cieplnego
35.7.5. Zalecenia dotyczące instalacji grzewczej i wentylacji
35.7.6. Zmiana systemu wentylacji
35.7.7. Zalecenia dotyczące instalacji ciepłej wody użytkowej
35.7.8. Inne usprawnienia
35.8. Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK
35.9. Dane szczegółowe do obliczeń zapotrzebowania budynku w energię
36. Projektowanie budynków z uwzględnieniem klas energetycznych budynków
36.1. Podstawy teoretyczne obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynków
36.1.1. Bilans cieplny budynku
36.1.2. Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej
36.1.3. Zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną
37. Koncepcja samowystarczalnego budynku zasilanego z OŹE – projekt wstępny
37.1. Dane techniczne przykładowego budynku
37.2. Metodologia postępowania przy projektowaniu i wykonawstwo
37.3. Przegrody zewnętrzne
37.4. Założenia dotyczące energochłonności budynku pasywnego
37.5. Zapotrzebowanie budynku na energię
37.6. Technologia wykonania budynku niskoenergetycznego, samowystarczalnego energetycznie
37.6.1. Przegrody zewnętrzne
37.6.2. Stropodach
37.6.3. Podłoga na gruncie
37.7. Ogrzewanie nawiewno-wywiewne budynku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (zostało omówione w rozdziale 15)
37.8. Zasilanie budynku w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych
37.8.1. Obliczenia wstępne dotyczące doboru baterii fotoogniw dla projektowanego domu
38. Optymalizacja pracy urządzeń zasilanych z OŹE
38.1. Charakterystyka urządzeń i sposób ich zasilania
38.2. Sposoby optymalizacji pracy urządzeń
38.3. Metody badań
38.4. Ocena dotychczasowego stanu wiedzy i wnioski dotyczące dalszych badań
38.5. Przykład badań
38.6. Wnioski
38.7. Wykonanie badań z wykorzystaniem laboratorium mobilnego
38.7.1. Cel badań
38.7.2. Metodyka badań
38.7.3. Pomiar zmiennych niezależnych
38.7.4. Pomiar zmiennych zależnych
38.7.5. Analiza wyników badań
38.7.6. Wyniki badań
39. Wpływ wykorzystania OŹE na środowisko
39.1. Zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na klimat
39.2. Zanieczyszczenie powietrza
39.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza
39.4. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza
39.5. Skutki zanieczyszczeń powietrza
39.6. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce
39.7. Magazynowanie dwutlenku węgla
39.8. Prognozy dotyczące globalnego ocieplenia
39.9. Sposoby ograniczenia efektu cieplarnianego
39.10. Porozumienia międzynarodowe dotyczące zapobiegania globalnemu ociepleniu
39.11. System Zarządzania Środowiskowego
39.12. Wnioski
40. Przyrządy pomiarowe służące do oszacowania parametrów energetycznych
40.1. Woltomierz
40.2. Amperomierz
40.3. Omomierz
40.4. Watomierz
40.5. Manometr
40.6. Analizator spalin
40.7. Detektor wycieków gazów
40.8. Pirometr optyczny
40.9. Licznik ciepła (ciepłomierz)
40.10. Licznik energii elektrycznej
40.11. Licznik elektroniczny (półprzewodnikowy)
40.12. Kamera termowizyjna
40.13. Miernik przepływu powietrza (anemometr)
40.14. Luksomierz
41. Literatura

Autor

,

ISBN

978-83-7490-583-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RACJONALNA GOSPODARKA ENERGIĄ”