SWIFT 4 KODUJ JAK MISTRZ

60.30

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorze (11)

O recenzencie technicznym (12)

Wprowadzenie (13)

Rozdział 1. Pierwsze kroki w języku Swift (17)

 • Czym jest Swift? (18)
  • Funkcje języka Swift (19)
 • Plik typu playground (21)
  • Rozpoczęcie pracy z plikiem typu playground (21)
  • Typ pliku playground (24)
  • Wyświetlanie obrazu w pliku playground (25)
  • Tworzenie i wyświetlanie wykresu w pliku playground (28)
  • Czym nie jest plik typu playground? (29)
  • Składnia języka Swift (29)
  • Komentarze (30)
  • Średniki (32)
  • Nawiasy okrągłe (33)
  • Nawiasy klamrowe (33)
  • Operator przypisania nie zwraca wartości (34)
  • Białe znaki w konstrukcjach warunkowych i poleceniach przypisania są opcjonalne (35)
 • Program wyświetlający komunikat Witaj, świecie! (35)
 • Podsumowanie (37)

Rozdział 2. Zmienne, stałe, ciągi tekstowe i operatory (39)

 • Zmienne i stałe (40)
  • Definiowanie zmiennych i stałych (41)
  • Bezpieczeństwo typu (42)
  • Inferencja typu (43)
  • Jawne określenie typu (43)
  • Typy liczbowe (44)
  • Wartości boolowskie (48)
  • Ciąg tekstowy (48)
  • Zmienne typu opcjonalnego (52)
  • Dołączanie wartości typu opcjonalnego (54)
  • Łączenie wartości typu opcjonalnego (55)
  • Typy wyliczeniowe (57)
 • Operatory (61)
  • Operator przypisania (61)
  • Operatory porównania (61)
  • Operatory arytmetyczne (62)
  • Operator reszty z dzielenia (62)
  • Złożone operatory przypisania (63)
  • Trójargumentowy operator warunkowy (63)
  • Operator logiczny NOT (63)
  • Operator logiczny AND (64)
  • Operator logiczny OR (64)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 3. Krotki i kolekcje (67)

 • Typy kolekcji w Swifcie (67)
 • Modyfikowalność (68)
 • Tablica (68)
  • Tworzenie oraz inicjalizacja tablicy (69)
  • Uzyskanie dostępu do elementu tablicy (70)
  • Zliczanie elementów tablicy (71)
  • Czy tablica jest pusta? (72)
  • Dodawanie elementu do tablicy (72)
  • Wstawienie wartości do tablicy (73)
  • Zastępowanie elementu tablicy (73)
  • Usunięcie elementu z tablicy (73)
  • Połączenie dwóch tablic (74)
  • Pobranie podtablicy z tablicy (74)
  • Wprowadzenie wielu zmian w tablicy (75)
  • Algorytmy dla tablic (75)
  • Iteracja przez tablicę (78)
 • Słownik (79)
  • Utworzenie oraz inicjalizacja słownika (79)
  • Uzyskanie dostępu do wartości słownika (80)
  • Zliczanie kluczy lub wartości w słowniku (80)
  • Czy słownik jest pusty? (80)
  • Uaktualnienie wartości klucza (81)
  • Dodanie pary klucz-wartość (81)
  • Usunięcie pary klucz-wartość (82)
 • Zbiór (82)
  • Inicjalizacja zbioru (82)
  • Wstawianie elementów do zbioru (83)
  • Określenie liczby elementów w zbiorze (83)
  • Sprawdzenie, czy zbiór zawiera dany element (84)
  • Iteracja przez zbiór (84)
  • Usunięcie elementu zbioru (84)
  • Operacje na zbiorze (84)
 • Krotka (86)
 • Podsumowanie (87)

Rozdział 4. Funkcje programu i sterowanie przebiegiem ich działania (89)

 • Czego nauczyłeś się dotąd z książki? (90)
  • Nawias klamrowy (90)
  • Nawias okrągły (90)
 • Sterowanie przebiegiem działania programu (91)
  • Konstrukcje warunkowe (91)
  • Pętla for-in (94)
  • Pętla while (96)
  • Konstrukcja switch (97)
  • Używanie bloków case i klauzul where w konstrukcjach warunkowych (101)
  • Polecenia transferu kontroli (105)
 • Funkcje (107)
  • Funkcja z pojedynczym parametrem (107)
  • Funkcja z wieloma parametrami (109)
  • Zdefiniowanie wartości domyślnych parametrów (109)
  • Zwrot wielu wartości przez funkcję (110)
  • Zwrot wartości typu opcjonalnego (111)
  • Dodawanie zewnętrznych nazw parametrów (112)
  • Używanie parametrów wariadycznych (113)
  • Parametr inout (114)
 • Zebranie wszystkiego w całość (114)
 • Podsumowanie (115)

Rozdział 5. Klasy i struktury (117)

 • Czym są klasy i struktury? (118)
  • Podobieństwa między klasami i strukturami (118)
  • Różnice między klasami i strukturami (118)
  • Przekazywanie przez wartość kontra przez referencję (119)
 • Utworzenie klasy lub struktury (120)
  • Właściwość (120)
  • Właściwość przechowywana (120)
  • Właściwość obliczana (122)
  • Obserwator właściwości (125)
  • Metoda (126)
 • Własna metoda inicjalizacyjna (128)
  • Wewnętrzne i zewnętrzne nazwy parametru metody inicjalizacyjnej (130)
  • Metoda inicjalizacyjna, której działanie może zakończyć się niepowodzeniem (130)
 • Kontrola dostępu (132)
 • Dziedziczenie (133)
 • Nadpisanie metody lub właściwości (135)
  • Nadpisywanie metody (136)
  • Nadpisywanie właściwości (137)
  • Uniemożliwianie nadpisywania (138)
 • Protokoły (138)
 • Składnia protokołu (139)
  • Wymagania właściwości (139)
  • Wymagania metody (140)
 • Rozszerzenie (142)
 • Zarządzanie pamięcią (143)
  • Sposób działania mechanizmu ARC (143)
  • Cykl silnych odwołań (145)
 • Podsumowanie (149)

Rozdział 6. Protokoły i rozszerzenia protokołów (151)

 • Protokół jako typ danych (152)
 • Polimorfizm za pomocą protokołów (154)
 • Rzutowanie typu i protokół (154)
 • Rozszerzenie protokołu (156)
 • Czy trzeba używać protokołów? (163)
 • Biblioteka standardowa Swifta (164)
 • Podsumowanie (165)

Rozdział 7. Projekt oparty na protokołach (167)

 • Wymagania (168)
 • Projekt zorientowany obiektowo (168)
 • Projekt zorientowany na protokoły (174)
  • Dziedziczenie protokołu (174)
  • Kompozycja protokołu (175)
  • Programowanie zorientowane na protokoły (176)
  • Używanie klauzuli where z protokołem (179)
 • Struktura kontra klasa (180)
 • Struktura tablicy (181)
 • Podsumowanie (182)

Rozdział 8. Tworzenie bezpiecznego kodu za pomocą atrybutu available i obsługi błędów (183)

 • Natywna obsługa błędów (184)
  • Przedstawienie błędu (184)
  • Zgłaszanie błędu (185)
  • Przechwytywanie błędu (187)
 • Atrybut available (191)
 • Podsumowanie (192)

Rozdział 9. Niestandardowe indeksy (193)

 • Wprowadzenie do indeksów (194)
 • Indeks w tablicy Swifta (194)
 • Tworzenie i używanie niestandardowego indeksu (195)
 • Niestandardowy indeks tylko do odczytu (196)
 • Indeks obliczany (197)
 • Wartość indeksu (197)
 • Nazwa zewnętrzna dla indeksu (198)
 • Indeks wielowymiarowy (198)
 • Kiedy nie należy używać niestandardowego indeksu? (201)
 • Podsumowanie (202)

Rozdział 10. Typy opcjonalne (203)

 • Wprowadzenie do typu opcjonalnego (203)
 • Potrzeba istnienia typów opcjonalnych w Swifcie (205)
  • Definiowanie wartości typu opcjonalnego (206)
  • Używanie wartości typu opcjonalnego (206)
 • Łączenie wartości typu opcjonalnego (211)
  • Operator koalescencji nil (213)
 • Podsumowanie (214)

Rozdział 11. Typy generyczne (215)

 • Wprowadzenie do typu generycznego (215)
 • Funkcja generyczna (216)
 • Typ generyczny (220)
 • Indeks generyczny (223)
 • Typ powiązany (224)
 • Podsumowanie (226)

Rozdział 12. Domknięcia (227)

 • Wprowadzenie do domknięcia (227)
 • Proste domknięcia (228)
 • Skrócona składnia domknięcia (230)
 • Używanie domknięcia wraz z algorytmem tablicy Swifta (233)
 • Samodzielne domknięcia i wskazówki dotyczące dobrego stylu (237)
 • Zmiana funkcjonalności (239)
 • Wybór domknięcia na podstawie wyniku (242)
 • Utworzenie cyklu silnych odwołań za pomocą domknięć (244)
 • Podsumowanie (247)

Rozdział 13. Połączenie Swifta i Objective-C (249)

 • Połączenie Swifta i Objective-C (249)
 • Kiedy łączyć kod Swifta i Objective-C? (250)
 • Użycie Swifta i Objective-C w tym samym projekcie (251)
  • Utworzenie projektu (251)
  • Dodawanie pliku Swifta do projektu Objective-C (253)
  • Plik Objective-C Bridging Header – część 1. (255)
  • Dodawanie pliku Objective-C do projektu (256)
  • Klasa Objective-C Messages (258)
  • Plik Objective-C Bridging Header – część 2. (259)
  • Klasa Swifta MessageBuilder – dostęp do kodu Objective-C z poziomu Swifta (259)
  • Klasa Objective-C – dostęp do kodu Swifta z poziomu Objective-C (260)
 • Podsumowanie (261)

Rozdział 14. Programowanie równoległe i współbieżność (263)

 • Równoległość i współbieżność (264)
  • Grand Central Dispatch (265)
  • Typ DoCalculations (266)
  • Użycie typów Operation i OperationQueue (272)
 • Podsumowanie (277)

Rozdział 15. Formatowanie kodu Swifta i przewodnik po jego stylu (279)

 • Czym jest styl programowania? (280)
 • Twój styl programowania (281)
  • Nie używaj średnika na końcu polecenia (281)
  • Nie używaj nawiasu w konstrukcji warunkowej (281)
  • Konwencja nazw (282)
  • Komentarze (283)
  • Użycie słowa kluczowego self (284)
  • Stałe i zmienne (285)
  • Typy opcjonalne (285)
  • Użycie inferencji typu (286)
  • Użycie skróconych deklaracji kolekcji (287)
  • Użycie konstrukcji switch zamiast wielu poleceń if (287)
  • Nie pozostawiaj w aplikacji kodu umieszczonego w komentarzu (287)
 • Podsumowanie (288)

Rozdział 16. Podstawowe biblioteki Swifta (289)

 • System wczytywania adresów URL (290)
  • URLSession (291)
  • URLSessionConfiguration (291)
  • URLSessionTask (291)
  • URL (292)
  • URLRequest (292)
  • HTTPURLResponse (292)
  • Usługa sieciowa typu REST (292)
  • Wykonywanie żądania HTTP GET (293)
  • Wykonywanie żądania HTTP POST (296)
 • Formatter (298)
  • DateFormatter (298)
  • NumberFormatter (300)
  • FileManager (301)
 • Kodowanie i dekodowanie danych JSON (304)
  • Użycie JSONEncoder (305)
  • Użycie JSONDecoder (306)
 • Podsumowanie (307)

Rozdział 17. Wzorce projektowe w Swifcie (309)

 • Czym są wzorce projektowe? (310)
 • Wzorce konstrukcyjne (311)
  • Wzorzec singleton (312)
  • Wzorzec budowniczego (315)
 • Wzorce strukturalne (320)
  • Wzorzec mostu (320)
  • Wzorzec fasady (324)
  • Wzorzec pełnomocnika (327)
 • Wzorce operacyjne (330)
  • Wzorzec polecenia (330)
  • Wzorzec strategii (333)
 • Podsumowanie (335)

Skorowidz (337)

Autor

ISBN

978-83-283-4794-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SWIFT 4 KODUJ JAK MISTRZ”