WODY OPADOWE A ZJAWISKA EKSTREMALNE

SPIS TREŚCI

45.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Krzysztof Kamiński, Jacek Starostka
SYSTEM ZARZĄDZANIA WODAMI OPADOWYMI NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Henryk Orzeszyna, Krzysztof Lejcuś
STAN OBWAŁOWAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH I SPOSOBY ICH MODERNIZACJI

Magda Kuśnierz, Janusz Łomotowski
ZJAWISKA EKSTREMALNE A INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

Marek Sowiński
RELACJA Z TESTÓW PORÓWNANCZYCH Z INICJATYWY WMO W LATACH 2007-2009

Marek Zawilski
WSTĘPNE REZULTATY MONITORINGU PRZESTRZENNEGO ROZKŁADU OPADÓW W ŁODZI
W 2010 ROKU

Danuta Limanówka, Elżbieta Cebulak, Robert Pyrc
PRZYPADKI KATASTROFALNYCH OPADÓW W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI POŁUDNIOWEJ
W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU

Anna Olejnik
WPŁYW ZJAWISK EKSTREMALNYCH NA PRACĘWODOCIĄGÓW UKŁADU CENTRALNEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M. ST.WARSZAWIE S.A. W 2010 I 2009 ROKU

Danuta Limanówka, Elżbieta Cebulak, Robert Pyrc
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRZYPADKÓW OPADÓW BURZOWYCH W AGLOMERACJI
KRAKOWSKIEJ I NA JEJ OBRZEŻACH

Lidia Bartkiewicz, Marcin Stachura, Jan Studziński
MODELOWANIE OBCIĄŻENIA HYDRAULICZNEGO MIEJSKIEGO SYSTEMU
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO

Katarzyna Górska, Jarosław Górski
SKŁAD WÓD OPADOWYCH I MOŻLIWOŚCI ICH OCZYSZCZANIA

Marcin Gasiorowski
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW BAGIENNYCH

Jarema A. Rabiński
UWARUNKOWANIA FORMALNE W PRACY INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI DACHÓW
ZIELONYCH

Maciej Piskorek, Iwona Polańska, Andrzej Kania
MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA ZJAWISK POWODZIOWYCH NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki, Janusz Kubrak
ANALIZA HYDRAULICZNA PRZEPUSTOWOŚCI KANAŁU GRAWITACYJNEGO UŁOŻONEGO
Z PRZECIWSPADKIEM

Maciej Mrowiec
ROZWÓJ SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH W ASPEKCIE ZAPOBIEGANIA
ZJAWISKOM POWODZI MIEJSKICH

Marcin Skotnicki
MODELOWANIE ODPŁYWU WÓD DESZCZOWYCH SIECIĄ KANALIZACYJNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM
WYPŁYWU NA POWIERZCHNIĘ TERENU

Ewa Burszta-Adamiak
WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I EKSPLOATACJĄ
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH

Ewa Burszta-Adamiak, Magdalena Kuśnierz, Janusz Łomotowski
RETENCJA I OCZYSZCZANIE WÓD W SYSTEMACH HYDROFITOWYCH

Andrzej Kotowski
ZASADY MODELOWANIA OPADÓW NA POTRZEBY WYMIAROWANIA ODWODNIEŃ TERENÓW

Paweł Licznar
PERSPEKTYWY STOSOWANIA WARSZTATU GEOMETRII MULTIFRAKTALNEJ DLA PRZETWARZANIA
DANYCH OPADOWYCH W POLSCE

Janusz Łomotowski, Monika Paluch-Puk
BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA ZMIAN DOPŁYWU
ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI

Zdzisław Małecki, Izabela Małecka, Ryszard Pokładek
WPŁYW RUMOWISKA NA BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH I JAKOŚĆ WODY
GROMADZONEJ W ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH

Julian Paluch, Krzysztof Pulikowski
POWODZIE A OPÓŹNIACZE ODPŁYWU

Katarzyna Krężałek, Tomasz Szymczak
OCENA WPŁYWU URBANIZACJI ZLEWNI NA PARAMETRY WEZBRAŃ OPADOWYCH PRZY
ZASTOSOWANIU HYDROLOGICZNEGO MODELU UWZGLĘDNIAJĄCEGO WYSTĘPOWANIE
ZMIENNYCH OBSZARÓW CZYNNYCH

Małgorzata Stolarska, Wojciech Frątczak, Aleksandra Skowron, Maciej Zalewski
WODY ROZTOPOWE W ZURBANIZOWANYCH ZLEWNIACH DESZCZOWYCH NA TLE DYNAMIKI
PRZEPŁYWU I CHEMIZMU WÓD RZECZNYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI SOKOŁÓWKI

Sławomir Kapica
PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE JAKO WARUNEK PODSTAWOWY I KONIECZNY
PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW EKSPLOATACYJNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH-
-SPOJRZENIE KRYTYCZNE

Artur Kocewiak
NOWOCZESNE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ

Autor

ISBN

978-83-60956-30-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WODY OPADOWE A ZJAWISKA EKSTREMALNE”