ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE SREBRA I TYTANU Z LIGANDAMI KARBOKSYLNOWYMI

SPIS TREŚCI

39.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wykaz symboli i skrótów
Skróty nazw związków chemicznych
Symbole i skróty metod i wielkości fizycznych
Wstęp

1. Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD)
1.1. Charakterystyka metody CVD
1.2. Związki chemiczne stosowane jako prekursory CVD
1.2.1. Podział i charakterystyka prekursorów
1.2.2. Prekursory srebra stosowane w technikach CVD
1.2.3. Prekursory nanowarstw ditlenku tytanu(IV)
1.2.4. Związki koordynacyjne Ag(I) i Ti(IV) z Ugandami karboksylanowymi jako nowa grupa prekursorów CVD metalicznego srebra i ditlenku tytanu.
1.2.4.1. Otrzymywanie, charakterystyka strukturalna i właściwości termiczne karboksylanów srebra(I) oraz ich kompleksów
z trzeciorzędowymi fosfanami
1.2.4.2. |M-oxo alkoholano karboksylanowe kompleksy tytanu(IV)

2. Cel prowadzonych badań

3. Metodyka badań związków chemicznych stosowanych jako prekursory CVD
3.1. Metody analityczne stosowane do badania prekursorów CVD
3.2. Zastosowanie spektroskopii IR do oceny przydatności związków chemicznych w procesach CVD
3.3. Aparatura i metody badawcze stosowane w eksperymentach CYD

4. Spektroskopowe badania mechanizmów termicznego rozkładu karboksylanów srebra(I) oraz ich kompleksów z trzeciorzędowymi fosfanami
4.1. Badania właściwości termicznych karboksylanów srebra(I)
4.2. Badania właściwości termicznych kompleksów srebra(I) z karboksylanami i trzeciorzędowymi fosfanami
5. Badania spektroskopowe termicznych właściwości ^-oxo alkoholano karboksylanów tytanu(IV)
5.1. Przebieg termicznego rozkładu kompleksów [Ti606(OR)6(OOCR’)6]
5.2. Badania termicznych właściwości wielordzeniowych ^-oxo kompleksów tytanu(IV) tworzących inne rodzaje struktur

6. Spektroskopowe kryteria wyboru prekursorów CVD

7. Związki koordynacyjne Ag(I) i Ti(IV) z ligandami karboksylanowymi jako prekursory CVD
7.1. Karboksylany srebra(I) oraz ich kompleksy z trialkilofosfa-nami jako prekursory CVD cienkich warstw metalicznego srebra
7.1.1. Karboksylany Ag(I) jako prekursory CVD
7.1.2. Zastosowanie kompleksów [AgCOOCR^PR^] jako prekursorów CVD
7.2. Zastosowanie kompleksów typu [TinOn(OR)n(OOCR,)J
(n = 4,6) jako prekursorów CVD cienkich warstw Ti02
7.3. Otrzymywanie cienkich warstw ditlenku tytanu domieszkowanych metalicznym srebrem lub miedzią
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Summary

Autor

ISBN

978-83-231-2360-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE SREBRA I TYTANU Z LIGANDAMI KARBOKSYLNOWYMI”