Koszyk 0

I.

Administratorem danych przekazanych za pomocą serwisu www.politechnik.poznan.pl jest Poznańska Księgarnia Akademicka Anna Ziętek, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, NIP 783-14-66-101, REGON 302497900. Zwana w dalszej części dokumentu Firmą.

II.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922) i przy zachowaniu należytej staranności.

III.

Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

imię i nazwisko
adres poczty elektronicznej
numer telefonu

IV.

Wypełnienie formularza kontaktowego lub zamówienia oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza do Firmy. Dane będą przetwarzane przez Firmę w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych ze sprzedażą.

V.

Przesłane dane osobowe nie będą przekazywane przez Firmę podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:

konieczna będzie realizacja zamówienia
wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości
przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

VI.

Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII.

Administrator Danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Firmy oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII.

W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.