Koszyk 0

Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.politechnik.poznan.pl prowadzona jest przez firmę Poznańska Księgarnia Akademicka Anna Ziętek (sprzedawcą) wpisaną do CEDG, NIP 7831466101, REGON 302497900 z siedzibą w Poznaniu, ul. Piotrowo 5 ( 61-138).

Warunki realizacji zamówienia
Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego www.politechnik.poznan.pl lub mailem pod adresem politechnik@politechnik.poznan.pl 24 godziny na dobę .

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli ilość towaru w magazynie sprzedawcy jest niewystarczająca do realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie zostanie powiadomiony o ewentualnym opóźnieniu w realizacji lub o braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części.
W każdym przypadku Klient ma prawo zdecydować o dalszym losie zamówienia.

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE POTWIERDZANE JEST E-MAILEM. JEŻELI NIE OTRZYMAŁEŚ E-MAILA ZWROTNEGO OZNACZA TO, ŻE ZAMÓWIENIE DO NAS NIE DOTARŁO!

Ceny produktów
1. Podane na stronie www.politechnik.poznan.pl ceny w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Podane przy towarze ceny nie zawierają kosztów dostawy .
3. Ostateczną kwotę do zapłaty Klient otrzymuje po wyborze produktów, formy dostawy oraz płatności w chwili składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Modyfikacja zamówienia
Modyfikację zamówienia należy uzgodnić z działem sprzedaży.

Formy płatności
1. Płatność przelewem bankowym na konto: 84 1090 1476 0000 0001 2173 4265
2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Czas realizacji zamówień
Zamówienia realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do 48 godzin od złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze. W przypadku wyboru formy płatności przelew po otrzymaniu wpłaty na konto.

Koszty wysyłki na terenie Polski

Poczta Polska Pocztex Kurier 48
– pobranie pocztowe – 16 zł
– przelew – 14 zł

Przesyłka kurierska:
– pobranie kurierskie – 20.50 zł
– przelew – 16,50 zł

Paczkomat Inpost

przelew-14,50

Nie realizujemy wysyłek zagranicznych.

Warunki reklamacji
Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczenia produktów bez wad.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji na jeżeli zakupiony towar jest wadliwy.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego towaru z dowodem zakupu lub jego kopią na adres :
Poznańska Księgarnia Akademicka
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań

Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji.
Sprzedający nie przyjmie przesyłek wysłanych za pobraniem.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru z powodu wyczerpania nakładu Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwróci niezwłocznie Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie do 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Koszt zwrotu towaru ponosi klient.
Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną jak przewoźnik.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane drogą elektroniczną w formie zeskanowanego podpisanego oświadczenia na adres politechnik@politechnik.poznan.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane pocztą na adres: Poznańska Księgarnia Akademicka ul. Piotrowo 5 , 61-138 Poznań . W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu opakowania, zabezpieczenia i nadania. Jeżeli zwrot zostanie nadany inną niż najtańsza pocztowa przesyłka, klient poniesie koszty zwrotu. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

Dane osobowe
Rejestrując się w sklepie internetowym www.politechnik.poznan.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca informuje, iż Klient będący Konsument em posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą
– może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy,
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzdawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sprzedawcę , nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.politechnik.poznan.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Informacje o przetwarzaniu danych (dodano 25 maja 2018 r.)
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Poznańska Księgarnia Akademicka Anna Ziętek, z siedzibą w Poznaniu (61-138) ul. Piotrowo 5 , e-mail:politechnik@politechnik.poznan.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Anną Ziętek, e-mail politechnik@politechnik.poznan.pl, tel.616652324, osobiście siedziba firmy.
3. Dane będą przetwarzane w celu : niezbędnego i prawidłowego wykonania obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
– wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Pani/a zgodami;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Poznańska Księgarnia Akademicka Anna Ziętek ., a w szczególności:
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług – sprzedaży
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
c) Pani/a dane zostały pozyskane:
– w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym
– ze źródeł publicznie dostępnych;
i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
-podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy
-podmioty zajmujące się dostarczeniem do Pani/a przesyłek
-instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
5. Dane nie mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Do pobrania: