METALE I ICH STOPY ,

Celem niniejszej książki jest przedstawienie informacji o współczesnych materiałach metalowych, jako najpowszechniej stosowanej obecnie grupie materiałów inżynierskich, w tym stali, stopów metali nieżelaznych oraz materiałów specjalnych, w tym porowatych i szkieletowych, kompozytowych włącznie z nanokompozytowymi, w których wykorzystywane są metale nieżelazne oraz metalowych materiałów biomedycznych i stomatologicznych.

149.99

Na stanie

Metale i ich stopy . Podręcznik akademicki do nauki materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej.  Leszek Dobrzański

Streszczenie

Celem niniejszej książki jest przedstawienie informacji o współczesnych materiałach metalowych, jako najpowszechniej stosowanej obecnie grupie materiałów inżynierskich, w tym stali, stopów metali nieżelaznych oraz materiałów specjalnych, w tym porowatych i szkieletowych, kompozytowych włącznie z nanokompozytowymi, w których wykorzystywane są metale nieżelazne oraz metalowych materiałów biomedycznych i stomatologicznych. W krótkim wprowadzeniu “Od Autora” przedstawiono, że książka adresowana jest do Studentów, Doktorantów oraz Pracowników naukowych i Inżynierów zatrudnionych w przemyśle. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawy kształtowania struktury i własności metali i ich stopów, w tym budowę materii, strukturę krystaliczną metali, równowagę termodynamiczną układu, krystalizację i mechanizmy odkształcenia plastycznego, włącznie z intensywnym odkształceniem plastycznym, zdrowieniem i rekrystalizacją metali i stopów. W drugim rozdziale opisano rolę materiałów metalowych we współczesnej technice, przedstawiono ich klasyfikację oraz porównano podstawowe własności mechaniczne, technologicznye i eksploatacyjne metali z innymi materiałami inżynierskimi oraz opisano ekonomiczne uwarunkowania ich stosowania, wielkość produkcji i zużycie w skali globalnej. W kolejnych pięciu rozdziałach zaprezentowano stale i specjalne stopy żelaza, począwszy od układu równowagi fazowej żelazo-węgiel, poprzez nowoczesne metody metalurgiczne z procesem FINEX, obróbką pozapiecową oraz ciągłym odlewaniem, w tym cienkich taśm włącznie. Przedstawiono przemiany fazowe w stalach w stanie stałym oraz znaczenie węgla i dodatków stopowych. W dalszym ciągu przedstawiono stale konstrukcyjne, maszynowe i na urządzenia ciśnieniowe, w tym m.in. stale na blachy i taśmy do zastosowań w przemyśle samochodowym, włącznie ze stalami austenitycznymi typu TWIP, TRIP i TRIPLEX o dużym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno, a także stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące. Stale stosowane na narzędzia i na elementy łożysk tocznych opisano w dalszym ciągu, w tym m.in. stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno i na gorąco oraz stale szybkotnące, a także spiekane stale narzędziowe stopowe, włącznie z wytworzonymi metodami ASP, STAMP i MICROCLEAN oraz węglikostale spiekane. Bardzo obszernie omówiono stale i stopy żelaza o szczególnych własnościach, w tym do pracy w podwyższonej, wysokiej i obniżonej temperaturze, stale odporne na korozję, w tym spiekane i stosowane w medycynie, odporne na ścieranie, niskowęglowe stale martenzytyczne utwardzane wydzieleniowo typu „maraging”, o szczególnych własnościach magnetycznych, szkła metaliczne i materiały nanostrukturalne oraz materiały inteligentne i kompozytowe na bazie żelaza. W rozdziale ósmym opisano stopy odlewnicze żelaza, W następnych trzech rozdziałach kolejno, najpierw ogólnie scharakteryzowano i następnie opisano metale lekkie i ich stopy (Al, Ti, Be i Mg), metale ciężkie i ich stopy (Cu, Zn, Pb, Sn, Ni, Co, Zr, Hf, Cd, In i Bi) oraz metale trudno topliwe i szlachetne oraz ich stopy (Nb, Ta, Mo, W, Re, Au, Ag, Pt, Pd i pozostałe szlachetne). Rozdział dwunasty dotyczy metali alkalicznych, rzadkich i pozostałych metali nieżelaznych oraz niektórych półmetali, w tym m.in. metali alkalicznych i ziem alkalicznych, rzadkich i ziem rzadkich oraz aktynowców naturalnych i transplutonowych. W bardzo obszernym ostatnim rozdziale opisano różne materiały z udziałem metali nieżelaznych do specjalnych zastosowań. W kolejności przedstawiono zawierające metale nieżelazne materiały spiekane, w tym narzędziowe, stopy o składzie faz międzymetalicznych lub o małej rozszerzalności cieplnej, materiały amorficzne i nanostrukturalne, materiały wysokoporowate i szkieletowe, o szczególnych własnościach elektrycznych i magnetycznych, inteligentne, kompozytowe, nanokompozytowe i mikrokompozytowe oraz stosowane jako materiały biomedyczne i w protetyce stomatologicznej. Na końcu książki podano obszerny wykaz literatury uzupełniającej.

W książce licznie przedstawiono składy chemicznie oraz własności poszczególnych metali i ich stopów na podstawie norm europejskich EN oraz międzynarodowych ISO. Dane dotyczące skali produkcji zaczerpnięto z informacji opublikowanych pod koniec 2016 roku w odpowiednich międzynarodowych wydawnictwach. Bardzo szeroko wykorzystano wyniki własnych badań naukowych wykonanych w ostatnim dziesięcioleciu, zwłaszcza dotyczących materiałów o szczególnych własnościach do zastosowań specjalnych. Książka jest bardzo szeroko ilustrowana autorsko opracowanymi rysunkami i tablicami.

Osiągnięciem tej książki jest kompleksowe ujęcie problematyki metali i ich stopów, przy równoczesnej bardzo szczegółowej i zgodnej z obowiązującymi normami prezentacji składów chemicznych, struktury i własności poszczególnych materiałów inżynierskich oraz ich obszarów aplikacyjnych. Konsekwentnie przekazano wyjaśnienia, umożliwiające zrozumienie przemian fazowych i zmian strukturalnych zachodzących w opisywanych metalach i stopach oraz spowodowanych przez to zmian ich własności mechanicznych, technologicznych i eksploatacyjnych. Ujęto przy tym liczne materiały, w których wykorzystywane są metale, zwłaszcza nieżelazne, w tym np. szkła metaliczne, materiały porowate, szkieletowe, spiekane, kompozytowe, nanostrukturalne, stosowane w medycynie i stomatologii, elektronice i w wielu innych zastosowaniach specjalnych, których zwykle nie opisuje się w podręcznikach metaloznawstwa.

W niniejszej książce, ze względu na konieczne ograniczenia objętości tego bardzo obszernego opracowania, zrezygnowano z załączenia zdjęć materiałograficznych analizowanych metali i stopów, a także z umieszczenia atlasu zawierającego wybrane struktury. Względy ekonomiczne zadecydowały również o konieczności druku czarno-białego.

Książka stanowi specjalistyczny podręcznik akademicki dla Studentów i Doktorantów, ale bardzo szczegółowa prezentacja poszczególnych grup materiałów umożliwia Inżynierom pracującym w przemyśle oraz Kadrze naukowej wykorzystywania jej jako poradnika, a nawet encyklopedii.

Lekturę książki i przyswajanie przez Czytelnika przekazywanych treści ułatwia układ rozdziałów, podrozdziałów, a zwłaszcza marginaliów, dzielących całość treści na krótkie i bardzo łatwo przyswajalne fragmenty. Szeroki zakres treści poruszanych w książce, a zwłaszcza opisanie wielu nowoczesnych i zaawansowanych materiałów inżynierskich na bazie zarówno żelaza, jak i metali nieżelaznych stanowi również o oryginalności i wartości książki.

Autor

Wydawca

ISBN

978-83-63553-47-0

Rok wydania

Liczba stron

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „METALE I ICH STOPY”