EXCEL FUNKCJE W PRZYKŁADACH

62.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wstęp (13)

CZĘŚĆ I. BUDOWANIE WARSZTATU (15)

Rozdział 1. Podstawy (17)

 • Domyślna interpretacja wpisu do komórki (17)
 • Operatory i kolejność operacji w formułach (21)
  • Operatory odwołania (odniesienia) (22)
  • Operatory arytmetyczne (22)
  • Operator konkatenacji (łączenia tekstów) (24)
  • Operatory porównania (25)
  • Porównanie priorytetów operatorów używanych w formułach (26)
  • Sprawdzanie kolejności wykonywania operacji w formułach (26)
 • Dlaczego i do czego używamy funkcji – przykłady (27)
  • Obliczenia w komórkach arkusza (28)
  • Formatowanie warunkowe (30)
  • Sprawdzanie poprawności (32)
 • Wprowadzanie formuł do komórek arkusza (34)
  • Wpisywanie formuły z klawiatury (34)
  • Wprowadzanie formuły przez wskazywanie adresów (35)
  • Wprowadzanie funkcji do formuły (35)
 • Edytowanie formuł (40)
 • Wyświetlanie i znajdowanie formuł (41)
  • Znajdowanie formuł po ich wyświetleniu (41)
  • Znajdowanie formuł za pomocą okna dialogowego Przejdź do (42)
 • Obliczenia automatyczne i ręczne (43)
 • Odwołania do komórek w formułach (45)
  • Odwołania względne (45)
  • Odwołania bezwzględne (46)
  • Adresy mieszane (47)
  • Klawisz F4 (48)
  • Adresowanie w trzecim wymiarze (49)
 • Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje (51)

Rozdział 2. Nazwy (53)

 • Zasady tworzenia nazw (54)
 • Nazwy z odwołaniem bezwzględnym (54)
  • Standardowe tworzenie nazw (54)
  • Przypisywanie nazw do istniejących odwołań (55)
  • Tworzenie nazw za pomocą paska formuły (55)
  • Tworzenie nazw za pomocą tekstu wpisanego do sąsiednich komórek arkusza (56)
 • Nazwy z odwołaniem względnym (57)
 • Nazwy formuł (59)
 • Nazwy stałych (59)
 • Modyfikowanie i usuwanie nazw (60)
  • Modyfikowanie nazwy (60)
  • Usuwanie nazw (61)
 • Nazwy na poziomie skoroszytu i nazwy na poziomie arkusza (61)
  • Nazwy na poziomie skoroszytu (61)
  • Nadawanie nazw na poziomie arkusza (63)
  • Analiza zależności między nazwami na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu (64)
  • Praktyczny sposób budowania skoroszytów z nazwami na poziomie arkuszy (64)
 • Znajdowanie nazw (65)
  • Wyszukiwanie za pomocą Menedżera nazw (65)
  • Wyszukiwanie nazw za pomocą Pola nazwy (66)
  • Znajdowanie nazw przez zmniejszanie skali wyświetlania (67)
  • Wklejanie listy nazw (67)
  • Znajdowanie nazwanych zakresów za pomocą okna Przechodzenie do (69)
 • Rzadko używany operator części wspólnej zakresów (69)
 • Wskazówki kończące część I (70)

CZĘŚĆ II. FUNKCJE (71)

Rozdział 3. Funkcje logiczne (73)

 • Excel 2003 (73)
  • PRAWDA – TRUE (73)
  • FAŁSZ – FALSE (74)
  • NIE – NOT (75)
  • ORAZ – AND (77)
  • LUB – OR (80)
  • JEŻELI – IF (82)
 • Excel 2007 (85)
  • JEŻELI.BŁĄD – IFERROR (85)
 • Excel 2013 (87)
  • JEŻELI.ND – IFNA (87)
  • XOR (89)

Rozdział 4. Funkcje daty i czasu (91)

  • CZAS – TIME (93)
  • CZAS.WARTOŚĆ – TIMEVALUE (95)
  • DATA – DATE (96)
  • DATA.RÓŻNICA – DATEDIF (98)
  • DATA.WARTOŚĆ – DATEVALUE (100)
  • DNI.360 – DAYS360 (102)
  • DZIEŃ – DAY (103)
  • DZIEŃ.TYG – WEEKDAY (105)
  • DZIŚ – TODAY (106)
  • EDATE – od wersji 2010 NR.SER.DATY (107)
  • EOMONTH – od wersji 2010 NR.SER.OST.DN.MIES (111)
  • GODZINA – HOUR (112)
  • MIESIĄC – MONTH (115)
  • MINUTA – MINUTE (116)
  • NETWORKDAYS – od wersji 2010 DNI.ROBOCZE (117)
  • ROK – YEAR (120)
  • SEKUNDA – SECOND (121)
  • TERAZ – NOW (122)
  • WEEKNUM – od wersji 2010 NUM.TYG (124)
  • WORKDAY – od wersji 2010 DZIEŃ.ROBOCZY (126)
  • YEARFRAC – od wersji 2010 CZĘŚĆ.ROKU (127)
 • Excel 2010 (128)
  • NR.SER.DATY – w wersjach 2003 i 2007 EDATE (128)
  • NR.SER.OST.DN.MIES – w wersjach 2003 i 2007 EOMONTH (128)
  • DNI.ROBOCZE – w wersjach 2003 i 2007 NETWORKDAYS (128)
  • NUM.TYG – w wersjach 2003 i 2007 WEEKNUM (128)
  • CZĘŚĆ.ROKU – w wersjach 2003 i 2007 YEARFRAC (129)
  • DNI.ROBOCZE.NIESTAND – NETWORKDAYS.INTL (129)
  • DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND – WORKDAY.INTL (132)
 • Excel 2013 (134)
  • DNI – DAYS (134)
  • ISO.NUM.TYG – ISOWEEKNUM (135)

Rozdział 5. Funkcje informacyjne (137)

  • BRAK – NA (137)
  • CZY.ADR – ISREF (140)
  • CZY.BŁ – ISERR (141)
  • CZY.BŁĄD – ISERROR (142)
  • CZY.BRAK – ISNA (143)
  • CZY.LICZBA – ISNUMBER (145)
  • CZY.LOGICZNA – ISLOGICAL (146)
  • CZY.NIE.TEKST – ISNONTEXT (148)
  • CZY.PUSTA – ISBLANK (149)
  • CZY.TEKST – ISTEXT (150)
  • INFO (152)
  • CZY.PARZYSTE – w Excelu 2003 i 2007 ISEVEN (154)
  • CZY.NIEPARZYSTE – w Excelu 2003 i 2007 – ISODD (155)
  • KOMÓRKA – CELL (157)
  • N – L w Excelu 2003 i 2007 (161)
  • NR.BŁĘDU – ERROR.TYPE (162)
  • TYP – TYPE (163)
 • Excel 2013 (164)
  • CZY.FORMUŁA – ISFORMULA (164)
  • ARKUSZ – SHEET (167)
  • ARKUSZE – SHEETS (169)

Rozdział 6. Funkcje tekstowe (171)

  • ASC (171)
  • BAT.TEKST – w wersjach 2003 i 2007 BAHTTEXT (172)
  • DBCS – w wersjach 2003, 2007 i 2010 funkcja JIS (173)
  • DŁ – LEN (173)
  • FRAGMENT.TEKSTU – MID (174)
  • KOD – CODE (176)
  • KWOTA – DOLLAR (178)
  • LEWY – LEFT (179)
  • LITERY.MAŁE – LOWER (180)
  • LITERY.WIELKIE – UPPER (181)
  • OCZYŚĆ – CLEAN (182)
  • PHONETIC (183)
  • PODSTAW – SUBSTITUTE (183)
  • PORÓWNAJ – EXACT (185)
  • POWT – REPT (186)
  • PRAWY – RIGHT (187)
  • SZUKAJ.TEKST – SEARCH (187)
  • T (190)
  • TEKST – TEXT (191)
  • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY – TRIM (192)
  • WARTOŚĆ – VALUE (193)
  • Z.WIELKIEJ.LITERY – PROPER (194)
  • ZAOKR.DO.TEKST – FIXED (195)
  • ZASTĄP – REPLACE (197)
  • ZŁĄCZ.TEKSTY – CONCATENATE (199)
  • ZNAJDŹ – FIND (199)
  • ZNAK – CHAR (201)
 • Excel 2013 (202)
  • WARTOŚĆ.LICZBOWA – NUMBERVALUE (202)
  • ZNAK.UNICODE – UNICHAR (203)
  • UNICODE – UNICODE (204)

Rozdział 7. Funkcje wyszukiwania i adresu (207)

 • Excel 2003 (207)
  • ADR.POŚR – INDIRECT (207)
  • ADRES – ADDRESS (210)
  • HIPERŁĄCZE – HYPERLINK (213)
  • ILE.WIERSZY – ROWS (215)
  • INDEKS – INDEX (216)
  • LICZBA.KOLUMN – COLUMNS (219)
  • NR.KOLUMNY – COLUMN (221)
  • OBSZARY – AREAS (222)
  • PODAJ.POZYCJĘ – MATCH (223)
  • PRZESUNIĘCIE – OFFSET (229)
  • TRANSPONUJ – TRANSPOSE (233)
  • WIERSZ – ROW (234)
  • WYBIERZ – CHOOSE (235)
  • WYSZUKAJ – LOOKUP (237)
  • WYSZUKAJ.PIONOWO – VLOOKUP (239)
  • WYSZUKAJ.POZIOMO – HLOOKUP (241)
 • Excel 2010 (243)
  • DANE.CZASU.RZECZ – RTD (243)
 • Excel 2013 (243)
  • FORMUŁA.TEKST – FORMULATEXT (243)

Rozdział 8. Funkcje matematyczne (245)

  • ACOS – ACOS (245)
  • ACOSH – ACOSH (246)
  • ASIN – ASIN (246)
  • ASINH – ASINH (247)
  • ATAN – ATAN (247)
  • ATAN2 – ATAN2 (247)
  • ATANH – ATANH (249)
  • COS – COS (249)
  • COSH – COSH (251)
  • EXP – EXP (251)
  • FACTDOUBLE (2003, 2007) – SILNIA.DWUKR (>=2010) – FACTDOUBLE (252)
  • GCD (Excel 2003 i 2007) NAJW.WSP.DZIEL (Excel 2010 i 2013) – GCD (252)
  • ILOCZYN – PRODUCT (253)
  • KOMBINACJE – COMBIN (254)
  • LCM (NAJMN.WSP.WIEL) – LCM (254)
  • LICZBA.CAŁK – TRUNC (255)
  • LN – LN (257)
  • LOG – LOG (258)
  • LOG10 – LOG10 (259)
  • LOS – RAND (259)
  • MACIERZ.ILOCZYN – MMULT (260)
  • MACIERZ.ODW – MINVERSE (262)
  • MOD – MOD (264)
  • MODUŁ.LICZBY – ABS (269)
  • MROUND (Excel 2003, 2007), ZAOKR.DO.WIELOKR (Excel 2010, 2013) – MROUND (270)
  • MULTINOMIAL (Excel 2003, 2007), WIELOMIAN (Excel 2010, 2013) – MULTINOMIAL (271)
  • PI – PI (271)
  • PIERWIASTEK – SQRT (276)
  • POTĘGA – POWER (278)
  • QUOTIENT (Excel 2003 i 2007), CZ.CAŁK.DZIELENIA (Excel 2010 i 2013) – QUOTIENT (278)
  • RADIANY – RADIANS (279)
  • RANDBETWEEN (Excel 2003 i 2007) LOS.ZAKR (Excel 2010 i 2013) – RANDBETWEEN (280)
  • RZYMSKIE – ROMAN (282)
  • SERIESSUM (Excel 2003 i 2007) SUMA.SZER.POT (Excel 2010 i 2013) – SERIESSUM (283)
  • SILNIA – FACT (284)
  • SIN – SIN (284)
  • SINH – SINH (285)
  • SQRTPI (Excel 2003 i 2007) PIERW.PI (Excel 2010 i 2013) – SQRTPI (285)
  • STOPNIE – DEGREES (286)
  • SUMA – SUM (286)
  • SUMA.ILOCZYNÓW – SUMPRODUCT (288)
  • SUMA.JEŻELI – SUMIF (290)
  • SUMA.KWADRATÓW – SUMSQ (292)
  • SUMA.XMY.2 – SUMXMY2 (294)
  • SUMA.X2.M.Y2 – SUMX2MY2 (295)
  • SUMA.X2.P.Y2 – SUMX2PY2 (296)
  • SUMY.POŚREDNIE (Excel 2003 i 2007) SUMY.CZĘŚCIOWE (Excel 2010 i 2013) – SUBTOTAL (297)
  • TAN – TAN (308)
  • TANH – TANH (309)
  • WYZNACZNIK.MACIERZY – MDETERM (309)
  • ZAOKR – ROUND (311)
  • ZAOKR.DO.CAŁK – INT (312)
  • ZAOKR.DO.NPARZ – ODD (313)
  • ZAOKR.DO.PARZ – EVEN (314)
  • ZAOKR.DÓŁ – ROUNDDOWN (314)
  • ZAOKR.GÓRA – ROUNDUP (315)
  • ZAOKR.W.DÓŁ – FLOOR (316)
  • ZAOKR.W.GÓRĘ – CEILING (317)
  • ZNAK.LICZBY – SIGN (318)
 • Excel 2007 (320)
  • SUMA.WARUNKÓW – SUMIFS (320)
 • Excel 2010 (322)
  • AGREGUJ – AGGREGATE (322)
  • ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ – ISO.CEILING (325)
  • ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ – FLOOR.PRECISE (326)
  • ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ – CEILING.PRECISE (326)
 • Excel 2013 (327)
  • ACOT – ACOT (327)
  • ACOTH – ACOTH (327)
  • ARABSKIE – ARABIC (328)
  • COT – COT (328)
  • COTH – COTH (329)
  • CSC – CSC (329)
  • CSCH – CSCH (330)
  • DZIESIĘTNA – DECIMAL (330)
  • KOMBINACJE.A – COMBINA (331)
  • MACIERZ.JEDNOSTKOWA – MUNIT (331)
  • PODSTAWA – BASE (332)
  • SEC – SEC (334)
  • SECH – SECH (334)
  • ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE – FLOOR.MATH (335)
  • ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE – FLOOR.MATH (336)
 • Funkcje matematyczne zaokrąglające liczby (337)

Rozdział 9. Funkcje bazy danych (339)

 • Kryteria (340)
  • Ogólne zasady tworzenia kryteriów (340)
  • Koniunkcja i alternatywa warunków (341)
  • Warunek w postaci formuły (344)
  • Równa się czy zaczyna się od? (346)
  • Znaki globalne (347)
  • BD.ILE.REKORDÓW – DCOUNT (347)
  • BD.ILE.REKORDÓW.A – DCOUNTA (349)
  • BD.ILOCZYN – DPRODUCT (350)
  • BD.MAX – DMAX (353)
  • BD.MIN – DMIN (354)
  • BD.ODCH.STANDARD – DSTDEV (354)
  • BD.ODCH.STANDARD.POPUL – DSTDEVP (355)
  • BD.POLE – DGET (356)
  • BD.SUMA – DSUM (357)
  • BD.ŚREDNIA – DAVERAGE (358)
  • BD.WARIANCJA – DVAR (360)
  • BD.WARIANCJA.POPUL – DVARP (361)

Rozdział 10. Funkcje statystyczne (363)

 • Excel 2003 (364)
  • CZĘSTOŚĆ – FREQUENCY (364)
  • ILE.LICZB – COUNT (367)
  • ILE.NIEPUSTYCH – COUNTA (370)
  • KOWARIANCJA – COVAR (372)
  • KURTOZA – KURT (374)
  • KWARTYL – QUARTILE (375)
  • LICZ.JEŻELI – COUNTIF (377)
  • LICZ.PUSTE – COUNTBLANK (381)
  • MAX – MAX (381)
  • MAX.A – MAXA (384)
  • MAX.K – LARGE (384)
  • MEDIANA – MEDIAN (386)
  • MIN – MIN (388)
  • MIN.A – MINA (389)
  • MIN.K – SMALL (390)
  • NACHYLENIE – SLOPE (391)
  • NORMALIZUJ – STANDARDIZE (393)
  • ODCH.KWADRATOWE – DEVSQ (396)
  • ODCH.STANDARD.POPUL – STDEVP (396)
  • ODCH.STANDARD.POPUL.A – STDEVPA (397)
  • ODCH.STANDARDOWE – STDEV (398)
  • ODCH.STANDARDOWE.A – STDEVA (399)
  • ODCH.ŚREDNIE – AVEDEV (400)
  • ODCIĘTA – INTERCEPT (401)
  • PEARSON – PEARSON (401)
  • PERCENTYL – PERCENTILE (403)
  • Trochę teorii (404)
  • PERMUTACJE – PERMUT (405)
  • Trochę teorii (405)
  • POZYCJA – RANK (407)
  • PRAWDP – PROB (410)
  • PROCENT.POZYCJA – PERCENTRANK (411)
  • PRÓG.ROZKŁAD.DWUM – CRITBINOM (412)
  • R.KWADRAT – RSQ (414)
  • Informacje ogólne o regresji. Funkcje regresji nieliniowej: REGBŁSTD, REGEXPP, REGEXPW (414)
  • REGLINP – LINEST (415)
  • REGLINW – TREND (417)
  • REGLINX – FORECAST (419)
  • ROZKŁAD.NORMALNY – NORMDIST (424)
  • SKOŚNOŚĆ – SKEW (429)
  • ŚREDNIA – AVERAGE (430)
  • ŚREDNIA.A – AVERAGEA (431)
  • ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA – GEOMEAN (432)
  • ŚREDNIA.HARMONICZNA – HARMEAN (433)
  • ŚREDNIA.WEWN – TRIMMEAN (434)
  • TEST.CHI – CHITEST (435)
  • TEST.F – FTEST (435)
  • TEST.T – TTEST (436)
  • TEST.Z – ZTEST (437)
  • UFNOŚĆ – CONFIDENCE (437)
  • WARIANCJA – VAR (438)
  • WARIANCJA.A – VARA (438)
  • WARIANCJA.POPUL – VARP (439)
  • WARIANCJA.POPUL.A – VARPA (439)
  • WSP.KORELACJI – CORREL (440)
  • WYST.NAJCZĘŚCIEJ – MODE (441)
 • Excel 2007 (442)
  • ŚREDNIA.JEŻELI – AVERAGEIF (442)
  • ŚREDNIA.WARUNKÓW – AVERAGEIFS (443)
  • LICZ.WARUNKI – COUNTIFS (445)
 • Excel 2010 (446)
  • Zmiany nazw funkcji (447)
  • Nowe funkcje statystyczne w Excelu 2010 (448)
 • Excel 2013 (452)

Rozdział 11. Funkcje finansowe (455)

 • Wbudowane funkcje finansowe (456)
  • DB (456)
  • DDB (458)
  • FV (460)
  • IPMT (461)
  • IRR (463)
  • ISPMT (464)
  • MIRR (465)
  • NPER (466)
  • NPV (467)
  • PMT (469)
  • PPMT (470)
  • PV (471)
  • RATE (472)
  • SLN (473)
  • SYD (475)
  • VDB (475)
 • Funkcje finansowe z pakietu ATP (476)
 • Excel 2013 (482)

Rozdział 12. Funkcje inżynierskie (483)

 • Excel 2010 (488)
 • Excel 2013 (489)

Skorowidz (493)

Autor

ISBN

978-83-246-90-93-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EXCEL FUNKCJE W PRZYKŁADACH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *