ZROZUMIEĆ JAVASCRIPT WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA WYD. III

89.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

 • WPROWADZENIE
 • 1 WARTOŚCI, TYPY I OPERATORY
 • Wartości
 • Liczby
 • Arytmetyka
 • Liczby specjalne
 • Łańcuchy
 • Operatory jednoargumentowe
 • Wartości logiczne
 • Porównywanie
 • Operatory logiczne
 • Wartości puste
 • Automatyczna konwersja typów
 • Skrócona metoda wyznaczania wartości wyrażeń logicznych
 • Podsumowanie
 • 2 STRUKTURA PROGRAMU
 • Wyrażenia i instrukcje
 • Wiązania
 • Nazwy wiązań
 • Środowisko
 • Funkcje
 • Funkcja console.log
 • Wartości zwrotne
 • Sterowanie sposobem wykonywania programu
 • Wykonywanie warunkowe
 • Pętle while i do
 • Stosowanie wcięć w kodzie
 • Pętle for
 • Wychodzenie z pętli
 • Zwięzłe modyfikowanie wiązań
 • Rozdzielanie zadań przy użyciu instrukcji switch
 • Stosowanie wielkich liter
 • Komentarze
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Pętlowy trójkąt
 • FizzBuzz
 • Szachownica
 • 3 FUNKCJE
 • Definiowanie funkcji
 • Wiązania i zakresy
 • Zagnieżdżone zakresy dostępności
 • Funkcje jako wartości
 • Sposób deklarowania funkcji
 • Funkcje strzałkowe
 • Stos wywołań
 • Argumenty opcjonalne
 • Zamknięcia
 • Rekurencja
 • Hodowanie funkcji
 • Funkcje i skutki uboczne
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Minimum
 • Rekurencja
 • Liczenie znaków
 • 4 STRUKTURY DANYCH OBIEKTY I TABLICE
 • Wiewiórkołak
 • Zbiory danych
 • Własności
 • Metody
 • Obiekty
 • Zmienność
 • Dziennik wiewiórkołaka
 • Obliczanie korelacji
 • Pętle tablicowe
 • Ostateczna analiza
 • Dalsza tablicologia
 • Łańcuchy i ich własności
 • Parametry resztowe
 • Obiekt Math
 • Destrukturyzacja
 • JSON
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Suma przedziału liczb
 • Odwracanie tablicy
 • Lista
 • Porównywanie głębokie
 • 5 FUNKCJE WYŻSZEGO RZĘDU
 • Abstrakcja
 • Abstrakcja powtarzalnych operacji
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Zbiór danych na temat alfabetów
 • Filtrowanie tablicy
 • Przekształcanie tablic za pomocą metody map
 • Podsumowywanie przy użyciu metody reduce
 • Składalność
 • Łańcuchy i kody znaków
 • Rozpoznawanie tekstu
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Spłaszczanie
 • Własna pętla
 • Wszystko
 • Dominujący kierunek pisma
 • 6 SEKRETNE ŻYCIE OBIEKTÓW
 • Hermetyzacja
 • Metody
 • Prototypy
 • Klasy
 • Notacja klasowa
 • Przesłanianie dziedziczonych własności
 • Mapy
 • Polimorfizm
 • Symbole
 • Interfejs Iterator
 • Metody pobierające i ustawiające oraz własności statyczne
 • Dziedziczenie
 • Operator instanceof
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Typ wektorowy
 • Grupy
 • Grupy umożliwiające iterację
 • Pożyczanie metody
 • 7 PROJEKT ROBOT
 • Meadowfield
 • Zadanie
 • Zapisywanie danych
 • Symulacja
 • Trasa dla samochodu dostawczego
 • Szukanie drogi
 • Ćwiczenia
 • Porównywanie robotów
 • Efektywność robota
 • Trwała grupa
 • 8 BŁĘDY I OBSŁUGA BŁĘDÓW
 • Język
 • Tryb ścisły
 • Typy
 • Testowanie
 • Debugowanie
 • Propagacja błędów
 • Wyjątki
 • Sprzątanie po wyjątkach
 • Selektywne przechwytywanie wyjątków
 • Asercje
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Spróbuj jeszcze raz
 • Zamknięte pudełko
 • 9 WYRAŻENIA REGULARNE
 • Tworzenie wyrażeń regularnych
 • Dopasowywanie wzorców
 • Zbiory znaków
 • Powtarzanie części wzorca
 • Grupowanie podwyrażeń
 • Dopasowania i grupy
 • Typ Date
 • Granice słów i łańcuchów
 • Wzorce wyboru
 • Zasady dopasowywania
 • Wycofywanie
 • Metoda replace
 • Zachłanność
 • Dynamiczne tworzenie obiektów RegExp
 • Metoda search
 • Własność lastIndex
 • Przeglądanie dopasowanych elementów za pomocą pętli
 • Przetwarzanie plików INI
 • Znaki międzynarodowe
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Wyrażeniowy golf
 • Apostrofy
 • Jeszcze raz liczby
 • 10 MODUŁY
 • Moduły jako elementy składowe
 • Pakiety
 • Improwizacja zamiast modułów
 • Wykonywanie danych jako kodu
 • CommonJS
 • Moduły ECMAScript
 • Paczki
 • Projektowanie modułów
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Modularny robot
 • Moduł Roads
 • Zależności cykliczne
 • 11 PROGRAMOWANIE ASYNCHRONICZNE
 • Asynchroniczność
 • Wronia technologia
 • Wywołania zwrotne
 • Obietnice
 • Błędy
 • Sieci są problematyczne
 • Kolekcje obietnic
 • Zalewanie sieci
 • Rozsyłanie komunikatów
 • Funkcje asynchroniczne
 • Generatory
 • Pętla zdarzeń
 • Błędy asynchroniczne
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Śledzenie skalpela
 • Budowa metody Promise.all
 • 12 PROJEKT JĘZYK PROGRAMOWANIA
 • Analiza składni
 • Ewaluator
 • Specjalne konstrukcje
 • Środowisko
 • Funkcja
 • Kompilacja
 • Ściąganie
 • Ćwiczenia
 • Tablice
 • Zamknięcie
 • Komentarze
 • Naprawienie zakresu
 • 13 JAVASCRIPT I PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE
 • Sieci i internet
 • Sieć ogólnoświatowa
 • HTML
 • HTML i JavaScript
 • Piaskownica
 • Zgodność i wojny przeglądarkowe
 • 14 OBIEKTOWY MODEL DOKUMENTU
 • Struktura dokumentu
 • Drzewa
 • Standard
 • Poruszanie się po drzewie
 • Znajdowanie elementów
 • Modyfikowanie dokumentu
 • Tworzenie węzłów
 • Atrybuty
 • Rozmieszczenie elementów na stronie
 • Style
 • Kaskadowe arkusze stylów
 • Selektory
 • Pozycjonowanie i animowanie
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Budowa tabeli
 • Elementy według nazwy znacznika
 • Kapelusz kota
 • 15 OBSŁUGA ZDARZEŃ
 • Procedury obsługi zdarzeń
 • Zdarzenia i węzły DOM
 • Obiekty zdarzeń
 • Propagacja
 • Działania domyślne
 • Zdarzenia klawiszy
 • Zdarzenia wskazujące
 • Kliknięcia myszą
 • Ruch myszy
 • Zdarzenia dotyku
 • Zdarzenia przewijania
 • Zdarzenia aktywacji
 • Zdarzenie load
 • Zdarzenia i pętla zdarzeń
 • Zegary
 • Eliminowanie skutków zbyt częstego wyzwalania zdarzeń
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Balon
 • Trop myszy
 • Karty
 • 16 PROJEKT GRA PLATFORMOWA
 • Gra
 • Technologia
 • Poziomy
 • Wczytywanie poziomu
 • Aktorzy
 • Hermetyzacja jako obciążenie
 • Rysowanie
 • Ruch i kolizje
 • Aktualizacja aktorów
 • Śledzenie klawiszy
 • Uruchamianie gry
 • Ćwiczenia
 • Koniec gry
 • Wstrzymywanie gry
 • Potwór
 • 17 RYSOWANIE NA KANWIE
 • SVG
 • Kanwa
 • Linie i powierzchnie
 • Ścieżki
 • Krzywe
 • Rysowanie wykresu kołowego
 • Tekst
 • Obrazy
 • Przekształcenia
 • Zapisywanie i kasowanie przekształceń
 • Powrót do gry
 • Wybór interfejsu graficznego
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Kształty
 • Wykres kołowy
 • Odbijająca się piłka
 • Obliczenia na zapas
 • 18 HTTP I FORMULARZE
 • Protokół
 • Przeglądarki i HTTP
 • Interfejs fetch
 • Piaskownica dla HTTP
 • Docenianie HTTP
 • Bezpieczeństwo i HTTPS
 • Pola formularza
 • Aktywacja
 • Wyłączanie pól
 • Formularz jako całość
 • Pola tekstowe
 • Pola wyboru i przyciski radiowe
 • Pola opcji do wyboru
 • Pola plikowe
 • Zapisywanie danych u klienta
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Negocjacja treści
 • Pracownia JavaScript
 • Gra w życie Conwaya
 • 19 PROJEKT EDYTOR OBRAZKÓW PIKSELOWYCH
 • Składniki
 • Stan
 • Budowa struktury DOM
 • Kanwa
 • Aplikacja
 • Narzędzia do rysowania
 • Zapisywanie i ładowanie
 • Historia
 • Narysujmy coś
 • Dlaczego to jest takie trudne?
 • Ćwiczenia
 • Powiązania z klawiaturą
 • Efektywne rysowanie
 • Koła
 • Właściwe linie
 • 20 NODE.JS
 • Podstawy
 • Polecenie node
 • Moduły
 • Instalowanie modułów z repozytorium NPM
 • Pliki pakietów
 • Wersje
 • Moduł systemu plików
 • Moduł HTTP
 • Strumienie
 • Serwer plików
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Narzędzie wyszukiwania
 • Tworzenie katalogów
 • Publiczna przestrzeń w internecie
 • 21 PROJEKT SERWIS DLA PASJONATÓW
 • Projekt
 • Długie sondowanie
 • Interfejs HTTP
 • Serwer
 • Trasowanie
 • Obsługa plików
 • Przemowy jako zasoby
 • Długie sondowanie
 • Klient
 • HTML
 • Akcje
 • Renderowanie komponentów
 • Sondowanie
 • Aplikacja
 • Ćwiczenia
 • Zapisywanie danych na dysku
 • Resetowanie pól komentarzy
 • 22 WYDAJNOŚĆ JAVASCRIPTU
 • Kompilacja etapowa
 • Układ grafowy
 • Definiowanie grafu
 • Rozkład ukierunkowany siłowo
 • Unikanie pracy
 • Profilowanie
 • Rozwijanie funkcji
 • Zmniejszanie ilości śmieci
 • Usuwanie nieużytków
 • Typy dynamiczne
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Znajdowanie drogi
 • Mierzenie czasu
 • Optymalizacja
 • PODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ
 • Rozdział 2. Struktura programu
 • Pętlowy trójkąt
 • FizzBuzz
 • Szachownica
 • Rozdział 3. Funkcje
 • Minimum
 • Rekurencja
 • Liczenie znaków
 • Rozdział 4. Struktury danych obiekty i tablice
 • Suma przedziału liczb
 • Odwracanie tablicy
 • Lista
 • Porównywanie głębokie
 • Rozdział 5. Funkcje wyższego rzędu
 • Wszystko
 • Dominujący kierunek pisma
 • Rozdział 6. Sekretne życie obiektów
 • Typ wektorowy
 • Grupy
 • Grupy z możliwością iteracji
 • Pożyczanie metody
 • Rozdział 7. Projekt robot
 • Porównywanie robotów
 • Efektywność robota
 • Trwała grupa
 • Rozdział 8. Błędy i obsługa błędów
 • Spróbuj jeszcze raz
 • Zamknięte pudełko
 • Rozdział 9. Wyrażenia regularne
 • Apostrofy
 • Jeszcze raz liczby
 • Rozdział 10. Moduły
 • Modularny robot
 • Moduł Roads
 • Zależności cykliczne
 • Rozdział 11. Programowanie asynchroniczne
 • Śledzenie skalpela
 • Budowa metody Promise.all
 • Rozdział 12. Projekt język programowania
 • Tablice
 • Zamknięcie
 • Komentarze
 • Naprawienie zakresu
 • Rozdział 14. Obiektowy model dokumentu
 • Budowa tabeli
 • Elementy według nazwy znacznika
 • Kapelusz kota
 • Rozdział 15. Obsługa zdarzeń
 • Balon
 • Trop myszy
 • Karty
 • Rozdział 16. Projekt gra platformowa
 • Wstrzymywanie gry
 • Potwór
 • Rozdział 17. Rysowanie na kanwie
 • Kształty
 • Wykres kołowy
 • Odbijająca się piłka
 • Obliczenia na zapas
 • Rozdział 18. HTTP i formularze
 • Negocjacja treści
 • Pracownia JavaScript
 • Gra w życie Conwaya
 • Rozdział 19. Edytor obrazków pikselowych
 • Powiązania z klawiaturą
 • Efektywne rysowanie
 • Koła
 • Właściwe linie
 • Rozdział 20. Node.js
 • Narzędzie wyszukiwania
 • Tworzenie katalogów
 • Publiczna przestrzeń w internecie
 • Rozdział 21. Projekt serwis dla pasjonatów
 • Zapisywanie danych na dysku
 • Resetowanie pól komentarzy
 • Rozdział 22. Wydajność JavaScriptu
 • Znajdowanie drogi
 • Optymalizacja
Autor

ISBN

978-83-283-6362-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZROZUMIEĆ JAVASCRIPT WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA WYD. III”