ZWINNIE DO PRZODU PORADNIK KIEROWNIKA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

,

80.10

Na stanie

Spis treści

 • Wstęp
 • Część I
 • Niezbędnik kierownika projektu
 • Rozdział 1.
 • Pojęcia podstawowe
  • Czym jest, a czym NIE JEST projekt?
   • Realia organizacyjne
   • W stronę organizacji zorientowanej projektowo
   • Portfele i programy
  • Ewolucja project managementu
  • Cykl życia projektu
  • Zróbmy to po swojemu
  • Narzędzia
  • Niełatwa ocena sukcesu projektu
   • Triada projektowa
   • Zgubne dziedzictwo błędów planowania
   • Był sukces czy nie?
  • Zarządzanie i zespół
  • Zastosowanie zarządzania projektami
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 2.
 • Uruchamianie projektu
  • Proste trudnego początki
  • Karta projektu
  • Jak dobrze zainicjować projekt?
  • Plan projektu: budowa i utrzymanie
   • Zakres prac
   • Uczestnicy projektu
   • Struktury pozaprojektowe
   • Procedury
   • Szkolenia
   • Infrastruktura
   • Harmonogram prac
   • Budżet
  • Plan projektu zmienia się w czasie!
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 3.
 • Zespół mitów i zalet
  • Praktyki budowania zespołów projektowych
   • Pozyskiwanie zasobów osobowych
    • Organizacje zorientowane projektowo lub stosujące Agile
    • Organizacje funkcyjne lub gotowe na zarządzanie macierzowe
    • Podsumowanie
   • Razem czy osobno?
   • Utrzymanie zespołu
    • Budowa zgranego zespołu
    • Trudna sztuka motywacji
  • Budowanie autorytetu kierownika
  • Role w zespole, czyli optymalne ludzi dopasowanie
   • Klasyfikacja dr. Belbina
   • Typologia MTR-i
  • Ludzie są różni, czyli model typów osobowości Myers-Briggs
   • Pojęcia podstawowe
   • Typy Myers-Briggs w pigułce
  • Role i typy osobowości konkluzja
  • Zarządzanie konfliktami
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 4.
 • Od WBS do harmonogramu
  • Dualizm projektowy
  • Struktura podziału prac (WBS)
  • Tworzenie WBS
  • Rola WBS w kontroli zakresu projektu
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 5.
 • Zarządzanie zmianami
  • Proces zarządzania zmianami
  • Role w procesie zarządzania zmianami
  • Wpływ zmian na tzw. wydania produktu
  • Pytania kontrolne (bardzo trudne!)
 • Rozdział 6.
 • Sztuka zarządzania wymaganiami użytkownika
  • Użytkownicy i udziałowcy
   • Niezrozumienie wymagań użytkownika
   • Środowisko upolitycznione
   • Niestabilne wymagania użytkownika
   • Mapa polityczna projektu
  • Specyfika wymagań informatycznych
   • Typologia wymagań informatycznych
   • Jakość wymagań
  • Skuteczne zbieranie wymagań
   • Standardy i specyfikacje branżowe jako źródło wymagań
   • Identyfikacja uczestników procesu zbierania wymagań
   • Praca z klientem
   • Wizualizacja wymagań
    • Mapa myśli (ang. mind mapping)
    • Diagramy podobieństwa
    • Prototypowanie
    • Modelowanie biznesowe
   • Praca z przyszłymi użytkownikami
   • Wzorce WBS i rejestry produktów
   • Joint Application Design
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 7.
 • Zarządzanie ryzykiem
  • Pojęcia podstawowe
  • Odkrywanie ryzyk projektowych
  • Rodzaje ryzyka
   • Podział według pochodzenia
   • Podział według natury ryzyka
  • Materializacja ryzyka i jego wpływ na projekt
  • Szablon dokumentowania ryzyka
  • Mapa ryzyka
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 8.
 • Harmonogram doskonały, czyli jak planować, aby się udało
  • Planowanie kontra chaos
  • Zależności pomiędzy zadaniami
   • Związek zakończ rozpocznij (ang. Finish-Start)
   • Związek zakończ zakończ (ang. Finish-Finish)
   • Relacja rozpocznij rozpocznij (ang. Start-Start)
   • Relacja rozpocznij zakończ (ang. Start-Finish)
   • Wprowadzanie opóźnień lub przyspieszeń zadań
  • Ścieżka krytyczna
  • Szacowanie pracochłonności i kosztów prac
  • Przypisywanie zasobów zadaniom
   • Planowanie zadań w trybie effort-driven
    • Zadanie typu Fixed Units (stała liczba jednostek)
    • Zadanie typu Fixed Duration (ustalona długość zadania)
    • Zadanie typu Fixed Work (umówiona praca)
   • Planowanie zadań z wyłączonym trybem effort-driven
  • Sztuka wymyślania i układania zadań
  • Optymalizacja obciążenia zasobów projektowych
  • Przekazywanie zadań członkom zespołu
  • Kompresja harmonogramu
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 9.
 • Zarządzanie budżetem w projekcie informatycznym
  • Opłacalność projektu w kontekście organizacji
  • Elementy analizy budżetowej w projekcie
  • Koszty własne w projekcie
  • Koszty zewnętrzne w projekcie
  • Planowanie wykorzystania zasobów
  • Kontrolowanie czy raportowanie czasu pracy?
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 10.
 • Śledzenie postępów i metoda Earned Value
  • Pojęcie wersji bazowej harmonogramu
  • Rejestrowanie danych o postępie prac
   • Uproszczone odznaczanie realizacji zadań
   • Pełna rejestracja stanu realizacji prac
  • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value)
   • BAC budżet
   • BCWS planowany koszt planowanej pracy
   • BCWP planowany koszt wykonanej pracy (Earned Value)
   • ACWP rzeczywisty koszt wykonanej pracy
   • EAC przewidywany budżet całkowity
   • Wskaźniki wydajności i realizacji
  • Earned Value na przykładach
   • Porównanie metody klasycznej z Earned Value
   • Praca z harmonogramem
   • Symulowanie postępu prac
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 11.
 • Dokumentacja projektowa w fazie wytwórczej
  • Raportowanie stanu projektu
  • Dziennik projektu
   • Zespół projektowy
   • Produkty
   • Środowisko sprzętowe i programowe
   • Nota wydania (ang. Release notes)
   • Baza wiedzy
   • Lista ryzyk projektowych
   • Sprawy bieżące, problemy
   • Zdarzenia projektowe
   • Historia zmian w wymaganiach
  • Dokumentowanie spotkań
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 12.
 • Skuteczna komunikacja
  • Sztuka sprawnej komunikacji
   • Komunikacja elektroniczna
   • Poufność i ochrona informacji projektowej
   • Wymiana informacji w projektach
   • Spotkania, czyli jak się nie zagadać na śmierć
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 13.
 • Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym
  • Normy ISO serii 9001
  • Model CMM
  • Testowanie oprogramowania
   • Ogólne rodzaje testów
   • Testy niefunkcjonalne
   • Testy z zakresu bezpieczeństwa
   • Organizacja metod testowania
  • Ciągła integracja i kontrola konfiguracji
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 14.
 • Dostawa i zamknięcie projektu
  • Dostawa produktu
  • Strategie wdrażania złożonych systemów informatycznych
  • Szkolenia użytkowników
  • Zamknięcie prac w projekcie
  • Gwarancja i konserwacja
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 15.
 • Podwykonawstwo i używanie darmowego oprogramowania
  • Outsourcing, czyli kupujemy zamiast wytwarzać
   • Proces nabywania usług lub towarów
  • Modele OEM i ODM
   • Zabezpieczenia depozytowe (ang. escrow agreement)
  • Jak się odnaleźć w gąszczu open source
   • Prawa własności intelektualnej
   • Klasyfikacja licencji FOSS
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 16.
 • Certyfikacja project management
  • Certyfikacje PMI
   • PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
   • PMP (Project Management Professional)
   • PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner)
  • Metodyka i certyfikacja PRINCE2
   • Co wyróżnia PRINCE2?
  • Szkolenia i certyfikacja PRINCE2
   • PRINCE2 Foundation
   • PRINCE2 Practitioner
   • PRINCE2 Agile Foundation
   • PRINCE2 Agile Practitioner
  • AgilePM (Agile Project Management)
   • AgilePM Foundation
   • AgilePM Practitioner
  • Pytania kontrolne
 • Część II
 • Zwinne rewolucje i praktyki PM
 • Rozdział 17.
 • W kierunku zwinnych metod wytwórczych
  • Proces ex machina, czyli próby uporządkowania rzeczywistości
   • Radosna twórczość
   • Normy i standardy
   • Nowoczesne praktyki zarządzania
  • A może zróbmy to inaczej?
   • Crystal Clear
   • Programowanie ekstremalne (XP)
   • Feature-Driven Development (FDD)
  • Pytania kontrolne
 • Rozdział 18.
 • Usprawnić produkcję!
  • Lean Manufacturing, czyli eliminacja strat
  • Lean Software Development
   • Odwzorowanie pojęć Lean Manufacturing
   • Zasady Lean czy zasady Agile?
   • Praktyczne zasady Lean Software Development
    • Eliminuj straty
    • Kładź nacisk na wiedzę
    • Podejmuj (niektóre) decyzje tak późno, jak to możliwe
    • Dostarczaj jak najszybciej
    • Wzmocnij decyzyjnie zespół
    • Wbuduj integralność
    • Patrz na całość
  • Cykl Deminga (PDCA)
 • Rozdział 19.
 • Kanban, czyli zrozumieć i ujarzmić flow
  • Kanban w systemach produkcji klasycznej
  • Tablice Kanban
   • Struktura tablicy Kanban
   • Limity WIP
   • Kanban w Agile
 • Rozdział 20.
 • Od iteracji do Agile
  • Zaplanujmy lepsze jutro!
  • (Nieco) lepszy rodzaj planowania
  • 35 lat minęło jak jeden dzień
  • Złożone systemy adaptacyjne
  • Manifest Agile, czyli przykazania ogólne
  • Zasady Agile, czyli katechizm na co dzień
  • Rodzina metodyk Agile
 • Rozdział 21.
 • Agile w wydaniu DSDM
  • Geneza DSDM
  • Cykl życia projektu w DSDM
  • Zespół i role w DSDM
  • MoSCoW, czyli zarządzanie priorytetami
  • Demonstracja wykonanej pracy
  • Komunikacja
   • Umiejętności miękkie
   • Nienadużywanie komunikacji elektronicznej
   • Praktyka wymiany informacji
    • Tablica projektu (ang. team board)
    • Codzienne spotkania stand-up
  • Sztuka definiowania wymagań
  • Rola Kierownika Projektu w DSDM
  • Planowanie i śledzenie postępu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 22.
 • Scrum w pigułce
  • Zasady gry Scrum
  • Flow sterowany wymaganiami
  • Organizacja pracy
  • Spotkania w Scrumie
   • Planowanie sprintu
   • Codzienny Scrum, czyli tzw. daily scrum
   • Backlog grooming
   • Przegląd sprintu
   • Retrospekcja sprintu
  • Postęp prac w Scrumie
 • Rozdział 23.
 • Porównanie Agile z metodami tradycyjnymi
  • Triada projektowa raz jeszcze
  • Według planu czy na luzie?
  • Dokumentacja i zarządzanie wiedzą
  • Metody szacowania Agile
   • A może nie szacujmy?
  • Planning Poker
 • Rozdział 24.
 • Jak raportować postęp projektu zwinnego?
  • Kanban w Agile
  • Rejestr Sprintu
  • Wykresy spalania
  • Kumulacyjny diagram przepływu
  • Earned Value w Agile
 • Rozdział 25.
 • Wdrażanie Agile
  • Pierwsze koty za płoty
  • Wymagania użytkownika
   • Historyjki użytkownika, czyli eliminacja rzeczy zbędnych
   • Mapowanie historyjek użytkownika, czyli punkt widzenia użytkownika
  • Użycie WBS w metodach zwinnych?
  • Jaki Agile?
   • SAFe, czyli skalowalny Agile
   • Large-scale Scrum (LeSS)
   • Disciplined Agile Delivery (DAD)
   • Nexus
  • Pytania kontrolne
 • Część III
 • Darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami
 • Rozdział 26.
 • Przegląd darmowego oprogramowania do zarządzania projektami
  • Projekty pominięte w książce
   • dotproject
   • Maven
   • Odoo
   • Planner
   • RT: Request Tracker
   • Trac
   • Wekan
   • ZenTao
 • Rozdział 27.
 • GanttProject, czyli proste harmonogramowanie
  • Rozpoczynamy nowy projekt
   • WBS
   • Szybkie wprowadzanie parametrów zadań
   • Praca przy użyciu myszy
  • Zależności i inne atrybuty zadań
  • Zaawansowane atrybuty zadań
  • Zasoby
  • Wygląd wykresu
  • Analiza projektu
  • Zaawansowane opcje programu
 • Rozdział 28.
 • ProjectLibre, czyli prawie jak Microsoft Project
  • Rozpoczynamy nowy projekt
   • WBS
   • Tworzenie i edycja parametrów zadań
   • Zależności i inne atrybuty zadań
  • Zasoby
  • Wygląd wykresu
  • Widoki
  • Kalendarze niestandardowe
  • Analiza i raportowanie projektu
 • Literatura
 • Spis rysunków
 • Spis tabel
 • Skorowidz
Autor

ISBN

978-83-283-6654-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZWINNIE DO PRZODU PORADNIK KIEROWNIKA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *