Promocja!

PORADNIK SŁUŻBY BHP ,

232.00

Na stanie

Poradnik służby BHP

Poradnik stanowi bogate kompendium wiedzy, która została uporządkowana, usystematyzowana i ustrukturyzowana gwarantując tym samym niezbędną pomoc dla każdej osoby zaangażowanej w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Praca zbiorowa, powstała w oparciu o kilkudziesięcioletnią współpracę Wydawcy z wieloma autorami – specjalistami branżowymi

Poradnik składa się z dziewięciu części:

  1. System ochrony pracy i jego instytucje
  2. Prawo pracy – wybrane regulacje prawne
  3. Środowisko, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
  4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
  5. Zagrożenia środowiska pracy
  6. Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
  7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne
  8. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
  9. Profilaktyka

W ramach powyższych części, w 38 rozdziałach omawiane są najważniejsze problemy związane z bezpieczną pracą, z uwzględnieniem wszystkich elementów procesów pracy. Materiały zebrane w Poradniku oparte są na obowiązujących aktach prawnych, których aktualizowana treść jest dostępna w portalu AsystentBHP.pl

Poradnik służby BHP polecany jest zarówno dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie. Dla stawiających pierwsze kroki w tej profesji (uczniów, studentów) stanowi obszerną i usystematyzowaną bazę wiedzy niezbędnej do nauki i przyszłej pracy.

Poradnik został wydany w nowoczesnej formie,  uwzględniającej najlepsze sposoby przyswajania wiedzy. Poradnik jest  bogato ilustrowany, a kolorystyka tychże ilustracji spełnia wymogi prawidłowej percepcji ergonomicznej obrazu.

Spis treści
Wstęp 25
I. System ochrony pracy i jego instytucje – M. Gałusza
1. Zakładowy system ochrony pracy 27
1.1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 27
1.1.1. Rys historyczny 27
1.1.2. Organizacja służby bhp 29
1.1.3. Zadania służby bhp 30
1.1.4. Uprawnienia służby bhp 32
1.2. Społeczna inspekcja pracy (SIP) 33
1.2.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 33
1.2.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy 34
1.3. Związki zawodowe 36
1.4. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 37
2. Nadzór nad warunkami pracy 38
2.1. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) 38
2.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) 42
2.3. Państwowa Straż Pożarna (PSP) 44
2.4. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) 47
2.5. Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) 48
2.6. Administracja architektoniczno-budowlana i nadzór budowlany 50
2.7. Nadzór górniczy 51
2.8. Inspekcja Handlowa (IH) 52
Literatura do części I 52
II. Prawo pracy – wybrane regulacje prawne – M. Gałusza
3. Źródła prawa pracy 53
3.1. Międzynarodowe źródła prawa pracy 53
3.2. Krajowe źródła prawa pracy 57
3.3. Zasady prawa pracy 57
4. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp 58
4PoradniksubyBHP
5. Czas pracy 61
5.1. Normy i ogólny wymiar czasu pracy. Systemy czasu pracy 61
5.2. Rozkład czasu pracy 62
5.3. Okresy odpoczynku 63
5.4. Praca w godzinach nadliczbowych 63
5.5. Praca w porze nocnej oraz w niedziele i święta 64
6. Ochrona pracy kobiet 66
6.1. Uwagi ogólne 66
6.2. Prace wzbronione dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią 67
7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 67
7.1. Uprawnienia kobiet i obojga rodziców 68
7.2. Uprawnienia pracownika-ojca 70
8. Zatrudnianie młodocianych 71
8.1. Zasady zatrudniania młodocianych 71
8.2. Ochrona pracy młodocianych 72
9. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 74
9.1. Uwagi ogólne 74
9.2. Obowiązki pracodawców w związku z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych 75
9.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych 75
10. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pra-
wom pracownika 76
Literatura do części II 78
III. Środowisko, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
11. Ochrona środowiska – M. Gałusza 79
11.1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 79
11.1.1. Zasady ogólne 79
11.1.2. Instalacje i urządzenia 80
11.1.3. Substancje i produkty 80

Format: B5.  648 stron. Oprawa twarda foliowana.

Wydanie IV. Stan prawny: 2022 r.

Autor

ISBN

978-83-7394-767-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PORADNIK SŁUŻBY BHP”