RAPORT O ODZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DRÓG I AUTOSTRAD

W książce w sposób syntetyczny przedstawiono podstawowe regulacja prawne dotyczące raportów o oddziaływanie na środowisko dróg krajowych i autostrad, oraz metodyki ich sporządzania.
Stan prawny omówiony został w kontekście przedmiotu pracy, a więc dokonano…

53.00

Na stanie

W książce w sposób syntetyczny przedstawiono podstawowe regulacja prawne dotyczące raportów o oddziaływanie na środowisko dróg krajowych i autostrad, oraz metodyki ich sporządzania.
Stan prawny omówiony został w kontekście przedmiotu pracy, a więc dokonano wyboru najważniejszych przepisów prawa, odnoszących się do całego procesu sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wyboru tego dokonano tak, by omówić regulacje prawne odnoszące się do dróg i autostrad, pomijając przepisy niemające zastosowania do tego rodzaju przedsięwzięć.
Najnowszy poradnik prawno-metodyczny adresowany jest przede wszystkim do inwestorów, pracowników organów administracji publicznej – szczególnie: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także do pracowników starostw powiatowych i konsultantów sporządzających raporty o oddziaływaniu na środowisko dróg i autostrad. Książka ta służyć może także jako podręcznik studentom wydziałów ochrony środowiska wyższych uczelni.

Spis treści

1 CEL I ZAKRES PRACY – TOMASZ NOWAKOWSKI 4

2 PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE 6
2.1 UWAGI OGÓLNE – TOMASZ NOWAKOWSKI 6
2.2 RYS HISTORYCZNY – TOMASZ NOWAKOWSKI 7
2.3 PRAWODAWSTWO UNII EUROPEJSKIEJ – TOMASZ NOWAKOWSKI 11
2.4 PRAWODAWSTWO POLSKIE 15
2.4.1 Uwagi ogólne – Tomasz Nowakowski 15
2.4.2 Katalog pojęć – Tomasz Nowakowski 16
2.4.3 Podstawowe regulacje prawne – Tomasz Nowakowski 32
2.4.4 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 35
2.4.4.1 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Tomasz Nowakowski 35
2.4.4.2 Organy właściwe dla przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Tomasz Nowakowski 38
2.4.4.3 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 42
2.4.4.4 Strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 46
2.4.4.5 Udział społeczeństwa w postępowaniu – Marta Podedworna – Łuczak 46
2.4.4.6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 56
2.4.5 Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 60
2.4.6 Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko – Tomasz Nowakowski 62

3 ZAKRES I METODYKA SPORZĄDZANIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 64
3.1 ZAGADNIENIA OGÓLNE – TOMASZ NOWAKOWSKI 64
3.2 PRZYGOTOWANIE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO – TOMASZ NOWAKOWSKI 68
3.3 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 70
3.3.1 Uwagi ogólne – Marta Podedworna – Łuczak 70
3.4 PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 73
3.4.1 Opis zanieczyszczeń pyłowych i gazowych – Marta Podedworna – Łuczak 75
3.4.2 Wytwarzane odpady – Marta Podedworna – Łuczak 76
3.4.3 Emisja hałasu i wibracji – Marta Podedworna – Łuczak 79
3.4.4 Ilości i skład ścieków – Marta Podedworna – Łuczak 81
3.4.5 Emisja pól elektromagnetycznych – Tomasz Nowakowski 83
3.5 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 84
3.6 OPIS ZABYTKÓW – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 86
3.7 OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 91
3.8 OPIS ODDZIAŁYWANIA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 93
3.8.1 Środowisko – Marta Podedworna – Łuczak 94
3.8.2 Oddziaływania na środowisko – Marta Podedworna – Łuczak 94
3.8.2.1 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne – Marta Podedworna – Łuczak 96
3.8.2.2 Oddziaływanie na powietrze – Marta Podedworna – Łuczak 103
3.8.2.3 Oddziaływanie na klimat akustyczny – Marta Podedworna – Łuczak 109
3.8.2.4 Oddziaływanie na przyrodę ożywioną i nieożywioną – Marta Podedworna – Łuczak 111
3.8.2.5 Oddziaływanie na krajobraz – Marta Podedworna – Łuczak 115
3.8.2.6 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi – Tomasz Nowakowski 118
3.8.3 Poważne awarie – Marta Podedworna – Łuczak 124
3.8.4 Oddziaływanie transgraniczne – Tomasz Nowakowski 127
3.8.4.1 Oddziaływanie na zdrowie ludzi – Marta Podedworna – Łuczak 128
3.9 NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI ORAZ OCENA INSTALACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA WYMOGU ART. 143 PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA – TOMASZ NOWAKOWSKI 130
3.10 ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 131
3.11 ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW 138
3.11.1 Ratownicze badania i programy zabezpieczenia zabytków i ochrony krajobrazu kulturowego – Tomasz Nowakowski 138
3.11.2 Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków – Tomasz Nowakowski 140
3.12 WYKORZYSTYWANIE PORÓWNYWALNYCH PROCESÓW I METOD, KTÓRE ZOSTAŁY SKUTECZNIE ZASTOSOWANE W SKALI PRZEMYSŁOWEJ. POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY – TOMASZ NOWAKOWSKI 140
3.13 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 141
3.14 OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 143
3.15 UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA – TOMASZ NOWAKOWSKI 146
3.16 MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI – TOMASZ NOWAKOWSKI 147
3.17 WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT – TOMASZ NOWAKOWSKI 148
3.18 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE – TOMASZ NOWAKOWSKI 149
3.19 ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORT – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 150
3.20 PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ – MARTA PODEDWORNA – ŁUCZAK 154
3.21 NAZWISKO OSOBY LUB OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT – TOMASZ NOWAKOWSKI 156

4 BIBLIOGRAFIA 158

5 ZAŁĄCZNIKI 160
5.1 ALGORYTM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. 160
5.2 UMOWA EUROPEJSKA O GŁÓWNYCH DROGACH RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO (AGR) – WYCIĄG 163
5.3 STANDARDOWY FORMULARZ KOMUNIKACYJNY 181

Autor

ISBN

978-83-60965-10-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RAPORT O ODZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DRÓG I AUTOSTRAD”