REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH WYD.2013

SPIS TREŚCI

53.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

RODZIAŁ I / CHAPTER I
PRAWNE ASPEKTY OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI
LEGAL ASPECTS OF LAND PROTECTION

1. Marek GÓRSKI
Zgoda na wytwarzanie odpadów w nowych przepisach o odpadach
Consent to the generation of waste in the new regulations on waste

2. Maciej NAROŻNY, Tomasz GÓRECKI, Krystian EITNER, Włodzimierz URBANIAK
Eksploracja danych europejskiej bazy danych AirBase
Data mining from europen AirBase database

3. Beata RASZKA, Krzysztof KASPRZAK
Non-economic ecosystem services in landscape parks. Essay: Ecology and environmental protection permeation
Pozaekonomiczne świadczenia ekosystemów w parkach krajobrazowych. Esej: Ekologia i ochrona środowiska – przenikanie

RODZIAŁ II / CHAPTER II
REMEDIACJA GRUNTÓW I WÓD PODZIEMNYCH
REMEDIATION OF LAND AND GROUNDWATER

1. Piotr GRZESIAK, Janusz ROSADA
Nowoczesne procesy technologiczne a możliwość zintegrowanej produkcji rolniczej na terenach uprzemysłowionych
Modern technological processes, and the possibility of integrated agricultural production in industrialized areas

2. Mariusz KALISZ, Janusz KRUPANEK
Remediacja biochemiczna terenów zanieczyszczonych olejami napędowymi rezultaty projektu UPSOIL
Biochemical remediation of sites contaminated by pertroleum hydrocarbons results of the UPSOIL project

3. Barbara KOŁWZAN, Andrzej M. DZIUBEK, Kazimierz GRABAS Grzegorz PASTERNAK, Justyna RYBAK
Mikrobiologiczne wspomaganie procesów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego Microbial enhancement of soil and groundwater remediation

4. Jerzy MAŃKOWSKI, Andrzej KUBACKI, Jacek KOŁODZIEJ, Irena PNIEWSKA, Przemysław BARANIECKI
Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych
New remediation method of degraded land by cultivating industrial hemp: The
lignite mine 'Konin’ case study

5. Franklin OBIRI-NYARKO, Tomasz KASELA, Grzegorz MALINA
Feasibility study on sustainable remediation of BTEX and heavy metals contaminated groundwater using permeable reactive Multi-barrier systems:
The Tuczepy case study
Ocena możliwości wykorzystania przepuszczalnych Multibarier aktywnych do zrównoważonej remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych BTEX i metalami ciężkimi w rejonie Tuczep

6. Elżbieta RADZYMINSKA-LENARCIK, Włodzimierz URBANIAK
Separacja jonów Co(II), Ni(II), Cu(II) i Pd(ll) metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej
Separation of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Pd(II) ions by solvent extraction

7. Anna TKACZYŃSKA (D. SZEWCZYK), Paweł SZEWCZYK
Wpływ h2 na wzbudzenie bakterii redukujących siarczany (SRB) i biowytrącanie wybranych metali ciężkich w środowisku wodno-gruntowym
The impact of h2 on SRB stimulation and bioprecipitation of selected heavy metals in saturated zone

8. Iwona ZAWIERUCHA, Grzegorz MALINA
Zastosowanie zeolitu do usuwania metali ciężkich z wód podziemnych w technologii przepuszczalnych barier aktywnych
Removal of heavy metals from groundwater using permeable reactive barriers with zeolite

RODZIAŁ III / CHAPTER III
ZRÓWNOWAŻONA REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
SUSTAINABLE REVITALISATION OF DEMOTED AREAS

1. Janusz KRUPANEK, Mariusz KALISZ, Beata MICHALISZYN, Justyna GORGOŃ
Podstawy zrównoważonego przekształcania megaobiektów na przykładzie terenu powojskowego – Projekt TIMBRE
Sustainable redevelopment of mega-site in the case of postmilitary site – The TIMBRE project

2. Grzegorz MALINA
Sustainable remediation and 'Technology trains’ in the holistic brownfields re-development management: The EU HOMBRE project
Zrównoważona remediacja i „pociągi technologiczne" w holistycznym zarządzaniu rewitalizacja terenów zdegradowanych europejski projekt HOMBRE

3. Tadeusz SZKLARCZYK
Modelowanie numeryczne hydrodynamiki I transportu mas jako narzędzie do oceny
i likwidacji zagrożenia wód podziemnych w zintegrowanym zarządzaniu terenami zdegradowanymi
Numerical fate and transport modeling as a tool of groundwater risk assessment and reduction in an integrated brownfields management

4. Leszek TRZĄSKI, Agnieszka GIEROSZKA, Małgorzata MARKOWSKA, Andrzej DAWIDOWSKI
Wieloaspektowa rewitalizacja obszarów miejskich na przykładzie miejskich przestrzeni nadrzecznych projekt REUR1S
Multi-faceted revitalization of the urban river spaces – The EU REURIS project.

RODZIAŁ IV / CHAPTER IV
ANALITYKA JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA I KONTROLI W PROCESACH REMEDIACYJNYCH
ANALYSIS AS A SUPPORT AND CONTROL TOOL IN REMEDIATION PROCESSES

1. Krzysztof PAWŁOWSKI, Leszek MIROSŁAW
Monitoring emisji w zakładach termicznego przekształcania odpadów
Monitoring of emissions from waste thermal treatment installations

2. Wiesław WASIAK, Jacek FALL
Symulowana destylacja – techniki i metody chromatografii stosowane w jej oznaczeniu
Simulated distillation – chromatography techniąues and methods used in its determination

3. Krzysztof PAWŁOWSKI
Techniczne możliwości pomiarów skażenia w badaniach środowiskowych powietrza, wody i gleby przy pomocy GC Znose i detektorów PID
Technical possibilities of contamination measurements in air, water and soil with use ofGC Znose and PIDs

Autor

ISBN

978-83-89696-78-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH WYD.2013”